Hopp til innhold

Tjïelten jorkese åarjelsaemide eadtjalgehtieh

Mejtie dihte guektien gïele tjïelte, maahta stoerre tjïeltesne gaatoelidh? Dihte lea stoerre aamhtese jih raarastalleme Snåsesne.

Kommune reform Snåsa

Gårroeh bieleste Arnt Mickelsen Raarvijken tjïelte, Vigdis Hjulstad Belbo jih Hans Brattås, Fylkeålman tjïelte direktøøre.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

Snåase jih Raarvihken tjïelth lægan guektien gïelen tjïelth åarjelsaemien reereme dajvesne. Daelie dihte gyjhtjelasse, guktie bist sjædta daan orre tjïelte jorkesen mængan gåessie stoerre tjielth sjidtieh. Mejtie dihte guektien gïele tjïelte ,daan stoerre tjïeltesne gaarvene. Daan bijre Snåasesne minngemes laavvardahken raarastallin.

Snåasen tjïelten åejvie Vigdis Hjulstad Belbo daan bijre tjoeperde.

Vigdis Hjulstad Belbo

Snåasen tjïelten åejvie Vigdis H Belbo.

Foto: Knut Reitan

– Daan bijre tjoeperdem. Dellie dihte gihtjelomme guktie dihte tjïelten ståvroe jih tjïelten reereme sjædta. Eah maehtieh saaht man gellieh saadth-almetjh ståvroese veeljedh, Belboe jeahta.

Saemien institusjovnh edtjieh jieledh.

Snåasen tjïeltesne vihkeles gïelem jih kultuvrem nænnoestidh.

– Saemieh, onne almetje dåehkie mijjen dajvesne jih dellie øøvre vihkeles gïelem jih kultuvrem vaarjelidh. Dihte aaj daerpies jis dah saemien institusjovnh edtjieh jieledh, Belboe jeahta.

Moenedimmie.

Fylhkeålman tjïelte direktøøre Hans Brattås ij maam ennje doesth jiehtedh.

Hans Brattås

Fylhkeålman tjïelte direktøøre Hans Brattås.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

– Daate hijven gyjhtjelasse, tjoerebe daam ensi-laakan gïehtjedidh, Brattåse jeahta.

Snåasen tjïelte sæjhta dah åarjel baalte tjieltiej gujmie aktanidh. Stientje, Verran jih Inderøyen tjïelth.

Saemien reereme dajvem stueriedidh.

Oddvar Andersen Stientjesne årroeminie jih dihte jahkoem åtna daate hijven sjædta.

– Manne ussjedam naemhtie! Dah saemieh mij Snåasesne jih Raarvijkesne årroeminie dah aajmene sijjien saemien reaktojde utnieh. Jih dellie manne vuajnam dah baalte tjïelth aaj seamma saemien reaktoe daarpehtieh. Jijnjh saemieh dah baalte tjieltijne årroeminie jih daate dorje, dihte saemien reereme dajve stuerebe sjædta, Andersene jeahta.

Kommune reform i Snåsa

Jijnjh saemieh Snåasen hotellesne gaavnedamme.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

Korte nyheter

 • – Fosen-saken gjør det umulig med forsoning

  Leder i Romssa Sámi Searvi-NSR (RSS-NSR), Hilde Pedersen, mener at Fosen-saken gjør det umulig med forsoning mellom samene og norske myndigheteter.

  – Jeg syns det er ille. Jeg syns at myndighetene må ta grep og rydde opp. Forsoning vil nemlig være umulig for mange av oss så lenge det pågår et menneskerettighetsbrudd på Fosen, sier Pedersen til NRK.

  Lørdag er det 600 dager siden Høyesterett slo fast at to vindindustriområder på Fosen har ugyldige konsesjoner som krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

  Begge vindindustriområdene er fortsatt i drift.

  I den forbindelse holder RSS-NSR på lørdag formiddag støttemarkering for reineierne på Fosen i Tromsø sentrum.

  Hilde Pedersen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-markeringer i Oslo og Tromsø

  Det blir Fosen-markeringer i Oslo både i dag og på lørdag, samt en markering i Tromsø på lørdag.

  Lørdag er det 600 dager siden Høyesterett slo fast at to vindindustriområder på Fosen har ugyldige konsesjoner som krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

  Begge vindindustriområdene er fortsatt i drift.

  I dag holdes det markering utenfor slottet mens kongen er i statsråd. Lørdag holdes samles demonstrantene utenfor Stortinget.

  Kravet er at vindturbinene må rives. Bak arrangementene i Oslo står NSR Nuorat og Natur og Ungdom.

  Fosen-demo.
  Foto: Christian Breidlid / NRK
 • - Ferte ruhta seanadandoaimmaide

  Sámediggeáirras Tor Gunnar Nystad (NSR) vuordá ahte Stuorradikkis bidjet ruđa čoavdit hástalusaid maid dáruiduhttin lea buktán ja jurddaša ahte de ferte Sámedikki vuogádaga maid nannet.

  – Vuorddán ahte Stuorradikki dárkkistan- ja konstitušuvdnalávdegoddi jo dán jagi mielde geahčada raportta hástalusaid ja buktá árvalusaid mo viidáseappot bargojuvvo dainna, lohká Nystad gii maid lea Oslo sámiid searvvi jođiheaddji.

  Dás gulat maid oaivvilda.

  Sámediggeáirras vuordá ahte stuorradikkis bidjet ruđa čoavdit hástalusaid maid dáruiduhttin lea buktán.