Jernebaneverket må bygge 2,5 høyt reingjerde

Reineierne og ordførerne på Helgeland får det som de vil når Direktoratet for naturforvaltning har bestemt at reingjerdet som skal settes opp i Grane blir både høyere og sterkere enn det naturvernerne og Jernbaneverket ønsket.

Så langt i vinter er 220 reinsdyr påkjørt på jernbanelinja bare i Grane kommune.

Direktoratet for Naturforvaltning har nå gitt grønt lys til bygging av reingjerder langs jernbanen i Grane. Jernbaneverket skal nå sette opp gjerdet, for å få bukt med dyrepåkjørsler langs strekningen. Gjerdet, mellom Sefrielv og Holmvassdalen naturreservat, skal være ni kilometer langt.

– Vi ser behovet for et reingjerde her, og når det først skal bygges, må det bygges etter formålet, nemlig å holde reinen borte fra jernebanelinja. Et gjerde på 1,5 meter og laget av streng er ikke godt nok, sier seksjonssjef Knut Fossum i DN til NRK.no.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har vedtatt at gjerdet skal være et inntil 2,5 meter høyt nettinggjerde med en streng i overkant av nettingen. Videre skal gjerdet være åpent de nederste 25 centimetrene.

Høyere enn Fylkesmannen ønsket

Skadet rein

Så langt i vinter er 220 reinsdyr påkjørt på jernbanelinja bare i Grane kommune.

Foto: Torstein Appfjell

Fylkesmannens ga klarsignal for at Jernbaneverket kunne bygge inntil 1,5 meter høyt gjerde på begge sider av jernbanelinjen i Holmvassdalen naturreservat og langs grensen til reservatet.

Årsaken til at DN har endret vilkårene er klagene som er kommet fra reindriftsnæringa- og administrasjonen om at et strenggjerde ikke er funksjonelt eller godt nok til å holde reinen på utsiden av jernebanelinja.

– Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages videre etter forvaltningslovens bestemmelser, legger Fossum til.

Klagestrøm

Naturvernere og reindriftsnæringen har i lengre tid kranglet om et planlagt reingjerde som skal hindre påkjørsler av tamrein langs jernbanen i et verneområde i Grane kommune i Nordland.

DN har hatt fire klagesaker til behandling etter at Fylkesmannen i Nordland tidligere i høst ga dispensasjon fra vernebestemmelsene for Holmvassdalen naturreservat.

Dispensasjonen ga da klarsignal for at Jernbaneverket kan bygge et 1,5 meter høyt gjerde på begge sider av jernbanelinjen i Holmvassdalen naturreservat og langs grensen til reservatet.

Fylkesmannens vedtak i saken førte til klager både fra naturvernorganisasjoner, Reindriftsforvaltningen i Nordland, Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt og Grane kommune.

266 tamrein drept

Den ornitologiske foreningen NOF Nesna og SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) klager på hele dispensasjonen, og mener at det må satses på alternativer til gjerder. Som alternativer nevnes GPS-merking av rein, midlertidig oppsatte mobile gjerder, lavere hastighet på toget i områder der reinen oppholder seg og bruk av helikopter til gjeting av rein.

På den aktuelle strekningen av Nordlandsbanen – 9 kilometer mellom Sefrielv bru og Holmvassdalen tunnel – er 266 tamrein blitt påkjørt av tog i perioden fra 2000 til september i år.

Mer effektivt gjerde

Klagene fra Reindriftsforvaltningen og Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt gjaldt utformingen av gjerdet. Det blir reist krav om et mer effektivt gjerde, for å hindre at reinkalver kan krype under, og at rein med horn setter seg fast.

Grane kommune har støttet reinbeitedistriktets krav om hvordan gjerdet bør bygges, blant annet at det må være minst 2,5 meter høyt.

Fylkesmannen i Nordland har behandlet klagesakene og oversendte sin innstilling til DN, som nå har tatt den endelige avgjørelsen.