Liv Olaug Slettli – listetopp for Samenes Folkeforbund i Vesthavet valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Liv Olaug Slettli

Liv Olaug Slettli leser gjerne eller nyter stillheten når hun skal koble av.

Foto: Privat

Valgkrets/válggabijrras: Vesthavet/Viestamera
Parti/belludahka: Samenes Folkeforbund (SFF) / Sámij Álmmuksiebrre (SÁS)
Navn/namma: Liv Olaug Slettli
Alder/jage: 54
Sivilstand/sivijladille: Singel

Interesser

Hvilke hobbyer har du?
Ulike verv. Håndarbeid, duodji, skriving – lesing. Aktiviteter i friluft – fiske.

Hva er det største du har opplevd i livet?
Min sønn født i 1998. Samt å være den jeg har blitt etter 54 år!

Hva gjør du når du skal koble av?
Leser, er ute i naturen. Nyter stillhet på lik linje med musikk og samvær med familie og venner.

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?
​Det er helt umulig å velge ut et. Det finnes så mange som har bidratt positivt til positive opplevelser gjennom mange år.

Jobb og studier

Hva jobber du med i dag og hvilke jobber har du hatt tidligere? Hvilken utdanningsbakgrunn har du?

Leder SFF, ute av ordinær jobb som helsefagarbeider pga. Sykdom. Har i mange år jobbet som fagarbeider i bofellesskap for Psykisk utvh. Kokk og servitør. Lærerassistent. Aktivitør. UTDANNING: grunnskole, videregående skole og fagbrev helse.

Morsmål/språk

Behersker kun norsk.

Politisk bakgrunn

Skriv hvor lenge du har vært med i politikken. Hvilke partier har du representert. Har du vært sametingsrepresentant?

Medlem og tillitsvalgt i Samenes Folkeforbund siden 2003

Stått på ulike lister til kommunevalg ved flere anledninger.

Tillitsverv i kommunal sammenheng

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?
Samisk kultur, samfunnsliv og språk. Fiskeri og sentraliseringspolitikken

Hva mener du er den største utfordringen sametinget må løse i kommende periode?
Vanskelig å svare på.

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?
Tar stilling til dette i sak for sak. Men er i utgangspunktet imot gruvedrift i sårbare samiske områder. Og sterkt imot bruk av sjødeponi.

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?
Det viktigste er å arbeide for økt forståelse og sameksistens i utmarka mellom de ulike aktørene. Regelverk må overholdes.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?
Tilskuddsordninger ved første gangs etableringer.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?
(Ikke svart)

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?
Økt bevilgninger til læremidler, samt godt fokus på at det finnes dialekter som må ivaretas.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?
(Ikke svart)

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?
(Ikke svart)

Sámegiellaj:

Ietjat berustime

Makkir budáldusá li dujna?

Duon dán dåjma. Duodje, tjállet – låhkåt. Luondon liehket – guollit.

Mij la duv stuorámus muossádibme?

Bárnnám riegádij jagen 1998. Duodden liehket dan ulmutjin mån lav sjaddam 54 jage duogen!

Gåktu ájidalá?

Lågåv ja lav ålggon luondon. Návddahav sjávodisvuodav sæmmi ålov gå musihkav ja rádnastallamav familjajn ja rádnaj.

Gut la duv stuorámus åvddågåvvå ja manen?

Gássjelis la gávnnat dåssju avtav. Nav ålos li sæbrram buorre muossádimij jagij duogen.

Bargo ja åhpadus

SÁSa jådediddje, skihpudaga diehti iv barga dábálasj bargon varresvuodafáhkabarggen. Moadda jage lav fáhkabarggen barggam miellavának sijdan. Málestiddjen ja dievnastiddjen. Åhpadiddjeviehkkebarggen. Dåjmadiddjen.

Åhpadus: Vuodoskåvllå, joarkkaskåvllå ja varresvuoda fáhkaduodastus.

Iednegiella/Giella

Dárogiella

Politihkalasj duogásj

Sámij Álmmuksiebre sebrulasj ja åvdåstiddje jages 2003. Moaddi duon dán listan ájrastam suohkanjienastimen. Luohtádusdoajmma suohkana aktijvuodan.

Vájmmoássje

Makkir ássjijt tjalmosta?

Sáme kultuvrav, sebrudakiellemav ja gielav. Guolástimev ja guovdustimpolitihkav.

Mij la duv mielas Sámedikke stuorámus hásstalus boahtte gávddaj?

Gássjelis vásstedit.

Tjielggi manen/manen e minerálla- ja gruvvovidnudagá galga dåjmajt sáme guovlojn ásadit?

Dav mierredav ássjes ássjáj. Valla álgos vuosteldav gruvvodåjmajt várnnahis sáme dáfojn. Iv åvvånis lágeda merravuorkudagájt.

Tjielggi jus duv mielas udnásj boatsojæláduspolitihkka la buorre jali ij. Mij luluj sjaddat ájnnasamos ássje boatsojæláduspolitihka hárráj boahtte gávda?

Ájnnasamos la låpptit dádjadusáv ja aktisattjat barggat miehtseæládusáj gáktuj. Njuolgadusá vierttiji tjuovoduvvat.

Ednambarggo, majna máhttá Sámedigge viehkedit váj nuorra ulmutja joarkki/álggi ednambargojn

Ruhtadårjaj baktu sidjij gudi vuostasj bále ásadij ednambargov.

Mij la guolástime stuorámus hásstalus Sámen? Gåktu máhttá Sámedigge viehkedit váj smávep oasálasste aj viessomuháv guolástimes oadtju?

( ... )

Gåktu bierri Sámedigge látjet dilev nanodittjat sámegielajt boahtte gávdan?

Lasedit ruhtadårjav oahpponævojda, ja duodden tjalmostit gávnnuji moadda giellasuorge ma aj galggi bærrájgåtseduvvat.

Makkir ådå barggosajijt la ájnas boahtte gávdan vuorodit?

( ... )

Makkir ássje la duv ienemusát vájkkudam ja manen?

( ... )