NRK Meny
Normal

– Vil høre mer på pasientene

Pasientenes forståelse av egen helse skal nå brukes til å forbedre behandlingen som gis ved Sørlandet sykehus. I dag blir sykehusets nye strategiplan sendt ut på bred høring.

Sørlandet sykehus inngang på avstand

Kreftbehandling skal fortsatt være et satsingsområde for Sørlandet sykehus de neste årene.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Det forteller fagdirektør Per Engstrand som har ledet arbeidet med å utarbeide en ny strategiplan for sykehusets virksomhet i perioden fra 2015 til 2017.

Arbeidet har pågått i ett år og brukere, tillitsvalgte, fagfolk og politikere har sittet sammen i 11 ulike arbeidsgrupper som har utarbeidet utredninger innenfor ulike temaer.

Engstrand mener planen peker ut en ny retning når det gjelder pasienters mulighet til å påvirke sykehustjenestene.

Per Engstrand

Fagdirektør Per Engstrand sender nå sykehusets strategiplan ut på høring.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

– Pasientens forståelse og innsikt i egen helse er en unik kunnskapskilde som vi skal bruke til å forbedre behandlingen, sier Engstrand i en pressemelding.

Han mener at pasienter som er aktivt involvert i beslutninger om eget liv og egen helse, har bedre behandlingsresultater og er mer fornøyd.

– Å gjøre pasienter bedre i stand til å ivareta egne rettigheter, plikter og muligheter, øker også pasientsikkerheten, sier han.

Fortsetter kreftsatsingen

Forslaget til ny strategiplan legger opp til fortsatt økt satsing på kreftbehandling.

– Vi fortsetter satsingen på kreftbehandling og vår ambisjon er å være det beste områdesykehuset i regionen på dette feltet, sier Engstrand.

Også rusbehandling vil være prioritert.

– Rusbehandling vil være satsingsfelt også de neste tre årene, og i tillegg foreslår vi å innlemme arbeid med selvmordsforebygging som hovedsatsing. Arbeidet med å utnytte kapasiteten vår innen kirurgiske fag skal også ha stort fokus, sier Engstrand.

Å gjøre pasienter bedre i stand til å ivareta egne rettigheter, plikter og muligheter, øker også pasientsikkerheten

Fagdirektør Per Engstrand

I Klinikk for psykisk helse legges det opp til økt poliklinisk behandling i stedet for døgnbehandling.

Det foreslås også å styrke behandlingstilbudet til pasienter med psykose.

Fortsatt tre sykehus

Strategiplanen legger opp til at det fortsatt skal være tre sykehus med akuttavdeling i landsdelen.

Forutsetningen er at dagens kvalitet på tilbudet opprettholdes og at alle krav til traumemottak innfris.

Innen neste sommer skal det vedtas hva slags funksjoner Sørlandet sykehus Flekkefjord skal ha de neste årene.

– Denne måneden setter vi ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe med ansatte fra hele foretaket. De skal foreslå en driftsform som skal være bærekraftig i mange år framover, for å skape forutsigbarhet, sier Engstrand i pressemeldingen.

Mulig universitetssykehus

De neste årene skal det også utredes om Sørlandet sykehus skal arbeide for å bli et universitetssykehus.

Et universitetssykehus er tilknyttet et medisinsk fakultet og deltar i forskning og i klinisk og teoretisk utdannelse av leger.

I strategiperioden skal det også utredes hvordan den akuttmedisinske behandlingskjeden kan bli bedre.

Dette arbeidet vil bli gjort i tett samarbeid mellom kommunene og sykehuset, heter det i pressemeldingen.

Nå sendes forslag til Strategiplan 2015–2017 på høring til pasientorganisasjoner, kommuner, ansatte i sykehuset, og andre samarbeidspartnere med tilbakemeldingsfrist 1. desember i år.