Hopp til innhold

Har aldri opplevd maken

– Dette må jo være rekord i valgdeltakelse.

Ellen Knudsen

En høytidsstemt 99-årig Ellen Knutsen fra Drag gjør sin borgerplikt godt sekundert av barnebarnet Magda Knutsen. Skjalg Solhaug tar imot stemmen.

Foto: Simon Piera Paulsen

Valgstyrets leder for Drag valgkrets går nærmest i fistel når han skal beskrive valgdeltakelsen til kommunevalget ved den valgkretsen han er leder for.

Mareno Mikkelsen har ikke opplevd maken i sin 40-årige historie som medlem av stemmestyret og også som leder av Tysfjords nest største valgkrets Drag.

Mareno Mikkelsen er overveldet over valgdeltakelsen

Mareno Mikkelsen (fremst) godt hjulpet av Per Hansen (tv), Simon Piera Paulsen og Velaug Jakobsen like før valglokalet på Drag stengte.

Foto: Sander Andersen / NRK

Formidabelt

– Så langt jeg har oversikten har valgdeltakelsen her på Drag vært rundt 80 prosent. Og det må jo være rekord. I alle fall har ikke jeg opplevd maken. Også 16- og 17-åringer har vært her og stemt, men mange i den aldersgruppen har forhåndsstemt, så der har jeg ikke den store oversikten. Årets valgdeltakelse til kommunevalget har rett og slett vært formidabelt.

Engasjement

Mikkelsen har ikke annen forklaring på dette enn at folk på vestsida av Tysfjord er engasjerte.

Stemmesedlene fra Musken, Storjord og Drag valgkretser er i skrivende stund i båt på tur over Tysfjorden til kommunesenteret Kjøpsvik der opptellingen tar til.

De første resultatene fra forhåndsstemmegivningen foreligger rundt klokken 22.

Korte nyheter

 • Reakta-aamhtese orre daatoem åådtje

  Reakta-aamhtese gaskem Jillen Njaarke jïh Øyfjellet Wind, mij edtji suehpeden 23 biejjien aelkedh, ij edtjh læjhkan aelkedh dellie. Øyfjellet Winden advokaath tuhtjieh dah fer vaenie tïjjem utnieh ryöjredidh, jïh dan åvteste krïeveme reakta-aamhtese tjuara mænngan aelkedh. Jillen Njaarken advokaath eah leah latjkes. Digkiereakta edtja minngeben våhkoen orre daatoem gaavnedh.

  Les saken på norsk.
  Loga sámegillii.

  Vindturbiner på Øyfjellet vindpark
  Foto: NRK
 • Bevilger støtte til nordsamisk språkopplæring

  Sametinget bevilger 175 000 kroner i støtte til ABC-COMPANY E- skole AS og 40 000 kroner til Loppa Sameforening for at de skal holde nordsamisk språkkurs til voksne. – I Norge er det mange folk, som ønsker og trenger undervisning i samisk. Mange har et passivt språk og de behøver trygge rammer for å begynne å bruke språket, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen i en pressemelding.

 • Doaibmabijuid goavvejagiid várás

  Dán jagi leamašan garra goavvejahki mii lea čuohcan garrasit bearrašiidda ja boazodoalloservodahkii sihke ruđalaččat ja dearvvašvuođa dáfus. Norgga Sámediggi ja Davvi Dearvvašvuohta leat čoahkkinasttán dainna áigumuššan ahte geahčadit mo sáhttet ásahit bissovaš veahkkefálaldagaid sápmelaččaide. Sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto dadjá, ahte Davvi Dearvvašvuođas áddejit dan duođalaš dili mii leamaš, ja leatge dál fárrolaga iskamin gávdnat bistevaš doaibmabijuid ja fálaldagaid dán hárrái.

  Rein spiser fôr fordi de ikke klarer å nå ned til lav og mose. Det er flere lag med is som hindrer dem. Derfor må reineiere fôre dem selv. Det vil de helst ikke.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr