Ønsker samisk møteplass i Tromsø

Tromsøs ordfører besøkte Karasjok torsdag, og vil inngå en avtale med Sametinget.

Møte

Byråd Jonas Stein Eilertsen, sametingsråd Ellinor Marita Jåma og ordfører Jens Johan Hjort var fornøyde plenumssalen.

Foto: Tor Emil Schanche / NRK

Torsdag fikk Sametinget besøk av Tromsø kommune representert gjennom byråd Jonas Stein Eilertsen (Venstre) og ordfører Jens Johan Hjort (Høyre).

Ordføreren var fornøyd etter møtet med sametingsrådet.

– Det var et meget godt møte mellom to parter som har et felles mål. Vi har blitt enige om at vi skal utarbeide en avtale mellom Sametinget og Tromsø kommune med konkrete punkter som går på Tromsø kommunes ivaretakelse av samisk språk og kultur, sier Hjort.

Han sier at avtalen skal være etterprøvbar, og at administrasjone er satt i sving med på utarbeide innholdet.

Møteplass

– Et av punktene som vi har diskutert i dag og som partene har vært enige om vil være en veldig spennende ting, er en samisk møteplass i Tromsø. Det er det et behov for, sier ordføreren.

– Vi tror at det er mulig å lage en veldig god møteplass og et forum som skal ha et godt innhold og også være et viktig symboltiltak i kjølvannet av den uverdige prosessen vi har hatt i Tromsø kommune, forteller ordføreren - som sier han vil ha et tiltak som forener.

Montasje

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk. Det betyr at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i forvaltningsområdet for samisk språk.

Foto: NRK

Også trekket av søknaden om Tromsøs innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde har vært diskutert på dagens møte i noen grad.

– Vi har vært inne på det, men det har ikke vært noe sentralt tema. Vi har i dette møtet valgt å se framover, sier ordføreren til NRK.

Ikke ombestemt seg

Det omstridte vedtaket i Tromsø kommunestyre i november i fjor hadde to punkter. Det ene var trekk av søknaden om innlemmelse i språkforvaltningsområdet, det andre var å fortsette å videreutvikle samisk spåk og kultur i Tromsø. Det er derfor ordføreren har reist til Karasjok, sier Jens Johan Hjort.

– Har ditt besøk her fått deg til å endre mening hvorvidt man skal søke om innlemmelse?

– Nei, det har det ikke. Det jeg har vært opptatt av å si i hele prosessen er at vi må forholde oss til det kommunestyret har vedtatt.

(...) jeg kan ikke komme inn og diskutere en omkamp eller hvordan vi på sikt kan få Tromsø inn i språkforvaltningsområdet

Jens Johan Hjort, ordfører i Tromsø

– Det er del av mitt mandat også - jeg kan ikke komme inn og diskutere en omkamp eller hvordan vi på sikt kan få Tromsø inn i språkforvaltningsområdet. Vi tenker heller konstruktivt hva vi kan gjøre som et alternativ innenfor andre rammer og innenfor det Sametinget og Tromsø kommune har av midler og muligheter.

Forsoningsmøte

Sametingsrådet møtte Tromsø kommune tidligere i vinter, og inviterte kommunen til Karasjok på bakgrunn av den opphetede debatten rundt Tromsøs innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde.

– Vi har tatt et stort steg i dag med det at vi skal gå denne veien i forhold til å styrke og utvikle det samiske i Tromsø, sier sametingsråd Ellinor Marita Jåma i Åarjel-Saemiej Gielh (Sørsamiske Røster).

Demonstrasjon

Det var forventet at byrådets mye omtalte forslag kom til å bli gjennomført ettersom de borgerlige hadde fått flertall etter valget.

Foto: Tove Jensen

– Ikke direkte feil å kalle det et forsoningsmøte, sier Hjort - hva sier du?

– Det er jo på sett og vis det, men vi må respektere det vedtaket som Tromsø kommune har gjort. Samtidig synes vi det er viktig at den samiske befolkninga har et godt tilbud. Tromsø er en samisk bykommune som tiltrekker seg samer fra hele landet.

Lagt saken bak seg

– Hvorfor forsøkte dere ikke å overtale ordføreren til å endre standpunkt hva gjelder innlemmelse i språforvaltningsområdet?

– Den saken var på det tidspunktet avgjort, skulle jeg til og si. Det hadde vært en valgkamp og signalene kom allerede da. For oss er det viktig å se hva kan vi gjøre nå. Vi har på en måte lagt den saken bak oss, sier Jåma.

Oanehaččat

  • Dál juo sáhtat jienastit

    Suoidnemánu 1. beaivve rájes lea vejolašvuohta jienastit, boahttevaš čavčča gieldda- ja fylkkagieldda válggaide. Dus geas lea dát dárbu, sáhtát váldit oktavuođa gielddain, ja soahpat jienastanáiggi. Ná sáhtát dahkat vaikko guđe gielddas háliidat Norggas, nu guhká go dus lea legitimašuvdna mielde. Dát ordnet lea eará go dat dábálaš «ovddalgihtiijienasteapmi», mii ges rahpo borgemánu 10. beaivve. Dát boahtá ovdan Gieldda- ja ođasmahttindepartemeanta almmuheamis.

     Ovdalgihtiijienasteapmi
    Foto: Gieldda- ja ođasmahttindepartemeanta
  • Áhčči ja bárdnis gávdnon

    Áhčči-olmmoš ja bárdnis geat ievttá eahket dieđihuvvuiga láhppon gaskal ruoŧarájá ja Femunden-jávrri, Hedmárkkus, leaba dál gávdnon. Soai leigga vánddardan meahcis máŋgga beaivvi. Soai bijaiga johtui ruoŧabeale rájá, muhto eaba joavdan šihttojuvvon báikái, Norgga bealde, lohpiduvvon áigái. Ruoŧa politiijat ledje dáhtton norggabeale politiijaid veahkkin ohcat. Lei ovtta gaskka garra hastalus gávdnan dán guoktá, go helikopter mii galggai viežžat dán guoktá vulos váris, ii gávdnan sunno. Áhčči-olmmoš buohccái meahcis, ja ii stánden dasto veahki haga beassat vulos.Sihke Norgga- ja Ruoŧabeale gádjunolbmot ohce dán guoktá.

På forsiden av NRK Sápmi nå