Hopp til innhold

– Rettssikkerheten er satt til side i denne saka

Det sier rådmannen, og hevder at påstandene i brevet fra de ti kommunestyrerepresentantene i Tysfjord ikke medfører riktighet. Varaordføreren ber om ro rundt skolesaken.

Kan Storjord oppvekstsenter i Tysfjord ofres for å bedre en mager kommuneøkonomi?

Påstander om trakassering i saka om Storjord oppvekstsenter i Tysfjord blir nå avvist.

Foto: Sander Andersen / NRK

Rådmann Oddbjørn Nilsen i Tysfjord viser til brevet fra de ti kommunestyrerepresentantene hvor de hevder at rådmann og oppvekstsjef i en telefon med rektoren ved Storjord oppvekstsenter har bedt rektoren om å vise bort elevene fra skolen på Storjord i Tysfjord

I brevet påstås det også at rektor har følt seg direkte truet og grovt trakassert, og at oppvekstsjefen og rådmannen har vist svært uakseptabel oppførsel overfor rektoren.

Det har ikke vært mulig å få rådmann Oddbjørn Nilsen i tale på telefon i dag, men i en e-post til media skriver han at anklagene som framkommer i brevet ikke medfører riktighet.

Må dokumenteres

Rådmann Oddbjørn Nilsen

Rådmann Oddbjørn Nilsen hevder anklagene mot ham er direkte feil.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Det forutsettes at påstandene nå dokumenteres. Ut over dette er personvernet brutt og rettsikkerheten satt til side. Vi forholder oss til rektor ved Storjord oppvekstsenter, og rektor har bekreftet at hun ikke har beordret oppstart av undervisning 8.-10. trinn.

Ekstra møte

Ti representanter i kommunestyret i Tysfjord krever et ekstraordinært kommunestyremøte igjen. Denne gang er saka forholdet mellom kommunens administrasjon og kommunalt ansatte og kommunestyrerepresentantene.

Det er de samme ti som står bak beslutningen om at ungdomsskoleelevene ved Storjord oppvekstsenter skulle møte på ordinær skole i går, noe de da også gjorde.

Varaordfører Guttorm Aasebøstøl er én av de ti som har undertegnet dagens brev.

Støy

Aasebøstøl har i dag møtt både ordføreren og administrasjonen i kommunen.

Guttorm Aasebøstøl

Varaordfører Guttorm Aasebøstøl vil nå ha ro i Storjord-saka.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Vi lager jo kanskje litt støy, men jeg tror dette løser seg nå. Det er jo elevene som skal være i fokus. Disse påstandene som blir kastet fram får vi rydde opp i etterpå.

En sak har bestandig flere sider. Vi må få klarlagt hva det er som har foregått, og jeg ønsker å få dialog med alle parter. Nå gjenstår bare en del småting som skal på plass, sier varaordføreren.

Er det sånn å forstå at det er mistillit til administrasjonen i denne saka?

– Jeg har ikke sagt at jeg har mistillit til ordfører og rådmann, eller mot andre i administrasjonen.

– Jeg har fokus på barna, så får vi voksne krangle etterpå. Jeg er ikke bekvem med at vi skal slåss over hodene på barna.

Korte nyheter

 • Keiino-Fred garrasit vuostálastá goddináitaga sápmelaččaid vuostá

  Go muhtin čálii Facebookii goddináitaga: «Báhččet sámiid, ja dasto bohccuid», de suhtai Fred Buljo.

  Son lea okta dain ollugiin gii lea reageren garrasit dán kommentáras bohccuid birra mat galget leat guhton eatnamiin Ivgus. Ášši lea dál váidon politiijai.

  Fred Buljo, gii lea Guovdageainnus eret ja oassin Keiino-joavkkus, muitala ahte dákkár cealkámušat leat mielde dagaheamen sihke balu ja vaši sámi álbmoga vuostá.

  – Ii leat dakkár servodat mas mun háliidivččen eallit dahje mas mu mánát galget stuorrut, dadjá Buljo.

  Son sávvá ahte olmmoš gii čálii áitaga ádde duođalašvuođa ja bivdá ándagassii.

  Berit Kristine Utsi lea Ittunjárgga orohaga ovdaolmmoš ja sis leat geasseguohtumat Ivgus. Son muitala ahte cielaheapmi neahtas lea čađaáigásaš váttisvuohtan orohahkii.

  Boanddat ja boazoeaiggádat riidalit, go bohccot sáhttet johtit boanddaid eatnamiidda ja guohtumiidda.

  Romssa politiijat duođaštit ahte sii leat ožžon váidaga kommentáras ja leat vuolggahan ášši.

  NRK lea váldán oktavuođa suinna gii lea čállán kommentára Facebook:i. Son muitala ahte lea ožžon máŋga reakšuvnna cealkámuššii, muhto ii hálit kommenteret ášši.

  Sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto (NSR) muitala ahte Sámediggi bargá dál ovttas Politiijadirektoráhtain oažžundihtii bagadusa das mo sáhttá váidit cielaheami, ja doaivu ahte dat gárvána geasi mielde.

 • Mieleavttus bilildan bieggafárpmorusttegis osiid

  Muhtin lea mieleavttus bilidan Fakken bieggafápmorusttegis osiid Vánnjá sullos Romssas. Dan oaivvilda Troms Kraft mii dál váidá ášši.

  Stuorra elrávdnje kabel mii manná plánejuvvon bieggafápmoprošektii Fakken II lea čuhppojuvvon rastá.

  Nubbi bilideapmi lea nu daddjon Lidar-mihtáris. Dát lea lasermihtár man Fakken elfápmosearvi ja Norgga arktálaš universitehta ovttasráđiid hoidejit.

 • Evttohit heaittihit Guovssahas mánáidgárddi Romssas

  iTromsø čállá maŋŋebárgga ahte Romssa suohkanis evttohit čohkket sámi mánáidgárdefálaldaga gávpogii.

  Dan sii áiggošedje čađahit heaittiheamen Guovssahas mánáidgárddi ja sirdit buot doaimmaid doppe Mortensnes ja Sjømannsbyen mánáidgárdái gos suohkanis lea sierra sámi ossodat.

  iTromsø čállá ahte nu áigot bargat daningo lea stuorra sámi oahpaheaddjeváilevuohta olles riikkas. Romssas lea leamaš hástalussan fitnet doarvái bargiid doaimmahit guokte sámi mánáidgárdefálaldaga.

  Eai buohkat leat ovtta oaivilis hálddahusa evttohusain. Váhnemat mánáidgárdestivrras čujuhit dasa ahte Guovssahas mánáidgárddi lea Prestvannet skuvlla lahkosis - mii ges lea áidna skuvlla Romssas mas lea sierra sámi ossodat.

  Váhnemiin mielas lea dehálaš ahte mánáidgárddi ja skuvlla leaba seamma sajis.

  Dan čállá Nordlys.

  Guovssahas mánáidgárdi - Guovssahas barnehage
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK