Helse Midt-Norge avviser grunnlaget for søksmål

Helse Midt-Norge avviser at det er grunnlag for søksmål etter vedtaket om å bygge nytt sykehus på Opdøl i Molde.

Styremøte helse møre og romsdal

Styremøtet i Helse Møre og Romsdal 17.desember 2014 der et knapt flertall gikk inn for Opdøl i Molde.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Kristiansund kommune tok ut stevning og har varslet rettssak fordi kommunen mener det er begått "systematiske myndighetsmisbruk i prosessen som ledet frem til vedtaket som har ført til en rekke feil/mangler ved vedtaket."

Regjeringsadvokaten som har skrevet tilsvaret til Inntrøndelag tingrett, mener derimot at vilkårene for søksmål ikke er tilstede og at saken derfor bør avvises.

En politisk beslutning

Regjeringsadvokaten skriver at lokaliseringen nytt sykehus ikke bestemmes av rettslige regler, men beror på foretakets skjønn. I følge tilsvaret er kjernen i søksmålet at kommunen ønsker en annen plassering av sykehuset enn det helseforetaket har bestemt. Avgjørelsen er i følge regjeringsadvokaten en beslutning som har politiske karakter.

"Det som bestemmer plasseringen er sammensatte helsepolitiske vurderinger. Helseforetakets vedtak om plasseringen er en politisk beslutning. Plasseringen er gjenstand for demokratiske kontroll, ikke rettslig kontroll."

Regjeringsadvokaten avviser også punkt for punkt de saklige påstandene i stevningen fra Kristiansund kommune som danner rgunnelaget for kravet om å gjøre vedtaket om plasseringa av sykehus på Opdøl i Molde ugyldige.

Påstandene

I prosessen som førte frem til vedtaket har kommunen særlig pekt på disse forholdene som kritikkverdig:

  • Tidligere styreleder John Harry Kvalshaugs avgang som kommunen mener hadde sammenheng med ønsket om å plassere sykehuset på Opdøl i Molde.
  • Avsettelsen av administrerende direktør i Helse Midt-.Norge, Trond Andersen, som førte til at styreleder Marthe Styve Holtes gikk av.
  • Ansettelsen av Daniel Haga som midlertidig direktør i Helse Midt-Norge og oppnevnelsen av Ola Strand som styreleder, Paul Valle som nestleder og Liv Stette som styremedlem.
  • Lukkede styremøter og press mot administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik som førte til at Eidsvik trakk seg 4.desember 2014.
  • Styremøtet i Helse Møre og Romsdal 17.desember der to av styremedlemmene fortalte at de hadde hørt at Eidsvik skal ha blitt tilbud en sluttpakke dersom hun valgte Opdøl som sykehustomt.

Tilbakeviser påstandene

I tilsvaret fra regjeringsadvokaten blir påstandene om at det er en sammenheng mellom oppnevnelse av styreleder og styremedlemmer og ønsket om sykehusplassering på Opdøl i Molde tilbakevist. Likeledes at Daniel Haga ble satt inn som midlertidig direktør i Helse Midt-Norge for å bane veg for en avgjørelse i favør Opdøl.

Dernest avviser regjeringadvokaten at et felles styremøte 12.november på Gardermoen som ikke var åpne for allmenheten var et forsøk på å "rigge og påvirke" til fordel for Opdøl.

Antydningen om at midlertidig direktør i Helse Midt-Norge og styreleder i Helse Møre og Romsdal skal ha gjort seg skyldig korrupsjon gjennom tilbudet om sluttpakke blir kontant avvist i tilsvaret.

Konklusjonen i tilsvaret er at saken ikke bør fremmes for domstolen, subsidiært - dersom saken blir fremmet - at Helse Midt-Norge blir frifunnet.