Sametingsrepresentant misfornøyd med trekk i godtgjørelser

I et brev til Sametinget uttrykker Høyres sametingsrepresentant Lars Filip Paulsen misnøye med at han er blitt trukket i godtgjørelsen til tross for lovlig fravær fra møter i Sametinget.

Lars Filip Paulsen

Lars Filip Paulsen fra høyre er misfornøyd med at han blir trukket i godtgjørelse når han ikke har deltatt i møter i Sametinget.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

I brevet til Sametinget fra parlamentarisk leder i Høyre Lars Filip Paulsen medgir han at han har hatt 12 dager fravær fra Sametingets møter i 2015. For dette er Paulsen blitt trukket i godtgjørelsene som utbetales til Sametingets valgte representanter. Paulsen skriver i sitt brev til Sametinget at han hadde søkt og også fått innvilget permisjon. Han viser også til at han hadde levert sykemelding og mener derfor at han hadde lovlig forfall.

Må følge egne vedtak

Under revideringen av Reglement for Sametingets politiske nivå, også kalt godtgjørelsesreglementet, ble regelen om trekk i den faste godtgjørelsen ved gyldig fravær ut over fem dager, tatt med i reglementet. Dette ble gjort av Sametingets plenum i forrige periode. Dette forteller avdelingsdirektør i Sametinget, Randi Romsdal Balto til NRK Sápmi.

Begrunnelsen for at Sametinget endret godtgjørelsesreglementet var at andre representanter, som møtte på alle møter, opplevde det som urettferdig at de som var mye borte fra komié- og plenumsmøtene fikk like mye i fast godtgjørelse som de som sjelden eller aldri var borte. Dette forteller Sametingets møteleder, Jørn Are Gaski.

Jørn Are Gaski

Møteleder, Jørn Are Gaski forteller at Sametingets plenum laget nye retningslinjer i forrige periode, hvor møtelederskapet er pålagt å sørge for trekk i lønn og godtgjørelser ved fravær utover 5 dager.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Gaski forteller at det opp gjennom tidene har vært representanter som har hatt uvanlig høyt forfall, og har møtt til færre møter enn det de har hatt forfall til. Han sier at Sametinget er pålagt å følge det reglementet som Sametinget selv vedtar. Også Riksrevisjonen har påpekt at dette er et prinsipp som Sametinget ikke kan la være å etterleve.

Sykdomsforfall

Lars Filip Paulsen skriver i sitt brev til Sametinget at han hadde gyldig grunn, med blant annet undersøkelser på MR da han var borte fra plenum.

Jeg får ikke godtgjørelse for de dagene jeg ikke fysisk møter i regi av Sametinget, noe som er rett og rimelig. Men at jeg i tillegg skal "straffes" for å ha gyldig fravær, samtidig som jeg gjør en jobb for sametingsgruppen og Sametinget i forkant og under møtene på Sametinget, synes jeg blir helt feil og urimelig, skriver Lars Filip Paulsen til Sametinget.

–Selv om jeg hadde fravær i disse 12 dagene, så betyr jo ikke det ikke at jeg ikke gjorde en jobb for gruppen min og Sametinget i fraværsperioden. I forkant av møtene på Sametinget bruker jeg som parlamentarisk leder mye tid på å planlegge både komitémøter og plenumsuker. Ikke minst tid på å veilede vararepresentantene som skal inn i forhold til de sakene som tas opp, sier Lars Filip Paulsen.

Ingen forskjell på sykdom og annet forfall

Da Sametingets plenum i forrige periode vedtok det nye reglementet for Sametingets politiske nivå, ble det ikke skilt på årsak til forfall. Det betyr at sykdom og annet forfall er likestilte, og representantene blir trukket ved all forfall utover 5 dager, forteller avdelingsdirektør Randi Romsdal Balto.

–Jeg vet ikke hva Sametingets administrasjon gjør i forhold til denne saken. Reglementet er etter min mening litt urimelig. Men på en annen side må det være retningslinjer til for at representanter skal plikte seg til å møte, medgir Lars Filip Paulsen.

Han ber Sametingets administrasjon om å bruke skjønn i denne saken.