Kautokeino kritiseres i rapport

Fylkesmannen kritiserer Kautokeino kommune for å ikke følge loven i behandlingen av sosialhjelpsaker.

NAV-logo

Fylkesmannen fører tilsyn med Nav i hele landet. Kautokeino er en av de kommunene som nå får kritikk.

Foto: Else Jorunn Saga / NRK

Fylkesmannen gjennomfører i år landsomfattende tilsyn med Nav for å undersøke om kommunen sikrer at søkernes rett til økonomisk stønad blir ivaretatt.

Med andre ord – nå sjekkes det om kommunene behandler søknadene i tråd med norsk lov, og om søknadene om sosialhjelp blir vurdert individuelt fra sak til sak, slik som det skal gjøres.

Påpeker to avvik

I Kautokeino fant Fylkesmannen to avvik ved det lokale Nav-kontoret. I tilsynsrapporten fra Helsetilsynet påpekes det blant annet at ikke alle elementer i en søknad behandles i tråd med lover og forskrifter.

I tilsynsrapporten kritisereres også kommunen for å ikke vurdere hver sak individuelt når det gjelder hvor mye penger som skal utbetales og på hvilken måte.

«Kautokeino kommune ved Nav-kontoret sikrer ikke at det foreligger en individuell vurdering til grunn for valg av stønadsnivå og utbetalingsmåte av økonomisk sosialhjelp».

Kun i muntlig form

Marja Elise M H Eira

NAV-leder i Kautokeino Marja Elise M H Eira.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Nav-leder Márjá Elise Hætta Eira i Kautokeino sier til NRK Sápmi at de har foretatt individuelle vurderinger, bare at det har skjedd i en muntlig form.

– I Sápmi bruker man det muntlige språket i stor grad. Det er selvfølgelig mangelfullt at det i disse tilfellene ikke har blitt nedtegnet på papir. Vi har ikke gitt skriftlige beskjeder fordi søkeren allerede har fått beskjed muntlig. Vi har foretatt individuelle vurderinger, men hos oss er det bare ikke synlig i skriftlig form, sier Hætta Eira.

Tilsynsrapporten påpeker at det ikke fremkommer i verken vedtakene eller journalnotatene om det ligger individuelle vurderinger til grunn for stønadsnivå.

Ifølge loven skal det i vedtaket opplyses om hvilke forhold vedtaket bygger på.

Tar kritikken til etterretning

Nav-leder Márjá Elise Hætta Eira sier at de heretter vil gi også skriftlige beskjeder, og at de tar kritikken til etterretning. På spørsmål om hvorfor søkere ikke har fått skriftlige beskjeder til nå, svarer hun dette:

– Det er nok sikkert fordi det er lett å bli blind i sitt eget arbeid. Derfor er det veldig bra at noen utenfor som Fylkesmannen kan gjøre oss oppmerksom på hvordan vi kan forbedre oss, sier Hætta Eira.