– De har rotet rundt i 15 år

Reineier Ole Johan Eira er blant dem som lider under reinbeitekonvensjonen slik den fungerer i dag. Han mener at forhandlingsdelegatene nå må rydde opp i situasjonen.

Ole Johan Eira

Ole Johan Eira må ha reinflokken sin i samme område året rundt fordi reinbeitekonvensjonen ikke fungerer.

– Vi må fore flokken, siden vi har for lite vinterbeiteland. Flokken er nå i høstbeiteområdet, fordi vi ikke kan flytte til våre tradisjonelle områder, forteller Eira.

Grunnen til at Eira må ha flokken sin på samme sted er at reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige er ikke blitt fornyet siden 2005, fordi myndighetene i Norge og Sverige ikke har klart å komme til enighet. Nå har Sametingene i Norge og Sverige tatt et initiativ for å få en løsning i konvensjonsarbeidet, så derfor er mer enn 60 reindriftsutøvere fra Norge og Sverige nå samlet i Stjørdal for å diskutere hvordan konvensjonen skal revideres.

Reinbeitekonvensjonen er en avtale om grenseoverskridende reindrift.

Utdrag fra konvensjonen:
«Konvensjonens formål er å fremme og utvikle samarbeidet mellom landene slik at slik at reinbeitene blir utnyttet på en måte som gir et langsiktig grunnlag for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i begge land.»

 • GULDAL:

– Ventet i 15 år

Eira jobber med reindrift i Norge, Gielas reinbeitedistrikt og har områdene i Guoggil i Kiruna kommune i Sverige som vinterbeite. De trenger derfor naturlig nok beiteområder på svensk side av grensen, områder som også naboene i Sverige trenger. Flokken hans oppholder seg nå i nærheten av Riksgrensen.
I helga har lederne i reindrifta møter om å finne en løsning til konvensjonen, slik at den kan fornyes.

Reinbeitekonvensjonsmøte

Fra før møtene i Stjørdal utenfor Trondheim. Møtedeltakerne setter seg inn i saken.

Foto: Roger Manndal / NRK


– Nå synes jeg det er på høy tid å finne en løsning. De har rotet med denne konvensjonen i 15 år. En avtale må komme på plass, så man har noe å forholde seg til, sier Ole Johan Eira, som er tydelig lei av å vente, bastant.

Møtet berører mange

I Trondheim møtes i disse dager reineiere fra begge sider av grensen for å komme frem til en avtale. I åtte år har det manglet en felles avtale, grunnen er at reineierne ikke har klart å komme fram til en enighet om hvordan reinbeitene skal deles.

Dette har berørt mange i reindrifta, hele 42 reinbeitedistrikt krysser årlig grensa med sine flokker. 24 av samebyene i Sverige flytter reinflokkene sine til norske sommerbeiteområder, mens 16 distrikter fra Norge flytter reinen på vinterbeite i Sverige. I tillegg er det to fellesområder på begge sider av grensen.

Sametingene forhandler

Målet med møtet i Trondheim er å forbedre og fornye konvensjonen. De som har fått ansvaret for å oppnå målet er det norske og det svenske Sameting.

Ansvarlig for reindriftssaker i Sametingsrådet, Ellinor Marita Jåma, forventer at reineierne kommer fram til en avtale i Trondheim, så reinbeitekonvensjonen kan lykkes.

– Jeg har forventninger til at både samebyene og distriktene kommer med kritiske innspill, slik at vi skal kunne løse dette. Dem har et ansvar for å være løsningsorienterte, mener Jåma.

Per Mikael Utsi og Ellinor Marita Jåma

Sametingspresident i Sverige Per Mikael Utsi og Sametingsråd i Norge Ellinor Marita Jåma.

Foto: Roger Manndal / NRK

Sametingspresident i Sverige, Per Mikael Utsi, forteller til NRK Sápmi at de ønsker å få på plass et overordnet organ som kaller reinbeitedistriktene og samebyene til forhandlinger. Dersom de ikke kommer til noen enighet så skal dette organet kunne ta avgjørelse i saken.

– Det viktige er å få til pålagte forhandlinger mellom reineierne, det vil være den beste måten å kunne finne gode løsninger i felleskap, mener Sametingspresident Utsi.

Han håper at utfallet av helgens møter blir at det vil være mulig å åpne for slike forhandlinger i reinbeitekonvensjonen.

Møte i Trondheim

I helgen avholdes møter om reinbeitekonvensjonen i Trondheim.

Foto: Roger Manndal / NRK

Korte nyheter

 • Kárášjoga eatnamat gullet FeFoi

  Finnmárkkoopmodat (FeFo) dat galgá hálddašit ja oamastit Kárášjoga guovllu eatnamiid iige Kárášjoga álbmot, nu oaivvilda FeFo vástádusas Finnmárkku meahcceduopmostullui. Kárášjoga álbmot váiddii Kárášjoga eatnamiid hálddašanvuoigatvuođaášši Meahcceduopmostullui geassemánu 10. beaivve. FeFo direktevra Jan Olli dadjá, ahte dat maid advokáhta čállá, lea FeFo čilgehus ja gáibádus Meahcceduopmostullui go dat meannuda ášši. Dál dát ášši lea Mehcceduopmostuolu duohken, dadjá Olli. Finnmárkku kommišuvdna celkkii iežas raporttas 2019 ahte Kárášjoga gieldda eatnamat gullet Kárášjoga álbmogii.

  Jan Olli
  Foto: Jan Henrik Hætta / FeFo
 • Nannegoahtá eanageavahanáššiid

  NBR áigu dál buorebut bargat ja nannet boazodoalu eanageavahanáššiid dáfus. Mihttun lea sihkkarastit boazodoallu váldojuvvo vuhtii almmolaš plánain ja nákcet buorebut dustet jearaldagaid mat bohtet boazodoalu vuoigatvuođaid dáfus. Ja danne ohcetge dál guokte ráđđeaddi dáid bargguid doaimmahit.

  Reindrift og nussir
  Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK
 • Seminára Fovsen-duomus

  Oslo universitehta juridihka fakultehta lágida seminára Alimusrievtti stuorrakámmira mearrádusas mas dat celkkii, ahte Fovsen bieggaturbiinnaid huksen ja eatnamiid bággolonisteapmi lea lobihis mearrádusat ja rihkku álgoálbmotvuoigatvuođaid ON artihkkala 27 vuođul. Semináras geahčadit dárkileappot duomu sisdoalu ja makkár váikkuhusat das leat. Seminára lea otne golggotmánu 26. beaivve.

  Vindmøller i solnedgang i Roan på Fosen
  Foto: Linda Bjørgan / NRK