Hopp til innhold

Dan Håvard Johnsen – listetopp for Jiehkkevárri i Gáisi valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen

Dan Håvard Johnsens hobbyer er politikk og idrett.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Valgkrets/válgabiire: Gáisi
Parti/bellodat: Jiehkkevárri
Navn/namma: Dan Håvard Johnsen
Alder/ahki: 50
Sivilstand/siviiladilli: Gift. Náitalan

Interesser

Hvilke hobbyer har du?
Politikk og idrett

Hva er det største du har opplevd i livet?
Da mine to barn ble født

Hva gjør du når du skal koble av?
Drar på hytta

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?
Innen samisk politikk er det helt klart Ole Henrik Magga. Utover dette har jeg ikke noen forbilder.

Jobb og studier

Ordfører i Lyngen. Tidligere vært lærer og fotballtrener. Studerte ved høyskolen i Alta.

Morsmål/språk

Kan bare norsk

Politisk bakgrunn

Dette er andre perioden i Lyngen Kommunestyre.

Forrige periode for Frp.

Denne perioden for Lyngen Tverrpolitiske liste.

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?
Sjøsamiske rettigheter

Hva mener du er den største utfordringen sametinget må løse i kommende periode?
Sametinget må bli et akseptert forvaltningsorgan for hele det samiske virkeområdet. Gjelder særlig kystnære strøk i Finnmark, Troms og Nordland.

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?
Det er ikke enten eller, i visse områder kan det være greit å slippe til gruvedrift, dersom det ikke går på bekostning av sterke samiske interesser, eller naturvern.

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?
Den største utfordringen til Reindriften er å ha en god dialog med Kommuner, fylkesmann og eventuelt Andre forvaltningsorganer, samt god dialog med andre aktører i utmarksnæringen. Det er ikke politikken det er noe feil med, men utførelsen av politikken som til tider skaper konfliktene.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?
Sametinget kan bidra aktivt i generasjonsskiftet i landbruket ve å stimulere ungdom til å både utdanne og velge en yrkesvei innenfor landbruk, samt stimulere foreldre generasjonen til å slippe ungdommen til på et tidlig og korrekt tidspunkt.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?
De største utfordringene er kommersialisering av kvoter. I enkelte samiske områder bør man ha økt fokus på tradisjonelt sjark fiske, mens i andre samiske områder er havgående fartøy en helt naturlig måte å drive fiskeri på. Det handler om avstand til ressursene å gjøre.

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?
Det å stimulere til aksept av sin samiske bakgrunn er helt avgjørende. Dersom f.eks. Lyngens befolkning ser på sin samiske bakgrunn med stolthet vil det være et naturlig valg i skolesammenheng å lære sine barn samisk, så for oss som bor langs kysten og som har tapt det samiske språk vil en styrking av samisk identitet være den beste innfallsvinkelen.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?
Jordbruk, lokal mat og naturbasert turisme er viktige arbeidsplasser.

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?
De sjøsamiske spørsmålene, og de rettigheter vi har i disse områdene.

Sámegillii:

Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Politihkka ja valáštallan.

Mii lea dat stuorámus maid leat vásihan eallimis?

Evttohas ii leat vástidan gažaldahkii.

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Vuolggán iežan bartii.

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Sámi politihkas lea áibbas čielgasit Ole Henrik Magga. Muđui mus eai leat gal ovdagovat.

Bargu ja oahppu

Sátnejođiheaddji Ivgu suohkanis. Ovdal leamaš spábbačiekčanhárjeheaddji ja oahpaheaddji. Lean studeren Álttá Allaskuvllas.

Giella

Dárogiela

Politihkalaš duogáš

Dá lea nubbi áigodat Ivgu suohkanstivrras. Ovddit áigodaga ovddastin Ovddádusbellodaga, dán áigodaga ovddastan Ivgu Doarespolitihkalaš listtu.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

Mearrasámiid vuoigatvuođaide.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin maid Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Sámediggi ferte šaddat dohkkehuvvon hálddašanorgánan olles sámi doaibmanguvlui. Dát guoská erenoamážit riddoguovlluide Finnmárkkus, Tromssas ja Nordlánddas.

Čilge manne/ manne eai galggašii minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Dat ii leat manne dahje manne ii, muhttin guovlluin sáhttá leat ortnegis ásahit ruvkedoaimma, jus ii gáržžit gievrras sámi beroštumiid, dahje hehtte luonddugáhttemiid.

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Stuorámus hástalus boazodoalus lea buorre gulahallan suohkaniiguin, fylkamánniin ja eará hálddašanorgánaiguin, ja maiddái buorre gulahallan eará aktevrraiguin meahcástanealáhusas. Ii leat politihkas mihkkege boastut, muhto politihka čađaheapmi dagaha riidduid muhtomin.

Eanandoallu, maid sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit/ álgit ealáhusain?

Sámediggi sáhttá aktiivvalaččat váikkuhit buolvamolsumis eanandoalus jus nuoraid movttiidahttet válljet oahpu ja virggi eanandoalu siskkobealde, seammás movttiidahttit váhnenbuolvva diktit nuoraid álgit eanandollui árrat ja rievttes áiggis.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástanealáhusas Sámis? Maid sáhttá sámediggi dahkat nu ahte dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Stuorámus hástalus lea eriid kommersialiseren. Muhtin sámi guovlluin berre leat eambbo fokus árbevirolaš šárkaguolásteapmái, eará sámi guovlluin lea fas buot lunddoleamos geavahit áhpemanni fatnasiid guolásteamis. Dát lea gitta das man guhkes gaska lea resurssaide.

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Dán áššis lea áibbas mearrideaddji ahte olbmot movttiiduvvojit dohkkehit iežaset sámi duogáža. Jus ovdamearkka dihte Ivgu álbmot oidnet iežaset sámi duogáža rámisvuođain, de šaddá sidjiide lunddolaš skuvlaoktavuođas válljet iežaset mánáide sámegieloahpahusa, nu ahte midjiide geat orrut riddoguovlluin ja leat massán sámegiela, gal lea sámi identitehta nannen buoremus vuolggasadji.

Makkár ođđa bargosajiid lea dehálaš vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Eanandoallu, báikkálaš biebmu ja luondduvuođđuduvvon turisma leat dehálaš bargosajit.

Guhte ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Mearrasámiid áššit, ja dat vuoigatvuođat mat mis leat dain guovlluin.

Korte nyheter

 • Isak Utsi ja Henrik Blind válljejuvvoiga Eurohpaparlamentii

  Les på norsk.

  Isak Utsi (Sosiálademokráhtat) ja Henrik Blind (Birasbellodat) šaddaba vuosttaš Ruoŧa beale sápmelaččat geat válljejuvvoba várrelahttun EU:i.

  Mannan vahku ledje buot Ruoŧa 6 589 válgabiirre jienat lohkkojuvvon EU-válggain.

  Sosiálademokráhtat ožžo 24,7 proseantta jienain, ja sii doalahit vihtta mandáhta Eurohpaparlameanttas. Árjjátluovi gielddaráđđi, Isak Utsi, lea dál bellodaga goalmmát várrelahttu.

  Birasbellodat šattai goalmmát stuorámus bellodahkan 13,8 proseantta jienain, ja bellodagas leat golbma mandáhta. Johkamohki gielddaráđđi, Henrik Blind, lea maid iežas bellodaga goalmmát várreláhttu.

  Dan čállá SVT Sápmi.

  Europaparlamentet i Strasbourg
  Foto: JLogan / Wikimedia Commons
 • Isak Utsi og Henrik Blind er valgt til Europaparlamentet

  Loga sámegillii.

  Isak Utsi (Sosialdemokratene) og Henrik Blind (Miljøpartiet) blir de første samene fra Sverige som blir valgt inn som varamedlemmer i EU.

  I slutten av forrige uke var alle stemmene fra de 6.589 valgdistriktene i Sverige talt opp til EU-valget.

  Sosialdemokratene fikk 24,7 prosent av stemmene, og har nå fem mandater i Europaparlamentet. Kommunalråd i Arjeplog, Isak Utsi, blir nå partiets tredje varamedlem.

  Miljøpartiet ble det tredje største partiet med 13,8 prosent av stemmene, noe som gir partiet tre mandater. Jokkmokks kommunalråd, Henrik Blind, blir også sitt partis tredje varamedlem.

  Det skriver SVT Sápmi.

 • En tredjedel av apotekene hadde reseptproblemer - tilbake i drift

  I forbindelse med utrullingen av et nytt reseptsystem fikk ikke flere Apotek 1- og Vitus Apotek-apoteker ekspidert e-resepter.

  De aller fleste resepter i dag er e-resepter. Altså en digital resept.

  Dette førte til at kundene ikke får hentet ut reseptbelagte medisiner.

  Tirsdag rundt klokka 18:30 er systemene igjen oppe og går.

  Det sier Jostein Soldal i Apotekforeningen til NRK.

  – Dette problemet er størst der det er langt mellom apotekene. Det er rundt 1000 apotek i Norge og 700 som fortsatt er oppe og går, og derfor mange plasser mulig å gå til et annet, sier Soldal.

  – Dette er ingen krise, men en stor ulempe for de det treffer, fortsetter han.

  Ifølge Soldal har problemene vart i rundt fire timer, og han vet ikke når systemet vil være oppe å gå.

  cfrecf
  Foto: Ismail Burak Akkan