Hopp til innhold

Stein Are Olsen – listetopp for Samenes folkeforbund i Gáisi valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Stein Are Olsen, SLF

Listetopp Stein Are Olsen

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Valgkrets/válgabiire: Gáisi
Parti/bellodat: Samenes folkeforbund. Sámiid Álbmotlihttu
Navn/namma: Stein Are Olsen
Alder/ahki: 58
Sivilstand/siviiladilli: Gift. Náitalan

Interesser

Hvilke hobbyer har du?
Fotballdommer og fjordfiske

Hva er det største du har opplevd i livet?
Da mine to barn ble født

Hva gjør du når du skal koble av?
Går en tur.

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?
Min avdøde far, for alt han var.

Jobb og studier

Hva jobber du med i dag og hvilke jobber har du hatt tidligere? Hvilken utdanningsbakgrunn har du?

 • Pensjonist 60 %
 • Holder kurs i brann
 • Diverse styremedlemskap
 • brannmester Lyngen kommune (Furuflaten)
 • Medlem av samisk kirkeråd, Nord Hålogaland.
 • Industriarbeider i 15 år
 • forsvaret i 5år
 • FN veteran (1år i Libanon)
 • Utdanning: 3år på yrkesskole, 2år på tekn. fagskole, Tromsø.

Morsmål/språk

Forstår ikke samisk

Politisk bakgrunn

Hvor lenge har du vært med i politikken? Hvilke partier har du representert? Har du vært sametingsrepresentant?

Har vært med i politikken i 20 år, Lyngen kommune, Arbeiderpartiet, siste 2år partiet Samhold Lyngen. Har vært vara nr. 2 for Ap, siste periode

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?
Språk og kultur, sjøsamiske fiskerier

Hva mener du er den største utfordringen sametinget må løse i kommende periode?
Legitimitet og flere midler må ut i det samiske samfunn.

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?
Tap av arealer. Forurensing

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?
Reintallet må bli bærekraftig.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?
Stipender og “papirhjelp”

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?
Nye reguleringer og styring av disse. Startkvote for unge.

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?
Samisk språk inn i barnehage, få utdannet flere samiske lærere. Bytte nynorsk med samisk.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?
Turisme

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?
Jovvset Ante og hans kamp mot staten.

Sámegillii:

Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Spábbačiekčanduopmár ja vuotnaguolásteapmi.

Mii lea dat stuorámus maid leat vásihan eallimis?

Go mu guokte máná riegádeigga.

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Váccašan tuvrra.

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Mu áddjárohkki, dan dihte go son lei dakkár go son lei.

Bargu ja oahppu

60 proseantta penšunista. Doalan buollinčaskadankurssaid, iešguđet stivramiellahttovuođat, buolličaskadanmeašttir Ivgu suohkanis. Miellahttu Sámi Girkoráđis, Davvi Hålogalánddas. Industriijabargi 15 jagi, Suodjalusas 5 jagi, ON veterána (leamaš 1 jagi Libanonas). Lean 3 jagi vázzán fidnofágaskuvlla, 2 jagi teknihkkalaš fágaskuvlla Tromssas.

Giella

Dárogiella

Politihkalaš duogáš

Lean politihkalaš aktiiva leamaš 20 jagi, Ivgu suohkanis. Bargiidbellodagas. Maŋemuš guokte jagi «Samhold» bellodagas Ivggus. Leamaš várrelahttu Bargiidbellodaga ovddas maŋemuš áigodaga.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

Giella-, kultur- ja mearrasámi guolástusáššiide.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin maid Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Legitimitehta ja eambbo ruhtadeapmi ferte sámi servodagaide.

Čilge manne/ manne eai galggašii minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Areála massin ja nuoskideapmi.

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Boazolohku ferte guoddevaš šaddat.

Eanandoallu, maid sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit/ álgit ealáhusain?

Stipeanddaid ja báberhommáveahkki fállat.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástanealáhusas Sámis? Maid sáhttá Sámediggi dahkat vai dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Ođđa reguleremat ja stivremat daidda. Álggahanearri nuoraide.

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Sámegiela oažžut mánáidgárddiide, oažžut eambbo oahppan sámegieloahpaheddjiid ja ođđadárogiela lonuhit sámegielain.

Makkár ođđa bargosajiid lea dehálaš vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Turismma

Guhte ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Jovsset Ante ja su dáistaleapmi stáda vuostá.

Korte nyheter

 • Statsforvalteren vil sanksjonere mot Per Kitti

  Statsforvalteren i Troms og Finnmark har skrevet et brev til reineier Per Lars Kitti (76), der han gjøres oppmerksom på at han ikke har lov til å fôre reinen sin på sin egen eiendom.

  Kittis eiendom er midt i et boligfelt på Kvaløya i Tromsø. Før var det villmark her. Kittis lille hus var det første og lenge eneste i dette området.

  Senere har kommunen regulert det til boligstrøk.

  «Vi har slått fast at din eiendom er definert som innmark jf. definisjon i friluftslovens § 1a. Dette innebærer at fôring av dyr på eiendommen vil være å regne som et brudd på reindriftsloven.», skriver Statsforvalteren.

  Statsforvalteren skriver videre at dersom det rapporteres om fôring på eiendommen vil det komme sanksjoner, tvangstiltak og trolig også tvangsmulkt, skriver avisa Ságat.

  Professor i rettsvitenskap ved UiT, Øyvind Ravna, sier at statsforvalteren ikke har hjemmel til å forby fôring av rein på egen eiendom.

  – Jeg ser at lovgrunnlaget mangler i rapporten, påpeker Ravna overfor Ságat.

  Per Lars Kitti
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Sápmelaččat guđđet Bargiidbellodaga: - Fovse ja Muolkkuidášši dihtii

  Unnimusat vihtta sámi álbmotválljejuvvon áirasa Bargiidbellodagas leat guođđán Bargiidbellodaga.

  – Mun gal lean heahpanan iežan miellahttuvuođa dihtii.

  Dan lohká Ramona Kappfjell Sørfjell. Son lei njealját sajis Bb listtus lullisámi válgabiirres Sámediggeválggas 2021.

  Son lea leamaš miellahttu 2020 rájes. Njeallje jagi lea sus leamašan heajos oamedovdu.

  Sørfjell lea okta dain vihtta Bargiidbellodaga áirasiin maid NRK diehtá leat dieđihan iežaset eret bellodagas maŋemus áiggi.

  Son gáhtagođii go čálihii iežas bellodahkii obanassiige.

  Dát lea danin go su mielas bellodat lea badjelgeahččan sámi áššiid dan rájes go dieđihii iežas dohko.

  – Sámevuohta lea áibbas duvdiluvvon eret dien bellodagas, ja easka maŋŋil Fosen-ášši leat sii ipmirdan ahte "sis han leat doppe daid sápmelaččain jierbme ságat?", lohká son.

  Sørfjell mielas ii galgga Bargiidbellodat leat Sámedikkis.

  – Sii han dađibahábut stivrejit politihka bajábealde vulos. Sámedikkis barget nu bures go sáhttet, muhto leat čatnon bellodatjođiheapmái.

  Bargiidbellodat lea maŋimuš jagi rahčan mihtidemiiguin ja válggaiguin, sihke Stuorradikkis ja báikkálaččat.

  Bargiidbellodaga sámepolitihkalaš ráđi jođiheaddji, Fransisca Kappfjell Herbst, jáhkká ahte okta sivva manne olbmot dovdet stuorát eahpesihkarvuođa Bargiidbellodagain sápmelaččaid bealis, lea Muolkkuid- ja Fovse-ášši.

  – Sáhttá dadjat ahte Fovsen ja miellačájáhusat ledje doarvái oallugiidda, oaivvilda Kappfjell.

  Son čilge:

  – Sámepolitihkalaš ráđi jođiheaddjis ii leat lohku das man ollu sápmelaččat leat dieđihan eret bellodagas. Bellodagas ii leat vejolašvuohta doallat loguid bellodaga olmmošjoavkkuin.

  – Lea okta dahje guokte juohke listtus, muhto mii diehtit ahte leat eambbo, dadjá Kappfjell. Son jáhkká maid ahte leat máŋggas geat eai leat máksán miellahttovuođa ja guđđe bellodaga jávohaga.

  Ipmirdat go sin geat guđđe bellodaga?

  – Na, go mun lean gal ieš árvvoštallan dan. In livčče dieđihit eret bellodagas, muhto livččen dieđihit eret sámepolitihkas.

  Bargiidbellodaga bellodatčálli, Kjersti Stenseng vástida cuiggodeapmái:

  – Bargiidbellodat lea ja galgá leat govda ja searvadahtti bellodat, ja mii bargat čađat dan ovddas ahte mii ain galgat leat njunuš fápmu Norgga sámepolitihkalaš barggus. Danin mii leat deattuhan oktavuođa nannema sámi birrasiin, čállá bellodatčálli e-poasttas NRKii.

  Ramona Kappfjell Sørfjell fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
  Foto: Anders Boine Verstad
 • Kraftig økning i nye jervekull i Norge

  Det ble født langt flere jerv i Norge i fjor enn året før. Ulvebestanden går ned, mens antall brunbjørner holder seg stabilt.

  Rovdata har sendt over sitt årlige brev til Miljødirektoratet med oppsummering av status for de største rovdyrene i Norge.

  Der fremgår det at det i 2023 ble registrert 64 jervekull, en økning på 19 kull sammenlignet med året før.

  – Bestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull som Stortinget har bestemt, sier fagansvarlig Henrik Brøseth i Rovdata.

  Ni av jervekullene ble fjernet ved såkalte hiuttak, hvor tispe og/eller valp(er) ble avlivet av forvaltningen.

  Tirsdag ble det kjent at nedgangen i antall ulver fortsetter.

  Det ble dokumentert 178 brunbjørner i Norge i fjor, samme nivå som året før.

  Antall gauper, dokumentert vinteren 2022/2023, viser et antall på 71,5 familiegrupper av gauper. En familiegruppe består av ei hunngaupe som går med én eller flere årsunger.

  (NTB)