Innsamlingsrådet tar imot søknader om TV-aksjonen i NRK

Et eget Innsamlingsråd foreslår hvert år hvem som skal få TV-aksjonen i NRK. De passer også på hvordan pengene blir brukt. Søknader om å bli tildelt TV-aksjonen sendes rådet.

Innsamlingsrådet for TV-aksjonen i NRK

Innsamlingsrådet for TV-aksjonen i NRK: Bak f v Vinjar Magne Fønnebø, Håkon Mathiesen (vara) og leder Erik Samuelsen. Foran f v Eli Gunhild By (vara), Thorhild Widvey, Gørild Forbord og Anne Lise Drege (vara). Heidi Grande Røys, Annstein Lothe (vara) og Johan S Straand (vara) manglet da bildet ble tatt.

Foto: Ole Kaland / NRK

Innsamlingsrådet for TV-aksjonen i NRK er et eksternt organ som er oppnevnt av NRKs styre.

Rådet mottar og vurderer søknadene fra de som ønsker å bli tildelt NRKs TV-aksjon.

Søknadsfristen for å komme i betraktning for å bli tildelt TV-aksjonen i NRK vil være ved utgangen av april året før, og normalt blir det i starten av juni samme år avgjort hvem som får TV-aksjonen i NRK påfølgende år. TV-aksjonen i NRK går av stabelen en søndag sist i oktober hvert år.

Kontrollerer i ettertid

I ettertid kontrollerer Innsamlingsrådet for TV-aksjonen i NRK hvordan organisasjonen har brukt og forvaltet midlene. De siste årene har det totale innsamlingsbeløpene ligget på over 200 millioner kroner.

Søknader om å få TV-aksjonen i NRK

 • 2022: Søknadsfristen for å søke om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK for 2022 vil være fredag 30. april 2021. Nærmere informasjon og søknadsskjema vil bli lagt ut her rundt årsskiftet 20/21.
 • 2021: Søknadsfristen for å søke om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK for 2021 gikk ut torsdag 30. april 2020. Oversikt over søkere og søknadene vil bli lagt ut her i begynnelsen av mai 2020.
 • 2020: WWF - Verdens naturfond tildelt TV-aksjonen i NRK for 2020.

Mottar søknaden og svarer på spørsmål:

Søknad om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK sendes til Innsamlingsrådets sekretær Erik Skarrud. Han svarer også på eventuelle spørsmål.

E-post erik.skarrud@nrk.no - telefon 95 07 74 14.

Skarrud påpeker at det skal et stort apparat til for å håndtere en så stor innsamlingsaksjon. De senere år har innsamlingsbeløpet det enkelte år ligget på rundt 200 millioner kroner.

- Derfor må det være en viss størrelse på organisasjonen for å kunne håndtere det hele, påpeker han.

Han oppfordrer de som tenker på å søke om å ta kontakt på et tidlig tidspunkt for å få hjelp og veiledning underveis.

NRKs ledelse har vedtatt et sett retningslinjer (sist revidert januar 2019) som setter rammene for TV-aksjonen i NRK.

Se: Retningslinjer for Innsamlingsrådet i NRK (januar 2019)

Rådets hovedfunksjoner: Innstiller og kontrollerer

Innsamlingsrådet innstiller ovenfor kringkastingssjefen hvem de mener bør tildeles NRKs TV-aksjon det enkelte år. Kringkastingssjefen, NRKs øverste leder, tar så den endelige beslutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen.

Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes. Rådet kontrollerer at de innsamlede midlene brukes på den måte og til de prosjekter som er beskrevet i søknaden.

I tillegg er Innsamlingsrådet kontrollinstans overfor de organisasjoner som har hatt TV-aksjonen tidligere år.

Kriterier for oppnevning

Innsamlingsrådet består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer og oppnevnes for en periode på fire år av gangen. Gjenoppnevning kan skje for en ny fireårsperiode, likevel slik at etter første periode trekkes det ut to medlemmer.

Rådets leder skal være privatpraktiserende advokat.

De øvrige medlemmene i Innsamlingsrådet skal fortrinnsvis rekrutteres fra følgende samfunnsområder:

 • Kirke - organisasjonssektoren
 • Helse - sosialsektoren
 • Utdannings - kultursektoren
 • Næringsliv - arbeidslivsektoren

Innsamlingsrådet for TV-aksjonen i NRK 2017 - 2020:

Erik Samuelsen og Line Andersen

Innsamlingsrådets leder Erik Samuelsen fotografert under TV-aksjonen 22. oktober 2017 sammen med programleder Line Andersen.

Foto: Erik Skarrud / NRK

Leder:
Adv Erik Samuelsen, Oslo, pensjonert høyesterettsadvokat og tidligere partner i advokatfirmaet Thommessen AS.

Vara: Håkon Mathiesen, Oslo, advokat, Dalan advokatfirma.

Representant fra næringsliv/arbeidsliv:

Gøril Forbord, Trondheim, forretningsutvikler i TrønderEnergi.

Varamedlem: Johan S Straand, Vrådal, styreformann, Quality Straand hotell AS.

Representant fra kirke/frivillige organisasjoner:

Thorhild Widvey, Oslo, styrearbeid, bl a styreleder i Statkraft og Kværner ASA. Tidligere statsråd og stortingsrepresentant.

Varamedlem: Annstein Lothe, Ellingsøy, sjømannsprest, offshore.

Representant fra skole/utdanning:
Heidi Grande Røys, Florø, styrer i Havreneset barnehage. Tidligere statsråd og stortingsrepresentant.

Varamedlem: Anne Lise Drege, Trondheim. Pensjonert rektor, Trondheim katedralskole.

Representant fra helse/sosial:
Vinjar Fønnebø, Tromsø, professor i forebyggende medisin og direktør ved NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen forebyggende og alternativ medisin) ved Universitetet i Tromsø.

Varamedlem: Eli Gunhild By, Oslo, forbundsleder i Norsk sykepleierforbund.

Sekretær: Innsamlingsrådets sekretær er Erik Skarrud: erik.skarrud@nrk.no/telefon 95 07 74 14. Ta kontakt med ham ved spørsmål rundt eventuell søknad om å få eller andre forhold knyttet til TV-aksjonen i NRK.

Åpenhet

Retningslinjene for TV-aksjonen i NRK er innskjerpet flere ganger de siste årene. Både med ønske om et strengere etisk regelverk og for å spesifisere kravene til forvaltning, rapportering og disposisjon av innsamlingsmidlene.

Det er også innført et krav om alle søkere må være registrert som medlemmer i det norske Innsamlingsregistret som Innsamlingskontrollen bestyrer.

NRK ønsker å praktiserere full åpenhet rundt TV-aksjonen. Søkere må derfor være forberedt på at både søknadspapirer og årsrapporter er tilgjengelige for allmennheten. Også informasjon om hvordan TV-aksjonen er organisert, finansiering av TV-aksjonen, navn på organisasjoner som hvert år søker på aksjonen er tilgjengelig.

Møtene i Innsamlingsrådet er likevel lukket. Det betyr at kun vedtakene – og ikke begrunnelsene – er offentlige. Det gjelder også for møtet der det innstilles vinnerorganisasjon for neste TV-aksjon.

Ønsker du innsyn i søknadene fra den enkelte organisasjon, kan du kontakte NRKs Dokumentarkiv, e-post innsyn@nrk.no/telefon 23 04 29 29 eller rådssekretær Erik Skarrud, e-post erik.skarrud@nrk.no/telefon 95 07 74 14.

Søknadene er normalt tilgjengelig etter at de er ferdig behandlet i Innsamlingsrådet medio juni.

Søknadene det enkelte år legges ut på nrk.no etter at søknadsfristen har gått ut ved utgangen av april året før. Se 2020-søknadene her.

Rapporteringsplikt

Organisasjoner som er tildelt TV-aksjonen plikter å sende inn årsrapporter med revisorgodkjente regnskaper samt informasjon om bistandsprosjektene seinest 31. august det påfølgende år.

Årsrapportene arkiveres også i NRKs Dokumentarkiv, e-post innsyn@nrk.no/telefon 23 04 29 29, og er tilgjengelig for offentligheten etter at de er godkjent av Innsamlingsrådet innen medio november påfølgende år.

Hva ser innsamlingsrådet for TV-aksjonen i NRK etter i vurderingen av søknadene?

 • Det må være et klart behov for formålet.
 • Formålet må skape giverglede og engasjement i befolkningen.
 • Formålet må være bærekraftig og skape varige resultater
 • Organisasjonen må være etisk bevisst. Den må ikke være involvert i virksomhet som omfatter barnearbeid, menneskehandel, korrupsjon, skader på klima og miljø eller annen virksomhet som kan skade TV-aksjonens omdømme
 • Søknaden må være fokusert, konkret, seriøs, troverdig, godt dokumentert og gjennomarbeidet
 • Organisasjonen må sannsynliggjøre hvordan den økonomisk og administrativt har eller skal etablere et apparat som kan håndtere et prosjekt i størrelsesorden 200 – 250 mill. kr.
 • Rådet vektlegger særlig den faglige kvaliteten i prosjektet, at det er realistisk og gjennomførbar, at det har klare og målbare resultater, og det må kunne vise til et periodisert budsjett over maks fem år. Rådet legger ikke vekt på ideer til TV-sendingen.
 • Organisasjonen må beskrive hvordan den vil videreføre og bruke kompetansen i sekretariatet til TV-aksjonen.
 • Rådet vektlegger at TV-aksjonen har variasjon i sjangerbredde, at den har en fordeling mellom nasjonale og internasjonale formål og at den setter søkelys på humanitære formål utover å være en pengeinnsamling.
 • Erfaring viser at det kan være lettere å organisere et formål med færre og større prosjekter enn mange små.
 • Organisasjonen må være medlem av Innsamlingskontrollen.

Se: Søknadsskjema og søknadskrav TV-aksjonen i NRK for 2021.