Hopp til innhold

– Samerådet er ikke overflødig

Nyvalgt president i Samerådet mener at organisasjonen har mange viktige oppgaver foran seg i årene som kommer.

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

Áile Jávo (36) har vært aktivt med i samepolitikken siden hun var 18 år gammel. Nå synes hun det var på tide å ta ansvar med å lede Samerådet inn i en ny tid. - Videoreporter: Dan Robert Larsen - Opptak i Murmansk: Jevgenij Kirillov

– Samerådet er en uavhengig frivillig samisk organisasjon. Vi samler alle de samiske organisasjonene i Norge, Sverige, Finland og Russland. Det er en arena som kan fremme samenes syn på tvers av landegrensene, forklarer Samerådets president Áile Jávo.

Áile Jávo

Áile Jávo.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Jávo ble under den 20. Samekonferansen i Murmansk nylig valgt som ny president i Samerådet for de neste fire årene. Den neste samekonferansen holdes i Trondheim i 2017 i forbindelse med 100-årsjubileumsåret til det første nordiske samemøtet i Trondheim 6. februar 1917.

36-åringen fra Karasjok er gift og har to barn. Halvparten av livet så langt har hun brukt til samepolitikk.

– Jeg har vært samepolitisk aktiv ganske lenge, siden jeg var 18 år gammel, både gjennom Norske Samers Riksforbund (NSR) og Samerådet, forklarer Jávo.

– Truet med kutt lenge

Det er Nordisk ministerråd som er hovedfinansiør av Samerådet, men de har allerede i flere år truet med kutte hele pengestøtten fordi de ikke lenger kan se nytten av denne samiske organisasjonen.

Sametingene i Norge, Sverige og Finland har nemlig etter ministerrådets mening tatt over mye av det Samerådet hadde ansvaret for tidligere.

– Vi har i flere år hatt den trusselen hengende over hodet på oss. Bevilgningene har blitt kuttet ganske drastisk de siste årene. Dette har påvirket vårt arbeid ganske kraftig. Det er noe jeg kommer til å prioritere fremover å sikre finansieringen og å øke finansieringen. Nå er vi i dialog med ministerrådet angående dette. Vi er også på utkikk etter alternative finansieringsmuligheter, opplyser Jávo.

Etter opprettelsen av Sameting i Norge, Sverige og Finland og deres nylig etablerte samarbeidsorgan Samisk parlamentarisk råd, har Samerådet mer og mer fått en NGO-status (Non-Governmental Organization), der det primært representerer de deltakende organisasjonenes syn på samisk og annen urbefolkningspolitikk både nasjonalt og internasjonalt.

Internasjonalt arbeid

Samerådets status som såkalt ikke-regjerende organisasjon (Non-Governmental Organization - NGO) er i følge Jávo viktig i rådets internasjonale arbeid. Det vil si i både FNs permamente forum for urfolkssaker og i Arktisk råd.

– Det internasjonale arbeidet er viktig fordi man der lager en del politiske instrumenter og setter viktige ting på plass. Det er noe Samerådet har prioritert kraftig frem til nå, og det kommer vi fortsatt til å gjøre. Det vi nå skal ha økt fokus på er å bringe hjem det internasjonale arbeidet. Da vil vi vise hvordan vi kan dra nytte av for eksempel ILO-konvensjonen, FNs urfolksdeklarasjon og sånne ting, sier Jávo.

Hvordan vil dere gjøre det?

– Blant annet bistår vi nå Áborášša og Fiettar reinbeitedistrikter når det gjelder gruvevirksomhet i deres områder, svarer hun.

Hvorfor er det viktig for dere å være med i Arktisk råd?

– Der jobbes det blant annet med de store klimautfordringene. Det er veldig viktig å synliggjøre og forklare hvordan dette påvirker det samiske samfunnet, og spesielt samiske næringer som for eksempel reindrifta, forklarer Jávo.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Egil Olli, FNs permanente urfolksforum

Sametingspresident Egil Olli (Ap) har representert den norske stat de gangene han har deltatt i FNs permanente forum for urfolkssaker. Samerådet på sin side er en ikke-regjerende organisasjon.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Men kan ikke sametingene i Norge, Sverige og Finland ta seg av dette internasjonale arbeidet?

– Sametingene har en litt annen rolle. Internasjonalt, for eksempel i FN-systemet, sitter sametingene ved statens bord. Vi i Samerådet sitter derimot ved urfolksbordet, for å si det sånn, opplyser Samerådets president Áile Jávo.

Medlemsorganisasjoner i Samerådet:

 • Norske Samers Riksforbund (NSR)
 • Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL)
 • Samenes Folkeforbund (SFF)
 • Samernas Riksförbund (SSR)
 • Same Ätnam - Den Samiska Riksorganisationen RSÄ
 • Saami Association of Kola Peninsula
 • OOSMO Saami Association of Murmansk Region
 • Finske Samers Sentralforbund

Her er de faste medlemmene av Samerådet:

Åsa Larsson Blind, SSR
Lea Simma, SSR
Kristina Nordling, RSÄ
Per Olof Nutti, BEO
Tatjana Egorova, AKS
Andrej Danilov, OOSMO
Áile Javo, NSR
Geir Tommy Pedersen, NSR
Olav Mathis Eira, NBR
Ellen Inga Turi, NBR
Bjørg Bonk, SSF
Ara Aikio, SSG
Niko Valkeapää, SSG
Jouni Lukkari, SSG
Anne Nuorgam, SSG

Áile Jávo og Olav Mathis Eira

NYTT OG GAMMELT: Áile Jávo sammen med avtroppende president Olav Mathis Eira.

Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans

Korte nyheter

 • Ruošša vuosttaš «bonju» musea giddejuvvo

  Ruošša vuosttaš «bonju» musea giddejuvvui vuossárgga, danin go ruošša ođđa lágat ráddjejit vejolašvuođa loktet bonju kultuvrra.

  Musea lea St. Petersburgas, Ruošša presideantta Vladimir Putina ruovttubáikkis, ja rahppui skábmamanu 2. beaivvi.

  Jus rihkku daid ođđa lágaid, de sáhttá olmmoš váldot giddagassii dahje sáhkkohallat.

 • Mánáidgárddiin ja skuvllain váilot fágaolbmot – bivdá stáhtas veahkki

  Fágaolbmot, mat hálddašit sámegiela, váilot mánáidgárddiin ja skuvllain, ja dát váilevašvuohta lea nu duođalaš ahte Deanu sátnejođiheaddji Helga Pedersen bivdá stáhta doaimmaid bidjat johtui. Deanu gielddas háliiditge eanet ahte eanet váhnemat mánáideaset sámi mánáidgárdái bidjat.

  Muhto, go dárbu laská, de šaddá maid váddásabbon fidnet olbmuid geain lea máhttu, muitala mánáidgárdejođiheaddji Laila Kristine Krokmo.

  Departemeanta lea bargamen stuorradiggedieđáhusain mii lea juste rekrutterema ja máhttu birra, ja seammás lasihit doarjaga sámi mánáidgárddiide ja skuvllaide 2023:s.

  Helga Pedersen
  Foto: Bård Wormdal
 • Ovddida eahpeluohttámuša sámediggeráđđái

  Norgga Sámedikki Ovddádusbellodagas ii leat šat luohttámuš sámediggeráđđái Hans Ole Eirai, ja leage ovddidan eahpeluohttámuša su vuostá.

  Ovddádusbellodaga sámediggejoavkku parlamentáralaš jođiheaddji, Arthur Tørfoss ovddidii eahpeluohttámuša Norgga Sámedikki dievasčoahkkima rahpama oktavuođas. Tørfoss oaivvilda ahte Eira ii leat rievttes dieđuid addán dievasčoahkkimii duoji váldošiehtadusa heaittiheami oktavuođas.

  – Dan in leat dáhkan. Mun lean viggan addit nu bures daid dieđuid mat mus leat dán ášši oktavuođas, vástida Eira.

  Sámediggeráđđi Hans Ole Eira. Sametingsråd Hans Ole Eira
  Foto: Åse M.P. Pulk / Sámediggi