Tjïelten jorkese åarjelsaemide eadtjalgehtieh

Mejtie dihte guektien gïele tjïelte, maahta stoerre tjïeltesne gaatoelidh? Dihte lea stoerre aamhtese jih raarastalleme Snåsesne.

Kommune reform Snåsa

Gårroeh bieleste Arnt Mickelsen Raarvijken tjïelte, Vigdis Hjulstad Belbo jih Hans Brattås, Fylkeålman tjïelte direktøøre.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

Snåase jih Raarvihken tjïelth lægan guektien gïelen tjïelth åarjelsaemien reereme dajvesne. Daelie dihte gyjhtjelasse, guktie bist sjædta daan orre tjïelte jorkesen mængan gåessie stoerre tjielth sjidtieh. Mejtie dihte guektien gïele tjïelte ,daan stoerre tjïeltesne gaarvene. Daan bijre Snåasesne minngemes laavvardahken raarastallin.

Snåasen tjïelten åejvie Vigdis Hjulstad Belbo daan bijre tjoeperde.

Vigdis Hjulstad Belbo

Snåasen tjïelten åejvie Vigdis H Belbo.

Foto: Knut Reitan

– Daan bijre tjoeperdem. Dellie dihte gihtjelomme guktie dihte tjïelten ståvroe jih tjïelten reereme sjædta. Eah maehtieh saaht man gellieh saadth-almetjh ståvroese veeljedh, Belboe jeahta.

Saemien institusjovnh edtjieh jieledh.

Snåasen tjïeltesne vihkeles gïelem jih kultuvrem nænnoestidh.

– Saemieh, onne almetje dåehkie mijjen dajvesne jih dellie øøvre vihkeles gïelem jih kultuvrem vaarjelidh. Dihte aaj daerpies jis dah saemien institusjovnh edtjieh jieledh, Belboe jeahta.

Moenedimmie.

Fylhkeålman tjïelte direktøøre Hans Brattås ij maam ennje doesth jiehtedh.

Hans Brattås

Fylhkeålman tjïelte direktøøre Hans Brattås.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

– Daate hijven gyjhtjelasse, tjoerebe daam ensi-laakan gïehtjedidh, Brattåse jeahta.

Snåasen tjïelte sæjhta dah åarjel baalte tjieltiej gujmie aktanidh. Stientje, Verran jih Inderøyen tjïelth.

Saemien reereme dajvem stueriedidh.

Oddvar Andersen Stientjesne årroeminie jih dihte jahkoem åtna daate hijven sjædta.

– Manne ussjedam naemhtie! Dah saemieh mij Snåasesne jih Raarvijkesne årroeminie dah aajmene sijjien saemien reaktojde utnieh. Jih dellie manne vuajnam dah baalte tjïelth aaj seamma saemien reaktoe daarpehtieh. Jijnjh saemieh dah baalte tjieltijne årroeminie jih daate dorje, dihte saemien reereme dajve stuerebe sjædta, Andersene jeahta.

Kommune reform i Snåsa

Jijnjh saemieh Snåasen hotellesne gaavnedamme.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK