Flyfoto som viser en næringspark under utbygging, der noen små anleggsmaskiner og større grushauger er synlig.

For bare fem år siden var dette en frodig eikeskog.

Flyfoto over stort byggefelt. Anleggsmaskiner er synlig, samt grusvei og grushauger. I hjørnene av bildet skimtes starten på litt skog.

Her stod sjeldne trær, 150 år gamle.

Flyfoto over stort byggefelt. Anleggsmaskiner er synlig, samt grusveier til maskinene og grushauger. I toppen av bildet er det litt skog og brunt gresslette.

Dette var en svært
viktig myr …

Flyfoto over et hyttefelt. Det er flere snirklete veier til ulike hytter og hovedveier. Rundt veiene ser vi litt skog og mark.

… et villreinområde på fjellet …

Luftfoto av fire hus, flere er under oppføring rundt. I kantene av bildet er det skog

… og en svært viktig hundremeterskog for barn,­ ifølge Miljødirektoratet.

Hver dag hogger og sprenger vi bare litt til

Bildet zoomer ut til en collage som viser frem enda flere collager med flyfoto over byggefelt.

… og litt til …

En ytterligere zoom ut fra forrige collage, som viser over 200 flyfoto over ulike byggeområder.

… og litt til.

Enda en zoom ut fra collagen, som nå viser mer enn 700 flyfoto over byggefelt og inngrep i naturen.

Dette er historien om hvordan vi ofrer tusenvis av naturområder vi har blitt enige om å ta vare på.

Hvordan vi svikter den sårbare naturen vår, uten at vi merker det, uten at vi greier å stoppe.

Norge i rødt, hvitt og
GRÅTT

Enda en zoom ut fra collagen, som nå viser mer enn 700 flyfoto over byggefelt og inngrep i naturen.

Det er helt stille i myra på Blefjell i Buskerud.

Håkon Gregersen i orrfuglens myr
Håkon gregersen går med sekk gjennom skogen

Håkon Gregersen har tatt oss med ut til noe av det vakreste og viktigste han vet i den norske naturen.

Det er bare oss og fuglene her ute i trolltåka. Men så hører vi lyder i det fjerne.

Anleggsmaskiner. Saging.

Gravemaskin på Blefjell

Her på Blefjell har det skjedd et myrinngrep som mangler sidestykke i norsk natur de siste årene.

Men det vet ingen.

For i naturen er det ingen som ser hele bildet.

Hvordan tar vi nordmenn egentlig vare på naturen vår? Det har NRK undersøkt.

Ved hjelp av kunstig intelligens har vi kartlagt alle naturinngrep i Norge de siste fem årene. I samarbeid med en ledende ekspert på naturkartlegging, Zander Venter fra Norsk institutt for naturforskning, lastet vi ned over 40.000 satellittbilder av landet vårt. Deretter brukte vi den kunstige intelligensen til å analysere bildene, på jakt etter naturområder som var blitt bygget ned mellom 2017 og 2022.

For å kartlegge naturinngrep har NRK samarbeidet med fjernmålingsekspert Zander Venter ved Norsk institutt for naturforskning (Nina). I samråd med Venter valgte vi å bruke verktøyet Google Dynamic World.

Google Dynamic World er et verktøy basert på satellittbilder og avansert maskinlæring. Verktøyet benytter seg av offentlig tilgjengelige bilder fra de to satellittene Sentinel-2A og Sentinel-2B. Disse satellittene flyr kontinuerlig over jordkloden og tar bilder av hele verden, inkludert Norge, med 10 meters oppløsning.

Bildene er altså ikke veldig detaljerte, men Googles algoritme er trent opp til å analysere slike satellittbilder og gjenkjenne ulike typer landskap. Den kan gjenkjenne ni ulike kategorier: vann, trær, gress, oversvømt vegetasjon, snø og is, busker og kratt, bar bakke, avlinger og, ikke minst, en siste kategori som heter “bebygd”.

Vi valgte ikke å skille mellom de ulike naturtypene i vårt prosjekt, siden den kunstige intelligensen bommer for ofte når den prøver å skille mellom ulike typer natur. Vi ba den i stedet lete etter kategorien “bebygd” - eller rettere sagt, områder som ifølge KI-analysen var bebygd i 2022, men ikke var bebygd i 2017.

Før 2017 finnes det ikke gode nok satellittbilder til å gjennomføre analysen. Vi valgte å analysere bilder fra sommermånedene, fordi det da er færre problemer med snø og is på satellittbildene. Ved å se en hel femårsperiode samlet fikk vi et bedre grunnlag for å finne reelle inngrep: Hvis et område slo ut som natur i 2017, natur i 2018, natur i 2019, og så plutselig bebygd i 2020, 2021, og 2022, var det større sannsynlighet for at inngrepet var ekte enn hvis det bare slo ut som bebygd ett år.

Helt konkret gjorde vi følgende: Den kunstige intelligensen spyttet ut en sannsynlighet for at hver lille piksel på norgeskartet, 10 ganger 10 meter stor, hadde blitt nedbygd i perioden. Vi satte en nedre grense for sannsynlighet, så vi kunne forkaste alle piksler der KI-en var for usikker.

Til slutt, og igjen fikk vi hjelp av Zander Venter, samlet vi pikslene til større flekker på kartet for å finne nedbygde områder.

Resultatet var et geografisk datasett med over 50.000 avgrensede områder som systemet anslo trolig hadde gått fra natur til bebyggelse. Disse kunne vi analysere på ulike måter, hovedsakelig ved å sortere og filtrere i et stort regneark der hvert inngrep var én rad.

Vi visste at dette datasettet ville inneholde feil. Derfor måtte vi kvalitetssikre alle enkelteksemplene vi skulle omtale i prosjektet. Vi har gått gjennom nesten 4000 enkeltfelter for å kategorisere og kvalitetssikre.

Vi måtte også gjøre en statistisk vurdering av treffsikkerheten til KI-modellen, slik at alle tallene vi presenterer er fri for feilregistreringer. I samarbeid med eksperten gikk vi derfor gjennom flere hundre tilfeldige punkter fra de nedbygde områdene i datasettet. Vi søkte opp hvert enkelt punkt i tjenester som norgeskart.no, Norge i bilder og Google Earth Pro for å undersøke om det virkelig hadde skjedd en endring.

Som regel traff systemet godt, men det var også noen bom, spesielt i fjellområder i Nord-Norge der det lå snøflekker på sommeren. Også fjellskygger og mudder i sjøen forvirret systemet, og det hendte systemet bommet litt i randsonen av byggefelt, for å nevne noe.

Alt i alt beregnet vi at feilmarginen var 18 prosent – med andre ord, den kunstige intelligensen bommet litt under én av fem ganger når den markerte at en piksel var nedbygd. Slik kom vi fram til at det reelle tallet for nedbygging er minst 79 kvadratmeter i minuttet, eller 207 kvadratkilometer i hele perioden.

Senere gjorde vi en tilsvarende beregning for antallet inngrep, slik at vi til slutt landet på 44.000 reelle inngrep av de opprinnelig litt over 50.000.

Her er det viktig å understreke at vi kun har beregnet hvor ofte den kunstige intelligensen bommer når den sier at noe er bebygd, ikke hvor ofte den overser noe. Det betyr at tallene våre er minimumstall, og at den reelle nedbyggingen er større. Vi vet at systemet for eksempel sliter med å finne smale nedbyggingsfelter som vindkraftveier eller skogsbilveier.

Fordi vi bare har skilt mellom bebyggelse og natur, har vi ikke kartlagt tømmerhogst. Det slår heller ikke ut om en åker blir til golfbane eller omvendt.

Ut kom et norgeskart fullt av flekker. Hver av dem et lite stykke ødelagt natur.

Den kunstige intelligensen fanget hverken opp skogsbilveier, vindkraftveier eller tømmerhogst. Heller ikke endringer under vann eller ringvirkninger som lysforurensning eller støy.

Likevel hadde vi funnet mye tapt natur.

Mange satelittbilder av byggefelt

Se nøye. Hver firkant er flyfoto av et byggefelt i naturen

Det er for mange til å vise deg alle. 44.000 inngrep – på bare fem år

Så langt har du scrollet gjennom én prosent

Dette er første gang du kan se hvordan vi behandler norsk natur, samlet sett.

I naturen kan én liten kvadratmeter være hjem til titusenvis av dyr og planter, fra svarttrosten i trekrona til krypene nedi jorda. Til sammen ofrer vi minst 79 sånne kvadratmetere i minuttet, viser kartleggingen.

Disse inngrepene er ikke del av noen overordnet plan. Det finnes ikke noe naturbudsjett i Norge, ikke noe skikkelig regnskap. Hver kommune sier ja eller nei.

Og da vi begynte å se nærmere på de ulike feltene, la vi raskt merke til noe overraskende:

Selv noen av de aller største naturinngrepene i landet hadde gått helt under radaren.

Lønnebakke, fotografert av naturkartleggere
Foto: John Gunnar Brynjulvsrud/ Biofokus

Skogen som ble lagt i grus

Dette er Lønnebakke, et kupert, frodig skogsområde i Porsgrunn.

Eller rettere sagt, dette var Lønnebakke.

Naturkarleggere fra Biofokus besøker Grenlandsporten
Foto: Adrian Nielsen

Bildene av skogen er tatt av biologer fra Biofokus, som kartla verdiene her for seks år siden.

De fant grønne koller og skjulte naturskatter. Eldgamle hule eiker, som skapt for utrydningstruede insekter og sopp.

Lønnebakke fotografert av naturkartleggere
Foto: John Gunnar Brynjulvsrud/ Biofokus

2752 arter er truet av utryddelse i Norge, nettopp fordi steder som dette forsvinner. Derfor skrev fagfolkene fyldige rapporter:

«Viktig.» «Viktig.» «Lokalt viktig.» «Lokalt viktig.» «Viktig.»

«Tekniske inngrep og hogst må/bør unngås.»

Flyfoto av edelløvskog

Sånn så det ut da.

Flyfoto av stor, flat, gruslagt byggeplass

Sånn ser det ut nå. Det nye navnet er Grenlandsporten.

Eller «et av Norges grønneste næringseventyr», som det kalles på prosjektets hjemmeside.

NRK Luftfoto

Rundt 500.000 kvadratmeter skog, inkludert syv områder med viktig eikeskog, er ofret for å bli næringspark. Videoen viser bare den øverste tredelen.

Norges åttende største inngrep de siste fem årene, ifølge NRKs kartlegging, kun slått av motorveier, toglinjer og en flyplass.

Likevel var det stille før spaden gikk i jorda. Inngrepet ble enstemmig vedtatt i kommunestyret, uten diskusjon i mediene. Naboene er positive til næringsparken, mens Naturvernforbundet aldri skjønte hvor stort inngrepet skulle bli.

Her bygges første bedrift, en Burger King.

Myndighetene aksepterte at naturen kunne hogges og sprenges, så lenge de viktigste hule eikene ble bevart.

Nå står de gamle eikene på en ensom kolle, avskåret fra økosystemet sitt.

Naturkartleggere tilbake på Grenlandsporten
Foto: Adrian Nielsen

Fem år er gått siden kartleggerne var her sist.

«De har skåret av åsen», sier Sigve Reiso. «Du kan ikke gjøre noe mer gærent mot naturen enn dette.»

Naturkartleggere ser på Grenlandsporten
Foto: Adrian Nielsen

«Jeg får en emmen smak i munnen. Så store ødeleggelser!»

John Gunnar Brynjulvsrud, Biofokus
Utbygger på Grenlandsporten

Utbyggeren mener de har gjort alt etter boka: redusert området og tatt vare på mange viktige trær. De sier at de skal plante grønt og legge til rette for energibrønner, sol- og vindenergi.

Dessuten var området allerede sterkt påvirket av nye E18 og Vestfoldbanen, poengterer de.

Erik Lønnebakke

«For å ivareta flere verdifulle eiker har vi faktisk tatt vare på mer grøntareal enn det som var påkrevd i reguleringsplanen.»

Prosjektleder Erik Lønnebakke

Grenlandsporten var langt ifra alene.

Vi reiste ut, fra nord til sør, fra fjord til fjell, for å se endringene med egne øyne. Overalt fant vi bygging: Motorvei. Grustak. Boliger. Vindkraft.

Vi møtte unge og gamle. Her på Bunestoppen i Bamble kommer ikke barna inn i skogen sin lenger, for noen har bestemt at den skal sprenges.

Barna på Bunestoppen foran et skilt som viser at det er stengt

«De skal grave opp skogen og lage flere hus», sier Casper på ti år. «Da kan vi ikke leke her mer.»

Arvid Andersen

Mens 79 år gamle Arvid Andersen har fått Norges største naturinngrep, motorveien E39, oppå hele dalen sin, Lohnelier på Sørlandet. Ørretbekken til Arvid er en av flere tusen bekker og elver som har blitt direkte berørt av bygging de siste fem årene, ifølge kartleggingen. Nå ligger den under her:

«Jeg kjører bare gamleveien. Jeg er redd jeg skal få hjerteinfarkt hvis jeg ser hvordan det har blitt», sier Arvid.

Radøy før inngrepet
Winston Chen / Privat

Selv langt til sjøs, mellom ensomme topper og hvite sandstrender, høres lyden av dynamitt.

Lille indre Rosøya
Winston Chen / Privat

Den lille holmen til høyre i bildet heter Lille Indre Rosøya.

Flyfoto av Lille Indre Rosøya i 2019

Da den kunstige intelligensen markerte at noe var bygd på denne holmen, trodde vi først det var feil.

Holmen lå jo midt på Helgelandskysten, et av Norges vakreste og mest ikoniske landskap.

Satelittbilde av Lille Indre Rosøya i 2023
Pléiades Neo © Airbus DS 2023

Men det var ikke feil. Holmen er sprengt – av selskapet til laksemilliardær Kjell Lorentsen.

Oppdrettsbasseng på Rødøy

I dette bassenget skal det bo over en million laks. 2700 tonn sjøvann skal pumpes inn hvert minutt.

Slik skal Kjell Lorentsen løse miljøproblemene i oppdrettsnæringen: ved å flytte fisken opp på land.

Kjell Lorentsen

«Hvorfor gjør vi dette? For å slippe lakselus og rømming, og for å rense vannet på vei ut. Skal vi holde på med oppdrett, må vi løse disse problemene.»

Kjell Lorentsen, Gigante Salmon
Kjell Lorentsen, eier Gigante Salmon

Dette er et av de største inngrepene vi fant i natur definert som inngrepsfri, minst én kilometer unna bebyggelse. Det ligger også i strandsonen.

Statsforvalteren, som er de som kan trekke i nødbremsen i natursaker i Norge, var kritiske. Men de valgte ikke å stanse prosjektet.

En bygning på Rødøy

Lakseoppdretter Lorentsen påpeker at det fortsatt er 300 øyer igjen i området. Og de 15 arbeidsplassene på anlegget kan gjøre mye for et presset, lite lokalsamfunn.

«Inngrepet er stort. Men hvis jeg tar fugleperspektiv, så er det bittelite!» sier han.

Kjell Lorentsen

«Vi har verdifull og vakker natur her, men skal vi frede hver øy på Nordlandskysten? Hvor skal folk holde på med noe her oppe da?»

Kjell Lorentsen, Gigante Salmon

Det er jo sant, vi trenger arbeidsplasser, fisk og vei.

Og mange av de 44.000 inngrepene vi fant, har blitt noe viktig for samfunnet. Det kan man se på flyfotoene fra før og etter byggingen:

Denne viktige froskedammen ...
Grønt område med åker, busker, trær og froskedam.
Flytfoto med grå vei, asfalt og flere bygninger. En av bygningene er uferdig. To kraner ses ved siden av den uferdige bygningen.
... er i dag Stavanger universitetssjukehus
Denne biten av marka rett ved strandsonen i Øygarden ...
Flyfoto brungrønn strandsone med flatt terreng og lite trær.
Flyfoto av skole, parkeringsplass og grønn fotballbane
... er blitt barneskole og idrettsanlegg

Dessuten har vi jo masse natur å ta av i Norge, har vi ikke?

Jo, på ett vis. Landet vårt er så stort at alle inngrepene i NRKs kartlegging tilsvarer under en tusendel av Norges areal.

Så hva er problemet?

Jo, det finnes også natur vi har lite igjen av.

Vi mennesker har bygget ting i flere hundre år, så noen typer natur har blitt sjeldne, sårbare:

Rødlistede naturtyper, inngrepsfri natur, myr, strandsone, vassdrag og villreinområder.

Dette er hjemstedene til mange av våre utrydningstruede planter og dyr – og de trenger å være i fred. Derfor har tre statsministre på rad bestemt at kommunene skal være ekstra varsomme med disse viktige områdene.

Her greier vi vel å holde fingrene fra fatet?

Nei. NRK kan i dag avsløre at det er bokstavelig talt dagligdags å bygge i disse spesielt verdifulle områdene.

Myndighetene har ikke full oversikt over nedbygging i disse områdene. Men ved å krysse byggefeltene fra NRKs undersøkelse med ulike naturkart, kunne vi dokumentere det de ikke vet: At selv her, i indrefileten av naturen, åpnes det nye byggefelt i snitt mer enn ti ganger om dagen.

KI-datasettet over nedbyggingen viser bare hvor mye og hvor i Norge det ble bygd i perioden vi har undersøkt. For å kunne si noe om naturverdiene som fantes i områdene før utbyggingen, måtte vi lete i andre databaser.

Heldigvis finnes det mange gode offisielle kart over norske naturverdier. Via Geonorge og Miljødirektoratets nettsider skaffet vi mer enn 20 forskjellige geografiske datasett over naturverdier som vi ønsket å undersøke. Alt fra strandsoner til villreinområder.

Vi hentet også inn alternative datasett i tillegg til de offisielle kartdatabasene. Vi oppdaget for eksempel at det ikke fantes kart over all våtmark i Norge. Spesielt manglet vi myrdata fra fjellområder. Derfor fikk vi tak i et supplerende datasett utarbeidet av Vegar Bakkestuen, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (Nina). Han hadde utført beregninger med en KI-basert våtmarksmodell som var mer presis i fjellområder enn det offisielle kartet N50. Det er det nye, KI-baserte myrkartet vi viser til i saken når vi diskuterer myrødeleggelser. Her er det viktig å nevne at dette datasettet ikke inneholder våtmarksdata nord for Trondheim, og heller ikke myrområder nedbygd før 2020. Derfor er de reelle myrødelegelsene trolig større enn tallene våre antyder.

Ved hjelp av denne utvidede databasen, samt geografiske verktøy som QGIS og PostGIS, kunne vi nå få svar på en rekke spørsmål vi hadde rundt hvilken natur som var bygd ned. Vi gjorde en lang rekke SQL-spørringer mot databasen. Både enkle spørringer som: Hvor mange elver bygges over hvert år? Men også mer kompliserte spørringer som: Hvor mange elver blir berørt av byggeaktivitet hvis vi antar at en elv påvirkes av alle byggefelt som ligger innenfor en radius av 100 meter fra elven?

For å kunne bruke dette til mer enn bare å finne interessante enkeltfelter som spiste mye natur, beregnet vi også en feilmargin for flere av disse viktige naturtypene. Dette gjorde vi ved å manuelt sjekke flere hundre felter per naturtype. Slik kunne vi for eksempel gi et tall for hvor mange bekker som er direkte berørt av byggeprosjekter.

Til slutt ønsket vi også å beregne et tall for hvor mye vi ofrer av naturen vi som demokrati har blitt enige om å ta vare på. Vi ønsket å definere noen naturtyper som flere ulike regjeringer har vært enige om at vi skal være ekstra varsomme med. Derfor gikk vi gjennom de fire siste regjeringenes forventningsnotater til kommunene. Dette er dokumenter, vedtatt av Kongen i statsråd, hvor regjeringen definerer sine forventninger til kommunene. I tillegg gikk vi gjennom ulike regjeringserklæringer i samme periode. Ut ifra dette valgte vi oss ut seks typer natur som flere av de siste fire regjeringene hadde nevnt spesielt at vi må være varsomme med: myrområder, vassdragsnatur, pressområder i strandsonen, villreinområder, inngrepsfri natur og utvalgte/rødlistede naturtyper. Når vi skriver i saken at det åpnes ti nye byggefelter om dagen i den spesielt verdifulle naturen, er det all bygging i disse områdene til sammen vi sikter til. Også her har vi beregnet en feilmargin ved å manuelt sjekke felter. Inngrep i vassdragssonen er beregnet ved å bruke datasettet ELVIS, der vi telte med bygging innenfor 100 meter av hvert vassdrag. Inngrep i utvalgte/rødlistede naturtyper er beregnet ved å lete etter bygging i områder definert som viktige eller svært viktige i databasen DN13, samt områder som er definert til å ha høy eller svært høy kvalitet i databasen Natur i Norge (NiN). Vi har kun telt med inngrep i de delene av strandsonen som er definert som pressområder.

På en gjennomsnittlig dag ødelegger vi slik spesielt verdifull natur tilsvarende to ganger gressmatta på Ullevaal stadion, viser kartleggingen.

Vi kunne listet opp tusenvis av eksempler på innhogg i områdene vi har blitt enige om å ta vare på.

Ifølge Miljødirektoratet var dette «svært viktig» flommark, med rødlistede arter ...
Flyfoto. Grønn åker med trær. Vei til venstre og elv til høyre.
Flyfoto. Grått bakkeområde. En lagerbygning står til venstre på bildet. Ved siden av huset står det mange containere lagret.
... nå er det oppbevaringsplass for containere
Dette var en viktig skog for fugl, med rødlistede almetrær ...
Flyfoto av grønn, frodig, tett skog. Noe åker ses innimellom skogen. En motorvei ligger inntil skogen.
Flyfoto av skianlegget "snø". Skianegget befinner seg i Lørenskog. Det er en innendørs skihall med en 500 meter lang bakke. Fasaden sett fra luften er hvit med stripete mønster. 
Ved siden av anlegget ser vi vei, hus og flere bygninger.
... nå er det innendørs skianlegg
Dette var sårbar naturbeitemark av høy kvalitet ...
Flyfoto. Grønn åker. Nederst til høyre i bildet er det en vei med trær langs veien.
Flyfoto av en stor bygning med flere butikker. Bygningen har et svart tak, og vi ser en parkeringsplass med biler rundt bygningen.
... nå er det Coop og Europris

Uansett hvilke av de viktige områdene vi sjekket, fra villreinområder til strandsone, fant vi millioner av kvadratmeter nedbygd natur.

Og én ting skilte seg ut, som den soleklart største naturspiseren i de spesielt verdifulle områdene:

Hytter.​

Dette er Blefjell, der vi startet denne saken. Naturinngrepene her er lite omtalt, for hvert hyttefelt er relativt lite, og utbyggingen har skjedd litt etter litt. Ingen har regnet på avtrykket av alle hyttene, parkeringsplassene og grusveiene til sammen.

Men ifølge NRKs kartlegging er utbyggingen på Blefjell Norges aller største myrinngrep de siste årene.

Myrer er fulle av karbon, som vi nødig vil slippe ut som klimagasser. I tillegg er de hjem til mange av Norges sårbare planter og dyr. Og her på Blefjell er det klissvått.


Håkon Gregersen

I en av myrene på fjellet står viltøkolog Håkon Gregersen og fortviler.

Noe av det mest magiske Håkon vet om er parringsdansen til orrfuglen. I denne myra, og det lille området noen få hundre meter rundt, har de hjemmekjære fuglene trolig holdt til i flere hundre år, sier Håkon.

Men: «Selv her er det blitt nye hytter, rett bak der», sukker Håkon og peker.

Hyttefelt på Blefjell
Orrhane i myra på Blefjell

Ifølge Håkon betyr det at orrfuglene snart er borte fra området.

Han ser seg rundt. Innenfor fuglenes lille leveområde finner han grøfter og dumpingplass for stein.

Spor i myra
Byggespor i myrområdene

«Problemet er at nedbyggingen av naturen skjer bit for bit. Da greier ikke vi mennesker helt å reagere, tror jeg. Det er vondt at demokratiet vårt bare kan la dette skje», sier Håkon.

Men her i kommunen har de mye å tjene på å bygge hytter.

Oddvar Garås

Oddvar Garås fra Senterpartiet, som var ordfører i perioden NRK har kartlagt, sier han er opptatt av å ta vare på naturen.

Samtidig gir hytteutbyggingen 150 til 200 årsverk i kommunen, har Garås beregnet. Uten hyttene kunne de aldri hatt to store matbutikker, sportsbutikk og hotell nede i bygda.

Dessuten vil han ikke gå med på at de bygger ned mye myr. Han eier selv hytteområder på Blefjell og mener myrkartene NRK har brukt er upresise.

«Jeg har vært med og gravd ganske mye der selv, og de myrene er ikke spesielt dype», sier han.

Uansett synes han ikke myrer er så viktige som ekspertene og myndighetene skal ha det til. «Myr er det eneste de er opptatt av om dagen. Om noen år er det vel noe annet de henger seg opp i!»

NRK har vært i kontakt med utbyggerne og kommunene bak alle inngrepene omtalt i denne saken.

Bak hvert byggefelt finnes det en forklaring og et demokratisk vedtak. Et svar på hvorfor det var riktig å ofre naturen akkurat denne gangen.

Historien er den samme for mange av inngrepene:

Kommunene har mye å vinne på utbyggingen.

Naturen er allerede svekket av andre inngrep.

Og ingen har oversikt.

Og slik skjer altså nedbyggingen, bit for bit, uten at noen ser hele bildet.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen vedgår at myndighetene mangler oversikt over hvordan vi behandler naturen.

«NRKs kartlegging viser at vi ikke har klart å la natur være rammen for politikken», sier han. «Utviklingen går i feil retning for naturen. Dette er et alvorlig samfunnsproblem.»

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ser på en datamaskin
Foto: Snorre Tønseth / NRK
Foto: Snorre Tønseth / NRK

Men å gi kommunene mindre makt i natursaker, det har ministeren ingen planer om, selv etter å ha sett NRKs dokumentasjon. I stedet er hans viktigste løsning et naturregnskap.

«Jeg tror folk i kommunene er opptatt av å ta vare på sin egen natur. Hovedutfordringen er at de ikke har god nok oversikt», sier Bjelland Eriksen.

Regjeringens naturregnskap skal være klart i en første versjon først innen 2026.

De kommende ukene kommer NRK til å fortelle mer om hvor systemet svikter.

I mellomtiden fortsetter vi nordmenn å bygge

Tapt natur mens du har lest denne saken:
0m2

Hei!

Takk for at du ble med helt til slutten av saken. Vi i NRK jobber videre med å undersøke natur. Vet du noe? Har du konkrete tips til ting vi bør se nærmere på? Ta gjerne kontakt.

Mads Nyborg Støstad
Mads Nyborg Støstad
Journalist
Send meg en e-post

Mer om naturtap: