Hopp til innhold
Info fra NRK

Dette er Innsamlingsrådet for TV-aksjonen i NRK

Et eget Innsamlingsråd foreslår hvert år hvem som skal få TV-aksjonen i NRK. De passer også på hvordan pengene blir brukt. Søknadsfristen for å få TV-aksjonen i NRK i 2025 vil være 30. april 2024 - søknadsskjema ligger i denne artikkelen

Håkon Mathiesen

Det er et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, som innstiller på hvem som skal tildeles TV-aksjonen i NRK. Håkon Mathiesen er leder for rådet.

Foto: CF-WESENBERG

Prosjektbeskrivelse: I tillegg til søknadsskjemaet skal det leveres et pdf-vedlegg i fritekst som beskriver søker, formålet og prosjektplan mer utfyllende. Dette skal være på maks 10 sider (eks forside) med skrifttype Calibri, skriftstørrelse 11, enkel linjeavstand og 2 cm marg. Vedlegget kan inneholde både tekst, bilder og illustrasjoner.

Om Innsamlingsrådet

Innsamlingsrådet for TV-aksjonen i NRK er et eksternt organ som er oppnevnt av NRKs styre.

Rådet mottar og vurderer søknadene fra de som ønsker å bli tildelt NRKs TV-aksjon.

Søknadsfristen for å komme i betraktning for å bli tildelt TV-aksjonen i NRK vil være ved utgangen av april året før, og tildeling skjer som regel i juni samme år.

TV-aksjonen i NRK går av stabelen en søndag i oktober hvert år.

Les mer:

Read: Information about TV-aksjonen i NRK in english

Mottar søknaden og svarer på spørsmål:

Digital søknad om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK sendes til Innsamlingsrådets sekretær Erik Skarrud. Han svarer også på eventuelle spørsmål.

E-post erik.skarrud@nrk.no - telefon 95 07 74 14.

Skarrud påpeker at det skal et stort apparat til for å håndtere en så stor innsamlingsaksjon. De senere år har innsamlingsbeløpet ligget på godt over 200 millioner kroner.

- Derfor må det være en viss størrelse på organisasjonen for å kunne håndtere det hele, påpeker han.

Han oppfordrer de som tenker på å søke om å ta kontakt på et tidlig tidspunkt for å få hjelp og veiledning underveis.

NRKs ledelse har vedtatt et sett retningslinjer (sist revidert januar 2019) som setter rammene for TV-aksjonen i NRK.

Se: Retningslinjer for Innsamlingsrådet i NRK (januar 2019)

Ny organisering av TV-aksjonssekretariatet

NRK ønsker å utvikle og forbedre TV-aksjonen og i 2024 blir det endring på organiseringen av TV-aksjonssekretariatet for å sikre størst mulig kontinuitet og kompetanse i arbeidet med tilrettelegging av aksjonen.

Rådets hovedfunksjoner: Innstiller og kontrollerer

Innsamlingsrådet innstiller ovenfor kringkastingssjefen hvem de mener bør tildeles NRKs TV-aksjon det enkelte år. Kringkastingssjefen, NRKs øverste leder, tar så den endelige beslutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen.

Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes. Rådet kontrollerer at de innsamlede midlene brukes på den måte og til de prosjekter som er beskrevet i søknaden.

I tillegg er Innsamlingsrådet kontrollinstans overfor de organisasjoner som har hatt TV-aksjonen tidligere år.

Kriterier for oppnevning

Innsamlingsrådet består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer og oppnevnes for en periode på fire år av gangen. Gjenoppnevning kan skje for en ny fireårsperiode, likevel slik at etter første periode trekkes det ut to medlemmer.

Rådets leder skal være privatpraktiserende advokat.

De øvrige medlemmene i Innsamlingsrådet skal fortrinnsvis rekrutteres fra følgende samfunnsområder:

 • Kirke - organisasjonssektoren
 • Helse - sosialsektoren
 • Utdannings - kultursektoren
 • Næringsliv - arbeidslivsektoren

Innsamlingsrådet for TV-aksjonen i NRK 2021 - 2024:

Leder: Håkon Mathiesen, f 1959, Oslo, advokat og partner i advokatfirmaet Dalan. Har jobbet mye med eiendoms- og miljørettslige spørsmål. Har vært vara for leder i Innsamlingsrådet i to perioder.

Vara: Merete Smith, f 1956, Oslo, advokat og mangeårig generalsekretær i advokatforeningen med bred juridisk bakgrunn blant annet fra justisdepartementet, ting- og lagmannsrett samt større advokatfirma.

Representant fra næringsliv/arbeidsliv:

Gøril Forbord, f 1979, Trondheim. Gjenoppnevnt for ny periode. Sivilingeniør, teknologidirektør i TrønderEnergi og har bakgrunn fra gründervirksomhet, blant annet leder i Technoport.

Vara: Svenn Are Jenssen, f 1964, Bodø. Siviløkonom, direktør for Kunnskapsparken i Bodø. Bakgrunn som dekan ved Handelshøgskolen i Bodø og styreverv, blant annet i Nord-norsk reiseliv, Andøya Space center og Helse Nord.

Representant fra kirke/frivillige organisasjoner:

Thorhild Widvey, f 1958, Sandeid. Gjenoppnevnt for ny periode. Driver eget konsulentbyrå og har flere styreverv, blant annet styreleder i Statkraft, Antidoping Norge og Festspillene i Bergen. Tidligere statsråd i kulturdepartementet og olje- og energidepartementet.

Vara: Knut Kittelsaa, f 1948, Trondheim. Pensjonert prest med bakgrunn i mellomkirkelig råd og interreligiøs dialog, blant annet engasjert etter Muhammed-karikaturene hvor han var med i en delegasjon som besøkte Pakistans statsminister.

Representant fra kultur/utdanning:

Kjersti Markusson, f 1955, Evenes. Pensjonist, rektor ved Liland skole i Evenes fram til august 2020.

Bakgrunn som lærer, rektor og politiker (SV) - blant annet statssekretær i finansdepartementet og på statsministerens kontor samt som fylkesråd og fylkestingsmedlem i Nordland.

Vara: Sahfana Ali Mubarak, f 1979, Stavanger. Utdannet spesialpedagog. Jobber i UD som spesialutsending for integrering ved den norske ambassaden i Amman, Jordan.

Tidligere Arbeiderparti-politiker i Stavanger og vara på Stortinget. Har permisjon fra jobben som rådgiver for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Representant fra helse/sosial:

Usman Khan, f 1983, Oslo. Overlege ved Akershus universitetssykehus samt forsker og underviser ved Universitet i Oslo, også bakgrunn som offiser i Sjøforsvaret.

Tidligere nestleder i Rahma Islamic Relief Fund, har medvirket til flere bistandsprosjekter og vært med på å etablere dialognettverk rundt utenforskap og sosial ekskludering av unge mennesker.

Vara: Sturla Ditlefsen, f 1987, Brønnøysund. Leder for distriktsmedisinsk senter ved Helgelandssykehuset i Brønnøysund. Tidligere leder i Barne- og familietjenesten i Brønnøysund og folkehelsekoordinator i samme kommune.

Bakgrunn som sosiolog og har i tillegg master innen økonomi og ledelse. Er nestleder i WHOs norske nettverk for kommuner og fylkeskommuner.

Sekretær: Innsamlingsrådets sekretær er Erik Skarrud: erik.skarrud@nrk.no/telefon 95 07 74 14. T

Ta kontakt med ham ved spørsmål rundt eventuell søknad eller andre forhold knyttet til TV-aksjonen i NRK. Søknaden skal sendes digitalt.

Åpenhet

Retningslinjene for TV-aksjonen i NRK er innskjerpet flere ganger de siste årene. Både med ønske om et strengere etisk regelverk og for å spesifisere kravene til forvaltning, rapportering og disposisjon av innsamlingsmidlene.

Det er også innført et krav om alle søkere må være registrert som medlemmer i det norske Innsamlingsregistret som Innsamlingskontrollen bestyrer.

NRK ønsker å praktiserere full åpenhet rundt TV-aksjonen. Søkere må derfor være forberedt på at både søknadspapirer og årsrapporter er tilgjengelige for allmennheten. Også informasjon om hvordan TV-aksjonen er organisert, finansiering av TV-aksjonen, navn på organisasjoner som hvert år søker på aksjonen er tilgjengelig.

Møtene i Innsamlingsrådet er likevel lukket. Det betyr at kun vedtakene – og ikke begrunnelsene – er offentlige. Det gjelder også for møtet der det innstilles vinnerorganisasjon for neste TV-aksjon.

Ønsker du innsyn i søknadene fra den enkelte organisasjon, kan du kontakte NRKs Dokumentarkiv, e-post innsyn@nrk.no/telefon 23 04 29 29 eller rådssekretær Erik Skarrud, e-post erik.skarrud@nrk.no/telefon 95 07 74 14.

Søknadene er normalt tilgjengelig etter at de er ferdig behandlet i Innsamlingsrådet medio juni.

Søknadene det enkelte år legges ut på nrk.no etter at søknadsfristen har gått ut .

Rapporteringsplikt

Organisasjoner som er tildelt TV-aksjonen plikter å sende inn årsrapporter med revisorgodkjente regnskaper samt informasjon om bistandsprosjektene seinest 31. august det påfølgende år.

Årsrapportene arkiveres også i NRKs Dokumentarkiv, e-post innsyn@nrk.no/telefon 23 04 29 29, og er tilgjengelig for offentligheten etter at de er godkjent av Innsamlingsrådet innen medio november påfølgende år.

Hva ser innsamlingsrådet for TV-aksjonen i NRK etter i vurderingen av søknadene?

 • Det må være et klart behov for formålet.
 • Formålet må skape giverglede og engasjement i befolkningen.
 • Formålet må være bærekraftig og skape varige resultater
 • Organisasjonen må være etisk bevisst. Den må ikke være involvert i virksomhet som omfatter barnearbeid, menneskehandel, korrupsjon, skader på klima og miljø eller annen virksomhet som kan skade TV-aksjonens omdømme
 • Søknaden må være fokusert, konkret, seriøs, troverdig, godt dokumentert og gjennomarbeidet
 • Organisasjonen må sannsynliggjøre hvordan den økonomisk og administrativt har eller skal etablere et apparat som kan håndtere et prosjekt i størrelsesorden 200 – 250 mill. kr.
 • Rådet vektlegger særlig den faglige kvaliteten i prosjektet, at det er realistisk og gjennomførbar, at det har klare og målbare resultater, og det må kunne vise til et periodisert budsjett over maks fem år. Rådet legger ikke vekt på ideer til TV-sendingen.
 • Organisasjonen må beskrive hvordan den vil videreføre og bruke kompetansen i sekretariatet til TV-aksjonen.
 • Rådet vektlegger at TV-aksjonen har variasjon i sjangerbredde, at den har en fordeling mellom nasjonale og internasjonale formål og at den setter søkelys på humanitære formål utover å være en pengeinnsamling.
 • Erfaring viser at det kan være lettere å organisere et formål med færre og større prosjekter enn mange små.
 • Organisasjonen må være medlem av Innsamlingskontrollen.