Hopp til innhold

Kritisk til at de samme sakkyndige blir brukt av domstolene i filleristingssaker

Tre medisinske eksperter går igjen i alle 17 filleristingsdommene som en forskningsrapport nå sår tvil om. Alvorlig, mener Advokatforeningen, som krever at Riksadvokaten kommer på banen.

Montasje av Torleiv Rognum, Jens Grøgaard og Arne Stray-Pedersen

GÅR IGJEN: Torleiv O. Rognum, Jens B. Grøgaard og Arne Stray-Pedersen går alle igjen som sakkyndige i de 17 filleristingsdommene, viser en gjennomgang NRK har gjort.

Foto: Montasje / NRK / NTB

En gruppe juridiske og medisinske eksperter har gått gjennom 17 barnevoldsdommer i perioden 2004–2015. De har konkludert med at flere foreldre kan ha blitt feilaktig dømt for å ha filleristet barna sine.

Mye av grunnen er at de sakkyndige kan ha tatt feil av de medisinske bevisene, ifølge forskerne. De mener hodeskadene til flere av spedbarna kan være medfødt.

– Dette er en alvorlig sak, sier advokat Marius Dietrichson til NRK.

Dietrichson er leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen. Han er tydelig på at rapporten bør få konsekvenser.

– Dette er en rapport som krever at justismyndigheten, Riksadvokaten og påtalemyndigheten tar tak i dette og bringer klarhet i hva som har skjedd. Hvis det har skjedd en feil her, så må det rettes opp, og det må rettes opp nå, sier Dietrichson.

NRK fortalte nylig om den dømte moren «Lene» som hele tiden har hevdet sin uskyld, og som nå vil kjempe for å gjenoppta saken sin.

Forsvarsadvokat Marius Dietrichson på kontoret

BER JUSTISMYNDIGHETENE KOMME PÅ BANEN: Leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson.

Foto: Caroline Drefvelin / NRK

Kritiserer bruken av de sakkyndige

Jusprofessor Ulf Stridbeck ved Universitetet i Oslo, som er førsteforfatter av forskningsartikkelen, er kritisk til at svært få medisinske sakkyndige går igjen i alle sakene de har gransket.

– Det er ikke bare at de går igjen i flere saker. De går igjen i samme sak, sier Stridbeck til NRK.

Forskerne mener at det er problematisk at de samme sakkyndige blir brukt hele veien, både i etterforskning og i flere rettsinstanser, påpeker de i forskningsartikkelen:

«Fordi de sakkyndiges vurderinger stort sett er avgjørende for skyldspørsmålet, burde man unnvike å benytte samme sakkyndig hele veien fra åstedsundersøkelse, via undersøkelse på sykehus til å bli rettsoppnevnt sakkyndig i retten».

– Det kan være et problem. Når man har bestemt seg på sykehuset første gangen man så barnet, fastholder man ofte den oppfatningen hele veien. Det kunne vært en forbedring av systemet at man bytter sakkyndig mellom tingrett og lagmannsrett, utdyper Stridbeck.

Han får støtte av Dietrichson i Advokatforeningen.

– Fester det seg en feil oppfatning i et lite begrenset sakkyndighetsmiljø, så vil det være en risiko at denne feilen ikke vil bli oppdaget av noen, og dermed kan ligge til grunn for flere uriktige domfellelser, sier Dietrichson.

Disse tre sakkyndige går igjen

NRK har fått innsyn i rettsbøker og dommer til de 17 straffesakene som forskerne har gjennomgått. Vår gjennomgang viser følgende:

 • Tre medisinske eksperter peker seg tydelig ut, og blir brukt langt oftere enn de andre som rettsoppnevnte sakkyndige
 • I alle sakene har minst én av disse vært brukt som sakkyndig
 • I 16 av 17 saker har én eller flere av disse tre vært rettsoppnevnt sakkyndig
 • I de fleste av sakene er det to rettsoppnevnte sakkyndige, samt flere sakkyndige vitner

Dette er de tre medisinske ekspertene som oftest ble brukt som rettsoppnevnte sakkyndige i saker om filleristing i 2004-2015:

 • Jens B. Grøgaard, overlege og tidligere sjef ved Barneklinikken, Ullevål universitetssykehus
 • Torleiv O. Rognum, professor i rettsmedisin ved Universitetet i Oslo
 • Arne Stray-Pedersen, overlege i rettspatologi og klinisk rettsmedisin ved Oslo universitetssykehus
Jens Grøgaard

Jens B. Grøgaard (66), overlege og tidligere sjef ved Barneklinikken, Ullevål universitetssykehus

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK
Torleiv Rognum

Torleiv O. Rognum (72), professor i rettsmedisin ved Universitetet i Oslo

Foto: Kjartan Rørslett / NRK
Arne Stray-Pedersen

Arne Stray-Pedersen (47), overlege i rettspatologi og klinisk rettsmedisin ved Oslo universitetssykehus

Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

– Det er retten som spør etter sakkyndige. Det er ikke vi selv som bestemmer dette, forklarer Jens B. Grøgaard til NRK.

– Men kan det tenkes at retten har sett etter hvilke sakkyndige som har blitt brukt i tilsvarende saker før – og at det derfor blir en slik opphopning?

– Det kan godt tenkes. Men det kan ikke jeg svare på. Det er et forhold mellom retten og de involverte partene, aktoratet og forsvarerne i de ulike sakene. Jeg har blitt spurt og stilt opp de gangene jeg har hatt mulighet, sier Grøgaard.

Et begrenset miljø

Det norske rettsmedisinske miljøet består i utgangspunktet av relativt få personer. Eksperter som kan uttale seg om filleristing er enda færre.

– Vi er overhodet ikke ute etter at folk skal dømmes. Vi er ute etter at det skjer rettferdighet for barnet som ikke kan snakke for seg i disse sakene. Det er jo snakk om spedbarn, sier Grøgaard.

Arne Stray-Pedersen sier at det er problematisk at det er så få erfarne rettsmedisinere i Norge. Han mener likevel ikke at det er et problem i disse sakene.

– Rettsmedisin er et eget fag. Det er ganske få som driver med dette i Norge, og det er fordi man må ha et visst volum for å få erfaring, sier Stray-Pedersen.

Han mener det er betryggende for rettssikkerheten at vi har kontrollinstanser som gjør at det ikke er noen få alene som bestemmer i disse sakene.

Sitter i kommisjonen som kontrollerer

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) har som hovedoppgave å kontrollere arbeidet til de rettsmedisinske sakkyndige i straffesaker. De sakkyndige skal sende kommisjonen kopi av alle rettsmedisinske erklæringer i strafferettslige spørsmål. ​Kommisjonen kan eventuelt kreve nye erklæringer.

Men de samme tre personene som går igjen som sakkyndige i de fleste filleristingssaker er også medlemmer i Den rettsmedisinske kommisjon.

Kommisjonen er delt inn i fire faggrupper:

 • Gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin
 • Gruppe for toksikologi
 • Gruppe for genetikk
 • Gruppe for psykiatri

Torleiv O. Rognum er leder i gruppen for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, Arne Stray-Pedersen og Jens B. Grøgaard er medlemmer der.

– Er det slik at dere har godkjent hverandres sakkyndigerklæringer i slike filleristingssaker?

– Nei. Vi godkjenner selvfølgelig ikke våre egne erklæringer, eller erklæringer til dem som arbeider i samme miljø som oss. Ingen i Oslo kvalitetssikrer rapportene fra Oslo, så jeg har ikke godkjent rapporten til Stray-Pedersen. Det ville ikke ha skjedd, sier Torleiv O. Rognum til NRK.

Det er totalt 18 medlemmer i gruppen for rettspatologi og klinisk rettsmedisin. Det er alltid to sakkyndige som vurderer erklæringene. I de vanskeligste sakene bruker kommisjonen tre sakkyndige eller flere, opplyser Rognum.

– Norge er et lite land og vi har ikke så mange eksperter i rettsmedisin. Derfor har Justisdepartementet oppnevnt utenlandske eksperter i Den rettsmedisinske kommisjon. Det er tre danske og en svensk rettsmedisiner som er med å kvalitetssikre de norske erklæringene. Det er alle fire høyt kvalifiserte, påpeker Rognum.

Disse sakene har forskerne gransket

Juridiske og medisinske eksperter har gått gjennom 17 barnevoldsdommer i perioden 2004-2015 hvor foreldre er blitt tiltalt for å ha filleristet barna sine.

Helt avhengig av de sakkyndige

Retten er avhengig av de sakkyndige, understreker jusprofessor Ulf Stridbeck. Han sier fagjuristene ikke er eksperter på medisin. Jurymedlemmene er enda mindre eksperter opp mot autoriteten til de sakkyndige, forklarer jusprofessoren.

Derfor er det helt avgjørende at de sakkyndige ikke tar feil, påpeker Marius Dietrichson i Advokatforeningen.

– De sakkyndige skal uttale seg om noe som er unndratt rettens observasjon. Deres funn og vurderinger blir fort lagt til grunn som faktum og det endelige hendelsesforløp av retten. Derfor er det helt avgjørende de sakkyndige gir uttrykk for tvil der det er tvil, sier Dietrichson.

Jens Bernard Grøgaard, Arne Stray-Pedersen

SAKKYNDIGE I FILLERISTINGSSAKER: De sakkyndige Arne Stray-Pedersen og Jens B. Grøgaard i en rettssak mot en far i 20-årene i Glåmdal tingrett i 2018. Her nærmest utelukket de alternative forklaringer på skadene på spedbarnet.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Jobber for både påtalemyndigheten og retten

Både Rognum og Stray-Pedersen har som rettsoppnevnte sakkyndige bistått politiet i den tidlige etterforskningsfasen i flere av sakene.

– Arne Stray-Pedersen og jeg er jo rettsmedisinere. Vi har undersøkt døde og levende barn, og blitt avhørt i retten på bakgrunn av våre funn. Jens B. Grøgaard er barnelege og en kapasitet innen sosialpediatri, og han har som oftest blitt oppnevnt av retten som sakkyndig, siden han selv ikke har undersøkt barna, sier Rognum.

– Du er ikke redd at dette skal gå utover rettssikkerheten til de siktede og tiltalte i disse sakene?

– Sakkyndighet er vanskelig. Du skal ha fagkompetanse. Vi forsøker å være objektive, men det er klart at det alltid er en mulighet for at det er en subjektiv vurdering i det. Om det bare er noen få, blir risikoen for det større, sier Stray-Pedersen.

NRK forklarer

Hvorfor er ekspertene uenige om filleristing?

Hvorfor er ekspertene uenige om filleristing?

Personer i det medisinske fagmiljøet er uenige

Hvert år blir mellom 7 og 10 norske barn behandlet for blødninger i hodet etter mistanke om mishandling.

Mange norske eksperter mener at spedbarn med spesielle hjerneskader er filleristet av voksne, men nye granskinger viser at skadene kan være medfødt. 

Hvorfor er ekspertene uenige om filleristing?

For å kunne si at et barn er blitt filleristet, har ekspertene særlig sett etter tre hodeskader. Dette kalles triaden.

 

Hvorfor er ekspertene uenige om filleristing?

Tre kjennetegn på filleristing

 1. Blødninger under hjernehinnen
 2. Øyebunnsblødninger
 3. Hjerneskade

Men andre eksperter mener disse skadene kan ha andre forklaringer. 

Hvorfor er ekspertene uenige om filleristing?

Omdiskutert internasjonalt

I Sverige har så godt som alle rettsmedisinere sluttet å bruke diagnosen.

En rekke saker er blitt gjenopptatt. Flere dommer er blitt opphevet i domstolene.

 

Hvorfor er ekspertene uenige om filleristing?

Ny gjennomgang i Norge

Juridiske og medisinske eksperter har gransket 17 dommer hvor foreldre var tiltalt for filleristing.

I åtte av sakene mener de at hjerneskadene kan skyldes en medfødt tilstand, kalt utvendig vannhode. 

Hvorfor er ekspertene uenige om filleristing?

Foreldre kan være uriktig dømt

Gjennomgangen av dommene viser at flere foreldre kan være dømt på feil grunnlag. 

Nå er spørsmålet om noen av de dømte foreldrene får sine saker gjenopptatt.

Mener foreldre kan være feilaktig dømt for barnemishandling

Riksadvokaten er foreløpig taus

Karl Heinrik Melle er leder av Den rettsmedisinske kommisjon (DRK). Han synes det er bra at folk setter spørsmålstegn ved etablerte medisinske sannheter.

– Det vil være veldig uheldig hvis noen er feilaktig dømt – og at en feilaktig dom bygger på medisinske funn som senere viser seg ikke å være riktig, sier Melle til NRK og fortsetter:

– Denne kontroversen vil forhåpentligvis utløse ny, fri og etterprøvbar forskning som kan avklare hva som er riktig, eller i det minste tydeliggjøre hvor sikkert sakkyndige kan uttale seg om problemstillingen.

Portrettbilde av professor emeritus i jus Ulf Stridbeck som står utenfor juridisk fakultet i Oslo.

SAKKYNDIGE HAR STOR MAKT: – I dommene fra lagmannsretten med jury vet vi ikke hvilken vekt de sakkyndiges synspunkter har hatt. Der får jo retten bare et ja eller nei – en kjennelse fra juryen. Sannsynligvis har det hatt en stor vekt, forklarer jusprofessor ved UiO, Ulf Stridbeck.

Foto: Svein Ommundsen / NRK

Gruppen med juridiske og medisinske eksperter startet sin omfattende gjennomgang av de 17 dommene i 2016.

Det var Riksadvokaten og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) som ga forskerne fullt innsyn i alle politidokumentene og dommene, samt de tilhørende medisinske journalene og røntgenbildene fra sykehusene.

– Tror du det kommer til å komme mange gjenopptakelser?

– Det vil jeg ikke spekulere i, men sannsynligvis noen, sier jusprofessor Stridbeck.

Riksadvokaten vil foreløpig ikke kommentere denne saken.

Hei!

Har du lyst til å dele noen umiddelbare tanker? Eller har du noen innspill og tips? Ta gjerne kontakt.