Hopp til innhold

Thomas Åhren – 2. kandidat for NSR i Åerjel Saepmie valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Thomas Åhren
Foto: Marie Louise Somby

Valgkrets/válgabiire: Åarjel Saepmie
Parti/bellodat: NSR
Navn/namma: Thomas Åhren
Alder/ahki: 51
Sivilstand/siviiladilli: Náitalan. Gift.

Interesser

Hvilke hobbyer har du?

Det burde jeg hatt, men når jeg skal koble av riktig så tar jeg meg en tur til fjells noen dager.

Hva er det største du har opplevd i livet?

Det er fødselen av mine to jenter. Det er noe spesielt med å få være med på når livet starter.

Hva gjør du når du skal koble av?

Tar meg en tur til fjells til områder hvor mobilen ikke virker. Viktig å få muligheten til å koble meg bort både fra arbeid og fra den virtuelle verden. At mobiltelefonen slutter å fungere er bare godt.

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?

Det finns mange store helter som man naturlig skulle kunne se på som gode kandidater til dette. Men jeg velger likevel å se på mine to døtre som store forbilder. Jeg kan ikke huske at det var så komplisert å vokse opp i min ungdomstid som det ser ut til å være i dag. I en verden der alle fra skole til andre aktører som skal støtte opp om ungdommene ser på sin virksomhet som det viktigste, dvs. suboptimerer verden rundt ungdommene, så beundrer jeg de unge som klarer å manøvrere seg helskinnet gjennom denne perioden i sitt liv.

Jobb og studier

Jobber nå som rådgiver, Eiendom og teknisk, Namdalseid kommune.

Morsmål/språk

Norsk

Politisk bakgrunn

Har vært aktiv i Saminuorra og SSR (Svenske samers riksforbund) og forskjellige sameforeninger på svensk side. Aktiv i NSR siden 2013. Ble innvalgt til Sametinget 2013 og fikk muligheten til å sitte i Sametingsrådet under ledning av daværende president Aili Keskitalo.

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?

De samiske primærnæringenes rett til å eksistere og utvikles på egne premisser, dvs. det kan ikke bygges ned mere beiteområder og fiskeområder, lokal rovviltforvaltning som tar hensyn til samiske beitenæringer, retten til å ta ut sløydmaterialer m.m. Likeledes er det viktig å styrke samiske kulturnæringer. I det sørsamiske område er reindriften selve hjørnesteinen for et levende og sterkt samisk samfunn, der både kultur og språk utvikles. Selv om du ikke er aktiv i reindrifta, så vil den egne identiteten hente sin kraft ur dette samiske samfunnet. Det er det vi har og det er der vi er annerledes enn storsamfunnet rundt oss. Derfor er det viktig å bygge videre et sterkt samisk samfunn med reindrifta som en sentral punkt.

Hva mener du er den største utfordringen sametinget må løse i kommende periode?

Retten til å bruke og forvalte land- og marinressurser.

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?

For å kunne tillate gruvevirksomhet må to grunnleggende forhold være til stede. Det første er at en ev. ny gruvevirksomhet må ha fått på plass et på forhånd fritt og informert samtykke fra samiske primærnæringer (reindrift, fiske, landbruk). I dette inngår ikke bare samtykke uten også krav på både kompensasjon og vinstdeling samt plan på hvordan området skal gjenopprettes slik at det kan brukes til opprinnelig formål etterpå. Det andre er at virksomheten kan drives slik at den ikke truer miljøet. Er ikke disse to grunnleggende forholdene på plass, så kan det ikke tillates ny gruvevirksomhet.

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?

Dagens reindriftspolitikk funger ikke. Grunnproblemet er at den detaljreguleres til døds. Det oppleves som om staten ser på reindrifta som en knetofsvirksomhet (kulturytring som staten må akseptere selv om man ikke vil det, og derfor kan benytte når det er snakk om å vise opp Norge for omverden) og som derfor må reguleres ned i minste detalj. Måten man forvalter rovvilt er et godt bevis på dette. Måten man ser på arealforvaltning er en annen – la samene drive på med reindrift i fjellheimen til vi trenger områdene til noe viktigere. Med bakgrunn i dette så ser jeg at den viktigste saken fremover vil være å arbeide for reindriftas rettsgrunnlag og å sikre at reindrifta får mulighet til å utvikle seg på egne premisser. I dette inngår også muligheten til lokal forvaltning av bl.a. rovvilt. Rovvilt må forvaltes på en måte slik at de er i balanse med natur og samiske primærnæringer.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?

Her er det nok mest snakk om økonomiske virkemidler til en småskala virksomhet som trenger mange ben å stå på. Det må oppmuntres til å se på nye måter for å øke inntjeninga i landbruket. Det må stimuleres til mer videreforedling i egen regi, gjerne i samarbeid med andre.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?

At det finnes nok fisk til å få et godt utkomme fra samisk fiskerivirksomhet. Dette betyr at det må føres over kvoter fra store fartøy til en mindre kystfiskeflåte. Også her må det til med lokal/regional forvaltning av fiskeressursene.

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?

Å få realisert forslagene til språkutvalgets NOU om hjertespråket.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?

Arbeidsplasser i et variert bærekraftig næringsliv og virksomheter.

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?

De saker der enten regjering eller domstolene har kommet frem til at man kan ikke hoppe bukk over samiske rettigheter, eksempelvis vindkraft ved Kalvvatnan og Kvalsund, Girjasmålet på svensk side og domen til Jovset Ante Sara.

Sámegillii:

Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Dat mus livčče galgan leat.

Mii lea dat stuorámus man leat vásihan eallimis?

Dat leat go mu guokte nieidda riegádeigga. Lea earenoamáš beassat leat mielde go eallin álgá.

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Vuolggán várrái dakkár báikái gos mobiila ii doaimma. Dehálaš oažžut vejolašvuođa luvvet iežan barggus ja dan virtuála eallimis. Ahte mobiila heaitá doaibmamis gal lea dušše buorre.

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Gávdnojit olu stuora sáŋgára geaid lunddolaččat livččen oaidnán buorren kandidáhttan dasa. Muhto mun válljen iežan guokte nieidda iežan stuora ovdagovvan. In sáhte muitit ahte lei nie moalkái bajásšaddat iežan nuorravuođaáiggis nu mo dál orru. Dilis go buohkat skuvllain eará aktevrraide galget doarjut nuoraid vai oidnet sin doaimmahusa dego deháleamosin, nu ahte mun hervvošan nuoraid geat nagodit stivret iežaset čađa dán áigodaga eallimis.

Bargu ja oahppu

Barggan dál teknihkalaš ja opmodaga ráđđeaddin, Aajrie suohkanis.

Eatnigiella/giella

Dárogiella

Politihkkalaš duogáš

Lean leamaš aktiiva Sáminuoras ja SSR:s ja iešguđet sámeservviin Ruoŧa bealde. Leamaš aktiiva NSR:s 2013 rájes. Válljejuvvon Sámediggái 2013:s ja ožžon vejolašvuođa čohkkát Sámediggeráđis man jođihii dalá presideanta Aili Keskitalo.

Váibmoáššit

Guđiid áššiide áiggut bidjat fokusa?

Sámi vuođđoealáhusaid vuoigatvuođat gávdnot ja ovdánahttit iežaset eavttuid mielde, dat mearkkaša ahte eai šat gáržžiduvvo guohtun- ja guolástanguovllut, báikkálaš boraspirehálddahus mii vuhtii váldá sámi guohtunealáhusaid, riekti viežžat garraduodjeávdnasiid ja olu eará. Seammás lea dehálaš gievrudit sámi kulturealáhusaid. Lullisámi guovlluin lea boazodoallu čiehkageađgi ealas ja gievrras sámi servodahkii, gos sihke kultuvra ja giella ovdánahtto. Vaikko it leat aktiiva boazodoalus, de aŋkke iežat identitehta viežžá fámuid sámi servodagas. Dat lea mii mis lea ja die lea gokko mii leat earáláganat go stuoraservodat min birra. Danin lea dehálaš hukset viidásit gievrras sámi servodaga mas boazodoallu lea guovddáš čuokkis.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin man Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Vuoigatvuođat geavahit ja hálddašit eana- ja mearrabirasresurssaid.

Čilge manne/manne eai galggaše minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Vuoi sáhttá dohkkehit ruvkedoaimma, de fertejit guokte vuođđudeaddji dili leat sajis. Vuosttaš lea ahte ođđa ruvkedoaibma ferte ožžon saji ovtta ovdagihtii friija ja dieđihuvvon miehtan sámi vuođđoealáhusain (boazodoallu, guolásteapmi, eanandoallu). Dát ii sisttisdoala dušše miehtama nu ahte ii gáibiduvvo kompensašuvdna ja vuoitojuohkin lassin plána mo guovlu galgá ealásmahttit fas vai sáhttá geavahuvvot dasa masa álgoálggus lei biddjon. Nubbi lea ahte doaibma sáhttá doaimmahuvvon nu ahte ii áitte birrasa. Jus dát eai leat sajis, de ii sáhte ruvkedoaibma dohkkehuvvot.

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Dálá boazodoallopolitihkka ii doaimma. Vuođđováttisvuohta lea ahte dat detáljareguleren doalvvuha dan jápmimii. Dát vásihuvvo dego stáhta oaidná boazodoalu okta «knetofsvirksomhet» ja danin fertejit reguleret juohke unnimus detáljja. Vuogit mo hálddašit boraspire lea buorre duođaštus dasa. Vuohki mo oaidná areálahálddašeami lea fas eará – diktet sápmelaččaid boazodoaluin bargat guovllus dassážii go mii dárbbahit guovlluid dasa mii lea deháleabbo. Dán duogážis de oainnán mun deháleamos áššin ovddasguvlui lea bargat boazodoalu riektevuođu ovddas ja sihkkarastit ahte boazodoallu oažžu vejolašvuođa ovdánahttit iežas eavttuiguin. Dát mielddisbuktá maid vejolašvuođa báikkálaš hálddašeapmái, earret eará boraspiriid. Boraspiret fertejit hálddašuvvot nu ahte leat dássálaga luondduin ja sámi vuođđoealáhusaiguin.

Eanandoallu, maid sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit ealáhusas/ álgit ealáhussii?

Dás lea eanemusat sáhka ekonomalaš gaskaoamit unnaskálá doaimmain mat dárbbahit máŋga juolggi maid alde čuožžut. Dat movttiidahttá geahččat ođđa vugiid mo lassánahttit sisaboađu eanandoalus. Ferte várra movttiidahttit eambbo reidet ieš, áinnas ovttasbargat nuppiin.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástusealáhusas Sámis? Maid sáhttá Sámediggi dahkat nu ahte dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Ahte lea nohkka guolit oažžut buori áigáiboađu sámi guolástusdoaimmas. Dát mearkkaša ahte ferte sirdit eriid stuora fatnasiin smávit riddobivdofatnasiidda. Ja dás ferte maid báikkálaš dahje regionála hálddašeapmi guolleresurssain.

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Oažžut realiserejuvvot evttohusaid giellalávdegotti NOU váibmogiela birra.

Makkár ođđa bargosajiid lea dehálaš vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Bargosajiid máŋggabealálaš guoddevaš ealáhuseallimis ja doaimmain.

Guđe ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Áššit main ráđđehus dahje duopmostuollu lea gávnnahan ahte ii sáhte dušše njuiket sámiid vuoigatvuođaid badjel, ovdamearkan bieggafápmu Kalvvatnan ja Fálesnuori guovllus, Girjasmål Ruoŧa bealde ja Jovsset Ante Sara duopmu.

Korte nyheter

 • Harald Gaski utnevnt til æresdoktor ved Umeå universitet

  Loga sámegillii.

  Forsker, forfatter og professor i samisk kultur og litteratur ved Samisk høgskole, Harald Gaski, er utnevnt til æresdoktor for 2024 av Det humanistiske fakultet ved Umeå universitet, sammen med kunstviter, gallerist og driftsleder for Prinsesse Estelles Kulturstiftelse, Sara Sandström.

  «Betydelig innsats for å styrke samisk språk og samisk litteratur og dermed inspirere både forskere og forfattere», står det i begrunnelsen for Gaski. Både Gaski og Sandström ble foreslått av ansatte ved fakultetet.

  Det melder Umeå universitet i en pressemelding.

  Harald Gaski
  Foto: Bjørn Hatteng / UIT
 • Harald Gaski nammaduvvon Ubmi universitehta gudnedoaktárin

  Les på norsk.

  Dutki, girječálli ja sámi kultuvrra ja girjjálašvuođa professor Sámi allaskuvllas, Harald Gaski, lea nammaduvvon Ubmi universitehta Humanisttalaš fakultehta 2024 gudnedoaktárin. Nu maid lea dáiddačeahppi, gallerista ja Prinsessan Estelles Kulturstiftelse doaibmajođiheaddji, Sara Sandström.

  «Mearkkašahtti áŋgiruššan nannet sámegiela ja girjjálašvuođa, ja lea dan láhkai movttiidahtán eará dutkiid ja girječálliid», čuožžu Gaski ákkastallamis. Sihke Gaski ja Sandström leaba evttohuvvon fakultehta bargiiguin.

  Dan čállá Ubmi universitehta preassadieđáhusas.

  Harald Gaski
  Foto: Bjørn Hatteng / UIT
 • Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall i Vardø

  Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall etter at en eldre mann fra Vardø døde ved Kirkenes sykehus. Han skal før han døde selv ha opplyst til helsepersonellet at han skal ha blitt utsatt for vold noen dager i forveien, skriver politiet i en pressemelding.

  Sykehuset varslet politiet 15. mai kl. 09.46 om at den avdøde hadde fortalt at han skal ha vært utsatt for vold.

  – Det ble umiddelbart igangsatt etterforskning den 15. mai og vi har avhørt en rekke vitner før helgen, opplyser leder for taktisk etterforskning i FEFE (Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforsking), Torstein Pettersen.