Hopp til innhold

Mikkel Eskil Mikkelsen – listetopp for NSR i Vesthavet valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Mikkel Eskil Mikkelsen

Listetopp Mikkel Eskil Mikkelsen.

Foto: Marie Louise Somby

Valgkrets: Vesthavet – Viestarmerra
Parti: NSR
Navn: Mikkel Eskil Andre Mikkelsen
Alder: 28
Sivilstand: Singel

Interesser

Hvilke hobbyer har du?
Duodje, trening og kor.

Hva er det største du har opplevd i livet?
Vanskelig spørsmål, men jeg tror jubileumsuka Tråante 2017 kommer høyt opp på listen, og da særlig åpningen av det nye alteret i Nidarosdomen.

Hva gjør du når du skal koble av?
Da synger jeg en god del, også må jeg til fjells og til en plass med god utsikt. Ellers så blir det nok en tv-serie eller film ved siden av duodje.

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?
Mine forbilder er de som har stått i bresjen for samisk språk og kultur. Særlig de initiativtakerne til den samiske barnehagen på Drag på 90-tallet. De trosset ganske mange og ga meg språket og en trygg oppvekst i Tysfjord. Jeg har mye å takke dem for.

Jobb og studier

Utdannet kirkemusiker fra NTNU. Master i musikkvitenskap fra UiO. Lulesamisk språk fra Nord Universitet.

Ansatt som kantor i Tysfjord.

Morsmål/språk

Lulesamisk

Politisk bakgrunn

Hvor lenge har du vært med i politikken? Hvilke partier har du representert. Har du vært sametingsrepresentant?

Jeg er leder for Sálto sámesiebrre, lokallag underlagt NSR. Har ikke vært sametingsrepresentant tidligere.

I tillegg er jeg nestleder i Samisk kirkeråd.

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?

For meg er kjernesaker språk og helse. Jeg vil få på plass et samisk helsesenter i Tysfjord/Hamarøy. Og jeg vil blant annet jobbe for at giellatjiehppe-stillinger blir etabler i samiske barnehager. I tillegg vil jeg at en samisk kultur skal bli en større del av Norge, her er byene sentrale. Samiske møteplasser må skapes, men også skilting er viktig. Jeg vil jobbe for et samisk språksenter i Bodø, som vil gjøre samisk kultur til en større del av bybildet og er med på å løfte språkene i regionen.

Hva mener du er den største utfordringen sametinget må løse i kommende periode?

Helt klart er det rettighetsspørsmål og arealspørsmål. Samiske interesser i møte med vindmøller og gruvedrift.

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?

Det er mange grunner. En grunn er det grønne skiftet som verden står ovenfor, da må vi satse på fornybare ressurser. En sammenfallende grunn er at slike bedrifter kommer altfor ofte i konflikt med eksisterende og tradisjonsrike næringer som blant annet reindrift og fiske og derfor må det endringer til mineralloven hvor berørte parters rett til å si eller ja blir en del av lovverket.

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?

Reindrifta møter mange utfordringer med et storsamfunn som ofte kan ha andre vurderinger enn de som er innad i reindrifta. Reindrifta må være en sentral del av samfunnsplanleggingen framover, i møte med arealkrevende inngrep. Ut over det vil jeg rent konkret nevne skeivhet i lovverk mellom reindrift og annen husdyr. Per i dag er det grunneiers ansvar å holde husdyr borte fra privat grunn, mens reinen er helt å holdent reineiers ansvar og grunneier har ikke samme ansvar når det gjelder reinsdyr. Ellers så lider reindrifta i møte med en rovdyrbestand som alene gjør stor skade og som en følge av det må en strengere rovdyrpolitikk på plass.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?

NSR vil gjeninnføre tilskudd til samisk og arktisk landbruk gjennom jordbruksavtalen. Viktig her er også mulighetene for å gi økonomisk støtte i en oppstartsfase for unge.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?

Kvotefordelingene mellom store trålere og kystfiskere hvor kystfiskere sliter i konkurransen. Sametinget må i neste periode jobbe for en ny behandling av Kystfiskutvalgets innstilling.

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?

Vi har et godt grunndokument for språkrevitalisering i Vájmo Giella hvor mange gode tiltak er utarbeidet. Slik må lovverk endres og et samisk språkombud på må plass. Det kan skjer fra sametingets hold. Ellers så må sametinget også gi mulighet og legge til rette for at språkprosjekter som skjer lokalt får vokse og får utviklingsmuligheter. Gode eksempler er prosjektene rádnastallam og Nuoraj-TV hvor enkeltpersoner har tatt initiativ til prosjekter og ideer og gjort stor suksess. Disse ildsjelene må møte et sameting som spiller på lag og kan bidra slik at ideer kan vokse opp og erfaringer kan spres til hele Sábme. Samtidig må gjennomgående satse på språkrevitaliseringsarbeid som fungerer og følger sterke språkmodeller.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?

I et samfunnsperspektiv må det satses bredt på ulike arbeidsplasser. Likevel vil jeg nevne primærnæringer og gründernæringer som særlig viktige. Det skal gis rom til å drive med f.eks. fiske, landbruk og reindrift samtidig som nye bærekraftige, gründerbaserte arbeidsplasser skal få vokse fram.

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?

Tysfjord-saken. Det er de personlige fortellingene som har berørt meg sterkt. Mange tunge og viktige fortellinger som vi må lytte til.

Hvis vi setter Tysfjord-saken inn i et større så ser jeg på det som en forløper til kommende sannhets- og forsoningsarbeid. Mange har stått fram og fortalt sin sannhet. Nå må disse sannhetene tas alvorlig og vi må jobbe videre nå med forsoning for å skape et godt samfunn hvor Tysfjord-saken ikke får prege samfunnet negativt i årene framover.

__________________

Sámegiellaj:

Ietjat berustime

Makkir budáldusá li dujna?

Duodje, lásjmudallam ja kåvrrå.

Mij la duv stuorámus muossádibme?

Gássjelis vásstedit, valla jáhkáv ávvudimvahkko Tråante 2017 la ållu bajemussan listan, ja de sierraláhkáj Nidaros-duobbmogirkko ådå álltára rahpam.

Gåktu ájidalá?

De lávlov viehka ålov, ja hæhttuv várráj várdudalátjit. Ietján de gehtjav tv-rájdov jali filmav, madi duodjuhav.

Gut la duv stuorámus åvddågåvvå ja manen?

Muv åvddågåvå li sij gudi li rahtjam sámegiela ja kultuvra åvdås. Sierraláhkáj sij gudi sáme mánájgárdev ásadin Ájluovtan 90-jagij sinna. Ednagav vuosteldin ja munji gielav vaddin aktan jasska bajássjaddamij Divtasvuonan. Sidjij lav huj gijttevasj.

Bargo ja åhpadus

Åhpadum girkkomusihkkár NTNU:as. Musihkkadiedamaster Oslo universitiehtas. Julevsámegielav låhkåm Nuortta Universitehtan.

Kánnturin bargav Divtasvuonan.

Iednegiella/Giella

Julevsámegiella

Politihkalasj duogásj

Mån lav Sálto sámesiebre jådediddje, bájkálasj siebrre VSR:a vuolen. Iv la åvddåla Sámediggeájrrasin læhkám.

Duodden lav sadjásasj Sáme girkkoráden.

Vájmmoássje

Makkir ássjijt tjalmosta?

Muv vájmmoássje li giella ja varresvuohta. Ájgov åttjudit sáme varresvuodaguovdátjav Divtasvuodnaj/Hábmerij. Sidáv barggat duola dagu giellatjiehppevirgij åvdås sáme mánájgárdijn. Duodden sidáv sáme kultuvrra sjaddá stuoráp oasse Vuonarijkas, dan aktijvuodan li stáda ájnnasa. Sáme æjvvalimsaje hæhttuji dagáduvvat, valla aj galba li ájnnasa. Ájgov barggat sáme giellaguovdátja åvdås Bådåddjon, navti de sáme kultuvrra buorebut stádan vuojnnu ja dáfo sámegiela låpptånij.

Mij la duv mielas Sámedikke stuorámus hásstalus boahtte gávddaj?

Diehttelis riektágatjálvisá ja areállagatjálvisá. Sáme berustime bieggamillo ja gruvvodåjma aktijvuodan.

Tjielggi manen/manen ij minerálla- ja gruvvovidnudagá galga dåjmajt ásadit sáme guovlojn?

Edna siváj diehti. Akta sivva l udnásj værálda ruonas målssom, de vierttip ådåsmahtte resursajt vieledit. Aktisasj sivva le gå dákkir vidnudagá álu rijddali árbbedábálasj æládusáj duola dagu boatsojæládusájn ja guolástimijn ja dajnas de viertti minerállaláhka rievddaduvvat váj ássjeoassálasste riektá vuosstálasstet jali miededit sjaddá lága baktu mierredum.

Tjielggi jus duv mielas udnásj boatsojæláduspolitihkka la buorre jali ij. Mij sjattaluluj boahtte gávda ájnnasamos ássje boatsojæláduspolitihka hárráj?

Boatsojæládussaj badjáni moadda hásstalusá gå stuorsebrudagán álu li ietja árvustallama gå boatsojæládusán. Boatsojæládus viertti liehket guovdátjin boahtteájge sebrudakgárvedimen, sierraláhkáj dåjmaj gáktuj ma gájbbedij areálajt. Duodden de sidáv nammadit iehpetjielgasvuodav lágan mij guosská ællosujto ja ietjá slihtura gasskaj. Uddni l ednamæjgáda åvdåsvásstádus gáhttit váj slihtura e vuolge priváhta ednamijda, madi ællo gáktuj la dåssju ællobarggij åvdåsvásstádus ja ednamæjgádijn ælla sæmmi åvdåsvásstádus æloj hárráj. Ietján li urudisá boatsojæládussaj duojkken ja dajnas la dárbbo dárkkelap urudispolitihkkaj.

Ednambarggo, majna máhttá Sámedigge viehkedit váj nuorra ulmutja joarkki/álggi ednambargojn?

VSR ájggu vas doarjjat sáme ja arktalasj ednambargov ednambarggosjiehtadusá baktu. Ájnas la aj vejulasj ruhtadoarjja nuorajda gudi áttjak li álgadam.

Mij la guolástime stuorámus hásstalus Sámen? Gåktu máhttá Sámedigge viehkedit váj smávep oasálasste aj viessomuháv guolástimes oadtju?

Kvåvttåjuogedibme hávsaj ja sjárkaj gaskan gånnå la gássjelis gilpustallat merragátteguollárijda. Sámedigge viertti boahtte gávdan barggat Merragátteguollimnammadusá árvvalus ådåsit giehtadaláduvvá.

Gåktu bierri Sámedigge látjet dilev nanodittjat sámegielajt boahtte gávdan?

Miján la buorre vuodo giellaælládime hárráj tjielggidusán Vájmo Giella gånnå li buorre oajvvadusá dåjmajda. Lága vierttiji rievddaduvvat ja sáme giellaoahttse bierri ásaduvvat. Sámedikke bieles la máhttelis dáv jåhtuj biedjat. Duodden la Sámedikke bieles ájnas dilev látjet bájkálasj giellaprosjevtajda váj da sjaddi ja åvddåni. Buorre buojkulvisá li prosjevta Rádnastallam ja Nuoraj-TV ma li ájnegis ulmutjijs álgaduvvam ja ma li vuorbástuvvam. Sámedigge viertti vájmmelisát duosstot dákkir rahtjalis ulmutjijt ja dan baktu de ájádusá låpptåni ja vásádusá oablláni ålles Sábmáj. Avtabuohta la ájnas vieledit giellaælládimev mij doajmmá ja tjuovvu nanos giellamodellajt.

Makkir ådå barggosajijt la ájnas boahtte gávdan vuorodit?

Sebrudagá vuojno milta vierttip vieledit moatteslájak barggosajijt. Valla huoman li muv mielas vuodoæládusá ja gründeræládusá sierraláhkáj ájnnasa. Vierttij liehket máhttelis barggat guolástimen, ednambargon ja boatsojæládusán avtabuohta gå ådå guoddelis gründerbarggosaje båhti jåhtuj.

Makkir ássje la duv ienemusát vájkkudam ja manen?

Divtasvuonássje. Persåvnålasj subttsasa li sierraláhkáj muv vájkkudam. Edna gássjelis ja ájnas subttsasa masi l huj ájnas gulldalit. Jus gæhttjap Divtasvuonássjev ållåsit de la álgov dahkam boahtte duohtavuoda- ja såbadimbargguj. Ålos li dal åvddåj boahtám ja ietjasa sádnesvuodajt subtsastam. Subttsasa dal vierttiji alvot giehtadaláduvvat ja hæhttup joarkket såbadimbargoj váj miján le buorre sebrudahka gånnå Divtasvuonássje ij boahtteájggáj dasti negatijvalattjat sebrudagáv vájkkuda.

Korte nyheter

 • Golmmas leat čađahan máttsámi oahpaheaddji oahpahusa

  Nord universitehtas leat golmmas čađahan máttasámi lektoroahpahusa.

  Sii leat vuosttas studeanttat geat dán oahpu leat čađahan, ja geain dál lea sihke formálalaš oahpaheaddji oahppu ja dasa lassin leat ollesoahppan oahpaheaddjit máttasámegiel fágas.

  Sii leat Maajja-Krihke Bransfjell, Vanja Tørresdal ja Ramona Kappfjell Sørfjell.

  – Dál gal lean hui ilus ja lea buorre dovdu go lean geargan oahpahusain, lohká Maajja-Krihke Bransfjell.

  Máttasámegiella lea sakka áitojuvvon giella ja máttasámegielat oahppan oahpaheaddjit váilot.

  – Beroštan hui olu sámi kultuvrras ja gielas. Danne háliidan dahkat dan maid mon sáhtašin, vai mu sámegiella seillošii ja nanusmuvašii, lohká Bransfjell.

 • Nytt søk etter savnede Stian Hole

  Lørdag formiddag gjenopptok politiet søket etter Stian Hole, som har vært savnet i nesten et år. Morten Hole, Stians bror, uttrykker håp om at familien endelig kan få svar på hva som har skjedd.

  Stian Hole ble sist sett 7. juni i fjor på overvåkningsbilder fra en Joker-butikk på Storjord i Hamarøy. To dager senere ble han meldt savnet av familien. Til tross for omfattende søk med hunder, droner og frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp, er han fortsatt ikke funnet.

  Tre personer er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap i saken. Politiets innsatsleder, Rolf Kristian Jensen, sier at de nå søker under gode forhold.

  Morten Hole forteller at et funn av broren vil bety mye, slik at familien kan få avsluttet denne vanskelige perioden og begynne sorgprosessen.

 • Stubb bovde Sámedikki mielde stáhtagalledemiide

  Suoma presideanta Alexander Stubb deaivvadii ikte Sámedikki ságádoallin, Pirita Näkkäläjärvi.

  Anáris soai deaivvadeigga ja áigeguovdilis sámeáššit ledje fáddán čoahkkimis.

  – Geahčadeimmet ovddusgovlui ja smiehtaimet ahte mo mii sáhttit nuppe dáfus suodjalit visot dan mii mis lea dáppe davvin, muhto maiddái ovddidit ja vuogáiduvvat boahtteáigái, lohká Näkkäläjärvi Yle Sápmái.

  Stubb maid lea bovden Sámedikki mielde olgoriikii stáhtagalledemiide.

  – Mii gal dajaimet ahte dat livččii hui positiiva vuohki buktit olles máilmmis ovdan sápmelaččaid ja eamiálbmogiid. Sávvamis mii beassat ovdánit dákkár ovttasbargguin, lohká Näkkäläjärvi.

  Stubb står foran en mørk blå gardin, ikledd blå dress og blått slips, han smiler stort. Han har på briller med sort innfatning og er en mann i 40/50-årene.
  Foto: Emmi Korhonen / AP