Sørlandet sykehus ruster seg mot vold- og trusselsituasjoner

– Den største trusselen som kan ramme sykehuset uten forvarsel, er trolig en aktør med ekstreme holdninger som opererer alene, eller en psykisk ustabil person.

Sørlandet sykehus Kristiansand

Den største trusselen som kan ramme sykehuset uten forvarsel er sannsynligvis en aktør med ekstreme holdninger som opererer alene – eller en psykisk ustabil person. Nå anbefaler en arbeidsgruppe flere tiltak som bør settes i verk.

Foto: Per-Kåre Sandbakk

Dette går fram av rapporten «Trusler mot sykehuset».

Arbeidsgruppa som har utabeidet dokumentet, har listet opp en rekke tiltak som bør gjennomføres for å bedre sikkerheten og beredskapen ved Sørlandet sykehus. Gruppa har vært ledet av sykehuset sikkerhetssjef, Øyvind Grimestad.

Sikkerhetssjef ved Sørlandet sykehus, Øyvind Grimestad

Sikkerhetssjef ved Sørlandet sykehus Øyvind Grimestad ønsker nasjonale retningslinjer om sikkerhet ved sykehus. - I mellomtiden må vi forholde oss til de truslene vi ser, og gjøre så godt vi kan, sier Grimestad.

Foto: Sørlandet sykehus

– Utfordringen blir på den ene siden å finne den gode balansen mellom å være et åpent og tilgjengelig sykehus – slik som sykehus i Norden er – og på den andre siden ha en grunnsikring som er god nok slik at det blir trygt å oppholde seg på sykehuset på dag og på kvelder, sier Grimestad.

– Samtidig er det viktig å ha en beredskap slik at vi kan øke sikkerhetsnivået når noe tilsier det.

Eksempler fra Norge og naboland

I rapporten beskrives en rekke farlige hendelser som er skjedd tidligere i Norge eller våre nærmeste naboland:

 • Juli 2001: Nyfødt baby kidnappet fra sykehus i Haugesund.
 • Desember 2002: Drap på sykehuset i Arendal.
 • April 2010: En sprengladning eksploderte på fasaden til et forskningssenter ved universitetssykehuset i Malmø.
 • November 2011: Bombetrussel ved Oslo universitetssykehus Ullevål.
 • August 2012: 70 menn stormet akuttmottaket ved Odense Universitetshospital på jakt etter innlagt pasient.

– Hva tenker du om utviklingen?

– Det skje jo ikke mange slike hendelser. Det har skjedd endringer de siste 20-30 årene. Men jeg tror fremdeles det er trygt i Norge og trygt på sykehuset. Vi har lest nasjonale risikovurderinger og har hatt møte med Agder politidistrikt. Signalene er de samme hele tiden. Trusselen er ikke spesifikt mot sykehus, og vi er et åpent samfunn, og vi ønsker å bli det. Det er ingen ting som tilsier noen dramatisk endring i det.

– Men allikevel foreslår dere mange nye tiltak?

– Ja, egentlig skulle jeg ønske at våre eiere på nasjonalt nivå kunne si noe om sikkerhet ved sykehus. Men mens vi venter på det, må vi ta opp og håndtere den risikoen vi ser, og gjøre så godt vi kan.

Jobber målrettet mot trusler og vold

Sørlandet sykehus har jobbet målrettet mot trusler og vold i flere år. Dette er noen av sikkerhetsmålene:

 • Ingen uvedkommende skal kunne komme inn på sykehuset på nattetid uten å bli oppdaget.
 • Ingen uvedkommende skal komme inn i avdelinger markert som "rød sone" – det vil si områder reservert for ansatte.
 • Funn av mistenkelige gjenstander skal håndteres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
 • Våpen som oppdages hos pasient, skal tas hånd om av sykehuset på en forsvarlig måte.
 • Uvedkommende skal ikke kunne ta seg inn i en avdeling og bortføre barn.

Innfrir ikke målene

Arbeidsgruppa konkluderer med at Sørlandet sykehus har en jobb å gjøre før målene er nådd. Som grunnlag for sikkerhetsarbeidet fremover foreslår gruppen bl.a. følgende strategi:

 • Sørlandet sykehus skal ha en tilgjengelighet som innebærer at personer skal kunne komme dit de har behov – når de har behov. Dette innebærer en brukerorientering og et ønske om å fremstå «åpent og tilgjengelig» for pasienter og besøkende.
 • Sykehuset skal ha en samlet beredskapsplan for «security-hendelser».
 • De ansatte skal gis nødvendig kompetanse i å forebygge og håndtere slike hendelser.

Adgangskontroll og vektere

Flekkefjord sykehus

Flekkefjord sykehus mangler vektertjeneste om natta.

Foto: Lars Eie / NRK

Rent praktisk må sykehuset forbedre det elektroniske adgangskontrollanlegget for å bedre sikkerheten. Ifølge sikkerhetssjef Øyvind Grimestad er dette trolig det som blir den største enkeltkostnaden for å oppfylle planen.

Det skal også bli bedre kontroll med dem som kommer inn på sykehuset på nattestid.

– I Arendal og Kristiansand har vi vektere på plass. Det mangler i Flekkefjord. Vi må arbeide for å få på plass en ordning i Flekkefjord, sier Grimestad.

– Foreløpig har vi ikke hatt råd til å etablere en egen vektertjeneste der, sier han.

Sørlandet sykehus må også utarbeide prosedyrer ved funn av mistenktelige gjenstander og våpen. Og beredskapsplanen skal forbedres.

Lokalt perspektiv

I møter med Agder politidistrikt ble de sykehusansatte anbefalt å holde på verdier som åpenhet og tilgjengelighet. Det er flere andre instanser i Norge som opplever trusler og vold, men som fremdeles har en åpenhetskultur med stor grad av tilgjengelighet.

Ifølge politiet er hendelser som skyting i skoler og kidnapping av barn noe vi trolig vil oppleve mer av i fremtiden.

En gissel-situasjon anser politiet som mindre aktuell. Politiet ser det heller ikke som en aktuell trussel å ramme sykehusets drift, som strøm, vann og kommunikasjon.

Trusler mot personer – det vil si pasienter, pårørende, besøkende og ansatte – vurderes som noe større, men fremdeles svært liten.

Når farlige situasjoner eskalerer

Arbeidsgruppen er bekymret for at ukjente aktører uten forvarsel utfører handlinger samfunnet ikke er forbedredt på.

– Det har Norge sett før, og det kan skje igjen, heter det i rapporten.

Konklusjonen er at den største trusselen som kan ramme sykehuset uten forvarsel sannsynligvis er en aktør med ekstreme holdninger som opererer alene – eller en psykisk ustabil person.

– Slike handlinger er nesten umulig å forutse, sier Grimestad.

– Men noe kan vi gjøre. De som jobber ute på postene i sykehuset er flinke til å fange opp situasjoner som kan eskalere, sier sikkerhetssjef Øyvind Grimestad.

Veileder for alle sykehusene

Rapporten "Trusler mot sykehuset" er en av flere rapporter som er utarbeidet i forbindelse med strategiplanen for Sørlandet sykehus.

Rapporten skal ut på høring før den behandles av sykehusets styre. Sørlandet sykehus skal også lage en veileder som skal brukes ved alle sykehusene i Helse Sør-Øst.