Hopp til innhold

Må låne hundre legar for å innføre omstridt datasystem

Helse Møre og Romsdal må låne 100 legar og 140 sjukepleiarar frå sjukehus i Trøndelag for å innføre Helseplattforma.

Bårer og senger står i ein gang på eit sjukehus. Sengene er på hjul, har gule rammer og belter og stropper oppå. Gangen, veggar og dører ber preg av å vere gamle. Lenger bak i biletet ser vi fleire senger som tek opp over halvparten av breidda i gangen.

Skal datasystemet Helseplattforma verte innført som planlagt, treng Helse Møre og Romsdal å låne ein allereie sjeldan ressurs – helsepersonell. Og dei kan berre hente dei frå éin stad: Trøndelag.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit

– Vi manglar jo masse fagfolk her, seier tillitsvald på St. Olavs.

Om få veker skal det omstridde datasystemet Helseplattforma verte innført i Møre og Romsdal. For å få hjelp i oppstarten, må 240 helsearbeidarane bussast inn til dei fire sjukehusa i fylket i den mest hektiske veka.

Og helsepersonellet kan dei berre hente den eine staden der dei har erfaring med Helseplattforma – sjukehusa i Trøndelag.

Mannskapsmangel og sårbare, små fagmiljø er den viktigaste utfordringa.

Får ikkje Helse Møre og Romsdal påfyll av trønderar kan heile innføringa av datasystemet bli utsett, kom det fram på styremøte i helseføretaket onsdag.

Når dei tilsette i føretaket skal lære seg journalsystemet, manglar Helse Møre og Romsdal rett og slett folk til å behandle pasientar.

  • Skjønar du ikkje heilt greia med Helseplattforma og kvifor eit datasystem er so kontroversielt? Du kan lese deg opp her.
Behov for legar og sjukepleiarar under innføringa.

Slik ser behovet for innleige av ekstrapersonell ut. Behovet er størst dei dagane Helseplattforma blir innført. Men mannskapsmangelen byrjar før påske og strekkjer seg gjennom sommaren og ut i august.

Grafikk: Helse Møre og Romsdal

Kompetansen er å finne på St. Olavs

Direktør i Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel, er klinkande klar i at dei treng hjelp om Helseplattforma skal verte innført. Og han er klar på kvar hjelpa må kome frå.

– Dei som kan hjelpe oss arbeider på St. Olavs hospital. Det er dei som har kompetanse i Helseplattforma, sa Lødemel.

Konklusjonen er at risikoen kan verte handtert om Helse Møre og Romsdal får tak i dei ekstra legane og sjukepleiarane dei treng.

Olav Lødemel direktør i Helse Møre og Romsdal

Direktør i Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel, er heilt klar på at Helse Møre og Romsdal treng hjelp frå Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital for at risikoen ved innføringa av Helseplattforma skal vere akseptabel.

Foto: Remi Sagen / NRK

Usikkert om St. Olavs vil hjelpe

Det er enno ikkje kome klare signal på korleis tilsette ved St. Olavs hospital kan kome til å hjelpe Helse Møre og Romsdal med innføringa av Helseplattforma. Datasystemet er innført ved dette sjukehuset i Trondheim og prosessen har vore svært konfliktfylt.

Føretakstillitsvalt i overlegeforeininga ved St. Olavs, Vivi Bakkeheim, seier at mange legar allereie jobbar mykje, men at ein ikkje kan utelukke at nokre vil kunne stille opp.

– Trur du det er folk som kjem til å gjere det?

– Her på St. Olavs no er folk ganske slitne allereie, so at ein skal reise til eit anna fylke og jobbe der ... Det høyrast jo ikkje veldig lukrativt ut, men vi får no vente og sjå, seier Bakkenheim.

Vivi Bakkeheim

Vivi Bakkeheim er føretakstillitsvald i overlegeforeininga ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Føretakstillitsvalt for Yngre legars foreining ved St. Olavs, Kathrine Wågø, seier dei allereie er i ein pressa situasjon på sine eigne sjukehus for tida.

– I tillegg er det store innsparingar og kutt her og fare for nedbemanning. Vi manglar jo masse fagfolk her og har problem med å fylle linja på jobb, spesielt for legar, seier Wågø.

– Eg føler det er ei byrde som vert plassert på tilsette, både i Møre og Romsdal og på St. Olavs. Det vert opplevd veldig feil, i staden for at Helse Midt-Noreg skal ta ansvaret sitt og utsette løysinga.

Styremøte i Helse Møre og Romsdal

Styret i Helse Møre og Romsdal hadde sett av to timar til å setje seg inn i saka om Helseplattforma. Dette viste seg å ikkje vere nok.

Foto: Remi Sagen / NRK

Basert på frivilligheit

HR-direktør i Helse Møre og Romsdal, Kjetil Lundberg, seier at ordninga med at helsepersonell frå Trøndelag skal hjelpe Møre og Romsdal vert ei frivillig ordning.

Det vert innført ei bonusordning der tilsette ved St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag skal få ekstra godt betalt om dei ein periode arbeider i Møre og Romsdal.

– Det blir eit hardt arbeid for administrasjonane både i Helse Møre og Romsdal og ved St. Olavs hospital for å få dette til, seier styreleiar Ingve Theodorsen.

Og bonusane kjem til å koste. Berre innleige av sjukepleiarar i innføringsperioden er kostnadsrekna til 37 millionar kroner. Og då er ikkje legane med i reknestykket.

Fagdirektør Erik Solligård meiner det særleg er bemanninga i akuttmottaka ved dei fire sjukehusa i Møre og Romsdal som må aukast, då det her er mest kritisk.

Les også Helsetilsynet fryktar pasientskadar når Helseplattforma blir rulla ut

TWFiWk7ppW4 Statens Helsetilsyn

Ville utsetje innføringa

Dei tilsette sine representantar i styret ønskte å vedta å utsetje innføringa av Helseplattforma no. Dei viste til at risikonivået ved innføringa av systemet er svært høgt.

– Det blir eit redusert helsetilbod. Dette går ut over pasientane. Vi er svært uroa, seier tilsetterepresentant Torgeir Sand Aas.

Han har ikkje tru på at Helse Møre og Romsdal klarer å rekruttere nok trønderar til at Helseplattforma kan innførast på ein forsvarleg måte.

– Vi får håpe at det går, seier Aas.

Men det er ikkje berre talet på legar og sjukepleiarar som uroar han. For ein lege er ikkje berre ein lege.

– Det hjelper ikkje med to nevrologar viss det er to gastrokirurgar vi treng, eller omvendt, seier Torgeir Sand Aas.

Annette Lekve Torgeir Sand Aas og Torgeir Schytte  - tilsettrepresentantar i styret i Helse Møre og Romsdal

– Vi ser det er svært stor risiko ved å innføre Helseplattforma no

Torgeir Sand Aas

Tilsetterepresentant, Helse Møre og Romsdal

Dialog

Styret vedtok at Helse Møre og Romsdal no går i dialog med Helse Midt-Noreg, St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag for å sikre nok personell til pasientbehandling i innføringsfasen.