Jan Henrik Fredriksen – listetopp for Frp i Østre valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Jan-Henrik Fredriksen i vrimlehallen på Stortinget

Jan-Henrik Fredriksen i vrimlehallen på Stortinget.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Valgkrets/válgabiire: Østre/Nuorta
Parti/bellodat: Fremskrittspartiet/Ovddádusbellodat
Navn/namma: Jan Henrik Fredriksen
Alder/ahki: 60
Sivilstand/siviiladilli: Skilt. Earránan

Interesser

Hvilke hobbyer har du?
Jakt og fiske

Hva er det største du har opplevd i livet?
Min datter

Hva gjør du når du skal koble av?
Kryssord

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?
Nelson Mandela

Jobb og studier

Hva jobber du med i dag og hvilke jobber har du hatt tidligere? Hvilken utdanningsbakgrunn har du?

Stortingsrepresentant de siste 12 år.

Morsmål/språk

Norsk

Politisk bakgrunn

Hvilke partier har du representert. Har du vært sametingsrepresentant?

Fra 1999 for Frp. Ikke vært på sametinget.

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?
Språk og kultur

Hva mener du er den største utfordringen sametinget må løse i kommende periode?
Språk og kultur

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?
Vekst og arbeidsplasser

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?
Den fungerer godt i dag.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?
Det bør staten gjøre.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?
Fiskeriene har aldri gått bedre.

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?
Ved å prioritere det.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?
Mange områder.

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?
Tanvassdraget.

Sámegillii:

Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Bivdu ja oaggun.

Mii lea dat stuorámus maid leat vásihan eallimis?

Mu nieida.

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Ruossalassánit.

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Nelson Mandela.

Bargu ja oahppu

Stuordiggeáirras maŋemus 12 jagi.

Giella

Dárogiella

Politihkalaš duogáš

1999 rájes Ovddádusbellodat. In leamaš Sámedikkis.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

Giella ja kultuvra.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin maid Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Giella ja kultuvra.

Čilge manne/manne eai galggašii minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Ovdáneapmi ja bargosajit

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Dat doaibmá bures otne.

Eanandoallu, maid sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit/ álgit ealáhusain?

Dan berre stáhta dahkat.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástanealáhusas Sámis? Maid sáhttá Sámediggi dahkat nu ahte dat unnimus doalut sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Guolasteapmi ii leat goassige mannan buorebut.

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Vuoruhit daid.

Makkár ođđa bargosajiid lea dehálaš vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Máŋgga suorggis.

Guhte ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Deanočázádat.