Vil ha reinsdyr fjernet fra øyområde

– Reinen ødelegger øyene, skader fuglelivet, og hindrer vår tradisjonelle bruk av øyene, sier lokal værbonde. Han er lite tilfreds med reinsdyrs tilhold på denne øya.

Hans Oliver Hansen i Porsanger

OPPGITT: Hans Oliver Hansen fra Indre Billefjord ved Porsangerfjorden ser helst at reingjerdet han står ved på denne øya fjernes, i lag med reinsdyrene.

Foto: Piera Balto / NRK

Hans Oliver Hansen reagerer på at reindrifta har etablert seg på en del av øyene i Porsangerfjorden, som hans forfedre og familie har brukt i generasjoner til blant annet husdyrhold, matauk og annen høsting.

NRK møter Hansen på Stuorrajátkkis; en av øyene i fjorden

– Vi forlanger at reinsdyrene fjernes umiddelbart fra øya – de skal ikke være her. Øyene her tilhører lokalbefolkningen ved fjorden, sier han.

De siste årene skal det ha vært reinsdyr på minst et av øyene året rundt.

Rein på øy i Porsangerfjorden

UØNSKET: Hans Oliver Hansen skulle helst sett disse reinsdyrene et helt annet sted enn på denne porsangerfjordøya. – Øya har vi sjøsamer brukt fra eldgammel tid av, i flere tusen år – mye lenger enn reindrifta som bare er 2–300 år gammel her, sier Hansen.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Bærforekomsten er borte

I dag bruker Hans Oliver Hansen og familien hans øyene til eggsanking, bærhøsting og værhold.

– Men etter at reinen ble brakt hit for seks år siden, har bærforekomsten på øya så å si uteblitt.

– I tillegg har vi hatt over 20 vær her på øya. Her slipper vi å holde værene innestengt, slik som på fastlandet, sier Hansen.

Hans Oliver Hansen forteller at de uønskede reinflokkene begynte å innta øyene i 2011–2012. Etter dette har man sett mindre av såkalt Rosenrot; en plante som vær beiter på.

Værkadaver på øy i Porsangerfjorden

KADAVERFUNN: Hans Oliver Hansen (t.h) mener denne væren kan ha dødd som indirekte følge av reinflokkenes tilstedeværelse på Stuorrajátkkis. – Rosenroten vokser nå bare på breddene, bergknausene og bergkammene rundt øya. Værene oppsøker derfor disse knausene. Bare i år har vi funnet to værkadavre. De kan ha sklidd og falt ned fra bergkantene i sjøen, og senere blitt skylt opp på land, mener Hansen.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Hevder rett til reindrift på øyene

Per John Anti NRL

FORSVARER REINTILHOLD: Nestleder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Per John Anti.

Foto: Robin Mortensen / NRK

– Jeg syns det er rart at Hans Oliver Hansen mener de har brukt øyene før reindrifta.

– Ifølge min viten er reindrifta temmelig gammel, og har kanskje tidligere brukt øyene selv om reindrifta ikke har vært der hele tiden.

Dette sier NRL-nestleder Per John Anti.

– Reinbeitedistriktsgrensen går midt ute i fjorden, og svinger inn på land ved Børselvmunningen.

– Øya det er snakk om i dette tilfellet tilhører Reinbeitedistrikt 16, og er innenfor distriktets grenser, fastholder Anti.

Selv tilhører han det tilgrensende nabodistriktet; Reinbeitedistrkt 14.

Porsangerfjorden

IDYLLISKE: Øyene i Porsangerfjorden er attraktive både for folk og fe, som blant annet øya Stuorrajátkkis.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Grense midtfjords – eller på land

Trond Aarseth

KAN IKKE FASTSLÅ GRENSER: Direktør ved reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark, Trond Aarseth.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Fylkesmannen mener det er uavklart hvorvidt reinbeitegrensene går langs strandkanten, eller midt ute på fjorden.

– Hvorvidt øyene i Porsangerfjorden inngår i det samiske reinbeiteområdet – altså inngår i tilgrensende reinbeitedistrikt eller ikke, er uklart.

Dette skriver Trond Aarseth hos Fylkesmannen i Finnmark.

Domstolene må kanskje avgjøre

– I Fylkesmannens forordning fra 1933 er Porsangerfjorden definert som grense for reinbeitedistriktene 14 og 16, sier Trond Aarseth.

– Men om øyene inngår nevnes ikke, tillegger han.

Aarseth mener at spørsmålet om hvilke øyer som er innenfor og utenfor reinbeitedistriktsgrensene, kanskje må avklares av domstolene.

– Dersom det hersker usikkerhet hos myndighetene, så er i hvert fall vi sikre – her skal det ikke være rein, så enkelt er det, sier Hans Oliver Hansen.