Hopp til innhold

Stein Are Olsen – listetopp for Samenes folkeforbund i Gáisi valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Stein Are Olsen, SLF

Listetopp Stein Are Olsen

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Valgkrets/válgabiire: Gáisi
Parti/bellodat: Samenes folkeforbund. Sámiid Álbmotlihttu
Navn/namma: Stein Are Olsen
Alder/ahki: 58
Sivilstand/siviiladilli: Gift. Náitalan

Interesser

Hvilke hobbyer har du?
Fotballdommer og fjordfiske

Hva er det største du har opplevd i livet?
Da mine to barn ble født

Hva gjør du når du skal koble av?
Går en tur.

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?
Min avdøde far, for alt han var.

Jobb og studier

Hva jobber du med i dag og hvilke jobber har du hatt tidligere? Hvilken utdanningsbakgrunn har du?

 • Pensjonist 60 %
 • Holder kurs i brann
 • Diverse styremedlemskap
 • brannmester Lyngen kommune (Furuflaten)
 • Medlem av samisk kirkeråd, Nord Hålogaland.
 • Industriarbeider i 15 år
 • forsvaret i 5år
 • FN veteran (1år i Libanon)
 • Utdanning: 3år på yrkesskole, 2år på tekn. fagskole, Tromsø.

Morsmål/språk

Forstår ikke samisk

Politisk bakgrunn

Hvor lenge har du vært med i politikken? Hvilke partier har du representert? Har du vært sametingsrepresentant?

Har vært med i politikken i 20 år, Lyngen kommune, Arbeiderpartiet, siste 2år partiet Samhold Lyngen. Har vært vara nr. 2 for Ap, siste periode

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?
Språk og kultur, sjøsamiske fiskerier

Hva mener du er den største utfordringen sametinget må løse i kommende periode?
Legitimitet og flere midler må ut i det samiske samfunn.

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?
Tap av arealer. Forurensing

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?
Reintallet må bli bærekraftig.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?
Stipender og “papirhjelp”

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?
Nye reguleringer og styring av disse. Startkvote for unge.

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?
Samisk språk inn i barnehage, få utdannet flere samiske lærere. Bytte nynorsk med samisk.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?
Turisme

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?
Jovvset Ante og hans kamp mot staten.

Sámegillii:

Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Spábbačiekčanduopmár ja vuotnaguolásteapmi.

Mii lea dat stuorámus maid leat vásihan eallimis?

Go mu guokte máná riegádeigga.

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Váccašan tuvrra.

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Mu áddjárohkki, dan dihte go son lei dakkár go son lei.

Bargu ja oahppu

60 proseantta penšunista. Doalan buollinčaskadankurssaid, iešguđet stivramiellahttovuođat, buolličaskadanmeašttir Ivgu suohkanis. Miellahttu Sámi Girkoráđis, Davvi Hålogalánddas. Industriijabargi 15 jagi, Suodjalusas 5 jagi, ON veterána (leamaš 1 jagi Libanonas). Lean 3 jagi vázzán fidnofágaskuvlla, 2 jagi teknihkkalaš fágaskuvlla Tromssas.

Giella

Dárogiella

Politihkalaš duogáš

Lean politihkalaš aktiiva leamaš 20 jagi, Ivgu suohkanis. Bargiidbellodagas. Maŋemuš guokte jagi «Samhold» bellodagas Ivggus. Leamaš várrelahttu Bargiidbellodaga ovddas maŋemuš áigodaga.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

Giella-, kultur- ja mearrasámi guolástusáššiide.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin maid Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Legitimitehta ja eambbo ruhtadeapmi ferte sámi servodagaide.

Čilge manne/ manne eai galggašii minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Areála massin ja nuoskideapmi.

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Boazolohku ferte guoddevaš šaddat.

Eanandoallu, maid sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit/ álgit ealáhusain?

Stipeanddaid ja báberhommáveahkki fállat.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástanealáhusas Sámis? Maid sáhttá Sámediggi dahkat vai dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Ođđa reguleremat ja stivremat daidda. Álggahanearri nuoraide.

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Sámegiela oažžut mánáidgárddiide, oažžut eambbo oahppan sámegieloahpaheddjiid ja ođđadárogiela lonuhit sámegielain.

Makkár ođđa bargosajiid lea dehálaš vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Turismma

Guhte ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Jovsset Ante ja su dáistaleapmi stáda vuostá.

Korte nyheter

 • Isak Utsi ja Henrik Blind válljejuvvoiga Eurohpaparlamentii

  Les på norsk.

  Isak Utsi (Sosiálademokráhtat) ja Henrik Blind (Birasbellodat) šaddaba vuosttaš Ruoŧa beale sápmelaččat geat válljejuvvoba várrelahttun EU:i.

  Mannan vahku ledje buot Ruoŧa 6 589 válgabiirre jienat lohkkojuvvon EU-válggain.

  Sosiálademokráhtat ožžo 24,7 proseantta jienain, ja sii doalahit vihtta mandáhta Eurohpaparlameanttas. Árjjátluovi gielddaráđđi, Isak Utsi, lea dál bellodaga goalmmát várrelahttu.

  Birasbellodat šattai goalmmát stuorámus bellodahkan 13,8 proseantta jienain, ja bellodagas leat golbma mandáhta. Johkamohki gielddaráđđi, Henrik Blind, lea maid iežas bellodaga goalmmát várreláhttu.

  Dan čállá SVT Sápmi.

  Europaparlamentet i Strasbourg
  Foto: JLogan / Wikimedia Commons
 • Isak Utsi og Henrik Blind er valgt til Europaparlamentet

  Loga sámegillii.

  Isak Utsi (Sosialdemokratene) og Henrik Blind (Miljøpartiet) blir de første samene fra Sverige som blir valgt inn som varamedlemmer i EU.

  I slutten av forrige uke var alle stemmene fra de 6.589 valgdistriktene i Sverige talt opp til EU-valget.

  Sosialdemokratene fikk 24,7 prosent av stemmene, og har nå fem mandater i Europaparlamentet. Kommunalråd i Arjeplog, Isak Utsi, blir nå partiets tredje varamedlem.

  Miljøpartiet ble det tredje største partiet med 13,8 prosent av stemmene, noe som gir partiet tre mandater. Jokkmokks kommunalråd, Henrik Blind, blir også sitt partis tredje varamedlem.

  Det skriver SVT Sápmi.

 • En tredjedel av apotekene hadde reseptproblemer - tilbake i drift

  I forbindelse med utrullingen av et nytt reseptsystem fikk ikke flere Apotek 1- og Vitus Apotek-apoteker ekspidert e-resepter.

  De aller fleste resepter i dag er e-resepter. Altså en digital resept.

  Dette førte til at kundene ikke får hentet ut reseptbelagte medisiner.

  Tirsdag rundt klokka 18:30 er systemene igjen oppe og går.

  Det sier Jostein Soldal i Apotekforeningen til NRK.

  – Dette problemet er størst der det er langt mellom apotekene. Det er rundt 1000 apotek i Norge og 700 som fortsatt er oppe og går, og derfor mange plasser mulig å gå til et annet, sier Soldal.

  – Dette er ingen krise, men en stor ulempe for de det treffer, fortsetter han.

  Ifølge Soldal har problemene vart i rundt fire timer, og han vet ikke når systemet vil være oppe å gå.

  cfrecf
  Foto: Ismail Burak Akkan