Krangelen om reingjerder fortsetter

Fylkesmannen i Nordland står fast på sitt vedtak om å bygge et 7,5 kilometer gjerde i Grane, og har avvist alle klagene som er kommet inn. Nå er det opp til Direktoratet for naturforvaltning å avgjøre om det blir bygging eller ikke.

Reinpåkjørsel 29.04.2012

PÅKJØRT OG DREPT: Bildet er fra en reinpåkjørsel 29.04.2012. De siste 12 årene er 266 rein påkjørt i et begrensa område på ni kilometer.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

266 rein er påkjørt og drept av tog på den ni kilometer aktuelle strekninga av Nordlandsbanen, mellom Sefrielv bru og Holmvassdalen tunnel, i perioden fra 2000 til september i år.

7,5 kilometer av denne strekningen ligger i tilknytning til Holmvassdalen naturreservat.

Får lov til å bygge i naturreservat

Fylkesmannen i Nordland ga tidligere i høst dispensasjon fra vernebestemmelsene for Holmvassdalen naturreservat.

Dermed ble det gitt klarsignal for at Jernbaneverket kan bygge et 7,5 kilometer langt og inntil 1,5 meter høyt gjerde på begge sider av jernbanelinjen i Holmvassdalen naturreservat og langs grensen til reservatet.

Men klagene har strømmet på fra både miljøvernorganisasjoner, folk i reindriftsnæringa og Grane kommune.

Skadet rein

Mange rein må lide etter påkjørselen før de blir avlivet.

Foto: Torstein Appfjell

Vil ikke ha gjerde

Den ornitologiske foreningen NOF Nesna og SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) klager på hele dispensasjonen og mener at det må satses på alternativer til gjerder.

Som alternativer nevnes GPS-merking av rein, midlertidig oppsatte mobile gjerder, lavere hastighet på toget i områder der reinen oppholder seg og bruk av helikopter til gjeting av rein.

Mener gjerde bør bygges bedre

De foreslåtte viltgjerdene fra Jernbaneverket med 120 centimeters høyde, skaper harnisk på Helgeland.

Klagene fra Reindriftsforvaltningen og Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt gjelder utformingen av gjerdet.

Det blir reist krav om et mer effektivt gjerde, for å hindre at reinkalver kan krype under, og at rein med horn setter seg fast.

Vil ha høyere gjerde

Reingjerder

– Viltgjerdene som Jernbaneverket vil sette opp, ikke har noen funksjon mot elgpåkjørsler som oftest skjer om vinteren, mener ordføreren i Grane.

Foto: NRK/Ole Henrik Kappfjell

Til og med Grane kommuen har klaget. De støtter reinbeitedistriktets krav om hvordan gjerdet bør bygges, blant annet at det må være minst 2,5 meter høyt.

– Et gjerde på litt over en meter er en vits, sier ordfører i Grane, Bjørn Ivar Lamo.

Les også: Ordfører: – Viltgjerdene er så lave at de er en vits

Står på sitt

Fylkesmannen i Nordland har behandlet klagesakene og har nylig oversendt sin innstilling til DN, som tar den endelige avgjørelsen. Fylkesmannen fastholder sitt opprinnelige vedtak.

4000 dyr påkjørt og drept

De siste ti årene har over 4000 elg og rein blitt meid ned av toget langs Nordlandsbanen.

I februar for to år siden tok fylkesmannen i Nordland initiativet, og fikk Jernbaneverket og reindriftsnæringa sammen rundt bordet for å finne en løsning på problemet. Etter det ble det planlagt gjerder og avtalt varslingsrutiner dersom reinen var i nærheten av jernbanelinja.

NRK.no har tidligere skrevet om reineiere som ber myndighetene se til Sverige. Der har de bygd 1.400 kilometer reingjerder i ekspressfart, mens det i Norge kun er satt opp en liten gjerdestubb langs hele Nordlandsbanen.