– FeFo-lønningene er feil fremstilt

Finnmarkseiendommens direktør Jan Olli tilbakeviser at det har vært noen lønnsfest i FeFo, og sier at lønnsutviklingen i FeFo har vært på nivå med samfunnet for øvrig.

Jan Olli

FeFo direktør Jan Olli mener at NRK har fremstilt lønnsnivået på en feil måte, og at det ikke finnes noe holdepunkt for å hevde at det har vært noen lønnsfest i FeFo.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

FeFo-direktør Jan Olli sier at NRKs artikkel om lønningsnivået i FeFo, med tittelen «Lønnsfesten til Finnmarkseiendommen», fremstiller lønnsnivået i FeFo feil.

– Det at det er en lønnsfest i FeFo finnes det ingen holdepunkter for å hevde. Lønnsutviklingen i FeFo har vært på nivå med samfunnet for øvrig, og det å hevde at gjennomsnittslønna i FeFo er på over 700.000 er jo direkte misvisende, sier Olli.

– Gjennomsnittlig lønn er 548.000

Han viser til samleposten på 26 millioner i budsjettet for 2013, som omfatter honorar til styremedlemmer, lønn til ekstra rådgiver, pensjonskostnader, i tillegg til direkte lønn.

– Gjennomsnittlig lønn per februar 2014 er 548.000 i FeFo, forteller direktøren.


– FeFo er en kunnskapsbedrift

Direktøren tilbakeviser også at de har gode pensjonsordninger i FeFo.

– Det er også direkte feil å generalisere en ordning som gjelder for én person, nemlig tidligere direktør, det å generalisere den til å gjelde for hele organisasjonen er feil. Vi har ikke spesielt gode pensjonsordninger i FeFo.

Er det noe i artikkelen som du mener kan misforstås?

– Problemet med artikkelen er ikke at ting kan misforstås, det er selve framstillingen som jeg er uenig i.

Har du forståelse for at lønningene i FeFo kan virke høy?

– Nei. Det har jeg virkelig ikke. FeFo er en kunnskapsbedrift der det stilles høye krav til kompetanse, ferdigheter, erfaring, innenfor mange ulike felt. Og i mange av stillingene så må man tåle offentlighetens søkelys, som kan være belastende til tider. Det er også sånn at FeFo er en liten organisasjon som forvalter et landområde på størrelse med Danmark, og i en liten organisasjon så er det helt naturlig at andel ledere blir høyere enn i store organisasjoner. Sånn at det at FeFo har en noe høyere lønn enn samfunnet for øvrig, det finner jeg helt naturlig.

– Billigst i landet

Hva er det i FeFos virke som gjør at denne kompetansen er nødvendig?

– Vi forvalter store verdier på vegne av fellesskapet i Finnmark. Det er en ganske kompleks drift, og det er mange fagområder som omfattes, og for at vi skal gjøre det på en god måte, så er vi avhengig av å ha tilstrekkelig høy kompetanse innenfor en rekke fagområder. Den kompetansen kan til tider være vanskelig å få, men det at vi har en så kompetent organisasjon gjør at FeFo er en meget effektiv organisasjon som forvalter areal og ressurser på FeFo grunn til det beste for fellesskapet på en veldig god måte.

Forteller FeFo-direktør Jan Olli før han avslutter med:

– Det mener jeg vises veldig godt ved at FeFo er det billigste i landet innenfor alle områder som vi driver.

Direktøren mener FeFo er i takt med befolkningen

I en e-post-korrespondanse med NRK har FeFo direktør Jan Olli svart på spørsmål om han er oppmerksom på folks misnøye med FeFos prisnivå.

Er du kjent med misnøyen med Finnmarkseiendommens prisnivå og forvaltningskostnader, som ytres både på sosiale medier og massemedia?

«FeFo har en rasjonell drift og rimelige priser sammenlignet med andre grunneiere i Norge i dag. Vi er svært bevisste på våre kostnader som gjør at vi kan holde lave priser på alle våre produkter og tjenester. Det vil imidlertid alltid være noen som er misfornøyd, uansett prisnivå. Vi oppfatter ikke at dette er en generell holdning blant våre brukere.»

Har dere noen planer om å gjøre noe med administrasjonskostnadene?

«Dette er noe vi arbeider med hele tiden. Innenfor utmarksproduktene har vi rasjonalisert forvaltningen gjennom nettbaserte løsninger for kjøp av fiskekort, jaktkort og vedteig. Dette har medført at utmarksavdelingen er redusert med en person siste år. I 2013 avviklet vi stillingen som assisterende direktør og nestledere i avdelingene. Vi har også lagt ned kontorene i Karasjok og Varangerbotn.»

Føler du deg forpliktet til å rette deg etter det Finnmarks befolkning måtte mene, som dere jo gjør denne jobben for?

«Det er Finnmarksloven som i stor grad bestemmer hvordan saksbehandlingen og forvaltning av rettighetene skal skje. FeFo står dermed ikke fritt til å selv å bestemme hvordan forvaltningen skjer. Blant annet har FeFo en plikt til å svare alle som søker FeFo om tillatelser, tomter o.l. innen tre uker. Saksmengden bestemmer hvor stor bemanning FeFo er nødt til å ha. I tillegg bruker vi betydelige ressurser på å være i dialog med Finnmarkssamfunnet, og vår strategiske plan som hadde en bred involvering av befolkningen er et viktig dokument i så måte.»

Hvordan kan det ha seg at det var billigere for Finnmarks befolkning å bruke det som ikke var deres eget, enn nå, som det er deres eget (som vi dokumenterte bl.a. med prisen på hyttetomter)?

«I påvente av avklaringen med hensyn på retten til land og vann i Finnmark frøs Statskog prisnivået i Finnmark på 1991 nivå. Statskog har for øvrig endret sin prispolitikk etter 2006. Det betyr at hvis Statskog fortsatt hadde forvaltet grunnen i Finnmark ville prisene her vært betydelig høyere enn de er i dag. Eneste relevante sammenlikning er derfor hvordan utviklingen har vært i Troms og Nordland på Statskog-grunn.»

Hvorfor er prisene dere tar i enkelte eksempler høyere enn kostnaden med forvaltningen, slik at dere får et overskudd?

«FeFo skal forvalte ressursene til beste for befolkningen i Finnmark og ikke kun til beste for den enkelte. Loven legger opp til en overskuddsanvendelse noe som betyr at lovgiver har forutsatt at FeFo skal drives med et overskudd. FeFo har ikke profittmaksimering som mål, men det er et mål om at FeFo skal ha et visst overskudd på drift. Det er svært viktig i det lange perspektiv. Vi forvalter areal og ressurser i et evighetsperspektiv. FeFo mottar ingen overføringer eller støtte fra staten slik at alt må finansieres av egne inntekter.»

Føler du at Finnmarkseiendommen opererer i takt med Finnmarks befolkning?

«Ja!»

Er det riktig å sammenligne priser med Statskog? Bør man heller sammenligne med hva grunneiere i sør betaler?

«Vi synes en sammenligning med Statskog er mest relevant».

Korte nyheter

 • Čoahkkin Åjværie birra

  Sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma čoahkkinastá ihttin Oljo- ja energiijadepartemeanttain boazodoalu dili birra Åjværies. Jillen-Njaarke boazodoallit leat váldán oktavuođa Sámedikkiin sin váttes dili go eai fidne dohkálaš čovdosiid Øyfjellet vindkraftverk eaiggádiiguin. Sámedikkis lohket dili dohkkemeahttumin danin leat ge bivdán čovdosiid ja nu čoahkkin ihttin.

  Torstein Appfjell fra Jillen Njaarke ser på annleggsarbeidet i Øyfjellet.
  Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK
 • Maŋidit álbmotbeaivve doaluid

  Fargga lea sámi álbmotbeaivi fas, guovvamánu guđát beaivi, muhto eai dán jagi ge oru šaddamin stuorra ávvudeamit koronaeastadandoaimmaid geažil. Tråantes gal leat mearridan maŋidit álbmotbeaivve doaluid giđđii. – Mii leimmet dál juo galgat ceggegoahtit stuorra lávu gosa čáhket 300 olbmo, muhto dálá dilis eat duostta lágidit nu stuorra doaluid, lohká Tråanten Saemien Dåehkie jođiheaddji Stig Vikan.

  Dás logat eambbo sámi álbmotbeaivve lágidemiid birra

  Stig Vikan
  Foto: Privat
 • Norsk-samiske Nango invitert til Sundance filmfestival

  Som de eneste fra Norden er søstrene Ingir og Marja Bål Nango invitert til Sundance Institute’s 2022 Screenwriters Lab i januar (ekstern lenke). Totalt er 16 uavhengige filmskapere og manusforfattere invitert med på dette. De ble valgt ut fra 3200 bidrag for å videreutvikle manusene sine med veiledning av dyktige rådgivere. Screenwriters Lab er en kreativ helårsworkshop der deltakerne får tett oppfølging blant bransjens beste, og starter som oftest med fem intensive dager i Utah i januar. Marja og Ingir Bål Nango jobber med spillefilmmanuset «Guođoheaddji» (på norsk: Gjeter), som de nå får utvikle videre gjennom Sundance-workshopene. Les på samisk/Loga maiddái sámegillii dás.

  Plakat av Sundance Screenwriters Lab Fellows 2022.
  Foto: Pressebilde