Arild Pettersen Inga – listetopp for Arbeiderpartiet i Vesthavet valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Arild Pettersen Inga

Arild Pettersen Inga liker å reise når han skal koble fra.

Foto: Beate Heide

Navn/namma: Arild P. Inga
Valgkrets/válggabijrra: Vesthavet/Viestarmera
Parti/belludahka: Arbeiderpartiet/Barggobelludahka
Alder/jage: 59
Sivilstatus/sivijladille: Gift med Laila/Lailajn válldum

Interesser

Hvilke hobbyer har du?
Svømming. Gammel utøver og trener. Har en sønn som har tatt opp arven.

Hva er det største du har opplevd i livet?
Har fått tre barn

Hva gjør du når du skal koble av?
Reiser hjemmefra

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?
Kjerringa og sjefen. (Samme person). Ellers ingen kommentar.

Jobb og studier

Reineier
Utdannet som sosionom

Språk

Norsktalende, forstår litt samisk

Politisk bakgrunn

Hvor lenge har du vært med i politikken? Hvilke partier har du representert? Har du vært sametingsrepresentant?

Politisk bakgrunn fra Sametinget som vararepresentant i flere perioder. Sentral i kommunepolitikken i Sortland kommune som blant annet hovedutvalgsleder. Leder av Troms Reindriftssamers Fylkeslag i flere år. Hele tiden har jeg representert Arbeiderpartiet.

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?

  • Styrking av den samiske vitaliseringen utenfor de samiske kjerneområdene.
  • Styrking av de samiske språkene
  • Sikre rekruttering av samiske lærere
  • Reindrift

Hva mener du er den største utfordringen Sametinget må løse i kommende periode?

Skape et sterkt om styringsdyktig råd med flertall i plenum.

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?

Etablering av gruvedrift må skje i samarbeid og i forståelse med reindrifta.

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?

Dagens politikk fungerer mindre bra grunnet forvaltningen som i enkelte sammenhenger har begrenset kunnskap om reindriften. Derfor blir det viktigste arbeidet i neste periode evaluering og endring av Fylkesmannen sin rolle i forvaltningen av reindrifta. Dette går på hvordan reinbeitedistriktene sin rolle blir definert i forvaltningen og hvordan distriktenes kompetanse blir involvert i forvaltningen.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?

Gi gode innspill til jordbruksforhandlingene om arktisk jordbruk. Dessuten påvirke til en forandring av rovviltbestandene. Forutsetningen for å drive med sau er at det er gode utmarksbeiter og lite rovdyrtap.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan Sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?

Største utfordringen fiskeriene står overfor i Sápmi er privatiseringen av de felles fiskeressursene som er langs kysten og til havs. Sametinget kan gi støtte til sjarkflåten og sikre at det er leveringsmuligheter for disse. Større satsing på det sjarken er god på, og det er å levere fersk.

De samiske språk, hvordan bør Sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?

Samisk må styrkes ved å utdanne flere samisklærere gjennom rettede tiltak for å stimulere lærere til å ta samisk i sin utdanning. Dessuten bør det være en styrking av samiskopplæring utenfor de samiske kjerneområdene.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?

Arbeidsplassen det bør satses på er de som er etablert PR i dag. Sikring av disse. Dernest kan det satses på arbeidsplasser som vil være en styrking av det samiske innen reiseliv.

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?

Tap av reindriftas beiteland har berørt meg mye, og det trykket som ligger storsamfunnets behov for arealer på bekostning av dette beitelandet

Sámegiellaj:

Ietjat berustime

Makkir budáldusá li dujna?

Vuodjam. Vuodjam lav åvddåla ja dálla lav bagádalle. Bárnnám la árbbim berustimev.

Mij la duv stuorámus muossádibme?

Oadtjum lav gålmmå máná

Gåktu ájidalá?

Sijdas manádit

Gut la duv stuorámus åvddågåvvå ja manen?

Áhkásj ja oajvve. (Sæmmi ulmusj) Ij la dárbbo dan birra giehttot.

Bargo ja åhpadus

Ælloniehkke. Sosionåvmmååhpadus

Iednegiella/Giella

Dárogielak, dádjat vehi sámegielav

Politihkalasj duogásj

Sámedikkes nágin gávda sadjásattjan. Sån la guovdátjin suohkanpolitihkan Suortá suohkanin duola dagu oajvvenammadusjådediddjen. Moadda jage Råmså ælloniehke fylkkasiebre jådediddjen. Lav agev barggijbelludagáv åvdåstam.

Vájmmoássje

Makkir ássjijt tjalmosta?

  • Ælládit ássjijt aj sáme guovddaguovddelij ålggolin.
  • Nannit sámegielajt
  • Tjårggit åttjudimev sáme åhpadiddjijs
  • Ællosujtto

Mij la duv mielas Sámedikke stuorámus hásstalus boahtte gávddaj?

Åttjudit nanos stivrratjiehpes rádev mij la ieneplågon ållestjåhkanimen.

Tjielggi manen/manen e minerálla- ja gruvvovidnudagá galga dåjmajt sáme guovlojn ásadit?

Gruvvodåjmadibme viertti aktisattjat boatsojæládusáj vuojnoj ásaduvvat.

Tjielggi jus duv mielas udnásj boatsojæláduspolitihkka la buorre jali ij. Mij sjattaluluj boahtte gávda ájnnasamos ássje boatsojæláduspolitihka hárráj?

Udnásj politihkka ij heva dåjma danen gå háldadimen ælla muhtem aktijvuodajn vuojga máhtudagá ællosujto birra. Boahtte gávddaj la danen ájnnasamos barggo árvustallat ja rievddadit fylkkaålmmå rållav ællosujto háldadime gáktuj. Dási guosská gåktu háldadibme tjielggi tjæro rållav ja gåktu tjæroj máhtudahka háldadibmáj segaduvvá.

Ednambarggo, majna máhttá Sámedigge viehkedit váj nuorra ulmutja joarkki/álggi ednambargojn?

Buktet buorre árvvalusájt ednambarggosjiehtadallamijda arktalasj ednambargo birra. Duodden vájkkudit urudislågo rievddadibmáj. Sávtsaj barggat gájbbet buorre miehttseguohtomijt ja gallegisá urudisájda masset.

Mij la guolástime stuorámus hásstalus Sámen?

Guolástusáj stuorámus hásstalus Sámen la privatisierim aktisasj guolleresursaj meran ja merraguovlon. Sámedigge máhttá sjárkajt doarjjot ja nanostuhttet sjárkaj duostudagájt. Ájnas la vieledit sjárkaj buorre bielijt, mij la guolev buktet.

Gåktu bierri Sámedigge látjet dilev nanodittjat sámegielajt boahtte gávdan?

Sámegiella hæhttu nanniduvvat. Åttjudittjat ienep sámegielåhpadiddjijt la dárbbo dåjmajda ma arvusmahtti åhpadiddjijt sámegielav lågåtjit. Duodden bierri sámegielåhpadibme nanniduvvat aj guovddaguovloj ålggolin.

Makkir ådå barggosajijt la ájnas boahtte gávdan vuorodit?

Vierttip vieledit udnásj barggosajijt. Nanostuhttet dájt barggosajijt. Dássten de dåhkki vieledit barggosajijt ma nanniji sáme oasev mannoæládusájn.

Makkir ássje la duv ienemusát vájkkudam ja manen?

Ællosujtto massá guohtomednamijt ja dán ássjes lav viehka ålov guoskadallam, ja gåktu stuorsebrudagá dárbo areálajs nággi guohtomednamijt.