Hopp til innhold

Mangler fagfolk i alle samiske kommuner: – Må lete med lys og lykte

Mange kommuner bryter loven når de ikke har samiske fagutdannede på plass. Rektor føler de ofte kommer til kort, når ansatte finner andre jobber.

Ingrid Kintel, rektor Drag skole

MISTER FAGFOLK: Rektor ved Drag skole i Hamarøy kommune, Ingrid Kintel, sliter med å holde på samiske fagfolk.

Foto: Elena Junie Paulsen / NRK

Det som er alvorlig er at, i kommuner hvor samisk står svakest, får ikke f.eks. grunnskoleelever sine rettigheter ivaretatt. Det er rett og slett lovbrudd i enkelte kommuner.

Ordene kommer fra seniorforsker Elisabeth Angell, fra forskningsinstituttet NORCE.

De har nylig sett på om kommuner, hvor samisk og norsk er likestilte, klarer å gi folk et godt nok tilbud på samisk.

Her har man sett på barnehage, grunnskole, videregående skole, helse og omsorg, barnevern, domstol og politi.

Konklusjonen er ganske nedslående:

I alle 13 samiske kommuner mangler det folk med fagutdanning, som har også har kompetanse i samisk språk og kultur. «Trippelkompetanse» kaller de det i rapporten.

Portrettbilde av Elisabeth Angell

Elisabeth Angell.

Foto: NORCE

Grunnskolen er et godt eksempel, for alle elever har rett til å få undervisning i og på samisk språk. Men flere kommuner klarer knapt å gi undervisning i samisk språk, og i liten grad undervisning på samisk.

Mister folk til andre jobber

Aller mest kritisk er det i sør- og lulesamiske områder. Rektor på Drag skole i Hamarøy kommune kjenner seg igjen i funnene.

Det er ikke så mange av oss lulesamer i utgangspunktet, og enda færre som har den trippelkompetansen. På ungdomsskolen er det enda større krav til faglig tyngde, sier Ingrid Kintel.

Drag skole

Drag skole i Hamarøy kommune.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Selv om Drag skole ligger i hjertet av det lulesamiske området, kommer de ofte til kort på grunn av lite ressurser.

– Lulesamiske lærere må faktisk produsere læremidler selv. Det blir en altfor stor arbeidsbyrde, når det kommer på toppen av ordinær planlegging av undervisning.

Når Kintel ser samiske fagfolk forsvinne ut gjennom døra, er det ikke lett å finne erstattere.

Det er så lite lærere å hente av, i rekrutteringsarbeidet må vi lete med lys og lykte, sier Kintel.

Les også Når barna blir veien inn til språket

Milan Peltoperä Halonen

Har ikke nok muskler

I det lange løpet tror Kintel det må et større løft til, hvis man skal bevare språket.

Hun ønsker at det etableres en statlig skole i lulesamisk område, som man har i nord- og sørsamiske områder.

– Det er i skolen vi har de største utfordringene, men også det største potensialet til å snu skuta og få til en språklig vekst og utvikling, mener Kintel.

Vi jobber for å etablere en samisk profilskole i Hamarøy kommune, på Drag.

Les også Sender dattera 200 km nordover for hjertespråket

Vivian Aira, Kaija og Erik

Angell tror også det må et ordentlig løft til, for kommunene klarer ikke dette på egen hånd.

En kan satse sterkere på mer robuste språkmiljøer. Det tror jeg ikke kommunene har muskler til å gjøre selv, her tror jeg det er behov for sterkere bistand fra staten.

Konkurrerer om fagpersoner

Rektor ved Kárášjohka videregående skole, Synnøve Solbakken-Härkonen er blant de heldige.

Språkmiljøene i Kárášjohka og Guovdageaidnu kommune er mer robuste enn mange andre steder. Men også hun kjemper om de noen få med gullkompetansen.

Synnøve Solbakken-Härkönen

Synnøve Solbakken-Härkonen.

Foto: Mattis Sara Wilhelmsen / NRK

– Utfordringen er at det er altfor få med samisk kompetanse. Vi må sørge for at flere får det, ellers konkurrerer vi om de samme fagpersonene, slik vi gjør i Kárášjohka, sier Synnøve Solbakken-Härkonen.

Hun mener man trenger flere tiltak rettet mot de som ikke allerede jobber i kommunen.

– Vi må motivere folk til å lære samisk. Ikke bare samer, men også norskspråklige som bor i samiske områder. Oppmuntre dem til å lære samisk eller søke på jobber, ved å f.eks. tilby god lønn.

Over til noe helt annet? Tenåringen Fred Buljo viste seg aldri uten lue

Fred Renè Buljo

Korte nyheter

 • – Ártegis čuoččuhus Nordkalottfolket bellodagas

  Bargiidbellodaga sámediggeáirras, Ronny Wilhelmsen, oaivvilda ahte Nordkalottfolket gilvá giellásiid vaikko vel bellodagas dihtetge mii duohtavuohta lea.

  – 2010 rájes lea dievasčoahkkinjođihangoddi meannudan ja dohkkehan ohcamiid mat gusket Sámedikki jienastuslohkui. Nordkalottfolket joavkkus lea ovdal leamaš áirras dievasčoahkkinjođihangottis. Go bellodat vuolgá ja cealká ahte dievasčoahkkinjođihangoddi rihkku lága, de šaddá dat bogostahkan.

  Gieskat manai Nordkalottfolket diggegoddái dainna gáibádusain ahte Sámedikki jienastuslogu guorahallan ferte bissehuvvot.

  Dan oktavuođas dajai Torill Bakken Kåven, Nordkalottfolket parlamentáralaš jođiheaddji, earret eará:

  – Lea duođaid áibbas jáhkkemeahttun ahte dievasčoahkkinjođihangoddi lea vuolggahan dán ášši. Dál balahuvvo ahte muhtumat geat leat jienastuslogus eai leat doarvái sápmelaččat. Dat lea hui duođalaš. Min mielas dievasčoahkkinjođihangoddi rihkku lága go dán ášši leat vuolggahan.

  Wilhelmsen ii ožžon vástádusa kritihkkii, Nordkalottfolket áirasat leat árabut odne guođđán dievasčoahkkima. Sii eai háliit digaštallat áššiid dievasčoahkkimis.

  Dása Wilhelmsen maid reagere.

  – Go eai ožžon eanetlogu ovddidit eahpeluohttámuša dievasčoahkkinjođihangoddái, de válljejit guođđit dievasčoahkkima. Dát lea Sámedikki nubbin stuorámus bellodat, Finnmárkku fylkkadikkis nubbin stuorámus bellodat. Jos sii eai oaččo nu movt háliidit, de sii guđđet čoahkkima, dáinna lágiin sii behttet iežaset jienasteddjiid, dajai Wilhelmsen sárdnestuolus.

 • - FeFos somás historjjámuitalus Kárášjoh-áššis

  Otne lea Kárášjoga gieldda ja Kárášjoga sámeservviid advokáhtta Caroline Lund vuorru čilget ja ákkastallat áššis.

  – Mis lea luohttámuš Alimusriektái ja ahte áddejit maid mii bidjet ovdan dán áššis. Nu lohká Kárášjoga gielda koordináhtor dán Kárášjoh-áššis, Rune Fjellheim.

  – FeFos lea hui somás historjá go gesset ovdan kvenaid ássama Kárášjogas áššis. Dat mii lea vel eambbo suorggahahti áššis lea ahte jos FeFo ákkastallamat dán áššis dollet, de jávká olles Finnmárkkuopmodat ja dát lea stáhta eana, fuomášuhttá Fjellheim.

  Mannan duorastaga álggii Norgga Alimusriekti meannudit Kárášjoga ášši mas gieđahallet gii oamasta Kárášjoga eatnamiid. Finnmárkokommišuvdna celkkii maŋŋel guorahallama ahte eatnamat gullet Kárášjoga álbmogii, iige Finnmárkkuopmodahkii (FeFo). Dasa ii miehtan FeFo ja nu gárttai ášši Meahcceduopmostullui, gos maid celke ahte eatnamat gullet Kárášjoga álbmogii. FeFo guoddalii duomu ja ášši manai de njuolga Alimusriektái.

  Ikte gearggai Finnmárkkuopmodat (FeFo) iežas váldo čilgehusain ja ákkastallamiin Kárášjoh-áššis, mii dán ge vahkus gieđahallo Norgga Alimusrievttis.

  Máhkarávjju siida lea FeFo:i oasehasveahkki Alimusrievttis, ja sin advokáhtta Brynjar Østgård čilgii siidda beali dán áššis.

  Rune Fjellheim, Alimusrievttis.
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Kárášjoga álbmoga advokáhtaid vuorru čilget ášši

  Odne lea Kárášjoh-ášši njealját beaivi Alimusrievttis. Advokáhta Caroline Lund doallá Kárášjoga álbmoga váldosága.

  Son šitá Finnmárkoopmodaga (FeFo) čuoččuhusaid, ahte stáhta dat oamasta Kárášjoga eatnamiid.

  Odne, gaskavahku ja duorastaga leat Kárášjoga sámiid searvvi ja giliservviid oaivilat, mat ovddiduvvojit. Bearjadaga lea gis Guttorm-joavkku vuorru hállat.

  Dás lea golbma joavkku vuostálagaid. FeFo oaivvilda, ahte Kárášjoga eananoamasteapmi galgá joatkit nu mo dál. Kárášjoga sámiid searvi ja gilisearvvit oaivvildit Kárášjoga álbmot dat oamasta eatnamiid. Guttorm-joavku oaivvilda Kárášjoga eatnamat gullet dušše sápmelaččaide.

  Karasjok-saken i Høyesterett, fjerde dag
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK