Hopp til innhold

Monica Dervo-Lehn – listetopp for Frp i Sør-Norge valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Valgsedler til sametingsvalget i Sverige
Foto: Marie-Louise Niia / Sameradion & SVT Sápmi

Valgkrets/válgabiire: Sør-Norge/Lulli-Norga
Parti/bellodat: Fremskrittspartiet/Ovddádusbellodat
Navn/namma: Monica Dervo-Lehn
Alder/ahki: 34
Sivilstand/siviiladilli: Gift. Náitalan

Interesser

Hvilke hobbyer har du?
Politikk, brettspill, klatring, reise, deltidsstudier

Hva er det største du har opplevd i livet?
å få barn, gifte meg, være utvekslingsstudent i USA

Hva gjør du når du skal koble av?
Broderer

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?
Carl I. Hagen, fikk meg interessert i politikk

Jobb og studier

Fengselsbetjent (ferdig utdannet i 2007). Studert noe jus og organisasjon og ledelse.

Morsmål/språk

Forstår samisk, men snakker norsk.

Politisk bakgrunn

Frp siden 2002. Vara til sametinget i perioden 2009-2013, Østre valgkrets.

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?
Språkopplæring

Hva mener du er den største utfordringen sametinget må løse i kommende periode?
Å få prioritert spredning av språk- og kulturutvikling

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?
De må få lov, det skaper vekst

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?
Reindrifta fungerer godt i dag etter at regjeringen har tatt grep. Sametinget bør blande seg minst mulig inn i reindrifta.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?
Det bør ikke sametinget blande seg bort i, det er en sak for landbruksdepartementet.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?
Det bør ikke sametinget blande seg borti, det er en sak for fiskeridepartementet.

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?
Kartlegge og prioritere språkutvikling, få unge til å lære seg språket

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?
Reiseliv, gruvedrift, duodji. Og det er ikke nødvendigvis sametinget som skal stå for denne satsingen.

Sámegillii:

Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Politihkka, breahttaspealut, gizzun, mátkkoštit ja oasseáiggestuderen.

Mii lea dat stuorámus maid leat vásihan eallimis?

Oažžut máná, náitalit, leat lonohasstudeantan USA:s.

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Broderen.

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Carl I. Hagen, son oaččui mu beroštišgoahtit politihkas.

Bargu ja oahppu

Giddagasbargi (oahpuin geargan 2007). Lean studeren veaháš juridihka ja organisašuvnna ja jođiheami

Giella

Ipmirdan sámegiela, muhto human dárogiela

Politihkalaš duogáš

Ovddádusbellodaga 2002 rájes. Várreláhttu Sámedikkis 2009-2013, Nuortaguovllu válgabiires.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

Giellaoahpahussii.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin maid Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Oažžut vuoruhuvvot viiddiduvvot giella- ja kulturovdáneami.

Čilge manne/ manne eai galggašii minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Fertejit oažžut lobi. Dat buktá ovdáneami.

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Boazodoallu doaibmá bures maŋŋel go Ráđđehus lea doaimmaid bidjan johtui. Sámediggi berre unnimus lági mielde seaguhit boazodollui.

Eanandoallu, movt sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit/ álggahit ealáhussii?

Dasa ii berre Sámediggi seaguhit iežas, go dat gullá Eanandoallodepartementii.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástanealáhusas Sámis? Movt sáhttá Sámediggi dahkat nu ahte dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Dasa ii berre Sámediggi seaguhit iežas, go dat gullá Guolástusdepartementii.

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvot čuovvovaš áigodagas?

Kártet ja vuoruhit giellaovdáneami, oažžut nuoraid oahppat giela.

Makkár ođđa bargosajit leat dehálaččat vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Mátkkoštanealáhusat, ruvkkedoaimmat ja duodji. Ja ii leat dárbbu dihte Sámediggi mii galgá dan ovddas bargat.

Makkár ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Evttohas ii leat vástidan gažaldahkii.

Korte nyheter

 • Isak Utsi ja Henrik Blind válljejuvvoiga Eurohpaparlamentii

  Les på norsk.

  Isak Utsi (Sosiálademokráhtat) ja Henrik Blind (Birasbellodat) šaddaba vuosttaš Ruoŧa beale sápmelaččat geat válljejuvvoba várrelahttun EU:i.

  Mannan vahku ledje buot Ruoŧa 6 589 válgabiirre jienat lohkkojuvvon EU-válggain.

  Sosiálademokráhtat ožžo 24,7 proseantta jienain, ja sii doalahit vihtta mandáhta Eurohpaparlameanttas. Árjjátluovi gielddaráđđi, Isak Utsi, lea dál bellodaga goalmmát várrelahttu.

  Birasbellodat šattai goalmmát stuorámus bellodahkan 13,8 proseantta jienain, ja bellodagas leat golbma mandáhta. Johkamohki gielddaráđđi, Henrik Blind, lea maid iežas bellodaga goalmmát várreláhttu.

  Dan čállá SVT Sápmi.

  Europaparlamentet i Strasbourg
  Foto: JLogan / Wikimedia Commons
 • Isak Utsi og Henrik Blind er valgt til Europaparlamentet

  Loga sámegillii.

  Isak Utsi (Sosialdemokratene) og Henrik Blind (Miljøpartiet) blir de første samene fra Sverige som blir valgt inn som varamedlemmer i EU.

  I slutten av forrige uke var alle stemmene fra de 6.589 valgdistriktene i Sverige talt opp til EU-valget.

  Sosialdemokratene fikk 24,7 prosent av stemmene, og har nå fem mandater i Europaparlamentet. Kommunalråd i Arjeplog, Isak Utsi, blir nå partiets tredje varamedlem.

  Miljøpartiet ble det tredje største partiet med 13,8 prosent av stemmene, noe som gir partiet tre mandater. Jokkmokks kommunalråd, Henrik Blind, blir også sitt partis tredje varamedlem.

  Det skriver SVT Sápmi.

 • En tredjedel av apotekene hadde reseptproblemer - tilbake i drift

  I forbindelse med utrullingen av et nytt reseptsystem fikk ikke flere Apotek 1- og Vitus Apotek-apoteker ekspidert e-resepter.

  De aller fleste resepter i dag er e-resepter. Altså en digital resept.

  Dette førte til at kundene ikke får hentet ut reseptbelagte medisiner.

  Tirsdag rundt klokka 18:30 er systemene igjen oppe og går.

  Det sier Jostein Soldal i Apotekforeningen til NRK.

  – Dette problemet er størst der det er langt mellom apotekene. Det er rundt 1000 apotek i Norge og 700 som fortsatt er oppe og går, og derfor mange plasser mulig å gå til et annet, sier Soldal.

  – Dette er ingen krise, men en stor ulempe for de det treffer, fortsetter han.

  Ifølge Soldal har problemene vart i rundt fire timer, og han vet ikke når systemet vil være oppe å gå.

  cfrecf
  Foto: Ismail Burak Akkan