Hopp til innhold

Storebrand mener vindkraftanlegg bryter menneskerettigheter

Storebrand utelukker investeringer i Øyfjellet vindkraftpark, bekrefter finanskonsernet til NRK. De mener anlegget bryter mot reindriftssamenes menneskerettigheter.

ØYFJELLET-VINDPARK-110122-SA

MENNESKERETTIGHETSBRUDD: Storebrand mener det pågår et menneskerettighetsbrudd mot reindriftsutøverne i Jillen-Njaarke.

– Det er bygd vindturbiner midt i flyttleia til og fra et viktig vinterbeitedistrikt, som reinbeitedistriktet er avhengig av, uten samtykke til reineierne i området.

Det sier bærekraftsanalytiker i Storebrand, Vemund Olsen.

Storebrand mener at vindkraftanlegget er satt opp på en måte som bryter menneskerettighetene til reineierne i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

Vemund Olsen

MENNESKERETTIGHETSBRUDD: Storebrand tilbyr tjenester innenfor bank, forsikring, sparing og pensjon. De mener det er for stor sannsynlighet for menneskerettighetsbrudd på Øyfjellet.

Foto: Storebrand

Derfor har de nå satt Øyfjellet Wind Investment AS, eieren av selskapet som drifter vindkraftanlegget, på listen over selskaper som er utelukket i Storebrand.

I praksis betyr utelukkelsen at Storebrand ikke kan kjøpe obligasjoner eller rentepapirer i Øyfjellet Wind Investment AS.

– Flott at Storebrand tar sitt ansvar

Reineier Ole Henrik Kappfjell fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt er enormt glad for at Storebrand velger å ekskludere eieren av vindkraftanlegget.

– Jeg synes det er så flott at Storebrand tar sitt ansvar og setter menneskerettighetene høyt, sier Kappfjell.

Reineigar i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Ole Henrik Kappfjell

GLAD: Reineier Ole Henrik Kappfjell setter stor pris på at Storebrand ekskluderer Øyfjellet Wind Investments.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

– At et stort investeringsselskap ser vår tilstedeværelse, og ser det som er grunnleggende for oss for å kunne drive reindrifta som er basert på tradisjonell kunnskap, det synes jeg er kjempebra, legger han til.

Fremover håper han at investeringsselskap har urfolksrett i tankene når de skal investere i selskaper som driver utbygging i reinbeiteområder.

Rettssak mellom reinbeitedistrikt og eier

Driften av Øyfjellet vindkraftverk ble igangsatt i 2022.

Anlegget ligger i Vefsn kommune i Nordland og består av 72 vindturbiner som strekker seg over 40 kvadratkilometer.

Utbyggingen har møtt sterk motstand, og det berørte reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke møter eier av anlegget, Øyfjellet Wind AS, som er heleid av Øyfjellet Wind Investment AS, i retten i slutten av mai.

Distriktet mener at konsesjonen for anlegget er ugyldig.

Retten skal ta stilling til om konsesjonen er gyldig eller ikke, men hovedmålet med rettssaken er å fastslå erstatning til grunneier og rettighetshaver.

Rettssaken har blitt utsatt to ganger. Partene møtes i Helgeland tingrett 27. mai i år, og varer til 13. juni.

En 150 meter bred rotor løsnet og falt ned fra en av vindturbinene i Øyfjellet vindkraftverk etter ekstremværet Ingunn.

Fjerner utbygger fra observasjonslisten

Selv om det er Øyfjellet Wind Investments AS som utestenges fra Storebrand, var det selskapet Eolus Vind AS som utviklet og bygget Øyfjellet vindkraftverk fra start.

Eolus Vind ble i 2022 satt på Storebrands observasjonsliste, og dermed frøs Storebrand sine investeringer i selskapet.

Da Øyfjellet Wind AS overtok hele driften av vindkraftverket i 2023, ble også eieren av selskapet, Øyfjellet Wind Investments AS, satt på denne observasjonslisten.

Storebrand gikk i dialog med den nye anleggseieren, men mener nå at selskapet ikke gjør nok avbøtende tiltak for reindrifta.

– Vi har kommet til at vi ikke tror at de kommer til å gjøre de endringene vi mener er nødvendige for at det ikke lenger skal være risiko for menneskerettighetsbrudd, sier Olsen.

Torstein Appfjell fra Jillen Njaarke ser på annleggsarbeidet i Øyfjellet.

MOSJØEN: Vindkraftanlegget ligger like over byen Mosjøen.

Foto: Ailin Maria Danielsen

Storebrand anser også at den samlede effekten av arealinngrep i området, som for eksempel veier, jernbane, landbruk og vannkraft, forverrer situasjonen for reindrifta,

– Vi så ikke at vi kunne bidra til å gjøre forskjell ved fortsatt dialog. Derfor satte vi dem på eksklusjonslisten, fortsetter han.

Ettersom Eolus Vind trakk seg helt ut av prosjektet i 2023, har Storebrand nå fjernet dem fra observasjonslisten. Det betyr at Storebrands investorer nå fritt kan investere i selskapet.

Vindturbiner på Øyfjellet vindpark

Hvorfor fjernes Eolus Vind fra observasjonslisten?

Eolus Vind AB fjernes fra observasjonslisten ettersom Storebrands retningslinjer for bærekraftige investeringer er rettet mot risiko for å bidra til fremtidig skade.

Vindturbiner på Øyfjellet vindpark

Eolus har oppfylt Storebrands krav

– Eolus har oppfylt vårt krav om å få på plass retningslinjer og systemer for å respektere menneskerettigheter generelt og urfolks rettigheter spesielt, sier Vemund Olsen i Storebrand.

Vindturbiner på Øyfjellet vindpark

– Føler oss trygge

Så lenge selskapet ikke lenger har mulighet til å rette opp i Øyfjellet-saken, og vi føler oss trygge på at de har gjort det de kan for å hindre at det oppstår samme type problemer i nye prosjekter, ønsker vi ikke å ekskludere Eolus, sier Olsen.

Likevel mener han at Eolus Vind sammen med den norske staten, er medansvarlige for situasjonen som har oppstått på Øyfjellet.

Overrasket

Styreleder i Øyfjellet Wind, Joakim Johnsen, er overrasket over Storebrands konklusjoner.

Han mener at det er vesentlige forskjeller mellom Fosen-saken og situasjonen med Øyfjellet vindkraftverk.

– På Fosen berører vindturbinene vinterbeiteområdet direkte. Dette er ikke tilfellet på Øyfjellet, der det kun er en flyttlei som går gjennom planområdet på Øyfjellet som blir berørt, sier styrelederen.

De henviser til vurderinger gjort av Energidepartementet (ED) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og peker på at ED har slått fast at flyttleien til reinbeitedistriktet ikke har blitt stengt som følge av vindkraftverket, og at konsesjonen er gyldig.

ED og NVE har lagt frem konkrete tiltak for å sikre fortsatt reindrift i området, og ved behov vil Øyfjellet Wind ta disse i bruk, forteller Øyfjellet Wind i en e-post til NRK.

Demonstrasjon ved Øyfjellet.

DEMONSTRASJONER: Det ble holdt demonstrasjoner mot utbyggingen av vindkraftanlegget på Øyfjellet.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

– Øyfjellet Wind har kontaktet representanter for reinbeitedistriktet for å koordinere den kommende vårflyttingen og bruk av tiltak, sier Johnsen.

De er også trygge på at reindriftas påstand om at konsesjonen er ugyldig, ikke vil føre frem i retten.

– Hovedvinterbeiteområdene til reinbeitedistriktet er ikke berørt. Vinterbeiteområde fem og flyttleiene til det området er ikke blokkert, noe Energidepartementet nylig har fastslått på nytt, sier Johnsen.

Videre sier Øyfjellet Wind at de skal fortsette for en konstruktiv og god dialog med reindrifta.

– For å finne best mulige løsninger fremover for å sikre fortsatt reindrift i området, sier Johnsen.

Reindrifta ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Øyfjellet Wind.

Under utbyggingen av vindkraftanlegget på Øyfjellet ble det amper stemning mellom anleggsarbeidere og de som demonstrerte mot utbyggingen.

Paralleller til Fosen-saken

Fosen-saken ble en øyeåpner for Storebrand som investor.

– Etter Fosen-saken gjorde vi en gjennomgang av våre investeringer, og så om det kunne være andre lignende konflikter med samiske rettigheter, sier Vemund Olsen.

I 2021 fastslo Høyesterett at vindturbinene på Fosen var ulovlig oppsatt og krenker samenes rett til kulturutøvelse.

Storebrand trekker paralleller mellom Fosen-saken og Øyfjellet vindkraftpark.

– Den høye sårbarheten til sørsamisk kultur, og viktigheten av reindrift for overlevelsen av denne kulturen og det sørsamiske språket, var et viktig element i Høyesteretts avgjørelse i Fosen-saken, og det samme gjelder for Øyfjellet vindkraftverk, forteller Storebrand til NRK.

Øyfjellet vindkraftverk

SÅRBAR: Storebrand peker på at reindrifta er viktig for den sørsamiske overlevelsen.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Da en stortingspolitiker kalte vindkraften på Øyfjellet for en «liten lokal konflikt», vekket det reaksjoner.

– Et klart signal

Per Olaf Persen er tidligere banksjef og driver nå firmaet Gávcci, som leverer rådgivning til bedrifter for å ta valg de mener er bra for klima, natur og forretningsutvikling.

Persen mener at dette sender ut et tydelig signal.

– Det gir et klart signal. Det viser at pila snur seg. Det er en kjent sak, Storebrand er en kjent aktør. Storebrand har vært seriøs, og jeg må nesten si at det er de som har kommet lengst i finansbransjen i å ta slike saker på alvor, sier Persen.

per Olaf Persen

– KLART SIGNAL: Persen mener dette sender ut et tydelig signal til finansbransjen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han mener at dette er en varsel om at selskaper må ta menneskerettigheter på alvor.

– Storebrand bruker jo kundene og folkets penger på investeringer. Stadig flere sparer i fond og investerer, stadig flere bryr seg om hvor pengene våre havner. Er jeg med, med mine penger, på å bryte menneskerettigheter og ødelegge naturen? sier han.

10/4: Saken er oppdatert med flere kommentarer fra Øyfjellet Wind, og det er gjort noen presiseringer om rettssaken mellom reinbeitedistriktet og vindkraftselskapet i saken.

17/4: I en tidligere versjon av denne saken stod det at Øyfjellet Wind var satt på Storebrand sin observasjonsliste. Det er ikke riktig. Øyfjellet Wind var ikke formelt på Storebrands observasjonsliste, fordi Storebrand ikke hadde investeringer i selskapets obligasjon på det tidspunktet. Det var kun Eolus Vind AB som formelt stod på observasjonslisten. NRK beklager feilen.

Korte nyheter

 • Arbeiderpartiet: – Å saksøke staten er ikke løsningen

  Sametingspresidenten Silje Karine Muotka gikk nylig ut og sa at hun vurderer å saksøke staten.

  Dette reagerer Arbeiderpartiet på Sametinget sterkt på.

  – Først og fremst, vi stemte mot elektrifiseringen av Melkøya da vi visste at det ville resultere i store planer om vindkraft i Finnmark og samtidig mangel på strøm for utvikling, sier parlamentarisk leder Ronny Wilhelmsen.

  Selv om Ap på sametinget stemte imot elektrifiseringen, vil de ikke støtte at Sametinget skal gå til søksmål mot staten.

  – Da det uten tvil vil skade sametingets renommé og ødelegge legitimiteten for det samiske demokratiet.

  Bilde av Ronny Wilhelmsen (Ap) på talerstolen i Sametinget
  Foto: Arbeiderpartiet
 • Grensen stenges for russiske turister

  Regjeringen strammer inn reisemulighetene for russere. Nå skal kun russiske borgere med helt spesielle behov få slippe inn i Norge.

  Endringen innebærer at politiet kan bortvise russiske borgere som omfattes av reglene. De nye reglene trer i kraft fra og med 29. mai.

  – Beslutningen om å stramme inn innreisereglene er i tråd med norsk linje om å stå sammen med allierte og partnere i reaksjonene mot Russlands ulovlige angrepskrig mot Ukraina, sier justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

 • Kan bli utestengt om man ikke levere inn fangstoppgave

  Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) melder på sosiale medier at det er gjort noen endringer i regelverket på fiskekortene som gjelder fra 1. juni til 23. juni i Altaelva.

  Det er innført gebyr dersom fiskekortkjøpere ikke leverer inn fangstoppgave etter at fisket er over. Dersom oppgaven ikke er levert inn, vil kortkjøper bli utestengt fra all fiske i elva i ettertid.

  – Har man kjøpt fiskekort, så må det leveres inn fangstoppgave selv om man ikke har fått fisk, eller har fisket, skriver ALI på Facebook.

  Altaelva
  Foto: Sunniva Sollied Møller / NRK