NRK Meny
Normal

Ny reinbeitekonvensjon trekker ut i tid

Myndighetene i Norge og Sverige har hatt en felles målsetting om at ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon skal bli ratifisert i løpet av 2016, men nå er det høyst sannsynlig at arbeidet med en ny konvensjon vil trekke ytterligere ut i tid.

Reindrift, reinflokk, reinsdyr

Det har i flere år vært en vanskelig situasjon i forvaltningen av den grenseoverskridende reindriften mellom Norge og Sverige. Forslag til ny konvensjon forelå i 2009, men denne er ennå ikke ratifisert.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Norsk-svensk reinbeitekonvensjon opphørte å gjelde i 2005, og siden har det ikke vært en avtale som regulerer reinbeiteområdene mellom Norge og Sverige. Ny konvensjon ble undertegnet i 2009, men på grunn av motstand fra samisk hold, spesielt på svensk side, har ratifiseringen ennå ikke skjedd. I 2014 ble det lagt frem et felles forslag fra en samisk arbeidsgruppe til visse endringer i den undertegnede konvensjonen.

Setter i gang utredningsarbeid

På et møte i oktober i fjor mellom de to lands ansvarlige ministre, sameting og næringsorganisasjoner ble det forutsatt at de to landene skulle gi sametingene og næringsorganisasjonene en felles skriftlig tilbakemelding på den samiske arbeidsgruppens forslag.

15. januar 2016 ble det avholdt et møte mellom landbruks- og matminister Jon Georg Dale og landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. På møtet ble det informert om at det på svensk side nå skulle igangsettes et utredningsarbeid hvor en rekke spørsmål skulle vurderes nærmere.

Det framkommer i utredningsoppdraget at en vurdering av den samiske arbeidsgruppens forslag også skal inngå. Utredningen skal være ferdig 1. juni 2016.

På den bakgrunn har Landbruks- og matdepartementet for sin del kommet til at det ikke er hensiktsmessig å sende en felles skriftlig tilbakemelding slik som opprinnelig bestemt. Det svenske Näringsdepartementet er orientert om standpunktet til Landbruks- og matdepartementet i Norge.

Nye drøftelser i juni

Som en følge av denne utviklingen, er det høyst sannsynlig at arbeidet med en ny konvensjon vil trekke seg ytterligere ut i tid, skriver Landbruks- og matdepartementet i et brev, som blant annet Sametinget i Norge har fått.

Det skal være møte i Nordisk ministeråd i Åbo i slutten av juni, og det legges opp til at det da skal være nye drøftelser av saken på politisk nivå.

Usikkert når den kan ratifiseres

Seniorrådgiver Ståle Norang i Landbruks- og matdepartementet skriver i en mail til NRK Sápmi at det på grunn av tidspunktet på utredningen og høringen i etterkant, er høyst usikkert når en ny konvensjon kan bli ratifisert.

«Dette er problematisk, ikke minst for den norske reindriften som fortsatt i stor utstrekning er utestengt fra vinterbeiter i Sverige. Så langt har man søkt å bøte på dette med økonomiske midler til foring og andre tiltak. Men i lys av den seneste utviklingen, vil det kunne være aktuelt å vurdere andre løsninger slik at grunnlaget for norske reindrift sikres på en bedre måte.»

Det kommer fram i Stortingsproposisjonen om Reindriftsavtalen, der den grenseoverskridende reindriften med Sverige er nærmere beskrevet. Proposisjonen er nå til behandling i Stortinget.