Normal

Ønsker nasjonalparken velkommen

Mange i reindriftsnæringa ønsker Goahteluoppal nasjonalpark velkommen.

Høstflytting

En nasjonalpark vil hindre motorferdsel og inngrep i Goahteluoppal-området, og derfor er reineiere positive til vern.

Foto: Hans Børge Hartvigsen / NRK

– En nasjonalpark i Goahteluoppal vil hindre motorferdsel og naturinngrep som veier og hyttefelt, og verneplanene er derfor veldig positive for reindrifta. Det mener Berit Marie P. Eira.

Berit Marie Eira

Berit Marie P Eira, medlem i fylkesmannens arbeidsutvalg.

Foto: Thor W. Thrane / NRK

Eira representerer reindriftsnæringa i det lokale arbeidsutvalget som skal bistå Fylkesmannen i verneplanarbeidet.

Tilsammen 23 myr-og våtmarksområder er planlagt fredet i Finnmark, og ni av disse ligger i Kautokeino kommune. I tillegg er det foreslått en ny nasjonalpark i Goahteluoppal vest for Kautokeino, samt å utvide Anjarjohka nasjonalpark i øst.

Mange møtte opp

I disse dager reiser Fylkesmannen i Finnmark rundt i Kautokeino, hvor de legger frem planene for vern av myrer og våtmark, samt planene for etablering av Goahteluoppal nasjonalpark. Omlag femti personer hadde møtt opp i Kautokeino onsdag kveld.

Johan Aslak Logje

Leder for vestre sonestyre og nestleder Distrikt 36 Cohkolat og Biertavárri Johan Aslak Logje.

Leder for vestre sonestyre og nestleder i Distrikt 36 Cohkolat og Biertavárri Johan Aslak Logje er en av de som driver med rein i området. Han mener det er flere positive sider enn negative ved en nasjonalpark.

– En nasjonalpark kan virke litt skremmende i begynnelsen, men vi har hatt gode erfaringer med Reisa nasjonalpark i Nord-Troms. Vi var først veldig skeptiske til den, men i ettertid ser vi at det har vært positivt for oss. Flere og flere i storsamfunnet ønsker jo å ta i bruk beiteland som vi er avhengige av, sier han.

Delte meninger i reindrifta

Men også innad i reindrifta og i enkelte reinbeitedistrikter er det forskjellige syn på saken. Peer Gaup er leder i distriktet hvor Logje er nestleder. Gaup mener at en mulig nasjonalpark vil innskrenke reindriftas rettigheter. Han har også erfaringer med Reisa nasjonalpark:

– I nasjonalparken er det ikke mulig å drive reindrift slik det gjøres i dag. Reglene hindrer oss i å bruke firehjulinger, og vi kan heller ikke hogge trær. Reindriftsloven vil heller ikke ha noe å si når områdene blir vernet.

Berit Marie Eira i arbeidsutvalget sier at fredningsplanene ikke vil ha noen innvirkning på dagens reindrift. Hun oppfordrer alle reineiere til å lese plandokumentene grundig slik at det ikke skulle være noen tvil om hvordan det blir.

Grendelag vil stoppe fredning

Samisk fangst- og utmarksforening i Kautokeino vil ikke godta Fylkesmannens verneplaner i kommunen og varsler en aksjon som blir like stor som Alta-aksjonen.

Grendelaget Badjineanu gilisearvi i Kautokeino ønsker at fylkesmannen i Finnmark utsetter verneplanene til Finnmarkskommisjonen har kartlagt alle bruksrettigheter i de aktuelle områdene. Om dette ikke dette skjer, vil grendelaget be Sivilombudsmannen om å få stoppet fylkesmannens arbeid.

Anders P. Siri i Badjineanu Gilisearvi

Anders P. Siri, representant i grendelaget Badjineanu gilisearvi.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

Anders P. Siri i grendelaget Badjineanu gilisearvi som selv har ferdes i områdene i omlag 60 år, mener det er svært beklagelig hvis områdene blir fredet.

– De fastboende samene blir frarøvet rettigheter. All aktivitet skal jo i utgangspunktet forbys, og man blir nødt til å søke om dispensasjoner. Reglene vil også bli endret, så ingenting er sikkert, mener Siri.

Sivilombudsmannen kan ikke si noe om denne saken, men så lenge saken ikke er avgjort i statsråd vil de se på klagen når den kommer. Leder for Finnmarkskommisjonen, Jon Gauslaa, ser ikke noe behov for å utsette verneplanene.

Fredningsplanene for Goahteluoppal er nå ute på høring, og fristen for å komme med innspill er 27. juni 2010.