Hopp til innhold

Nora Marie Bransfjell – listetopp for NSR i Sørsamisk valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Nora Marie Bransfjell

Listetopp Nora Marie Bransfjell.

Foto: Marie Louise Somby

Valgkrets/Veeljemegievlie: Sørsamisk valgkrets/Åarjel Saepmie
Parti/Krirrie: NSR
Navn/Nomme: Nora Marie Bransfjell
Alder/Aaltere: 62
Sivilstand/Jïjtse bïjre: Gift/Pruvreme

Interesser

Hvilke hobbyer har du?
Språk, lesing,

Hva er det største du har opplevd i livet?
Barn og barnebarn

Hva gjør du når du skal koble av?
Lytter til musikk. Løser sudoku

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?
Ikke spesielt, men synes Sapmi har fostret mange små store kvinner.

Jobb og studier

Hva jobber du med i dag og hvilke jobber har du hatt tidligere? Hvilken utdanningsbakgrunn har du?

Min utdanningsbakgrunn er lærer. Har jobbet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (nå Nord Universitet). Har undervist på alle nivåer i skolen fra førskole til høgskolenivå og erfaring bl.a. vikariert som rektor, sensorarbeid, læremidler m.m.

Er også med i reindrifta.

Morsmål/språk

Forstår både samisk og norsk.

Politisk bakgrunn

Hvor lenge har du vært med i politikken? Hvilke partier har du representert. Har du vært sametingsrepresentant?

Har representert NSR på Sametinget, vara i 1. Og siste periode.

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?
Jeg er interessert i det meste. Barns oppvekstvilkår og eldres situasjon.
Arealsaker er likevel mest fokus da arealene skrumper for hvert år uten at det kompenseres.

Hva mener du er den største utfordringen sametinget må løse i kommende periode?
Arealsaker, både til lands- og til vanns.

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?
Disse er irreversible inngrep, derfor.

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?
Arealsaker og rovdyr.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?
Gi alle primærnæringer positiv omtale.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?
Endre lovverket.

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?
Nærmere kontakt med de faktiske brukerne, hvilke behov har de?

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?
Lokalsamfunnene og miljøene må høres for hvilke arbeidsplasser de kunne ville ha.

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?
At reindriftsnæringen spesielt ikke ser ut til å få forståelse for sine behov.

Åarjelsaemiengielesne:

Dov ïedtjh

Mah “hobbyh” dov?

Gïele, lohkedh

Mij dïhte stööremes maam datne leah dååjreme jieliedisnie?

Maana jïh aahkovh

Maam darjoeh gosse edtjh slaajperdidh?

Musihkem goltelem. Sudokom loetem.

Gie dov stööremes åvteguvvie jïh man åvteste?

Ij naan sjïere, men tuhtjem Saepmie lea gellie smaave, stoerre nyjsenæjjah eeleme.

Barkoeh jïh studijh

Mov lea lohkehtæjjaööhpehtimmie. Leam Noerhte-Trööndelagen jïlleskuvlesne barkeme (daelie Nord Universitet). Leam ööhpehtamme gaajhkine daltesinie skuvlesne aarhskuvlen raejeste jïlleskuvledaltesen raajan jïh mov lea dååjrehtimmie goh rektovre, sensovrebarkoste, learoevierhtiebarkoste jïh vielie.

Aaj meatan båatsosne.

Ietniengïele/Gïele

Gåabpegh gïelh maahtam

Politihkeles dååjrehtimmie

Leam NSR:n åvteste orreme Saemiedigkesne, sæjjasadtje 1. jïh minngemes boelhken

Vaajmoe-aamhtesh

Mejtie aamhtesidie sïjhth fokusem utnedh?

Mov leah gellielaaketje ïedtjh. Maanaj byjjenimmietsiehkie jïh voeresi tsiehkie.

Aamhtesh dajvi bïjre læjhkan stööremes fokusem åådtje dan åvteste dajvh geahpanieh fïerhten jaepien bielelen kompensasjovne vadtasåvva.

Maam datne vïenhth lea dïhte stööremes haesteme maam Saemiedigkie tjuara loetedh båetijen boelhken?

Aamhtesh dajvi bïjre, dovne eatnamasse jïh tjaatsan.

Tjïelkesth man åvteste mineraale- jïh gruvasïelth edtjieh/eah edtjh luhpiem åadtjodh tseegkedh jïh gruvagïehtelimmine nïerhkedh saemien dajvine?

Ij gåaredh dejtie earjoehtimmide jarkelidh vihth, dan åvteste.

Tjïelkesth mejtie datne tuhtjh daan beajjetje båatsoepolitihke hijvenlaakan jåhta jallh ij. Mij vihkielommes aamhtese båatsoepolitihkese sjædta båetijen boelhken?

Aamhtesh dajvi jïh juvri bïjre.

Jåartaburrie, maam Saemiedigkie maahta darjodh juktie hoksedh noerh maehtieh jåartaburrine jåerhkedh /nïerhkedh?

Hijvenlaakan ållermaehtedh gaajhkide aalkoejieliemidie.

Mij dïhte stööremes haesteme maam gööleme Saepmesne åtna? Guktie Saemiedigkie maahta viehkiehtidh guktie aaj doh unnebe göölijh maehtieh jieliemassem göölemistie åadtjodh?

Laakide jarkelidh.

Saemien gïelh, guktie Saemiedigkie byöroe sjïehteladtedh juktie gïelide nænnoestehtedh båetijen boelhken?

Lïhkebe gaskese dej rïektes utniejidie, mah daerpiesvoeth dej?

Mah orre barkoesijjieh lea vihkeles dåarjoehtidh båetijen boelhken?

Tjuara goltelidh mah barkoesijjieh doh voenges siebriedahkh jïh byjresh sijhtieh utnedh.

Mij aamhtesidie datnem jeenjemes tsavtseme daan raajan jïh man åvteste?

Ij vååjnh goh joekoen båatsoe naan goerkesem åådtje sov daerpiesvoeti åvteste.

Korte nyheter

 • Statsforvalteren vil sanksjonere mot Per Kitti

  Statsforvalteren i Troms og Finnmark har skrevet et brev til reineier Per Lars Kitti (76), der han gjøres oppmerksom på at han ikke har lov til å fôre reinen sin på sin egen eiendom.

  Kittis eiendom er midt i et boligfelt på Kvaløya i Tromsø. Før var det villmark her. Kittis lille hus var det første og lenge eneste i dette området.

  Senere har kommunen regulert det til boligstrøk.

  «Vi har slått fast at din eiendom er definert som innmark jf. definisjon i friluftslovens § 1a. Dette innebærer at fôring av dyr på eiendommen vil være å regne som et brudd på reindriftsloven.», skriver Statsforvalteren.

  Statsforvalteren skriver videre at dersom det rapporteres om fôring på eiendommen vil det komme sanksjoner, tvangstiltak og trolig også tvangsmulkt, skriver avisa Ságat.

  Professor i rettsvitenskap ved UiT, Øyvind Ravna, sier at statsforvalteren ikke har hjemmel til å forby fôring av rein på egen eiendom.

  – Jeg ser at lovgrunnlaget mangler i rapporten, påpeker Ravna overfor Ságat.

  Per Lars Kitti
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Sápmelaččat guđđet Bargiidbellodaga: - Fovse ja Muolkkuidášši dihtii

  Unnimusat vihtta sámi álbmotválljejuvvon áirasa Bargiidbellodagas leat guođđán Bargiidbellodaga.

  – Mun gal lean heahpanan iežan miellahttuvuođa dihtii.

  Dan lohká Ramona Kappfjell Sørfjell. Son lei njealját sajis Bb listtus lullisámi válgabiirres Sámediggeválggas 2021.

  Son lea leamaš miellahttu 2020 rájes. Njeallje jagi lea sus leamašan heajos oamedovdu.

  Sørfjell lea okta dain vihtta Bargiidbellodaga áirasiin maid NRK diehtá leat dieđihan iežaset eret bellodagas maŋemus áiggi.

  Son gáhtagođii go čálihii iežas bellodahkii obanassiige.

  Dát lea danin go su mielas bellodat lea badjelgeahččan sámi áššiid dan rájes go dieđihii iežas dohko.

  – Sámevuohta lea áibbas duvdiluvvon eret dien bellodagas, ja easka maŋŋil Fosen-ášši leat sii ipmirdan ahte "sis han leat doppe daid sápmelaččain jierbme ságat?", lohká son.

  Sørfjell mielas ii galgga Bargiidbellodat leat Sámedikkis.

  – Sii han dađibahábut stivrejit politihka bajábealde vulos. Sámedikkis barget nu bures go sáhttet, muhto leat čatnon bellodatjođiheapmái.

  Bargiidbellodat lea maŋimuš jagi rahčan mihtidemiiguin ja válggaiguin, sihke Stuorradikkis ja báikkálaččat.

  Bargiidbellodaga sámepolitihkalaš ráđi jođiheaddji, Fransisca Kappfjell Herbst, jáhkká ahte okta sivva manne olbmot dovdet stuorát eahpesihkarvuođa Bargiidbellodagain sápmelaččaid bealis, lea Muolkkuid- ja Fovse-ášši.

  – Sáhttá dadjat ahte Fovsen ja miellačájáhusat ledje doarvái oallugiidda, oaivvilda Kappfjell.

  Son čilge:

  – Sámepolitihkalaš ráđi jođiheaddjis ii leat lohku das man ollu sápmelaččat leat dieđihan eret bellodagas. Bellodagas ii leat vejolašvuohta doallat loguid bellodaga olmmošjoavkkuin.

  – Lea okta dahje guokte juohke listtus, muhto mii diehtit ahte leat eambbo, dadjá Kappfjell. Son jáhkká maid ahte leat máŋggas geat eai leat máksán miellahttovuođa ja guđđe bellodaga jávohaga.

  Ipmirdat go sin geat guđđe bellodaga?

  – Na, go mun lean gal ieš árvvoštallan dan. In livčče dieđihit eret bellodagas, muhto livččen dieđihit eret sámepolitihkas.

  Bargiidbellodaga bellodatčálli, Kjersti Stenseng vástida cuiggodeapmái:

  – Bargiidbellodat lea ja galgá leat govda ja searvadahtti bellodat, ja mii bargat čađat dan ovddas ahte mii ain galgat leat njunuš fápmu Norgga sámepolitihkalaš barggus. Danin mii leat deattuhan oktavuođa nannema sámi birrasiin, čállá bellodatčálli e-poasttas NRKii.

  Ramona Kappfjell Sørfjell fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
  Foto: Anders Boine Verstad
 • Kraftig økning i nye jervekull i Norge

  Det ble født langt flere jerv i Norge i fjor enn året før. Ulvebestanden går ned, mens antall brunbjørner holder seg stabilt.

  Rovdata har sendt over sitt årlige brev til Miljødirektoratet med oppsummering av status for de største rovdyrene i Norge.

  Der fremgår det at det i 2023 ble registrert 64 jervekull, en økning på 19 kull sammenlignet med året før.

  – Bestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull som Stortinget har bestemt, sier fagansvarlig Henrik Brøseth i Rovdata.

  Ni av jervekullene ble fjernet ved såkalte hiuttak, hvor tispe og/eller valp(er) ble avlivet av forvaltningen.

  Tirsdag ble det kjent at nedgangen i antall ulver fortsetter.

  Det ble dokumentert 178 brunbjørner i Norge i fjor, samme nivå som året før.

  Antall gauper, dokumentert vinteren 2022/2023, viser et antall på 71,5 familiegrupper av gauper. En familiegruppe består av ei hunngaupe som går med én eller flere årsunger.

  (NTB)