Følger med på reintallet

Riksrevisjonen vil følge opp hvorfor reindriftstallet i Finnmark fortsatt er for høyt - til tross for at en rekke tiltak har blitt iverksatt.

Reinsdyr på Nordkynhalvøya
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Arbeidet med å utvikle forvaltningen er et langsiktig arbeid. Det er vanskelig å si noe konkret om tiltakenes effekt på nåværende tidspunkt, sier avdelingsdirektør i Riksrevisjonen, Knut Aarhus.

På bakgrunn av det vil Riksrevisjonen følge opp saken videre.

Startet i 2004

Riksrevisjonen startet i 2004 arbeidet med å undersøke reinbeiteressursene i Finnmark. Resultatene fra undersøkelsen viste at presset på beiteressursene i Finnmark var for høyt, og at beitesituasjonen i Finnmark ikke var i samsvar med norske myndigheters fastsatte mål om en økologisk bærekraftig reindrift.

En rekke tiltak ble iverksatt i etterkant av Riksrevisjonens undersøkelse, blant annet en ordning med en frivillig regulering av reintallet ved hjelp av økonomiske virkemidler.

Nå har Riksrevisjonen igjen fulgt opp undersøkelsen, og har spesielt ønsket å vurdere statusen til tiltakene, samt framdriften av reindriftsnæringens arbeid å tilpasse seg den nye Reindriftsloven som trådte i kraft i 2007.

Vet ikke ennå

Men det er for tidlig å si noe om statusen.

– Vi ser at presset på beiteressursene fortsatt er for stort, og vi vil undersøke og rapportere til Stortinget også neste år da vi ennå ikke kan si noe om tiltakene har fungert eller ei, sier avdelingsdirektør Knut Aarhus.

I Vest-Finnmark er det per i dag 30.000 flere rein enn den øvre grensa, mens det i Øst-Finnmark er 10.000 flere rein enn grensa.

Per 31. mars 2009 er øvre grense for reintallet i Øst-Finnmark satt til 74.200 dyr, mens det i Vest-Finnmark er 64.300, viser tall fra Riksrevisjonen.

Landbruks- og matdepartementet har i år fastsatt en ny forskrift om offentlig kontrolltelling av rein på bakgrunn av det høye reintallet.

Les hele rapporten fra Riksrevisjonen her .

Fornøyd reindriftssjef

Den nye reindriftsloven legger opp til at næringen selv skal etablere bruksreglene for beitearealene, som vil være departementets viktigste verktøy i arbeidet med å utvikle en bærekraftig næring. Det er siidaenes beitegrunnlag som da vil avgjøre reintallet.

Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta er fornøyd med at Riksrevisjonen fortsatt vil følge med på hvordan det går med arbeidet å redusere reintallet.

– Det er helt klart at reintallet vil forandre seg, og det er jo også hensikten med loven. Med den nye loven får reindriftsutøverne selv anledning til å argumentere for hvorfor de har flere dyr enn de tidligere fastsatte målene, sier Hætta.