NRK Meny
Normal

Noen lover å forbedre seg

– Vi har fortsatt mye å jobbe med. Det eneste jeg kan si, er at vi har lovet å forbedre oss, sier administrerende direktør Pablo Trapunski i Copeinca, ett av fiskeoljeselskapene i Peru med norske eierinteresser. Flere av de andre selskapene avviser kritikken.

Produksjon av fiskeolje ved Pisco i Peru.

NRKs kameramann fant et én meter tykt slamlag på bunnen da han dykket i bukta ved fabrikken til det norskeide selskapet Austral Group utenfor byen Pisco i Peru.

Foto: Harald Eraker / NRK

NRK Forbrukerinspektørenes (FBI) møte med norske aktører i omega-3-industrien i Peru og Norge har vært preget av lukkede dører.

To av de store norske importørene av fiskeolje fra Peru, GC Rieber og Epax, har sagt nei til både å la FBI filme i deres import- eller raffineringsanlegg i Norge, og til å gi intervju for å kommentere de miljømessige og sosiale forholdene rundt produksjonen av fiskeolje i Peru.

Heller ikke Ayanda, en av de få kapselprodusentene i Norge, ville åpne sine dører for filming eller gi intervju.

Austevoll Seafood er med sitt datterselskap Austral Group en stor aktør i Peru, med seks fiskeoljefabrikker langs kysten av landet og en stor fiskeflåte. Likevel sa selskapet nei til ethvert besøk og filming i Peru. Selskapet ville heller ikke gi intervju her i Norge.

Legger seg flat

Copeinca har derimot vist åpenhet på alle områder. Selskapet, som er registrert på Oslo Børs, åpnet både fabrikkdørene i Peru og lot FBI være med på fisket etter ansjos. Ansjosen er råvaren i produksjonen av fiskeolje.

Copeincas administrerende direktør Pablo Trapunsky stilte også til intervju, og svarte på kritikken mot selskapet (lenke til hele intervjuet). I forhold til helseproblemer og utslippene til luft, legger direktøren seg flat.

– Copeinca og de andre fiskeoljeselskapene har forurenset luften i årevis, slik at folk har blitt syke. De har fått astma og hudlidelser. Hva er din kommentar til det?

– Lenge regulerte ikke myndighetene denne sektoren. Eller reglene var ikke særlig strenge. Forurensningen har vært der i årevis, og ingen har gjort noe med det. Vi har fortsatt mye å jobbe med. Det eneste jeg kan si, er at vi har lovet å forbedre oss, svarer Trapunsky.

– Fiskesektoren jobber veldig hardt for ikke å forurense buktene og havnene. Der dere har vært, i Chimbote, skal vi innen årets utgang starte arbeidet med å legge en lang rørledning nesten åtte kilometer utover i havet, slik at vi får spredt utslippet der ute på dypt vann, sier han.

I intervjuet med FBI sier Trapunsky at utslippene fra Copeincas fabrikker ut i havet bare er organisk materiale.

– Men ifølge deres egne ansatte ved fabrikken, slippes fortsatt sterke kjemikalier som syrer og kaustisk soda rett ut på stranda og videre ut i bukta?

– Ja, men først blir det det renset i vårt eget renseanlegg. Vi bruker kaustisk soda til å rengjøre utstyr, men den nøytraliseres før den går ut i rørene og slippes ut i sjøen, svarer Trapunsky.

På spørsmål om alle bøtene som Copeinca har fått i femårsperioden 2006 - 2010, svarer han følgende:

– Ja, det er ingen tvil om at vi har fått disse advarslene eller bøtene. Men det er normale operative hendelser, sier Copeinca-sjefen.

Austevoll Seafood kjenner seg ikke igjen

Ansjosfiske i Peru

Ansjosfiske i Peru.

Foto: Harald Eraker / NRK

Til tross for at de andre aktørene ikke har villet stille til intervju eller latt NRK få filme deres virksomhet, har selskapene sendt både brev og e-poster hvor de diskuterer forholdene i Peru og kommer med synspunkter på FBIs funn.

Styreformann Helge Singelstad i Austevoll Seafood skriver blant annet følgende i forhold til deres datterselskap Austral Groups virksomhet i Peru:

«Fiskeriet er, slik vi ser det, godt regulert og blir forvaltet/kontrollert etter prinsipper som sikrer en bærekraftig utvikling.

Vår oppfatning underbygges også av de faktiske forhold hva gjelder utvikling av den samlede biomasse i sjø. Kontrollregimet er "finmasket" i den forstand at aktørene kontrolleres også på fiskens størrelse.

I denne sammenheng nevner jeg eksempelvis at hvert skip er overvåket av satellitt, samt at lossing ved fabrikk skjer under påsyn av offentlig kontrollør. Ved det tilfellet at det er innslag av fisk under en viss størrelse, vil fiskeriselskapet bli ilagt en økonomisk straff (bøter) selv ved svært begrensede avvik.

Vi er svært tilfreds med at myndighetene i Peru har etablert et bærekraftig og internasjonalt anerkjent forvaltnings- og kontrollregime for sine fiskerier.»

«Peru er den nasjon i verden som produserer mest fiskemel/olje. Industrien har vært, og er, i utvikling. Fokuset på ressursforvaltning og miljøhensyn har de senere år vært sterkt økende i Peru som i verden for øvrig, det er bra. Dette har medført at nasjonale myndigheter har iverksatt nye reguleringer for industrien.

Reguleringene har krevd store investeringer, og vil kreve investeringer også i årene som kommer. Fiskeriet og tilhørende landindustri sin betydning for Peru har nok vært avgjørende viktig for at nasjonale myndigheter og industrien har lykkes i sin forvaltning av ressursene.

Det er etter vår oppfatning inspirerende å investere et sted der man gjennom generasjoner har dokumentert at forvaltningen er bærekraftig. De senere års systemforbedringer gjør ikke dette mindre inspirerende.»

«Som du sikkert forstår av ovennevnte vil jeg gi uttrykk for at selv om industrien (og Austral Group) ikke er kommet i mål med alle sine planer/forbedringer, kjenner vi oss ikke igjen i din beskrivelse av verken Austral Group eller industrien.»

GC Rieber tar avstand fra kritikkverdige forhold

Administrerende direktør Jan Roger Bjerkestrand i GC Rieber Oils skriver på sin side at han selvsagt tar "avstand til det som eventuelt vil vise seg å være kritikkverdige forhold knyttet til fiskeri og produksjon" i Peru. Videre skriver han blant annet følgende i en e-post til FBI:

«GC Rieber Oils AS har etablert et eget revisjons-program, og dette arbeidet intensiveres både i Peru og andre leverandørland. Samtidig forutsetter vi at myndighetene i Peru påser at nasjonale og internasjonale lover og forordninger følges.»

«Alle fabrikkene GC Rieber Oils AS kjøper fiskeolje fra i Peru, er godkjente som produsenter av EU i henhold til EUs Hygieneregulativ. Dette regulativet regulerer kvaliteten på råvarene, lagring, transport og annet som har innvirkning på produktet, for slik å opprettholde den hygieniske kvalitet som er definert som nødvendig for å sikre trygg olje til humant konsum.

Bestemmelsen håndheves lokalt ved at såkalt "Competent Authority" godkjenner anlegg og båter. Deretter utstedes Helsesertifikat for hvert parti i henhold til direktivet. I dette ligger blant annet krav til hygienisk kvalitet og sporbarhet.»

«EU foretar jevnlig inspeksjoner. Vi er informert om at nylig gjennomført revisjon (høsten 2010) kun frembrakte mindre anmerkninger.»

«I løpet av de siste årene har ny lovgivning i Peru skjerpet kravene til produsentene når det gjelder utslipp til det ytre miljø. Innen utløpet av 2014 skal det iverksettes rensing av prosessvann (PAMA anleggene), det skal implementeres pumpeledninger til åpent hav der renset vann går ut, samt at flamme-tørkere som brukes til melproduksjon skal utfases. Vi vet at prosessene er godt i gang, og GC Rieber Oils AS vil holde seg løpende orientert om progresjonen.»

Epax viser til WWF

Administrerende direktør Terje Bakken i Epax tar både mijøorganisasjonen WWF (Verdens Naturfond) og leverandøren av fiskeoljen til inntekt for at forholdene i Peru er akseptable. I et lengre brev til FBI skriver han blant annet følgende:

«Som vår langsiktige råvareleverandør har Austevoll og Austral svart detaljert på våre spørsmål, og ut fra hva vi kan se, bidratt med grundig og riktig dokumentasjon. Vi har også hatt et møte med Karoline Andaur og Nina Jensen ved WWF her i Oslo som i det vesentlige bekrefter at Peru forvalter sin biomasse i sjøen på en tilfredsstillende måte og at fangstforhold er i tråd med bærekraftig utvikling. Gjennom våre undersøkelser har vi derfor ikke oppdaget forhold som er i tråd med NRK sine påstander når det gjelder vår virksomhet.»

«Men når det er sagt, så vet vi også at sosiale og miljømessige forhold i Peru ikke styres etter de samme krav og lover som vi eksempelvis har i Norge, og ifølge WWF kan nok kontrolltiltakene som myndighetene stiller til industrien, generelt sett, bli bedre.»

Bakken viser for øvrig til at Epax har en liten del av totalmarkedet:

«Totalt er det globale forbruket av fiskeolje ca 1 million tonn i 2011. Av dette går 170.000 tonn til omega-3. Epax kjøper ca 8.000 tonn fiskeolje i året, dvs. en svært liten del av totalmarkedet. Estimat for 2011 er at ca 325.000 tonn fiskeolje vil komme fra Peru.

Dette er ca en tredjedel av det globale forbruket, og gjør Peru til det desidert største landet når det gjelder råvaren til omega-3-kapslene.»

Ayanda vil gå i dialog

Styreleder Per Benjaminsen i Ayanda, kapselprodusent med fabrikker i Nord-Norge, skriver i en e-post til Forbrukerinspektørene:

«Når det gjelder Ayandas miljøkrav, er målsetningen at ikke utelukkende lokale minimumskrav blir oppfylt, men at de miljømessige tiltakene er på høyde med dem vi har i Europa. Ayanda ønsker å være en pådriver for at disse forbedringene kan føre til at forurensning av miljøet reduseres raskere.

Vi har allerede kontaktet våre leverandører for å kunne påvirke disse endringene. Videre vil vi gå i dialog med våre kunder og relevante miljøer som kan bistå oss i utviklingen av ytterligere tiltak, for å ivareta vårt ansvar i forhold til etiske og miljømessige problemstillinger bakover i verdikjeden.»

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.