Ij naan snöölhkevæjroe Sveerjesne

Naturvårdsverket eah sijtieh luhpiedidh snöölhkem vijredh Sveerjesne daalvese, dah tuhtjieh leah vaenie snöölhkh. Sveerje sæjhta dåehkiem læssanidh. Jis vijre sjædta Nöörjesne, Miljødirektoratet edtja dam tjaktjese mieriedidh.