Hopp til innhold

Ronald Kvernmo – listetopp for Árja i Vesthavet valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Ronald Kvernmo

Ronald Kvernmo har de siste åtte årene livnært seg som noaide.

Foto: Privat

Valgkrets/válggabijrra: Vesthavet. Viestamera
Parti/belludáhka: Árja
Navn/namma: Ronald Kvernmo
Alder/jage: 53
Sivilstand/sivijlaadille: Samboer: Beate-Kristin Sandjord
Barn: Iskku-Mahtti (4) og Raija Aliinna (3) / Årromguojmme: Beate-Kristin Sandjord
Máná: Iskku-Mahtti (4) og Raija Aliinna (3)

Interesser

Hvilke hobbyer har du?
Trening, friluftsliv og fiske. Men det har vært liten tid til hobbyer nå når jeg har to småbarn.

Hva er det største du har opplevd i livet?
Da barna ble født, samt lørdagskvelden på tidenes første Isogaisa festival.

Hva gjør du når du skal koble av?
Trener eller mediterer. Eller ser en film.

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?
Noaide Ailo Gaup som gikk bort for få år siden. Hans kunnskap om kultur, sjamanisme og mennesker var enorm.

Jobb og studier

Hva jobber du med i dag og hvilke jobber har du hatt tidligere? Hvilken utdanningsbakgrunn har du?

Studier:

 • Finnfjordbotn Videregående: Norsk, engelsk, matematikk på kveldstid.
 • Troms Landbruksskole: 2 årig agronomstudier.
 • Handelshøgskolen BI: Bachelor i markedsføring


Jeg har jobbet med en rekke ting, blant annet har jeg vært flere sesonger på selfangst, jobbet 8 år i Bardu kommune som landbruksvikar, jobbet 9 år som spilleautomat-agent. Men de siste 8 årene har jeg livnært meg som noaide og i tillegg har jeg drevet nettbutikk der jeg selger chaga.

Jeg har vært festivalsjef for Isogaisa festivalen siden 2010.

Morsmål/språk

Morsmålet er norsk, jeg studerer samisk for tiden. Jeg er ikke god nok i samisk til å gjennomføre intervju.

Politisk bakgrunn

Hvor lenge har du vært med i politikken? Hvilke partier har du representert? Har du vært sametingsrepresentant?

Jeg har vært medlem i NSR for ca. 16 år siden. Jeg har aldri vært sametingsrepresentant.

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?

Først og fremst språksituasjonen i barnehage, skole og videregående. Dernest at den enkelte får mulighet til å ta tilbake språket. Jeg vil også fokusere på at kommunene innenfor samisk virkeområde faktisk bruker tilskuddene fra Sametinget på samiske prosjekter. Jeg vil også fokusere på rovdyrpolitikken.

Hva mener du er den største utfordringen sametinget må løse i kommende periode?

Den likegyldigheten som er i det offentlige Norge, i forhold til samisk språk og kultur.

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?

Det er svært sjelden at gruvedrift er lønnsom, spesielt med tanke på at Norge skal konkurrere med lavkostland. Derfor vil gruvedrift i Sápmi vanligvis ikke være lønnsomt. Dernest vil gruvedrift ødelegge naturen langt inn i framtiden. Dersom det i hele tatt gir lokale arbeidsplasser, så vil de neppe vare særlig lenge. Så gruvedrift i Sápmi er jeg helt imot. Unntaket er hvis en lokal samisk bedrift starter og driver gruvedrift i samsvar med lokale miljømyndigheter og utmarksnæringen på stedet.

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?

Reindriftspolitikken har en broket historie. Største feilen som ble begått i nyere tid, var da den nye reindriftsloven kom på 1970 tallet. Staten tok makt fra sidaene, og rotet det til med eierforhold og trekkveier. Samtidig fant de ut at reintallet skulle økes. Den dag i dag strever reindrifta med resultatet av dette totale kaos. Samtidig som det stadig legges beslag på beiteland, som gjør at allerede pressede utøvere mister livsgrunnlaget. Sametinget har liten innflytelse på reindrifta. Derfor må det være en sentral sak at reindriftsadministrasjonen overføres til Sametinget, så fremst at utøverne sjøl ønsker det.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?

Fraflytting fra distriktene er et problem, uansett hvem det gjelder. Sametinget må også bidra med at folk skal trives i landbruksområder. Det kan gjøres ved gode støtteordninger både til generasjonsskifte, og til nyetableringer. Rovdyrbestanden må også som nevnt reduseres.

Sametinget må også sikre at det faktisk skjer noe positivt i forhold til samisk kultur i kommuner som mottar tospråkstøtte. For eksempel konserter og kulturarrangementer, som gjør at folk trives.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?

Unge fiskere er avhengig av i hvert fall to momenter: Ene er tilstrekkelig tilgang på ressurser, kvote og leveringsmuligheter. Andre momentet er en forutsigbar fiskeripolitikk.
Sametinget må også bidra til at fiskeriflåten under 15 meter danner grunnlaget for bosetting i distriktene, og sikres ved lov mot oppkjøp.

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?

Sametinget bør først og fremst opprettes et eget driftsselskap som kan overta drifta av de samiske barnehagene i landet. Et driftselskap som har tilstrekkelige ressurser både innen kapital og human kapital. Det er den eneste måten samisk språk kan ivaretas i de samiske barnehagene rundt i landet. I dag fungerer det ikke i hele tatt, i enkelte områder.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?

Kulturturisme er i frammars over hele verden. Derfor må det også satses på i Sápmi. Det er viktig at vi sjøl får utvikle og presentere kulturen vår slik vi sjøl ønsker det. I motsatt fall får vi slike tilstander som er i Rovaniemi, der ikke-samer kler seg ut som samer og presenterer kulturen. Samtidig vil vi også øke stoltheten over vår egen bakgrunn.

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?

Problemet med at samiske barnehager ansetter kun norsktalende personale. Det har berørt meg veldig mye i det siste, siden jeg har to barnehagebarn i Astavouna Manaigardi.

Sámegiellaj:
Ietjat berustime

Makkir budáldusá li dujna?

Lásjmudallam, luonndoiellem ja oaggom. Valla iv rat asta gå mujna li guokta unna máná.

Mij la duv stuorámus muossádibme?

Gå máná guovtes riegádijga, ja lávvodakiehket vuostasj Isogaisa festiválan.

Gåktu ájidalá?

Lásjmudaláv ja meditieriv. Jali filmav gehtjav.

Gut la duv stuorámus åvddågåvvå ja manen?

Noajdde Ailo Gaup gut jámij nágin jage dás åvddåla. Suv máhtudahka kultuvra, noajdástallama ja ulmutjij birra lij niddo stuorre.

Bargo ja åhpadus

Finnfjordbotn joarkkaskåvllå: Dárogiella, Ieŋŋilsgiella, matematihkka iehketbarggon
Troms ednambarggoskåvllå: Guokta jahkásasj agronåvmmååhpadusáv låhkåm. Handelshøgskolen BI: Markedsføring bachelorav

Mån lav duojna dájna barggam. Lav duola dagu moaddi njuorojt bivddám, 8 jage Bardu suohkanin ednambarggosadjásattjan, 9 jage spællamautomáhttaagænntan. Valla maŋemus 8 jagijt lav noajdden barggam ja duodden chagav vuobddám næhttabiele baktu. Mån lav festiváljådediddjen barggam Isogaisa festiválas jages 2010.

Iednegiella/Giella

Dárogiella iednegiellan, låhkåmin sámegielav. Valla iv buvte ságájdahtteduvvat sámegiellaj.

Politihkalasj duogásj

Sæbrriv VSRaj sulla 16 jage dás åvddåla. Iv la goassak sámediggeájrrasin læhkám.

Vájmmoássje

Makkir ássjijt tjalmosta?

Åvdemusát gieladilev mánájgárden, skåvlån ja joarkkaskåvlån. Duodden jut ulmutja bessi gielav ruopptot válldet. Sidáv aj bærrájgåhtset juhte suohkana sáme háldadusguovlojn duodaj adni ruhtadårjav sáme prosjevtajda. Sidáv aj urudispolitihkav vieledit.

Mij la duv mielas Sámedikke stuorámus hásstalus boahtte gávddaj?

Almulasj Vuona huolodisvuohta sáme- giela ja kultuvra hárráj.

Tjielggi manen/manen e minerálla- ja gruvvovidnudagá galga dåjmajt sáme guovlojn ásadit?

Vuorjját la gruvvodåjma mávsánis, sierraláhkáj gå Vuodna galggá gilpustallat rijkaj majn li vuollegis buvtadimgålo. Danen ælla gruvvodåjma Sámen bárep mávsán. Duodden bæjsstá gruvvodoajmma luondov boahtteájggáj. Jus åvvånis sjaddi bájkálasj barggosaje, de e da mælggadav vibá. Dajnas de vuosteldav gruvvodåjmajt Sámen. Valla jus soajttá bájkálasj sáme vidnudahka ásat ja jådet gruvvodåjmav aktisattjat bájkálasj birásoajválattjaj ja miehtseæládusáj, de soajttá luluv miededit.

Tjielggi jus duv mielas udnásj boatsojæláduspolitihkka la buorre jali ij. Mij sjattaluluj boahtte gávda ájnnasamos ássje boatsojæláduspolitihka hárráj?

Boatsojæláduspolitihkan la masjvalis histåvrrå. Stuorámus vihke lej gå mierredin ådå boatsojæláduslágav 1970-jagij sinna. Stáhtta váldij fámov tjærojs, ja snårrujin æjgátdilij ja jåhtulagáj. Sæmmi båttå mierredin ællolåhko galgaj laseduvvat. Udnátja bæjvváj vájvástuvvá vilá boatsojæládus dán måjves. Avtabuohta gå massi guohtomsajijt, de juo nággiduvvam ællobargge viessomuháv massi. Sámedikken ij la heva vájkkudimfábmo ællosujto hárráj. Danen viertti tjalmostit Sámediggáj sirddet boatsojæládusháldadimev, jus ællobargge iesj sihti.

Ednambarggo, majna máhttá Sámedigge viehkedit váj nuorra ulmutja joarkki/álggi ednambargojn?

Vájku gesi guosská de la jåhtålibme smávep bájkijs tjuolmman. Sámedigge viertti hiebadit váj ulmutja soapptsu ednambarggoguovlujn. Vejulasj la buorre dårjaj baktu dilev láhtjet duola dagu buolvvamålssomij ja ådåásadimijda. Urudislåhko viertti aj gåk nammaduvvam binneduvvat. Sámedigge viertti aj tjårggit váj positijva dåjma båhti jåhtuj sáme kultuvra hárráj suohkanijn masi guovtegielakrudá juolloduvvi. Buojkulvissan konserta ja kulturásadusá, váj ulmutja soapptsu.

Mij la guolástime stuorámus hásstalus Sámen? Gåktu máhttá Sámedigge viehkedit smávep oasálasste aj viessomuháv guolástimes oadtju?

Nuorap guollárijda li guokta ássje ájnnasa: Vuostasj la juhte li galle resursajs, kvåvtåjs, ja guollevaddemmáhttelisvuodajs. Nubbe le vuordedahte

guolástimpolitihkka. Sámedigge viertti aj viehkedit váj vanntsa unnep gå 15 miehttera li vuodon unnep sajij årrumij, ja lágaj baktu tjårggiduvvi oasstusij vuossti.

Gåktu bierri Sámedigge látjet dilev nanodittjat sámegielajt boahtte gávdan?

Sámedigge bierri åvdemusát ásadit sierra vidnudagáv mij jådet divna sáme mánájgárdijt rijkav miehtáj. Vidnudahka manna li galle resursajs sihke rudáj ja máhtudagá hárráj. Dát la ájnna vuohke sámegiella luluj bærrájgåtseduvvat sáme mánájgárdijn. Uddni soames sajijn ij åvvånis dåjma.

Makkir ådå barggosajijt la ájnas boahtte gávdan vuorodit?

Kulturturissma la ålles væráldin åvddånime. Danen de viertti aj vieleduvvat Sámen. Ájnas la galla juhte iesj bessap åvddånit ja åvddånbuktet kultuvrrama navti gåk iesj sihtap. Vuosstebælláj sjaddá sæmmi dille gå Rovaniemin, gånnå dádtja gárvvunij sábmen ja åvddånbuktij kultuvrav. Avtabuohta hæhttup aj bajedit mihásvuodav iehtjama duogátja aktijvuodan.

Makkir ássje la duv ienemusát vájkkudam ja manen?

Gå sáme mánájgárde virggáj biedji dåssju dárogielak barggijt. Ássje la muv viehka ålov vájkkudam dan diehti gå mujna li guokta máná Astavuona Manaigarden.

Korte nyheter

 • Statsforvalteren vil sanksjonere mot Per Kitti

  Statsforvalteren i Troms og Finnmark har skrevet et brev til reineier Per Lars Kitti (76), der han gjøres oppmerksom på at han ikke har lov til å fôre reinen sin på sin egen eiendom.

  Kittis eiendom er midt i et boligfelt på Kvaløya i Tromsø. Før var det villmark her. Kittis lille hus var det første og lenge eneste i dette området.

  Senere har kommunen regulert det til boligstrøk.

  «Vi har slått fast at din eiendom er definert som innmark jf. definisjon i friluftslovens § 1a. Dette innebærer at fôring av dyr på eiendommen vil være å regne som et brudd på reindriftsloven.», skriver Statsforvalteren.

  Statsforvalteren skriver videre at dersom det rapporteres om fôring på eiendommen vil det komme sanksjoner, tvangstiltak og trolig også tvangsmulkt, skriver avisa Ságat.

  Professor i rettsvitenskap ved UiT, Øyvind Ravna, sier at statsforvalteren ikke har hjemmel til å forby fôring av rein på egen eiendom.

  – Jeg ser at lovgrunnlaget mangler i rapporten, påpeker Ravna overfor Ságat.

  Per Lars Kitti
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Sápmelaččat guđđet Bargiidbellodaga: - Fovse ja Muolkkuidášši dihtii

  Unnimusat vihtta sámi álbmotválljejuvvon áirasa Bargiidbellodagas leat guođđán Bargiidbellodaga.

  – Mun gal lean heahpanan iežan miellahttuvuođa dihtii.

  Dan lohká Ramona Kappfjell Sørfjell. Son lei njealját sajis Bb listtus lullisámi válgabiirres Sámediggeválggas 2021.

  Son lea leamaš miellahttu 2020 rájes. Njeallje jagi lea sus leamašan heajos oamedovdu.

  Sørfjell lea okta dain vihtta Bargiidbellodaga áirasiin maid NRK diehtá leat dieđihan iežaset eret bellodagas maŋemus áiggi.

  Son gáhtagođii go čálihii iežas bellodahkii obanassiige.

  Dát lea danin go su mielas bellodat lea badjelgeahččan sámi áššiid dan rájes go dieđihii iežas dohko.

  – Sámevuohta lea áibbas duvdiluvvon eret dien bellodagas, ja easka maŋŋil Fosen-ášši leat sii ipmirdan ahte "sis han leat doppe daid sápmelaččain jierbme ságat?", lohká son.

  Sørfjell mielas ii galgga Bargiidbellodat leat Sámedikkis.

  – Sii han dađibahábut stivrejit politihka bajábealde vulos. Sámedikkis barget nu bures go sáhttet, muhto leat čatnon bellodatjođiheapmái.

  Bargiidbellodat lea maŋimuš jagi rahčan mihtidemiiguin ja válggaiguin, sihke Stuorradikkis ja báikkálaččat.

  Bargiidbellodaga sámepolitihkalaš ráđi jođiheaddji, Fransisca Kappfjell Herbst, jáhkká ahte okta sivva manne olbmot dovdet stuorát eahpesihkarvuođa Bargiidbellodagain sápmelaččaid bealis, lea Muolkkuid- ja Fovse-ášši.

  – Sáhttá dadjat ahte Fovsen ja miellačájáhusat ledje doarvái oallugiidda, oaivvilda Kappfjell.

  Son čilge:

  – Sámepolitihkalaš ráđi jođiheaddjis ii leat lohku das man ollu sápmelaččat leat dieđihan eret bellodagas. Bellodagas ii leat vejolašvuohta doallat loguid bellodaga olmmošjoavkkuin.

  – Lea okta dahje guokte juohke listtus, muhto mii diehtit ahte leat eambbo, dadjá Kappfjell. Son jáhkká maid ahte leat máŋggas geat eai leat máksán miellahttovuođa ja guđđe bellodaga jávohaga.

  Ipmirdat go sin geat guđđe bellodaga?

  – Na, go mun lean gal ieš árvvoštallan dan. In livčče dieđihit eret bellodagas, muhto livččen dieđihit eret sámepolitihkas.

  Bargiidbellodaga bellodatčálli, Kjersti Stenseng vástida cuiggodeapmái:

  – Bargiidbellodat lea ja galgá leat govda ja searvadahtti bellodat, ja mii bargat čađat dan ovddas ahte mii ain galgat leat njunuš fápmu Norgga sámepolitihkalaš barggus. Danin mii leat deattuhan oktavuođa nannema sámi birrasiin, čállá bellodatčálli e-poasttas NRKii.

  Ramona Kappfjell Sørfjell fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
  Foto: Anders Boine Verstad
 • Kraftig økning i nye jervekull i Norge

  Det ble født langt flere jerv i Norge i fjor enn året før. Ulvebestanden går ned, mens antall brunbjørner holder seg stabilt.

  Rovdata har sendt over sitt årlige brev til Miljødirektoratet med oppsummering av status for de største rovdyrene i Norge.

  Der fremgår det at det i 2023 ble registrert 64 jervekull, en økning på 19 kull sammenlignet med året før.

  – Bestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull som Stortinget har bestemt, sier fagansvarlig Henrik Brøseth i Rovdata.

  Ni av jervekullene ble fjernet ved såkalte hiuttak, hvor tispe og/eller valp(er) ble avlivet av forvaltningen.

  Tirsdag ble det kjent at nedgangen i antall ulver fortsetter.

  Det ble dokumentert 178 brunbjørner i Norge i fjor, samme nivå som året før.

  Antall gauper, dokumentert vinteren 2022/2023, viser et antall på 71,5 familiegrupper av gauper. En familiegruppe består av ei hunngaupe som går med én eller flere årsunger.

  (NTB)