Hopp til innhold

Riksadvokaten vil ikke gjenåpne filleristingssaker

Samtidig gir riksadvokaten klar beskjed om at politiet må etterforske slike barnevoldssaker ekstra grundig.

Riksadvokat Jørn Maurud

HAR KONKLUDERT: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud vil ikke gjenåpne noen av de 17 straffesakene som juridiske og medisinske eksperter har gjennomgått.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

I flere år har det vært en svært opphetet debatt i det medisinske fagmiljøet om det er mulig å bevise at spedbarn har vært filleristet eller ikke, bare ved å se på hodeskadene til barna.

10. juni ble en medisinsk forskningsrapport publisert av norske og svenske forskere. De hadde gått igjennom 17 såkalte filleristingsdommer i Norge i perioden 2004–2015.

Pekte på systematisk feildiagnostisering

Forskerne bak rapporten konkluderte med at flere foreldre kan ha blitt uskyldig dømt for barnemishandling, på grunn av systematisk feildiagnostisering av barna.

Rapporten ble sterkt kritisert av landets fremste rettsmedisinere. Nå har Riksadvokaten gjennomgått rapporten nøye.

Gjenåpner ikke sakene

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har i sommer hatt flere møter med de ulike partene i fagmiljøet, forfatterne av den medisinske forskningsrapporten og Kripos.

Han har konkludert med at forskningsrapporten ikke gir grunnlag for å gjenåpne sakene:

«I den medisinske artikkelen er det redegjort for skader som barna hadde, men så vidt riksadvokaten kan bedømme er ikke samtlige skader og blåmerker oppgitt for alle barna. Ved den strafferettslige vurderingen som påtalemyndigheten og domstolene må foreta i disse sakene er det imidlertid nødvendig å ta i betraktning det samlede skadebildet/sykdomstegn og opplysningene i saken ellers.»

Samtidig har han sendt et brev til alle statsadvokatene og politimestrene i landet hvor han understreker at Kripos skal involveres tidlig i alle alvorlige saker om mulig vold mot små barn.

Riksadvokaten gir tydelig beskjed om at politiet må etterforske bredt og ekstra grundig i slike saker:

«Alle hypoteser om at skadene har sin årsak i vold må belyses grundig i etterforskingen, og suppleres på etterforskingsstadiet med alternative hypoteser som bygger på andre årsaksforhold.»

NRK forklarer

Hvorfor er ekspertene uenige om filleristing?

Hvorfor er ekspertene uenige om filleristing?

Personer i det medisinske fagmiljøet er uenige

Hvert år blir mellom 7 og 10 norske barn behandlet for blødninger i hodet etter mistanke om mishandling.

Mange norske eksperter mener at spedbarn med spesielle hjerneskader er filleristet av voksne, men nye granskinger viser at skadene kan være medfødt. 

Hvorfor er ekspertene uenige om filleristing?

For å kunne si at et barn er blitt filleristet, har ekspertene særlig sett etter tre hodeskader. Dette kalles triaden.

 

Hvorfor er ekspertene uenige om filleristing?

Tre kjennetegn på filleristing

  1. Blødninger under hjernehinnen
  2. Øyebunnsblødninger
  3. Hjerneskade

Men andre eksperter mener disse skadene kan ha andre forklaringer. 

Hvorfor er ekspertene uenige om filleristing?

Omdiskutert internasjonalt

I Sverige har så godt som alle rettsmedisinere sluttet å bruke diagnosen.

En rekke saker er blitt gjenopptatt. Flere dommer er blitt opphevet i domstolene.

 

Hvorfor er ekspertene uenige om filleristing?

Ny gjennomgang i Norge

Juridiske og medisinske eksperter har gransket 17 dommer hvor foreldre var tiltalt for filleristing.

I åtte av sakene mener de at hjerneskadene kan skyldes en medfødt tilstand, kalt utvendig vannhode. 

Hvorfor er ekspertene uenige om filleristing?

Foreldre kan være uriktig dømt

Gjennomgangen av dommene viser at flere foreldre kan være dømt på feil grunnlag. 

Nå er spørsmålet om noen av de dømte foreldrene får sine saker gjenopptatt.

Mener foreldre kan være feilaktig dømt for barnemishandling

De samme sakkyndige går igjen

Riksadvokaten understreker at påtalemyndigheten bør prøve å unngå at de samme sakkyndige oppnevnes i denne type saker – selv om fagmiljøet er relativt lite.

Dessuten skriver riksadvokat Maurud at de sakkyndige skal være åpne om eventuell faglig uenighet, for å kunne belyse sakene best mulig:

«Det kan imidlertid være grunn til å minne om at de sakkyndige skal redegjøre for eventuell faglig uenighet, som med fordel kan fremgå av mandatet.»

Henleggelser i Norge og utlandet

26. august henla Riksadvokaten en sak mot et foreldrepar fra Ringerike som var siktet for å ha filleristet deres fire måneder gamle datter så alvorlig at hun døde.

Dømte foreldre har blitt frikjent i flere land, eksperter har gjort helomvendinger og leger har blitt utstøtt.

Striden om filleristing-diagnosen er svært polarisert internasjonalt.