Skytebane på Elverum
Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Nazister driver våpen­trening i Norge

En kartlegging NRK har gjort viser at nazister, som er fratatt våpen av politiet, fortsatt kan drive våpentrening på skytebane. PST er bekymret for at personer med en voldelig ideologi skaffer seg våpen.

Inne i skogen i enden av en smal skogsvei utenfor Elverum ligger et lite skur og en jordvoll, og inntil vollen står blinkene på rekke og rad.

Her holder Elverum pistolklubb til.

NRKs undersøkelser av den nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen har vist at flere personer som er aktive i bevegelsen – også er aktive på akkurat denne skytebanen. Det skytes med pistol og revolver, og det deltas i klubbmesterskap og stevner.

Over flere år har minst tre personer tilknyttet nazi-bevegelsen drevet med skytetrening tilknyttet pistolklubben.

Skyter, kommenterer og går i tog

Blant de mange vanlige medlemmene i klubben er også en 47 år gammel mann som er svært aktiv deltaker i Den nordiske motstandsbevegelsen – både på nett og ute i gatene.

Thomas Mosveen i tog i Stockholm

Her bærer Thomas W. Mosveen (47) nazibevegelsens grønne flagg under en demonstrasjon i Stockholm i november 2016.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Thomas Mosveen bor i Elverum og regnes som en del av bevegelsens medlemmer i østlandsområdet. NRK har observert 47-åringen bærende på organisasjonens grønne flagg mens han roper slagord i nazidemonstrasjoner i Sverige. Han figurerer også på bilder lagt ut på deres egne nettsider fra aksjoner i det offentlige rom der såkalte aktivister deler ut flyveblader og sprer propaganda.

På nettet er elverumsmannen svært aktiv i kommentarfeltene, og har sterke meninger om innvandring og hvordan kriminalitet skal håndteres.

«En god svarting er en død svarting når de oppfører seg slik som denne har gjort», skrev Mosveen under en artikkel om en mann som ble dømt for dobbeltdrap i Sverige.

Under en annen artikkel om en voldtektssak i Sverige på organisasjonens egne nettsider skriver Mosveen dette:

Hvor lenge tør vi vente før vi med "våpen i hånd" tar Norden tilbake?

Dette ytrer mannen som også er aktiv sportsskytter her i Norge.

Nazi-demonstrasjon i Stockholm november 2016

Den nordiske motstandsbevegelsen har hatt flere større offentlige markeringer de siste årene. Her fra en demonstrasjon i Stockholm i november 2016.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Utelukker ikke voldsbruk

Mosveen er samtidig ikke den eneste tilknyttet naziorganisasjonen som innehar eller bruker våpen.

Sammen med ham i pistolklubben på Elverum deltar også to søstre, som aktivt støtter bevegelsen.

Revolver og pistol på skytebane i Elverum
Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Den eldste søsteren har støttet organisasjonens nasjonalsosialistiske politikk og verdensbilde på internett med fullt navn og bilde. Sammen med søsteren har hun også deltatt i store demonstrasjonstog i Sverige – både i Stockholm og Borlänge.

De er begge aktive skyttere, og dukker opp i resultatlister over flere år.

I løpet av vinteren har alle tre blitt fratatt sine personlige våpentillatelser av politiet, men etter det NRK kjenner til skal de kunnet fortsette skytetrening med lånte våpen. Alle tre bestrider politiets vedtak om å ta fra dem våpnene.

Les kommentarer fra deres advokat lenger ned i saken.

Som ledd i en større undersøkelse av Den nordiske motstandsbevegelsen har NRK undersøkt en rekke sentrale medlemmer og støttespillere.

Av et trettitalls personer har vi funnet at:

  • Seks personer er registrert i Jegerregisteret etter bestått jegerprøve
  • Tre personer eier lovlige våpen registrert hos politiet
  • Blant personene tilknyttet bevegelsen er det lovlig registrert én revolver og seks pistoler
  • Flere er dømt for brudd på våpenloven

Organisasjonen har i flere sammenhenger sagt at de i dagens situasjon ikke er en voldelig gruppe, og at de ikke forbereder seg på voldsbruk.

Interne dokumenter som NRK har fått tak i viser derimot et annet bilde. Dokumentene viser en organisasjon som belønner sine egne om de tar til vold for saken.

I en intern håndbok for aktivister kommer følgende budskap fram:

Vi lever i et samfunn som er gjennområttent, korrupt og som dreper sin egen framtid for å kunne leve i overflod (..) Den som tar til våpen mot dette dødens tyranni, kan betraktes som heltemodig. Motet til å dra sverdet ut av steinen, i en tid hvor alle står perplekse, bør berømmes.

NRK har forsøkt å få et intervju med lederne for Den nordiske motstandsbevegelsen, men den norske lederen Haakon Forwald valgte å forlate intervjuavtalen uten å gi kommentarer lørdag.

Våpenbeslag i høyreekstremt miljø

Politiet gjorde store våpenbeslag hos personer tilknyttet miljøet i 2014.

Foto: Politiet

I 2014 ble også et stort antall ulovlig våpen beslaglagt av politiet i en større aksjon mot personer tilknyttet miljøet bosatt i Rogaland.

Noen av våpnene som ble beslaglagt hadde logoen til Den nordiske motstandsbevegelsen påklistret, og politiet i Rogaland sa den gangen at de var bekymret for miljøet.

PST bekymret

NRK har vært i kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste om nazistorganisasjonen.

PST er kjent med at enkelte tilknyttet bevegelsen har våpen, og er bekymret for akkurat dette.

– Vi registrerer at enkelte tilknyttet disse miljøene har våpen. Det er lite ønskelig og det arbeider vi aktivt for å forebygge, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK.

Hun forteller at det er en utfordring når personer som i utgangspunktet har plettfri vandel klarer å skaffe seg våpen med bakgrunn i jakt eller sportsskyting, men som også er aktive i slike ekstreme bevegelser.

Benedicte Bjørnland, PST-sjef

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier at de ikke ønsker at personer med voldelig ideologi skal ha tilgang på våpen.

Foto: Christine Svendsen / NRK

– Hvorfor er dette bekymringsfullt?
– Det er aldri ønskelig at personer med en voldelig ideologi har våpen, og spesielt ikke da de kanskje både har kapasitet og intensjon om i fremtiden å gjøre en voldelig ekstrem handling, svarer PST-sjefen.

PST skrev i sin siste åpne trusselvurdering i slutten av januar at det er lite sannsynlig med en terrorhandling fra høyreekstreme i Norge i dag. Samtidig uttrykte de bekymring for økt tilvekst, mer aktivitet og bedre organisering.

PST-sjefen tror ikke Den nordiske motstandsbevegelsen vil organisert gjennomføre vold, men mener det alltid er en fare for hva enkeltpersoner kan gjøre.

– I ytterste konsekvens frykter vi at de kan stå bak en voldelig ekstrem handling, med utgangspunkt i høyreekstrem ideologi. Derfor ønsker vi å komme i forkant, men vi er helt avhengige av andre aktører som jobber tidlig forebyggende, sier Bjørnland.

– Så det er mulig å nekte dem våpen selv om de ikke har gjort noe galt?
– Vi håper jo det. Dette er jo ikke et oppdrag PST har men som det ordinære politiet har og vi har en tett og god dialog med det ordinære politiet i slike saker, svarer Bjørnland.

Fratatt våpen

De tre i Elverum pistolklubb har over lengre tid drevet med både skytetrening og aktivitet knyttet til naziorganisasjonen.

I vinter ble det etter det NRK får opplyst åpnet en politisak knyttet til våpentillatelsen deres.

– Vi har inndratt våpenkortet til disse personene med utgangspunkt i våpenlovens strenge krav til skikkethet, sier fungerende leder for politiet i Hedmark, Martin Welhaven, til NRK.

Martin Welhaven

Visepolitimester Martin Welhaven forteller at det er vanskelige vurderinger når det påberopes ytringsfrihet, og våpensaker skal vurderes opp mot sikkerhet.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Visepolitimester Welhaven vil ikke gå inn i detaljene i enkeltsaker som er under behandling i forvaltningen, men svarer på spørsmål at sikkerhetsaspektet ved å la personer få anskaffe våpen er en del av saken.

– Vi mener at dette handler om retten til å inneha skytevåpen, og våpenloven har et strengt regelregime knyttet til skikkethetsvurderinger. Grunnlaget for at vi har disse reglene er at vi skal ivareta samfunnssikkerheten, sier Welhaven.

Avgjørelsen om å frata de tre våpentillatelsen er ikke endelig fordi den er påklaget fra de tre.

Mosveen og de to søstrene har engasjert en lokal advokat for å få tilbake våpnene. Advokaten sier at han ikke kjenner alle detaljene i NRKs reportasjer, men bistår i politisaken.

– Mine klienter oppfatter at de driver politisk virksomhet innenfor rammene av norsk lov, og den ytringsfriheten vi har i Norge. Derfor har de bedt om bistand til å bestride at politiet har hjemmel for å ta fra dem våpnene, sier advokat Jostein Løken til NRK.

Til tross at NRK har bilder av begge de to søstrene i flere demonstrasjonstog i regi av Den nordiske motstandsbevegelsen, og at storesøsteren har kommentert på nettsidene deres med fullt navn og uttrykt fraser som: «Lenge leve nasjonalsosialismen!»

– Den ene klienten forteller at hun ikke er medlem i motstandsbevegelsen. Hun forteller at hun glad i Norge og frykter at det landet hun kjenner skal bli ødelagt av masseinnvandring, sier advokaten på vegne av henne.

Ikke hørt ekstreme ytringer på skytebanen

På skytebanen i skogen på Elverum er det fortsatt jevnlig aktivitet.

Elverum pistolklubb har over 160 medlemmer, og rundt 30 av dem trener fast. Ifølge lederen i pistolklubben har ikke de tre enkeltpersonene NRK finner igjen på resultatlister preget miljøet med sine meninger og holdninger.

– Vi har fått vite at det er to til tre stykker som er tilknyttet høyreekstreme miljøer. Det er det eneste vi vet, sier Haakon Wasenius Dahl.

Han viser rundt på anlegget som klubben har bygd opp i skogsområdet ikke langt fra småflyplassen i kommunen.

Klubben er opptatt av ryddige forhold, og at skyteaktiviteten skal skje i ryddige og sikre rammer.

Skytetrening i Elverum pistolklubb

Da NRK var på besøk på trening hos Elverum pistolklubb var ingen av de tre omtalte personene til stede. Personene på bildet har derfor ingenting med Den nordiske motstandsbevegelsen å gjøre.

Samtidig legger klubben seg ikke opp i hva medlemmene mener politisk.

– Vi er en nøytral klubb når det gjelder politisk ståsted, og vi har aldri hatt medlemmer som har ytret sine ståsted her på treninger, sier Dahl.

– I hvilken grad bekymrer det deg at du har medlemmer her i pistolklubben som er medlemmer i en forening der de har kampgrupper?
– Jeg tar sterkt avstand fra høyreekstreme miljøer. Det gjør vi som klubb for vi er politisk nøytrale, svarer Haakon Wasenius Dahl.

Haakon Wasenius Dahl på skytebane

Leder Haakon Wasenius Dahl i Elverum pistolklubb sier at han ikke kan nekte medlemmer å delta på trening uten konkrete grunner.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

–Hva tenker du om PSTs bekymring da?
– Jeg deler egentlig bekymringen til PST. Det er derfor jeg synes det er litt rart at ingen har kontaktet oss som pistolklubb og informert oss om at det er noe som foregår, men det er jo klart at det er en politisak per i dag.

Til dette svarer visepolitimester Welhaven dette:

– På grunn av taushetsplikt kan ikke politiet etter dagens lovgivning uten videre gi opplysninger til en skyteklubb om medlemmers forhold til politiet.

Pistolklubblederen opplyser til NRK at de ikke kan nekte konkrete medlemmer å trene på klubbens bane så lenge det ikke foreligger konkrete opplysninger fra politiet. Dette medfører at de tre personene fortsatt kan trene med lånte våpen.

Nektet å stille til intervju

NRK har over lengre tid forsøkt å få til et intervju med ledelsen i Den nordiske motstandsbevegelsen.

For over tre uker siden tok vi første gang kontakt med den norske lederen Haakon Forwald med ønske om kommentarer.

Til slutt ble NRK invitert til å gjennomføre et intervju i området Dalarna i Sverige hvor den norske lederen bor. Da intervjuet skulle gjøres møtte Forwald NRK sammen med den svenske pressetalsmannen Pär Öberg, andre svenske ledere og bevegelsens egen videofotograf.

Öberg beskyldte så NRK for å drive med politisk forfølging, skjule hva sakene skulle handle om, og for å være agenter for PST. Forwald bekreftet derimot at NRK hadde opplyst ham om det vi ville spørre om.

– Ja, dere har fortalt hva dere vil lage saker om, men det kommer an på hvordan man tolker det, sa Forwald i samtalen.

Den svenske talsmannen forlangte også at et eventuelt intervju skulle sendes uklippet og i sin helhet.

Pär Öberg og Haakon Forwald forlater intervjuavtale med NRK

Her går den svenske talsmannen Pär Öberg og den norske lederen Haakon Forwald fra intervjuavtalen med NRK.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Konfrontert med opplysningene i denne saken om våpentrening i bevegelsen, og at politiet var bekymret utbrøt Öberg dette:

– Vi blir politisk forfulgt. De tar fra oss våpnene, og samtidig er det folk som vil skyte oss på gatene. Dere kontakter våre medlemmer, og er en del av den politiske forfølgelsen, sa den svenske nazilederen.

Møtet sluttet med at delegasjonen fra naziorganisasjonen reiste seg og gikk fra intervjuavtalen uten å gjennomføre noe intervju foran kamera.