– 110-sentralen må forbli i Finnmark

15 av 19 finnmarkskommuner har undertenget en fellesuttalelse der de sier nei til flytting av 110-sentralen til Tromsø, men at den forblir i Finnmark.

Gerd Isaksen ved 110 i Hammerfest

Leder for 110-sentralen i Finnmark, Gerd Isaksen, ber Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ta til etterretning kravet fra finnmarkskommunene.

Foto: Montasje / NRK/110-sentralen

Fellesuttalelsen har de sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det er DSB som vurderer å flytte og samlokalisere 110-sentralen for Finnmark med politiets operasjonssentraler i Kirkene eller i Tromsø.

Fellesuttalelsen er fattet på et fellesmøte som politimesteren i Finnmark hadde tatt initiativ til.

Her var det enighet om at brann-, rednings- og beredskapsfaglige argumenter taler sterkt for at 110-sentralen forblir i Finnmark.

Alta står for Tromsø

Men underskrifta fra Alta mangler. Kommunens brannsjef Knut Suhr har i en egen e-post til DSB gjort oppmerksom på at de ikke stiller seg bak fellesuttalelsen.

– Kommunestyret har gått inn for sammenslåing av 110-sentralene i Troms og Finnmark, og der sentralen plasseres i Tromsø, skriver brannsjefen.

Men heller ikke Vardø, Loppa og Gamvik kommune har undertegnet fellesuttalelsen.

Vil ha likeverdig beredskap

Brannsjefer som har undertegnet fellesuttalelsen mener at Finnmark skal ha en likeverdig beredskap som i resten av landet.

– Samtidig må nødetatene være dimensjonert og ha kompetanse til å håndtere de spesielle forholdene i Finnmark. Store avstander og et utfordrende klima gjør behovet for lokalkunnskap, samhandling og samvirke enda større i Finnmark, heter det i fellesuttalelsen.

Brannsjefene mener at fagsentralen vil miste nærhet til eget brannvesen, dersom dette blir flyttet ut av fylket. Det kan etter deres mening også virke hemmende med hensyn til samhandling på tvers av nødetatene.

– Det beste for beredskapen, for de som jobber i brann, helse og politi i førstelinje og Finnmarks befolkning, vil være en samlokalisering av alle de tre nødmeldingssentralene i Kirkenes, i tråd med Stortingets målsetting, heter det i uttalelsen.

DSB lover ingenting

Underskriverne mener at en felles 110-region for Troms og Finnmark med sentralen plassert i Tromsø slik Alta går inn for, vil bryte med de grunnleggende beredskapsprinsippene om nærhet, likhet, og ansvar.

– Beredskapskompetansen i Finnmark må styrkes gjennom langsiktig satsing, og ikke svekkes ved å flagge den ut ved flytting av 110-sentralen til Tromsø, mener underskriverne.

DSB lover ingenting, men sier at innspillene vil bli tatt med i det videre arbeidet med fremtidig 110-struktur i nord.