Hopp til innhold

Hartvik Hansen – listetopp for Samedemokratene og Šiella i Østre valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Hartvik Hansen i gangen på Sametinget

Hartvik Hansen, her på Sametinget.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Valgkrets/válgabiire: Østre/Nuorta
Parti/bellodat: Samedemokratene ja Šiella
Navn/namma: Hartvik Hansen
Alder/ahki: 67
Sivilstand/siviiladilli: Har samboer, 2 barn og ett barnebarn. Ovttasássi, guokte máná, okta áddjut

Interesser

Hvilke hobbyer har du?
Være ute i naturen, vidde, elv, fjell

Hva er det største du har opplevd i livet?
Få egne barn og barnebarn

Hva gjør du når du skal koble av?
Se en spennende fotballkamp

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?
​Har ingen store forbilder, alle er likeverdige og liker ikke overkjendiseri.

Jobb og studier

Hva jobber du med i dag og hvilke jobber har du hatt tidligere? Hvilken utdanningsbakgrunn har du?

Samisk/norsk Språkkonsulent/tolk. Lærerutdanning og kjøreskolelærer, samisk grunnfag m.m.

Morsmål/språk

Samisk som morsmål, kan både norsk og samisk.

Politisk bakgrunn

Hvor lenge har du vært med i politikken? Hvilke partier har du representert. Har du vært sametingsrepresentant?

Siden 1976. Sametingsrepresentant for Samedemokratene 1993–97 og Arja 2013–17

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?
Språk, utmarksbruk, næringer

Hva mener du er den største utfordringen sametinget må løse i kommende periode?
Nordisk samekonvensjon, sanning- og forsoningskommisjon

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?
Dette må utredes i hvert enkelt tilfelle.

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?
Den fungere ikke optimalt, bærekraftig reindrift er målet.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?
Ja bl.a. ved SápmiAgri

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?
Få innført Smith-utvalgets innstilling for å erkjenne fjordfiskerne sine rettigheter.

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?
Støtte NOU Hjertespråket 18:2016. Mer økonomiske midler fra staten for i sette det ut i livet.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?
Alle arbeidsplasser er viktige å bevare og nye må etableres

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?
At staten Norge og republikken Finland bryter internasjonale folkerettsregler i Tanaavtalen og Norge bryter nylig revidert vedtatt Tanalov. Dette er skremmende av to nordiske land som hevder å være fremst i demokratiets nav.

Sámegillii:

Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Leat luonddus, duoddaris, johkagáttis ja váris.

Mii lea dat stuorámus maid leat vásihan eallimis?

Oažžut mánáid ja áddjuba.

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Geahčan gelddolaš spábbačiekčama.

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Eai leat stuora ovdagovat. Buohkat leat ovttaárvosačča ja in liiko badjelmeari beakkánstallamiidda.

Bargu ja oahppu

Sámi/dáru giellakonsuleanta/dulka. Oahpaheaddjioahppu ja vuodjinskuvllaoahpaheaddji. Sámegiella vuođđofága ja eambbo vel.

Giella

Sámegiella eatnigiella. Hálddašan sihke sámegiela ja dárogiela.

Politihkalaš duogáš

1976 rájes leamaš politihkas. Sámedikkeáirras Sámedemokráhtaid ovddas 1993-97 ja Árjja ovddas 2013-17.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

Sámegillii, meahcásteapmái ja ealáhusaide.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin maid Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Davviriikkalaš sámekonvenšuvdna, duohtavuođa- ja seanadankommišuvdna.

Čilge manne/ manne eai galggašii minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Dat ferte čielggaduvvut juohke ovttaskas áššis.

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Dat ii doaimma optimalalaččat, ceavzilis boazodoallu lea mihttu.

Eanandoallu, maid sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit/ álgit ealáhusain?

Jua, SápmiAgri bokte.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástanealáhusas Sámis? Maid sáhttá Sámediggi dahkat nu ahte dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Ásahit Smith-lávdegotti árvalusevttohusa ja dovddastit riddoguolásteddjiid vuoigatvuođaid.

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Doarjut Váibmogiella 18:2016 NÁČ. Eanet ruđalaš doarjaga stáhtas ollašuhttit dan.

Makkár ođđa bargosajiid lea dehálaš vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Buot bargosajiid lea dehálaš bisuhit ja fertejit ođđa maid ásahuvvot.

Guhte ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Go Norgga stáhta ja Suoma republihkka rihkkuba riikkaidgaskasaš álbmotriektenjuolggadusaid Deanosoahpamušas ja go Norga rihkku aitto reviderejuvvon Deanolága. Dát lea suorggahahtti dahkku guovtti davviriikkas, geat čuoččuhit iežaset leat njunnošis demokratiija váimmus.

Korte nyheter

 • Statsforvalteren vil sanksjonere mot Per Kitti

  Statsforvalteren i Troms og Finnmark har skrevet et brev til reineier Per Lars Kitti (76), der han gjøres oppmerksom på at han ikke har lov til å fôre reinen sin på sin egen eiendom.

  Kittis eiendom er midt i et boligfelt på Kvaløya i Tromsø. Før var det villmark her. Kittis lille hus var det første og lenge eneste i dette området.

  Senere har kommunen regulert det til boligstrøk.

  «Vi har slått fast at din eiendom er definert som innmark jf. definisjon i friluftslovens § 1a. Dette innebærer at fôring av dyr på eiendommen vil være å regne som et brudd på reindriftsloven.», skriver Statsforvalteren.

  Statsforvalteren skriver videre at dersom det rapporteres om fôring på eiendommen vil det komme sanksjoner, tvangstiltak og trolig også tvangsmulkt, skriver avisa Ságat.

  Professor i rettsvitenskap ved UiT, Øyvind Ravna, sier at statsforvalteren ikke har hjemmel til å forby fôring av rein på egen eiendom.

  – Jeg ser at lovgrunnlaget mangler i rapporten, påpeker Ravna overfor Ságat.

  Per Lars Kitti
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Sápmelaččat guđđet Bargiidbellodaga: - Fovse ja Muolkkuidášši dihtii

  Unnimusat vihtta sámi álbmotválljejuvvon áirasa Bargiidbellodagas leat guođđán Bargiidbellodaga.

  – Mun gal lean heahpanan iežan miellahttuvuođa dihtii.

  Dan lohká Ramona Kappfjell Sørfjell. Son lei njealját sajis Bb listtus lullisámi válgabiirres Sámediggeválggas 2021.

  Son lea leamaš miellahttu 2020 rájes. Njeallje jagi lea sus leamašan heajos oamedovdu.

  Sørfjell lea okta dain vihtta Bargiidbellodaga áirasiin maid NRK diehtá leat dieđihan iežaset eret bellodagas maŋemus áiggi.

  Son gáhtagođii go čálihii iežas bellodahkii obanassiige.

  Dát lea danin go su mielas bellodat lea badjelgeahččan sámi áššiid dan rájes go dieđihii iežas dohko.

  – Sámevuohta lea áibbas duvdiluvvon eret dien bellodagas, ja easka maŋŋil Fosen-ášši leat sii ipmirdan ahte "sis han leat doppe daid sápmelaččain jierbme ságat?", lohká son.

  Sørfjell mielas ii galgga Bargiidbellodat leat Sámedikkis.

  – Sii han dađibahábut stivrejit politihka bajábealde vulos. Sámedikkis barget nu bures go sáhttet, muhto leat čatnon bellodatjođiheapmái.

  Bargiidbellodat lea maŋimuš jagi rahčan mihtidemiiguin ja válggaiguin, sihke Stuorradikkis ja báikkálaččat.

  Bargiidbellodaga sámepolitihkalaš ráđi jođiheaddji, Fransisca Kappfjell Herbst, jáhkká ahte okta sivva manne olbmot dovdet stuorát eahpesihkarvuođa Bargiidbellodagain sápmelaččaid bealis, lea Muolkkuid- ja Fovse-ášši.

  – Sáhttá dadjat ahte Fovsen ja miellačájáhusat ledje doarvái oallugiidda, oaivvilda Kappfjell.

  Son čilge:

  – Sámepolitihkalaš ráđi jođiheaddjis ii leat lohku das man ollu sápmelaččat leat dieđihan eret bellodagas. Bellodagas ii leat vejolašvuohta doallat loguid bellodaga olmmošjoavkkuin.

  – Lea okta dahje guokte juohke listtus, muhto mii diehtit ahte leat eambbo, dadjá Kappfjell. Son jáhkká maid ahte leat máŋggas geat eai leat máksán miellahttovuođa ja guđđe bellodaga jávohaga.

  Ipmirdat go sin geat guđđe bellodaga?

  – Na, go mun lean gal ieš árvvoštallan dan. In livčče dieđihit eret bellodagas, muhto livččen dieđihit eret sámepolitihkas.

  Bargiidbellodaga bellodatčálli, Kjersti Stenseng vástida cuiggodeapmái:

  – Bargiidbellodat lea ja galgá leat govda ja searvadahtti bellodat, ja mii bargat čađat dan ovddas ahte mii ain galgat leat njunuš fápmu Norgga sámepolitihkalaš barggus. Danin mii leat deattuhan oktavuođa nannema sámi birrasiin, čállá bellodatčálli e-poasttas NRKii.

  Ramona Kappfjell Sørfjell fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
  Foto: Anders Boine Verstad
 • Kraftig økning i nye jervekull i Norge

  Det ble født langt flere jerv i Norge i fjor enn året før. Ulvebestanden går ned, mens antall brunbjørner holder seg stabilt.

  Rovdata har sendt over sitt årlige brev til Miljødirektoratet med oppsummering av status for de største rovdyrene i Norge.

  Der fremgår det at det i 2023 ble registrert 64 jervekull, en økning på 19 kull sammenlignet med året før.

  – Bestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull som Stortinget har bestemt, sier fagansvarlig Henrik Brøseth i Rovdata.

  Ni av jervekullene ble fjernet ved såkalte hiuttak, hvor tispe og/eller valp(er) ble avlivet av forvaltningen.

  Tirsdag ble det kjent at nedgangen i antall ulver fortsetter.

  Det ble dokumentert 178 brunbjørner i Norge i fjor, samme nivå som året før.

  Antall gauper, dokumentert vinteren 2022/2023, viser et antall på 71,5 familiegrupper av gauper. En familiegruppe består av ei hunngaupe som går med én eller flere årsunger.

  (NTB)