Statskog kan beholde eiendomsretten

Statskog SF kan beholde eiendomsretten til land og vann i Troms og Nordland. Samtidig kan samene få plass i Statskog-systemet, vurderer samerettsutvalget.

NRK Sami Radio har fra flere kilder fått bekreftet at dette er et av forslagene samerettsutvalget arbeider med nå. Det er ikke utarbeidet et endelig utkast, men ulike skisser.

Samer inn i Statskog

NRK Sami Radio har fra kilder fått bekreftet at Statskog SF har presentert en skisse overfor samerettsutvalget hvordan man ser for seg et "revidert Statskog". Ut i fra dette har utvalget laget en forvaltningsmodell.

I skissen er det blant annet lagt vekt på at Statskog kan utøve felleskapets grunneierfunksjon, sikre og tilrettelegge for allmennheten, skape verdier og sikre arbeidsplasser i distriktene.

Eget styre

Samtidig vurderer samerettsutvalget forslag som sikrer både samisk og fylkeskommunal innflytelse i Statskog-systemet. Det vurderes hvorvidt Statskogs foretaksmøte (i praksis landbruksministeren) skal utnevne et eget Statskog-styre for Troms og Nordland.

I praksis innebærer det at Sametinget, Nordland fylkesting og Troms fylkesting foreslår medlemmer til dette styret. Slik ivaretas blant annet Norges folkerettslige forpliktelser overfor samene.

Utvalget drøfter også muligheten for at Sametinget får en eller to plasser i Statskogs hovedstyre.

Det er ikke tatt stilling til om det skal opprettes et eget Statskog-styre i fylkene, eller om Sametinget får plass i hovedstyre.

Statlig eiendomsrett

Dette betyr at staten beholder grunneierretten selv om utvalget i forslag til lovtekst sier:

"Samene har kollektivt og individuelt gjennom langvarig bruk av land og vann opparbeidet seg rettigheter til grunn i Nordland og Troms og det øvrige samiske bruksområdet utenom Finnmark fylke."