Hopp til innhold

Justisministeren: Reglene om obduksjon er helt klare

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier politiet har en lovpålagt plikt til å gjennomføre obduksjoner der det er mistanke om en kriminell handling, men at det kan gjøres ulike vurderinger i politidistriktene når det ikke er mistanke om straffbare forhold.

Her undersøkes dødsårsaken

Politidistriktene må selv ta regningen for transport og obduksjon i kriminalsaker ved Rettsmedisinsk institutt.

Foto: Martin Fjørtoft / NRK

Politidistriktene må selv ta regningen for transport og obduksjon i kriminalsaker.

Statistikk viser at obduksjonsfrekvensen er ulik i politidistriktene og stortingsrepresentant Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet mener økonomiske vurderinger kan spille inn når politiet vurderer om en person skal obduseres.

Rettsmedisiner Torleiv Rognum mener kostnadene knyttet til obduksjon bør løftes ut av politidistriktene for å sikre lik praksis i hele landet.

Justisdepartementet og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener obduksjonsreglene er helt klare og nedfelt i dagens lovverk.

En lovpålagt plikt å obdusere

Per-Willy Amundsen på kaia i Harstad

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Foto: Martin Mortensen / NRK

Ifølge Justisdepartementet foreligger det i dag en lovpålagt plikt i straffeprosessloven (§ 228) til å foreta obduksjon, eller en sakkyndig likundersøkelse, når det er mistanke om at noens død skyldes en straffbar handling.

Slike likundersøkelser skal belyse blant annet dødstidspunkt, dødsårsak og skadeomfang både utvendig og innvendig.

– Straffeprosessloven og påtaleinstruksen setter rammer for når sakkyndig likundersøkelse skal og bør utføres, og det foreligger dermed allerede nasjonale føringer som skal sikre en enhetlig praksis.

Det skriver senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet Andreas Bjørklund i et svar på e-post, når NRK ber om en uttalelse fra justisministeren i denne saken.

Regelverket legger imidlertid delvis opp til en skjønnsmessig vurdering i disse sakene. Det kan gi ulik praksis i politidistriktene når det ikke er mistanke om et straffbart forhold, sier Bjørklund.

Krever lik obduksjonspraksis

Torleiv Ole Rognum

Rettsmedisiner Torleiv Rognum.

Foto: NRK

Rettsmedisiner Torleiv Rognum har engasjert seg i forhold til å endre finansieringen av obduksjoner her i landet.

I dag er det slik at politidistriktene selv må ta regningen for transport og obduksjon i kriminalsaker.

Denne kostnaden bør løftes ut av politidistriktene for å sikre lik praksis i hele landet, mener Rognum.

Drapssak aktualiserer problematikken

En gjennomgang NRK gjorde i 2014 viste at politiet i Agder har en veldig lav obduksjonsfrekvens i forhold til andre politidistrikter.

Saken er aktualisert etter at en 42 år gammel kvinne i Kristiansand nå er siktet for å ha drept sin far i 2002 og sin ekssamboer i 2014.

Faren ble aldri obdusert etter dødsfallet i 2002, noe politiet nå mener burde ha vært gjort.

Politiet har mindre økonomisk spillerom

Kari Henriksen

Stortingsrepresentant fra Vest-Agder Arbeiderparti Kari Henriksen.

Foto: Terje Sellevold / NRK

Stortingsrepresentant Kari Henriksen fra Vest-Agder har sittet i justiskomiteen for Arbeiderpartiet i forrige stortingsperiode.

Hun mener det må være helt like muligheter for alle i hele landet å få avklart om en hendelse er en kriminell handling eller ikke.

– Det er en viktig politisk oppgave å sikre at den muligheten blir gjort lik uansett hvor du bor og uansett hvilken situasjon som leder til mistanken. Det er en politisk oppgave å sørge for at det blir likhet i hele landet i mulighetene for å foreta obduksjon, og at det er tilstrekkelige økonomiske midler i politidistriktene slik at de kan håndtere disse situasjonene, sier Henriksen.

Hun sier økonomi kan påvirke de politivurderingene som blir gjort fra sak til sak.

– Politiets vurderinger av obduksjoner henger sammen med god politifaglig etterforskning og taktiske vurderinger i den enkelte situasjon, men det henger også sammen med økonomi. Der det er tvil om man skal obdusere, så kan det bli et økonomisk spørsmål i forhold til om man skal gjøre det for sikkerhets skyld eller av nødvendighets årsaker. Da vil selvfølgelig budsjettene og økonomien spille en rolle i den vurderingen, sier hun.

Henriksen peker på viktigheten av at politiet har såkalte frie driftsmidler som politiet selv kan bruke slik de måtte ønske. Hun hevder at denne pengepotten er redusert i forhold til tidligere og kan gi seg slike utslag som man ser i denne obduksjonsproblematikken.

– Andelen av de frie driftsmidlene har blitt redusert i politidistriktene samtidig som vi ser at blant annet sakkyndighetskostnader har økt betydelig. Dette er kostnader som ikke faller inn under de øremerkede midlene politiet har til rådighet. Politiet må derfor få flere frie driftsmidler til disposisjon som de kan bruke slik de ønsker og på de behovene de har, sier Henriksen.

Vil ta saken opp med statsråden

Kjell Ingolf Ropstad

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad fra Aust-Agder KrF.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad fra Aust-Agder KrF har sittet i justiskomiteen frem til stortingsvalget i år.

Han mener like vilkår for obduksjon i hele landet er helt sentralt for å avdekke kriminalitet.

– Hva tenker du om at økonomi og avstanden til Rettsmedisinsk institutt i Oslo kan påvirke hvilke vurderinger som gjøres av politiet i distriktene?

– Obduksjon er så sentralt for å avdekke kriminelle handlinger at det ikke bør være reiseavstand som påvirker dette. Vi har et lite rettsmedisinsk miljø i Norge og i mange av sakene har vi ikke nok kompetanse eller nok personer til å gjennomføre de undersøkelsene vi kunne ønske. Det er viktig å se på finansieringen, men det er også helt sentralt å utvikle kompetansemiljøet videre, for å avdekke de kriminelle handlingene som tross alt skjer, sier Ropstad.

– Vil du nå justispolitisk ta noe initiativ for å se nærmere på obduksjonsproblematikken?

– Jeg har i lang tid jobbet i forhold til styrking av Rettsmedisinsk institutt og jeg tenker at det er naturlig å ta med videre både finansiering og retningslinjer i forhold til obduksjoner og forsikre oss om at det skjer på en best mulig måte. Og det er også naturlig å ta opp dette med statsråden i Justisdepartementet som tross alt har ansvaret for dette, sier Ropstad.

Bør obdusere når dødsårsaken er uviss

Justisdepartementet fremhever at påtaleinstruksen (§ 13-2) fastsetter at politiet i alminnelighet bør sørge for at obduksjon foretas når dødsårsaken er uviss og antas å kunne skyldes eksempelvis selvmord, ulykkestilfelle eller yrkesskade.

Det samme gjelder når dødsårsaken er uviss og døden er inntrådt plutselig og uventet, særlig dersom vedkommende antas å ha vært alene i dødsøyeblikket.

Det sier senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet Andreas Bjørklund til NRK.

Påtalemyndigheten og taktisk etterforskningsledelse må vurdere behovet for og nytteverdien av en obduksjon, ifølge Bjørklund.

«En sakkyndig likundersøkelse er en omfattende undersøkelse med kostnader knyttet til selve obduksjonen, laboratorieundersøkelsen og transport. Politidistriktene blir fakturert for kostnadene. For politidistrikter med lang avstand til nærmeste obduksjonssted vil transportkostnaden kunne være betydelig, og i noen tilfeller større enn kostnadene knyttet til selve likundersøkelsen», skriver han i e-posten til NRK.

Justis og beredskapsdepartementet henviser for øvrig til Politidirektoratet for informasjon om prioriteringer i de aktuelle politidistriktene.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Her stjeler beveren ved 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,1 kr
Dyrest kl. 18 1,88 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 3,8 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 0,9 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %