Hopp til innhold

Arthur Tørfoss – listetopp for Frp i Nordre valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Arthur Tørfoss smiler med sametingsbiblioteket i bakgrunnen

Arthur Tørfoss har mesterbrev som rørlegger.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Valgkrets/válgabiire: Nordre/Davveguovlu
Parti/bellodat: Frp/Ovddádusbellodat
Navn/namma: Arthur Tørfoss
Alder/ahki: 60
Sivilstand/siviiladilli: Samboer. Ovttasássi.

Interesser

Hvilke hobbyer har du?
Jakt og fiske

Hva er det største du har opplevd i livet?
(Ikke svart)

Hva gjør du når du skal koble av?
(Ikke svart)

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?
​ (Ikke svart)

Jobb og studier

Hva jobber du med i dag og hvilke jobber har du hatt tidligere? Hvilken utdanningsbakgrunn har du?

Rørlegger, mesterbrev

Morsmål/språk

Norsk.

Politisk bakgrunn

Hvor lenge har du vært med i politikken? Hvilke partier har du representert. Har du vært sametingsrepresentant?

To perioder på Sametinget, flere perioder i kommunestyret Nordreisa

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?
Styrke samisk språk og kultur

Hva mener du er den største utfordringen Sametinget må løse i kommende periode?
Legge bak seg rettighetskampen og innsigelsespraksisen

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?
Det gir arbeidsplasser

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?
Den fungerer godt, har aldri vært så bra. Rovdyrutfordringen må løses.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?
Det bør ikke Sametinget blande seg bort i, det er en sak for landbruksdepartementet.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan Sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?
De vil ikke omstille seg. Nasjonal politikk må gjelde for hele næringa.

De samiske språk, hvordan bør Sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?
Først kartlegge, så prioritere

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?
Reiseliv, gruvedrift, reindrift duodji

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?
Innsigelser og rettighetskampen, Rovdyrtapene på vidda.

Sámegillii:

Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Bivdu ja guolásteapmi.

Mii lea dat stuorámus maid leat vásihan eallimis?

Evttohas ii leat vástidan gažaldahkii.

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Evttohas ii leat vástidan gažaldahkii.

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Evttohas ii leat vástidan gažaldahkii.

Bargu ja oahppu

Bohccebidjan, meašttirreivve váldán.

Giella

Dárogiella

Politihkalaš duogáš

Guokte áigodaga Sámedikkis, máŋga áigodaga suohkanstivrras Ráissas.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

Nannet sámegiela ja kultuvrra.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin maid Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Vajálduhttit vuoigatvuođarahčama ja vuosttaldanpraksisa.

Čilge manne/ manne eai galggašii minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Dat buktá bargosajiid.

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Dat doaibmá bures, ii leat goasse ná bures doaibma. Boraspirehástalusaid ferte čoavdit.

Eanandoallu, maid sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit/ álgit ealáhusain?

Dán áššái ii berre Sámediggi seaguhit iežas, dá lea ášši Eanandoallodepartemeanttai.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástanealáhusas Sámis? Maid sáhttá sámediggi dahkat nu ahte dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Sii eai dáhto nuppástuhttima. Našunála politihkka ferte guoskat buohkaide.

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Álggos kártet, ja de vuoruhišgoahtit.

Makkár ođđa bargosajiid lea dehálaš vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Mátkkeealáhus, ruvkedoaimmat, duodji ja boazodoallu.

Guhte ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Vuoigatvuođarahčan ja vuosttaldanpraksisa, ja boraspirevahágat duoddaris.

Korte nyheter

 • En raus foreldrepermisjon bidrar til bedre mental helse, mener forskere

  I løpet av de siste årene har flere nybakte mødre stått fram og fortalt om psykiske problemer knyttet til fødsel og tiden etter.

  Ifølge tall fra FHI rammes mellom 7 og 13 prosent av fødende kvinner i Norge av fødselsdepresjon hvert år. Det vil si mellom 4000 og 8000 kvinner.

  Men nå har svenske forskere utført en stor gjennomgang av tidligere studier som omhandler mental helse og fødselspermisjon. De har funnet oppløftende resultater.

  – Gjennomgangen viser at mødre som hadde en sjenerøs foreldrepermisjon, både i lengde og med lønn, hadde bedre psykisk helse sammenlignet med kvinner uten disse godene, sier Amy Heshmati til NRK.

 • Muotka dahttu ráđđehusa láhččit dili Ruošša sámiide

  Sámediggepresideanta lea sádden reivve ráđđehussii, reivves ákkastallá ahte sápmelaččat leat eallán Sámis dego okta álbmot sihke ovdal ja maŋŋá go ráját biddjojedje. Son dáhttu ahte Ruošša sápmelaččat galget beassat Norgii fárret dahje báhtarit, ja ahte galget beassat ássat Sámi guovlluin.
  – Lea dehálaš ahte mii heivehit njuolggadusaid nu ahte lea vejolaš sidjiide boahtit min lusa.

  Olgoriikaministar Anniken Huitfeldt muitala NRK:ii ahte ii kommentere reivve.
  – Sin áššit fertejit individuálalaččat gieđahallot, nu ahte in sáhte das eambo kommenteret, muitala son.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka
  Foto: NRK
 • Kirsti Bergstø innstilt som SV-leder

  Det skriver hun på egen Facebook-side.

  – Det er med glede og glød, men også et dypt alvor jeg har sagt ja til å ta på meg oppgaven som SVs neste leder, skriver hun.

  – Vi er inne i ei dyrtid nå og ei miljøkrise, å lede SV betyr å gå til kamp for miljø og sterkere fellesskap.

  Kirsti Bergstø, nestleder SV, utenfor Stortinget
  Foto: Trond Lydersen / NRK