Hopp til innhold

Tjïelten jorkese åarjelsaemide eadtjalgehtieh

Mejtie dihte guektien gïele tjïelte, maahta stoerre tjïeltesne gaatoelidh? Dihte lea stoerre aamhtese jih raarastalleme Snåsesne.

Kommune reform Snåsa

Gårroeh bieleste Arnt Mickelsen Raarvijken tjïelte, Vigdis Hjulstad Belbo jih Hans Brattås, Fylkeålman tjïelte direktøøre.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

Snåase jih Raarvihken tjïelth lægan guektien gïelen tjïelth åarjelsaemien reereme dajvesne. Daelie dihte gyjhtjelasse, guktie bist sjædta daan orre tjïelte jorkesen mængan gåessie stoerre tjielth sjidtieh. Mejtie dihte guektien gïele tjïelte ,daan stoerre tjïeltesne gaarvene. Daan bijre Snåasesne minngemes laavvardahken raarastallin.

Snåasen tjïelten åejvie Vigdis Hjulstad Belbo daan bijre tjoeperde.

Vigdis Hjulstad Belbo

Snåasen tjïelten åejvie Vigdis H Belbo.

Foto: Knut Reitan

– Daan bijre tjoeperdem. Dellie dihte gihtjelomme guktie dihte tjïelten ståvroe jih tjïelten reereme sjædta. Eah maehtieh saaht man gellieh saadth-almetjh ståvroese veeljedh, Belboe jeahta.

Saemien institusjovnh edtjieh jieledh.

Snåasen tjïeltesne vihkeles gïelem jih kultuvrem nænnoestidh.

– Saemieh, onne almetje dåehkie mijjen dajvesne jih dellie øøvre vihkeles gïelem jih kultuvrem vaarjelidh. Dihte aaj daerpies jis dah saemien institusjovnh edtjieh jieledh, Belboe jeahta.

Moenedimmie.

Fylhkeålman tjïelte direktøøre Hans Brattås ij maam ennje doesth jiehtedh.

Hans Brattås

Fylhkeålman tjïelte direktøøre Hans Brattås.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

– Daate hijven gyjhtjelasse, tjoerebe daam ensi-laakan gïehtjedidh, Brattåse jeahta.

Snåasen tjïelte sæjhta dah åarjel baalte tjieltiej gujmie aktanidh. Stientje, Verran jih Inderøyen tjïelth.

Saemien reereme dajvem stueriedidh.

Oddvar Andersen Stientjesne årroeminie jih dihte jahkoem åtna daate hijven sjædta.

– Manne ussjedam naemhtie! Dah saemieh mij Snåasesne jih Raarvijkesne årroeminie dah aajmene sijjien saemien reaktojde utnieh. Jih dellie manne vuajnam dah baalte tjïelth aaj seamma saemien reaktoe daarpehtieh. Jijnjh saemieh dah baalte tjieltijne årroeminie jih daate dorje, dihte saemien reereme dajve stuerebe sjædta, Andersene jeahta.

Kommune reform i Snåsa

Jijnjh saemieh Snåasen hotellesne gaavnedamme.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

Korte nyheter

 • Direktevra háliidá bisuit DPS Deanu

  Les på norsk.

  Juovlamánus evttohii Davvi Dearvvašvuođa bargojoavku heaittihit guovllupsykiátralaš guovddáža (DPS) Deanus, muhto máŋggas leat vuostalasttan evttohusa.

  Dál ožžot doarjaga Finnmárkku buohcceviesu direktevrras, Ole Hopes.

  Hope háliida bisuhit guovllupsykiátralaš guovddáža ja ášši bidjo ovdan stivrii boahtte vahkkus.

  Finnmárkku buohcciviesu stivrajođiheaddji, Lena Nymo Helli doarju Hope.

  – Vuođđun dasa lea vuđolaš bargu ja buorre riskaanalysa. Mii leat vuosttažettiin geahčadan makkár mearkkašupmi das lea pasientii, ja erenoamážiid ovttasdoaibmama pasieantta čuovvoleamis. Dassa lassin lea maid bargoveaga ja gielas sáhka.

  Helli čujuha dasa ahte DPS:as leat bargit geat hupmet sihke sámegiela ja suomagiela. Dat lea oassin direktevrra riskaárvvoštallamis.

  Jus guovllupsykiátralaš guovddáš haittihuvvo, de fertejit olbmot geat leat dárvanan gárrenmirkkuide ja sii geat buhcet psykalaččat, gártat mátkkoštit 500 kilomehtera oažžut divššu.

  Ole Hope, direktør i Finnmarkssykehuset 28. september 2023.
  Foto: André Bendixen / NRK
 • Krasjet i lyktestolpe

  Politi og ambulanse rykket ut i Vadsø natt til lørdag, etter en trafikkulykke. Det melder politiet i Finnmark.

  Der skal en mann i 40-årene ha kjørt inn i en lyktestolpe. Vedkommende var ved bevissthet og tilsnakkende da han ble fraktet til legevakten.

  Førerkort har blitt beslaglagt og politiet har opprettet sak.

 • Skånland: Besøksforbud på sykehjem grunnet omgangssyke

  Ifølge et tips Harstad Tidende har fått tips om at Skånland sykehjem i Tjeldsund kommune er stengt for besøkende på grunn av et smitteutbrudd.

  En pårørende av beboer på et sykehjem i Tjeldsund kommune i Sør-Troms mener sykehjemmet i Skånland er avstengt på grunn av smitteutbrudd.

  Det skriver Harstad Tidende.

  – Jeg skulle besøke noen som bor der, men fikk ikke komme inn. Det har vært stengt for besøk en ukes tid, sier tipseren til Harstad Tidende fredag ettermiddag.

  Ifølge ordfører i Tjeldsund kommune, Robin Ridderseth, er det ikke en farlig situasjon.

  – Det minner mest omgangssyke, og er ikke et alvorlig utbrudd. Det er likevel innført besøksrestriksjoner, som oppheves i løpet av helgen, sier ordføreren til NRK.