Veterinær mister retten til å drive med dyrehold

En gårdbruker fra Melhus, som også er veterinær, har mista retten til å drive med dyrehold etter at hun tapte søksmål mot Staten.

Veterinær saksøkjer Mattilsynet som vil avvikle gardsdrifta hennar

MANGLENDE BRANNSIKRING: Fjøset er gammeldags og tungdrevet. Blant annet må eier bære vann til dyra. Mattilsynet har også påpekt manglende brannsikring. Brannsikringsanlegg skal være montert den senere tid.

Foto: Mattilsynet

I dommen opprettholder Sør-Trøndelag tingrett dermed Mattilsynets vedtak fra i fjor om at alle dyra på gården må slaktes eller omplasseres.

Mattilsynet har fulgt med på drifta ved gården i over 12 år. I løpet av disse årene har de kommet med 25 pålegg om endringer.

«Mattilsynet har opp igjennom årene dokumentert at dyrevelferden i dyreholdet på langt nær er god nok. Det er ikke tilstrekkelig at dyrevelferden er tilfredsstillende av og til for noen av dyrene. En dyreholder har plikt til å følge dyrevelferdsregelverket til enhver tid for alle dyrene», heter det i dommen.

Veterinær saksøkjer Mattilsynet som vil avvikle gardsdrifta hennar

MANGEL PÅ VANN: I dommen vises det blant annet til at dyr som har gått ute hele året ikke har hatt kontinuerlig tilgang til drikkevann. Mattilsynet påpeker blant annet at dyr sjøl må finne seg drikkevann fra bekken.

Foto: Mattilsynet

Var tidligere ansatt i Mattilsynet

Den veterinærutdannede bonden, Merete Støvring, fortalte i Sør-Trøndelag tingrett i mai at hun kunne gjort mer for å rette opp forholdene.

Men hun påpekte at konflikten med hennes tidligere arbeidsgiver, Mattilsynet, hardnet til etter at en ny inspektør tok over.

I kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett står det at Støvring har varslet at hun vil anke dommen hvis Staten frifinnes for hovedkravet.

Advokat: Må bruke tid på å lese dommen

Støvrings advokat, Torkjell Øvrebø, sier dommen er så omfattende at han trenger litt tid på å gå gjennom den.

– Jeg må fordøye dommen og diskutere den med min klient før jeg kan uttale meg, sier Øvrebø til NRK.

Spørsmålet nå er hva som skal skje med dyra på gården om de skal omplasseres, selges eller slaktes.

På gården i Melhus er det i dag nesten 60 sauer, rundt 30 kyr, okser og kalver, 13 ponnier og 70 høner. I mai var det i tillegg cirka 100 lam på gården.

Veterinær, Merete Støvring

TIDLIGERE ANSATT I MATTILSYNET: Merete Støvring arbeidet i ti år i Mattilsynet. I 2008 avsluttet hun arbeidet i forvaltningen som seksjonssjef ved Mattilsynets hovedkontor. Siden 1998 har hun drevet gård i Melhus kommune.

Foto: Privat

Anonyme bekymringsmeldinger

I dommen kommer det fram at Mattilsynet opp gjennom årene har mottatt flere anonyme bekymringsmeldinger vedrørende Støvrings dyrehold.

Støvring har gitt uttrykk for at hun ikke kan imøtegå de anonyme meldingene når melder er ukjent for henne.

Det har også vært omfattende faglig uenighet mellom den tidligere seksjonssjefen i Mattilsynet og hennes gamle arbeidsgiver. Uenigheten har blant annet handlet om mangler ved leskur der dyr oppholder seg vinterstid, våte og gjørmete uteområder, samt manglende kontroll av elanlegg.

Veterinær saksøkjer Mattilsynet som vil avvikle gardsdrifta hennar

SMÅ SKUR: Mattilsynet mener leskurene er for små og ikke tette nok.

Foto: Mattilsynet