Hopp til innhold

Tor Gunnar Nystad – listetopp for NSR i Sør-Norge valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Tor Gunnar Nystad

Tor Gunnar Nystad liker å sette pris på de små gledene som oppleves i hverdagen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Valgkrets/válgabiire: Sør-Norge valgkrets/Lulli-Norgga válgabiire
Parti/bellodat: NSR
Navn/namma: Tor Gunnar Nystad
Alder/Ahki: 49
Sivilstand/siviiladilli: Singel

Jobb og studier

Hva jobber du med i dag og hvilke jobber har du hatt tidligere? Hvilken utdanningsbakgrunn har du?

Jobber i dag som nattevakt på en rusbehandlingsenhet ved Oslo Universitets sykehus (OOU). Jeg har jobbet ved denne institusjonen siden sommer 1999.

Institusjonen jeg jobber ved har gått gjennom flere omorganiseringer og eierovertakelser siden den gang. Jeg har også hatt ulike roller i den tiden jeg har vært ansatt.

Jeg har en cand.mag. grad i samfunnsvitenskap fra Universitetet i Tromsø.

Jeg har en terapeututdannelse i Integrativ terapi uten studiepoeng. Studiet var tilknyttet et privat institutt i Tyskland. Studiet tilbys i dag ved høyskolen i Buskerud.

Delemne i sosialt arbeid med barn og unge (30st) ved Høyskolen i Lillehammer.

Interesser

Hvilke hobbyer har du?

Jeg trener på Satselexia regelmessig. Sykler og jogger i marka på sommeren. Lidenskapelig supporter av Manchester United.

Hva er det største du har opplevd i livet?

Ja si det, jeg liker å sette pris på de små gledene som oppleves i hverdagen. Jeg har jobbet i rusbehandlingsfeltet i mange år som både gruppeterapeut og med individualoppfølging. Fra dette arbeidet har jeg mange positive opplevelser fra enkelthendelser eller at klienter har oppnådd bemerkelsesverdige resultater med nye livsvalg.

Hva gjør du når du skal koble av?

Trener på Satselixia. Ser på fotballkamp. Går på konsert. Sykler tur i nordmarka.

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?

Det er lenge siden jeg har hatt forbilder. Jeg må tilbake til barneårene da jeg hadde en rekke forbilder blant nasjonale og internasjonale idrettspersonligheter og musikk. Dette uten at jeg kommer på hvilke spesielle jeg vil trekke frem.

I arbeidslivet er jeg blitt kjent med mange personer som har tatt radikale livsvalg og det er beundringsverdig hva disse har fått til i livet sitt etter dette. Det å etablere et liv uten bruk av rusmidler krever stor styrke der de riktige valgene i perioder må tas daglig.

Morsmål/språk

Jeg er samisktalende. Snakker nordsamisk og norsk

Politisk bakgrunn

Skriv hvor lenge du har vært med i politikken. Hvilke partier har du representert. Har du vært sametingsrepresentant?

Jeg var med i NSR som ungdomspolitiker på 80- og 90 tallet. Var blant annet med å starte ungdomsutvalget i NSR.

Har etter det vært borte fra politikk og organisasjonsarbeidet lenge. Ble med igjen i Oslo Sámiid Searvi / NSR i 2013: Ble valgt inn som representant på Sametinget for NSR i Sør-Norge valgkrets.

På Sametinget har jeg vært medlem i kultur- og næringskomiteen fram til desember 2016, og etter det i Oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomiteen. Hele perioden har jeg vært medlem av Sametingets kontrollutvalg og overvåkingskomiteen for Interreg programmet.

Jeg er nå leder for Oslo Sámiid Searvi (OSS)

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?

Jeg er født og oppvokst i Karasjok og har nordsamisk som morsmål, men bor nå i Oslo. Jeg ønsker at de språklige rettighetene til samer virkeliggjøres og at offentlige myndigheter legger til rette for at samisk språk kan brukes også i det offentlige rom i hele landet.

 • Det betyr at samiskspråklige barnehagetilbud etableres der det er grunnlag for det, spesielt viktig er slike etableringer i byer
 • At samiske barn i grunn- og videregående skole får opplæring i samiske språk etter sterk språkmodell
 • At sametinget og lokale myndigheter legger til rette for å etablere møteplasser som kan utvikles til gode samiske språkarenaer

Ellers vil jeg også fokusere på at samepolitikken eller samiske samfunnsutfordringer får større nasjonal synlighet og at våre rettigheter ivaretas på en god måte.

Videre vil jeg fokusere på at samiske brukere/pasienter må tilbys faglig og gode tjenester hvor også hensynene til samiske språk og kulturkompetanse er vektlagt. Dette er hensyn for eksempelvis helseforetak og sykehus må begynne å ta på alvor.

Hva mener du er den største utfordringen Sametinget må løse i kommende periode?

Det er viktig å løse resurstilgangen til Sametinget og samiske formål. Samisk samfunnsutvikling blir mere hengende etter på stadig flere sektorer. Språkutviklingen i store deler av landet er i en kritisk situasjon og det vil være behov å få til en nasjonal satsing i forhold til samisk opplæring og etablering av møteplasser og språkarenaer.

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?

Det grunnleggende er ikke på plass. Mineralloven innehar ikke standarden til urfolksrettigheter som folkeretten bygger på.

Dessuten vil etableringer av gruver føre til økt arealpress og forurensing på beitemark og dermed fortrenge bærekraftige næringer som reindrift. Områder med gruvedrift vil dessuten også være mindre attraktive i forhold til utvikling av nye næringer som opplevelses turisme og lignende.

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?

Reindrifta er en samisknæring med stort potensial. Dessverre har næringsutøverne selv liten autonomi i forhold til utvikling i egen næring, samtidig som Sametinget har begrenset innflytelse i forhold til utviklingen av reindriften. Det blir viktig framover at reindriften styrkes i egen styring over egne ressurser slik at det forvaltes i tråd med folkerettens krav til selvbestemmelse, og at den offentlige forvaltningen oppfattes som legitim av reindriften selv. Dessuten er det viktig at rovdyrpolitikken tilpasses hensynene til beitenæringene. Det er i dag for mange rovdyr i områder med beitenæring, bestandsmålene må ned.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?

Styrke støtteordninger for etablering av økologisk jordbruk- og matproduksjon. Arktisk jordbruk produserer allerede helt fantastiske råvarer, og enkelte merkevarer er allerede kjent over hele landet. Jeg mener det er viktig å bygge videre på merkevaren som er arktiske jordbruksvarer. Vi vet hvor spesielt det er med mat produsert i våre områder, men den historien må vi fortelle oftere og høyere så resten av verden også får høre den.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?

Å sikre rettighetene til kystfiske i samiske kyst- og fjordområder blir viktig i tiden framover. Sørge for å øke og sikre fiskekvoter for lokale fiskere med mindre fartøy i kyst og fjordstrøk. Dessuten å stimulere til at det etableres flere mottaksanlegg i kyst og fjordområdene til landing av fisk.

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?

Bidra til at det etableres gode stimuleringsordninger og rekrutteringsordninger for samiskspråklige lærere. Her må det satses slik at samiskspråklige lærertilgang sikres for fremtiden.

I tillegg:

 • at samiskspråklige barnehagetilbud etableres der det er grunnlag for det, spesielt viktig er slike etableringer i byer
 • At samiske barn i grunn- og videregående skole får opplæring i samiske språk etter sterk språkmodell
 • At sametinget og lokale myndigheter legger til rette for å etablere møteplasser som kan utvikles til gode samiske språkarenaer
 • Forholdene for voksenopplæring i samiske språk må bli bedre slik at samer som ønsker det kan ta tilbake sitt språk og få opplæring i samisk. Vi må se på muligheter for nye ordninger slik at det skal bli enklere for folk, herunder frikjøp fra jobb.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?

Det er viktig framover å fortsette satsing på å utvikle bedrifter innenfor kulturnæringer og reiseliv. Samisk kunst og kulturuttrykk begynner å vise en kvalitet som gir stor anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt. Det blir da viktig å jobbe for at man når nye og større markeder med både nye kulturnæringsprodukter og reiselivsprodukter. Mao etablere satsingsprogram på disse områdene.

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?

Vi hadde et seminar om vold i nære relasjoner og der fikk vi presentert statistikk som viser at samiske kvinner og barn opplever mye vold i hjemmet. Dette er opprørende og det berøre oss alle. Slik kan vi ikke ha det i det samiske samfunn. Vi ønsker jo at hele den samiske befolkningen skal ha det bra. Det er viktig at sånne forhold blir avdekket slik at vi kan jobbe for å sette inn nødvendige tiltak.

Sámegillii:

Beroštumit:

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Hárjehalan jeavddalaččat. Sihkkelasttán ja viegan luonddus geasset. Áŋgiris Manchester United spábbačiekčanjoavkku«fana».

Mii lea dat stuorámus maid leat vásihan eallimis?

Na, mun liikon árvvusatnit daid unna iložiid maid vásiha árgabeaivvis. Mun lean bargan gárrenmirkofealttas máŋga jagi sihke joavkoterapeutan ja individuála čuovvolemiin. Dán barggus mus leat olu positiivvalaš vásáhusat eaŋkil dáhpáhusain dahje ahte klieanta lea olahan mearkkašahtti bohtosiid go lea ođđa válljejumiid dahkan eallimis.

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Hárjehalan, geahčan spábbačiekčamiid, finan konsearttas dahje sihkkelasttán.

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Mus eai leat guhkes áigái leamaš ovdagovat. De ferten máhccat mánnávuhtii fas go mus ledje vaikko man olu našunála ja internašunála valáštallit ja musihkkárat ovdagovvan. Muhto in aŋkke fuomáš ovttage erenoamáža gean namuhivččen. Bargoeallimis lean oahpásnuvvan olu olbmuiguin geat leat dahkan radikála eallinmearrádusaid ja dain mun hervvošan go oainnán maid sii leat nagodan eallimis dan maŋŋel. Álggahit fas eallima gárrenmirkkuid haga gáibida návccaid go muhtin áigodagaid šaddet rivttes válljejumiid dahkat beaivválaččat.

Bargu ja oahppu

Barggan dál idjaváktan gárrenmirkodikšunossodagas Oslo Universitehta Buohcciviesus. Lean dán institušuvnnas bargan 1999 geasi rájes. Mus leat leamaš iešguđet lágan rollat dan áiggis go lean dáppe leamaš barggus. Mus lea cand.mag gráda servodatdieđafágas Tromssa Universitehtas, terapevtaoahppu «integratiiva terapiijas», ja lean čoaggán 30 oahppočuoggá Sosiála bargu mánáiguin ja nuoraiguin-fágas Lillehammera allaskuvllas.

Giella

Sámegiella ja dárogiella

Politihkalaš duogáš

Ledjen NSR nuoraidpolitihkar 80- ja 90-logus. Ledjen mielde álggaheamen NSR nuoraidlávdegotti. Dan maŋŋel jávken politihkas guhká. 2013 serven Oslo Sámiid Searvái/NSR, ja válljejuvvojin sámediggeáirrasin Lulli-Norgga válgabiires. Sámedikkis ledjen miellahttun leamaš kultur- ja ealáhuslávdegottis gitta 2016 juovlamánu radjai, ja dan maŋŋel Bajásšaddan-, ovddasmoraš- ja oahpahuslávdegottis. Olles dán áigodaga lean leamaš miellahttun Sámedikki bearráigeahččanlávdegottis ja gozihanlávdegottis Interreg prográmma ovddas. Dál jođihan Oslo Sámiid Searvvi.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

Mun lean riegádan ja bajásšaddan Kárášjogas ja davvisámegiella lea mu eatnigiella, muhto orun dál Oslos. Mun sávan ahte sápmelaččaid gielalaš vuoigatvuođat duohtan dahkkojit ja almmolaš eiseválddit láhčet dal dili vai sámegiella sáhttá fas adnot almmolaš báikkiin miehtá riikka. Dat mearkkaša ahte sámegiel mánáidgárdefálaldagat ásahuvvojit doppe gos lea vuođđu dasa, erenoamáš dehálaš leat dákkár ásahusat gávpogiin. Sámi mánát vuođđo- ja joatkkaskuvllain galget oažžut sámegieloahpahusa nana giellamodeallaid mielde. Sámediggi ja báikkálašeiseválddit galget láhččit dili deaivvadanbáikkiide mat sáhttet ovdánahttit buriid sámi giellaarenaid. Muđui áiggun fokuseret dasa ahte sámepolitihkka dahje sámi servodathástalusat ožžot stuorát našunála čalmmusteami ja min vuoigatvuođat vuhtiiváldojit buori vugiin. Viidásit áiggun maid fokuseret ahte sámi buhcciide fállojit fágalaš ja buorit bálvalusat main maiddái sámegielaid ja kulturmáhtu vuhtiváldin deattuhuvvo. Dáid dárbbuid fertejit maid ovdamearkka dihte dearvvasvuođadoaimmahagat ja buohcciviesut váldigoahtit duođalažžan.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin maid Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Lea dehálaš čoavdit Sámedikki ja sámi ulbmiliid resursafidnema. Sámi servodatovdánahttin bázahallá eanet ahte eanet surggiin. Giellaovdáneapmi stuorra osiin riikkas lea rašes dilis ja lea dárbu oažžut našunála áŋgiruššama sámegieloahpahusa ja deaivvadanbáikkiid ja giellaarenaid ásaheami dáfus.

Čilge manne/ manne eai galggašii minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Dás ii leat dat vuođđu vuos sajis. Eamiálbmotvuoigatvuođat lea vuođđuduvvon álbmotriektái, ja minerálaláhka ii leat dan dásis. Dasa lassin ruvkedoaimma ásaheapmi mielddisbuktá guohtuneatnamiid lassi gáržžideami ja nuoskidahttima ja nu goarida guoddevaš ealáhusaid dego boazodoallu. Dakkár guovllut gosa ruvkedoaimmaid álggahit, eai ge nu geasut ovdánahttit ođđa ealáhusaid dego vásáhusturisma ja sullasaš ealáhusaid.

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Boazodoallu lea sámeealáhus mas lea stuora potensiála. Dáđibahát de lea boazodolliin unnán iešstivrejupmi iežaset ealáhusa ovdáneami dáfus, seammás go Sámedikkis lea ráddjejuvvon váikkuhus boazodoalu ovdáneami dáfus. Lea dehálaš dás ovddasguvlui ahte boazodoalu iešstivren iežaset resurssaid alde nannejuvvo, vai dat hálddašuvvojit álbmotrievtti iešmearrideami gáibádusaid mielde, ja ahte almmolaš hálddahusas lea legitimitehta boazodoalus. Lea maid dehálaš ahte boraspirepolitihkka heivehuvvo ja vuhtiiváldá guohtunealáhusaid dárbbuid. Dál leat menddo olu boraspiret guohtunealáhusguovlluin, boraspiret fertejit geahpeduvvot.

Eanandoallu, maid sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit/ álgit ealáhusain?

Nannet doarjjaortnegiid ekologalaš eanandoalu- ja biebmobuvttadeami álggaheami várás. Árktalaš eanandoallu buvttada juo áibbas erenoamáš buriid vuođđoávdnasiid, ja muhttin mearkagálvvut leat juo beakkánat miehtá riikka. Mun oaivvildan ahte lea dehálaš hukset viidásit mearkagálvvu mii lea juo árktalaš eanandoallogálvvuin. Mii diehtit man erenoamáš dat biebmu lea mii min guovlluin buvttaduvvo, muhto dán fearána mii fertet muitalit dávjjit ja alla jienain vuoi olles máilbmi gullá dan.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástanealáhusas Sámis? Maid sáhttá Sámediggi dahkat nu ahte dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Boahtteáiggis šaddá dehálaš sihkkarastit vuoigatvuođaid riddoguolásteapmái sámi riddo- ja vuotnaguovlluin. Lasihit ja sihkkarastit guolleeriid báikkálaš bivdiide geain leat unnit fatnasat riddo- ja vuotnaguovlluin. Movttiidahttit vuoi ásahuvvojit eambbo vuosttáváldinrusttegat riddo- ja vuotnaguovlluin guliide.

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Váikkuhit ahte ásahuvvojit buorit movttiidahttinortnegat ja rekruterenortnegat sámegieloahpaheddjiide. Dás ferte áŋgiruššat vai gávdnojit sámegieloahpaheaddjit boahtteáiggis. Lassi ferte vel sámegiel mánáidgárdefálaldagaid ásahit doppe gos lea vuođđu dasa, erenoamáš dehálaččat leat dákkár ásaheamit gávpogiin. Sámi mánát vuođđo- ja joatkka skuvllain galget oažžut sámegieloahpahusa buori giellamodeallaid vuođul. Sámediggi ja báikkálašeiseválddit fertejit láhččit dili vai sáhttet ásahuvvojit deaivvadanbáikkit mat sáhttet šaddat buorren sámi giellaarenan. Rávesolbmuid sámegieloahpahus ferte buoriduvvot vai sápmelaččat geat háliidit, sáhttet váldit gielaset ruovttoluotta ja oažžut oahpahusa sámegielas. Mii fertet geahčadit vejolaš ođđa ortnegiidda mat álkidit dán, nu movt friijaoastin bargguin.

Makkár ođđa bargosajiid lea dehálaš vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Ovddasguvlui lea dehálaš ain áŋgiruššat ovdánahttit fitnodagaid kulturealáhusas ja mátkeealáhusas. Sámi dáidda ja kulturhápmi lea álgán čájehit kvalitehta mii oažžu olu fuomášumi sihke našunála ja internašunála dásis. De lea dehálaš bargat vai kulturealáhusbuktagat ja mátkeealáhusbuktagat olahit ođđa ja stuorát márkaniidda. Eará sániiguin; ásahit áŋgiruššanprográmma dáidda surggiide.

Guhte ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Mis lei seminára mas lei sáhka veahkaválddálašvuođas lagas birrasis ja doppe mii oaččuimet ovdanbuktot statistihka mii čájehii ahte sámi nissonolbmot ja mánát vásihit olu veahkaválddálašvuođa ruovttuin. Dát lea suhttadeaddji ja čuohcá midjiide buohkaide. Ii ná sáhte mis leat otná sámi servodagas. Mii háliidit olles sámi álbmogis galgá leat buorre dilli. Lea dehálaš ahte dákkár áššit bohtet oidnosii ja albmosii vai mii sáhttit bidjat dárbbašlaš doaimmaid johtui.

Korte nyheter

 • Isak Utsi ja Henrik Blind válljejuvvoiga Eurohpaparlamentii

  Les på norsk.

  Isak Utsi (Sosiálademokráhtat) ja Henrik Blind (Birasbellodat) šaddaba vuosttaš Ruoŧa beale sápmelaččat geat válljejuvvoba várrelahttun EU:i.

  Mannan vahku ledje buot Ruoŧa 6 589 válgabiirre jienat lohkkojuvvon EU-válggain.

  Sosiálademokráhtat ožžo 24,7 proseantta jienain, ja sii doalahit vihtta mandáhta Eurohpaparlameanttas. Árjjátluovi gielddaráđđi, Isak Utsi, lea dál bellodaga goalmmát várrelahttu.

  Birasbellodat šattai goalmmát stuorámus bellodahkan 13,8 proseantta jienain, ja bellodagas leat golbma mandáhta. Johkamohki gielddaráđđi, Henrik Blind, lea maid iežas bellodaga goalmmát várreláhttu.

  Dan čállá SVT Sápmi.

  Europaparlamentet i Strasbourg
  Foto: JLogan / Wikimedia Commons
 • Isak Utsi og Henrik Blind er valgt til Europaparlamentet

  Loga sámegillii.

  Isak Utsi (Sosialdemokratene) og Henrik Blind (Miljøpartiet) blir de første samene fra Sverige som blir valgt inn som varamedlemmer i EU.

  I slutten av forrige uke var alle stemmene fra de 6.589 valgdistriktene i Sverige talt opp til EU-valget.

  Sosialdemokratene fikk 24,7 prosent av stemmene, og har nå fem mandater i Europaparlamentet. Kommunalråd i Arjeplog, Isak Utsi, blir nå partiets tredje varamedlem.

  Miljøpartiet ble det tredje største partiet med 13,8 prosent av stemmene, noe som gir partiet tre mandater. Jokkmokks kommunalråd, Henrik Blind, blir også sitt partis tredje varamedlem.

  Det skriver SVT Sápmi.

 • En tredjedel av apotekene hadde reseptproblemer - tilbake i drift

  I forbindelse med utrullingen av et nytt reseptsystem fikk ikke flere Apotek 1- og Vitus Apotek-apoteker ekspidert e-resepter.

  De aller fleste resepter i dag er e-resepter. Altså en digital resept.

  Dette førte til at kundene ikke får hentet ut reseptbelagte medisiner.

  Tirsdag rundt klokka 18:30 er systemene igjen oppe og går.

  Det sier Jostein Soldal i Apotekforeningen til NRK.

  – Dette problemet er størst der det er langt mellom apotekene. Det er rundt 1000 apotek i Norge og 700 som fortsatt er oppe og går, og derfor mange plasser mulig å gå til et annet, sier Soldal.

  – Dette er ingen krise, men en stor ulempe for de det treffer, fortsetter han.

  Ifølge Soldal har problemene vart i rundt fire timer, og han vet ikke når systemet vil være oppe å gå.

  cfrecf
  Foto: Ismail Burak Akkan