– Skogplantinga må doblast

I Møre og Romsdal er det så stor auke i hogsten at skogplantinga må doblast. Skogeigarane har plikt til å plante ny skog der dei høgg.

Skogplanting

Det er aukande interesse for skogplanting i Møre og Romsdal.

Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Det er i all hovudsak gran som blir planta ut i skogsområda i Møre og Romsdal. 855.000 nye skogplantar blei planta i Møre og Romsdal i fjor. Og rett etter påske startar ein ny plantesesong.

Hjørdis Asphol

Hjørdis Asphol i Allskog.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Fylkesskogmester Odd Løset

Odd Løset er fylkesskogmeister i Møre og Romsdal.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK
– No er mange skogeigarar ivrige etter å få nye plantar i jorda. Allskog skal setje ut 550.000 plantar i Møre og Romsdal denne sesongen, seier skogbruksleiar Hjørdis Asphol i selskapet Allskog.

– Aukande behov for nyplanting

Det har vore omfattande hogst av skog i Møre og Romsdal gjennom vinteren. Hogsten skaut fart etter ekstremvêret Dagmar. Og den høge aktiviteten har halde fram etter dette.

– Omfattande hogst aukar også behovet for nyplanting, seier Asphol.

– Ganske flinke

Fylkesskogmeister Odd Løset seier at skogeigarane har plikt til å fornye skogen der dei driv hogst. Han rosar skogeigarane som følgjer opp denne plikta.

– Skogeigarane i Møre og Romsdal er ganske flinke. Det er utfordringar i nokre område. Men vi har fokus på det, og eg føler dekt opp med plantar der det blir hogge stort sett, seier Løset.

Tal for nyplanting dei siste åra

År

Tal på plantar

2016

855.000

2015

688.000

2014

643.000

2013

421.000

– Ny interesse

Dei største utfordringane ligg i område som Ørsta og Volda, der det var forholdsvis lite hogst tidlegare, men der hogsten har auka kraftig dei siste åra.

Hogsten etter Dagmar gav kanskje litt dårleg netto inntekter. Då forstod kanskje ikkje alle poenget med å plante ny gran i hogstfelta. Men no har nok pipa fått ein annan lyd. Det er større interesse for skogbruket no, og vi ser at det er pengar å tene på dette området, seier Løset.

Tal nyplanting pr. kommune i 2016

Statistikk skogplanting i kommunar
Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal