Slakter ny rapport om filleristing: – Jeg er rystet

En av landets ledende rettsmedisinere kritiserer forskningen som peker på at foreldre kan være feilaktig dømt for filleristing. Han mener den er ubalansert og faglig svak.

Arne Stray-Pedersen

MENER SAKENE BLIR GODT BELYST: Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen er trygg på at filleristingssaker i Norge blir godt etterforsket og gransket av fagfolk – og at det gjøres uten en annen agenda enn å forsøke å gjøre en best mulig jobb for rettsvesenet.

Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

En gruppe juridiske og medisinske eksperter har gått gjennom 17 saker der foreldrene har vært tiltalt for å ha filleristet barna sine. Forskergruppen sår tvil om bevisene som har blitt brukt, og mener flere kan være feilaktig dømt for barnemishandling.

De mener at det ikke er godt nok grunnlag for å bruke diagnosen filleristing, også kjent som Shaken baby syndrome, om hodeskadene til spedbarna.

Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen er kritisk til rapporten. Han ble sjokkert da han leste den for første gang.

– Jeg er rystet, og jeg synes det er leit.

Han mener forskningen er basert på en alternativ forståelse av medisinske fakta.

Dette er faglig svakt. Det er min oppfatning. Den er ubalansert først og fremst. Jeg stiller meg særdeles tvilende til de medisinske vurderingene som er gjort, sier han til NRK.

Stray-Pedersen er overlege i rettspatologi og klinisk rettsmedisin ved Oslo universitetssykehus. Han etterlyser en tydeligere redegjørelse av hvilke kriterier som har blitt lagt til grunn i vurderingene av barnas medisinske tilstand.

– Min mening er at bakgrunnsmaterialet for rapporten og konklusjonen ikke er balanserte. De er ikke etterprøvbare, med mindre noen andre også kan få lov til å se på dommene, sier Stray-Pedersen.

Bilder av utstyr på en benk på rettsmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus.

UNDERSØKER SKADER PÅ BARN: Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen har undersøkt mange barn her i obduksjonssalen ved Rettsmedisinsk institutt i Oslo.

Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Mener flere skader er utelatt i rapporten

En av dem som står bak rapporten er jusprofessor Aslak Syse ved Universitetet i Oslo.

– Han undervurderer objektiviteten i det vi har fremlagt, svarer Syse på kritikken fra Stray-Pedersen.

Stray-Pedersen sier at han kjente igjen flere av sakene. Han mener forskerne har utelatt viktige detaljer om skader hos barna i de 17 sakene.

– Det var utelatt at disse barna hadde kragebensbrudd, ribbensbrudd og blåmerker, sier Stray-Pedersen.

Disse sakene har forskerne gransket

De har gått gjennom 17 barnevoldsdommer i perioden 2004-2015, hvor foreldre har blitt tiltalt for å ha filleristet barna sine.

 • Sak 1
  Mor frikjent for filleristing fordi hun ikke var riktig tiltalt

  Mor ble dømt til halvannet års fengsel i tingretten for å ha mishandlet og/eller ha filleristet sin tre måneder gamle sønn. Han fikk betydelige hodeskader og en rekke ribbeinsbrudd. Hun ble frifunnet i lagmannsretten fordi den tidligere dommen bygde på en falsk tilståelse og tvil rundt hvem som hadde skadet barnet. De tre medisinerne bak artikkelen støtter konklusjonen om at skadene var forenlige med påførte skader og at dommen i tingretten er basert på riktig faktum.

 • Sak 2
  Far dømt for å ha ristet og klemt sin to måneder gamle sønn

  Faren ble først dømt til to og et halvt års fengsel i tingretten for å ha filleristet og klemt sin to måneder gamle sønn slik at han fikk 17 ribbeinsbrudd. I lagmannsretten ble han frikjent på alle punkter, unntatt ett og fikk redusert straffen til fem måneder. De tre medisinerne bak artikkelen mener at forandringene i hodet kan skyldes eksternt vannhode.

 • Sak 3
  Far dømt for å ha ristet sin seks måneder gamle sønn slik at han fikk hjerneskade

  Retten la til grunn at faren hadde ristet sin seks måneder gamle sønn i frustrasjon for å stoppe gråt og at han fikk en betydelig hjerneskade av dette. Han ble dømt til 1 års fengsel i tingretten. I lagmannsretten ble han dømt til 1 år og 3 måneder. Retten la til grunn at barnet hadde blitt filleristet. De tre medisinerne bak artikkelen mener at en ikke kan se bort ifra at hjerneskadene var forårsaket av en spontant oppstått medisinsk tilstand med manglende oksygen- eller blodtilførsel til hjernen.

 • Sak 4
  Far dømt for alvorlig legemsskade med døden til følge overfor fire uker gammel datter

  Faren ble først dømt til 5 års fengsel i tingretten. De var ikke i tvil om at han hadde ristet sin fire uker gamle datter så kraftig at hun ble påført «Shaken baby syndrome». Datteren døde etter økt trykk i hjernen. Dommen ble opprettholdt i lagmannsretten. Anken ble avvist av Høyesterett. De tre medisinerne bak artikkelen mener at en ikke kan se bort ifra at hjerneskadene var forårsaket av en spontant oppstått medisinsk tilstand med manglende oksygen- eller blodtilførsel til hjernen.

 • Sak 5
  Mors samboer først frifunnet, så dømt for filleristing av tre måneder gammel jente

  Mannen ble først frikjent for vold etter at tingretten mente at bevisene ikke var sikre nok. Saken ble anket og i lagmannsretten mente flertallet at den tre måneder gamle jenta ble ristet kraftig og at hun ble skadet. De tre medisinerne bak artikkelen stiller spørsmål ved om flertallets konklusjon er basert på rett faktum. fordi blodansamlingen i hodet var kronisk, hvilket ikke er forenlig med en fersk skade. Det kan derfor reises tvil om dommen er basert på rett faktum - at det er årsakssammenheng mellom erkjent risting og skadene hos barnet.

 • Sak 6
  Far dømt for filleristing av datter på fem uker

  Faren tilstod at han hadde ristet datteren på fem uker og ble dømt til fire års fengsel i tingretten. Dommen var en fellesdom og en del av en tidligere dom for voldtekt. Dommen ble opprettholdt i lagmannsretten. De tre medisinerne bak artikkelen mener at en ikke kan se bort ifra at hjerneskadene var forårsaket av en spontant oppstått medisinsk tilstand med manglende oksygen- eller blodtilførsel til hjernen. De mener derfor det kan reises spørsmål om filleristing er årsak til skadene.

 • Sak 7
  Far dømt for filleristing av sønn på elleve uker

  Den tiltalte faren ble først dømt til 13 måneders fengsel i tingretten for å ha filleristet sin elleve uker gamle sønn slik at han ble påført hjerneblødning og netthinneblødning. I lagmannsretten mente flertallet at det var bevist ut over rimelig tvil at han hadde ristet sin sønn og faren ble dømt til ett års fengsel. De tre medisinerne bak artikkelen mener at de medisinske funnene var forenlig med eksternt vannhode. Denne alternative forklaringen åpner for tvil om det foreligger straffansvar.

 • Sak 8
  Foreldrepar dømt for filleristing i tingretten. Frifunnet av lagmannsretten

  Foreldrene ble dømt for grov vold og mishandling av begge barna i tingretten. Far ble dømt til 3 år og 6 måneders fengsel, mens mor ble dømt til 2 år og 6 måneder. I lagmannsretten ble begge frifunnet for straffansvar, men dømt til å betale oppreisning. Det kom også frem at det ene barnet, datteren, rakitt («engelsk syke»). De tre medisinerne bak artikkelen mener noen av hodeskadene (skallebrudd) til datteren kan skyldes lavt kalkinnhold i skjelettet som følge av rakitt.

 • Sak 9
  Far dømt for å ha ristet sin tre måneder gamle datter slik at hun fikk hjerneskade

  Et flertall i tingretten mente at faren hadde ristet sin tre måneder gamle datter så hardt at hun fikk hodeskader. Han ble dømt til 1 år og 2 måneders fengsel. De tre medisinerne bak artikkelen mener at en ikke kan se bort ifra athjerneskadene var forårsaket av en spontant oppstått medisinsk tilstand med manglende oksygen- eller blodtilførsel til hjernen.

 • Sak 10
  Uklart hvem som hadde filleristet en måneder gammel gutt

  I tingretten mente de sakkyndige at barnet hadde blitt filleristet, men at det var uklart hvem som hadde gjort det. Moren og besteforeldrene ble frikjent. Lagmannsretten mente at barnet hadde fått skadene etter filleristing. Moren og besteforeldrene var tiltalt for ikke å ha skaffet barnet legehjelp. De ble dømt til fengsel i åtte, fem og fem måneder. De ble dømt til fengsel i åtte, fem og fem måneder. De tre medisinerne bak artikkelen mener at alle de medisinske funn er forenlig med eksternt vannhode.

 • Sak 11
  Mor dømt for å ha ristet sin 17 dager gamle sønn

  Kvinnen ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder i tingretten. Hun ble dømt for å ha ristet sin 17 dager gamle sønn. Lagmannsretten forkastet anken om straffeutmåling.De tre medisinerne bak artikkelen mener at en ikke kan se bort ifra at hjerneskadene var forårsaket av en spontant oppstått medisinsk tilstand med manglende oksygen- eller blodtilførsel til hjernen.

 • Sak 12
  Far dømt for å ha skadet sin fire måneder gamle sønn

  Mannen ble i tingretten dømt for å ha vært voldelig mot sin fire måneder gamle sønn. Barnet fikk hjernehinneblødninger, men ikke varige skader. Tingrettens dom ble 90 dager. Lagmannsretten fant det bevist ut over rimelig tvil at mannen utsatte barnet for forsettlig legemsfornærmelse og dømte han til fengsel i 1 år. De tre medisinerne bak artikkelen mener at hodeskadene kan skyldes eksternt vannhode.

 • Sak 13
  Mor dømt for å ha mishandlet sin to-tre måneder gamle sønn flere ganger

  Kvinnen ble dømt til to års fengsel i tingretten for å ha ristet sin to-tre måneder gamle sønn slik at han fikk blødninger under den harde hjernehinnen. I lagmannsretten ble straffen redusert til 1 år. De tre medisinerne bak artikkelen mener at hodeskadene kan skyldes eksternt vannhode. De mener de sakkyndiges konklusjon, om at eksternt vannhode ikke var en del av forklaringen, er feil.

 • Sak 14
  Far dømt og deretter frikjent for å ha skadet sin tre måneder gammel sønn

  Mannen ble dømt for blant annet for å ha oppholdt seg ulovlig i Norge og vold mot samboeren i tingretten. I tillegg var han tiltalt for vold mot sin tre måneder gamle sønn. Han ble dømt til to års fengsel, men spørsmålet om filleristing ble behandlet i lagmannsretten. Der ble han frikjent, fordi det var tvil om han bevisst hadde ristet barnet så kraftig at det fikk skader. De tre medisinerne bak artikkelen mener at hodeskadene kan skyldes eksternt vannhode.

 • Sak 15
  Far dømt for å ha mistet fem måneder gammel sønn i gulvet, frikjent for filleristing

  Mannen ble dømt til fengsel i tre år og ni måneder i tingretten. Han mistet sin fem måneder gamle sønn i gulvet med hodet først. I uken etter ble barnet sykere uten at han opplyste om uhellet. Barnet fikk varig alvorlig hjerneskade etter hendelsen. I lagmannsretten ble dommen redusert til tre år.De tre medisinerne bak artikkelen mener at hjerneskadene er forenlig med eksternt vannhode, som kan ha forårsaket intrakraniale blødninger, eller disponert for dette etter mindre traumer.

 • Sak 16
  Far dømt for vold med døden til følge mot tre og et halvt år gammel sønn

  Mannen ble i tingretten dømt til åtte års fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge og tilfeller av vold mot egne barn. Sønnen på tre og et halvt år døde av hodeskader. I lagmannsretten ble han dømt til ni års fengsel. De tre medisinerne bak artikkelen mener at de medisinske funn er forenlig med en følgetilstand etter eksternt vannhode, som ikke var diagnostisert i spedbarnsalder.

 • Sak 17
  Far dømt for vold mot fire uker gammel datter

  Far ble dømt i tingretten til fengsel i åtte år for vold mot sin fire uker gamle datter og for ikke å ha sørget for at hun kom til lege før det var gått ett og et halvt døgn. Datteren overlevde, men fikk varige og alvorlige skader. Lagmannsretten opprettholdt straffen. Saken ble så anket til Høyesterett, som tillot anken fremmet for å prøve straffutmålingen. De tre medisinerne bak artikkelen mener at en ikke kan se bort ifra at hjerneskadene var forårsaket av en spontant oppstått medisinsk tilstand med manglende oksygen- eller blodtilførsel til hjernen.

Etterspør kriteriene som har blitt brukt

Den erfarne rettsmedisineren synes det er vanskelig å være helt sikker når han stiller diagnoser. Han mener likevel at rapporten ikke gir noe grunnlag for å slå fast at noe feil har skjedd i de 17 sakene som har blitt gransket.

– Denne rapporten gir meg ingen større bekymring, men det er alltid nyttig å se tilbake på tidligere saker, og se på om det er noe som har blitt gjort feil. Medisinen forandrer seg, og vi forbedrer metodene med nye kriterier, sier Stray-Pedersen.

Men det er jo litt vanskelig å skjønne at jusprofessorene som har stått bak dette har interesse av å kritisere systemet på et tynt faglig grunnlag. Hva tenker du om det?

– Ja. Jeg synes det er leit. De kunne valgt å gjøre det på en annen måte. De kunne tatt med et bredere panel som vurderte disse sakene. De kunne hatt åpenhet om hvilke kriterier de har brukt for å finne alternative diagnoser.

Professor Knut Wester

VARSLER FLERE SVAR: Professor Knut Wester ved Universitetet i Bergen varsler at det vil komme en medisinsk fagartikkel hvor disse 17 sakene er gjennomgått.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Arbeider med en medisinsk fagartikkel

En av de tre medisinske ekspertene som står bak forskningsartikkelen, professor Knut Wester ved UiB, forteller at de tre nå jobber med en medisinsk fagartikkel som går i detalj på det Stray-Pedersen synes mangler.

– Det er en artikkel hvor hvert enkelt barns sykehistorie, kliniske tilstand og billeddiagnostikk vil bli redegjort for i detalj, sier Wester til NRK.

Wester og Stray-Pedersen har stått på hver sin side i en årelang, faglig uenighet om diagnosen filleristing.

NRK forklarer

Hvorfor er ekspertene uenige om filleristing?

Personer i det medisinske fagmiljøet er uenige

Hvert år blir mellom 7 og 10 norske barn behandlet for blødninger i hodet etter mistanke om mishandling.

Mange norske eksperter mener at spedbarn med spesielle hjerneskader er filleristet av voksne, men en ny gransking viser at skadene kan være medfødt. 

For å kunne si at et barn har blitt filleristet har ekspertene særlig sett etter tre hodeskader. Dette kalles triaden.

 

 

Tre kjennetegn på filleristing

 1. Blødninger under hjernehinnen
 2. Øyebunnsblødninger
 3. Hjerneskade

Men andre eksperter mener disse skadene kan ha andre forklaringer. 

Omdiskutert internasjonalt

I Sverige har så godt som alle rettsmedisinere sluttet å bruke diagnosen.

En rekke saker har blitt gjenopptatt. Fem dommer har hittil blitt opphevet i domstolene.

 

Ny gjennomgang i Norge

To jusprofessorer og tre medisineksperter har gått gjennom 17 dommer der foreldre var tiltalt for filleristing.


I åtte av sakene mener de at hjerneskadene kan skyldes en medfødt tilstand, kalt utvendig vannhode. 

Foreldre kan være uriktig dømt

Gjennomgangen av dommene viser at flere foreldre kan være dømt på feil grunnlag. 
 

Nå er spørsmålet om noen av de dømte foreldrene får sine saker gjenopptatt.

Wester forklarer at de tre medisinske artikkelforfatterne er fullt ut klar over de ulike bruddskadene hos noen av barna blant disse 17 sakene.

– Disse barna var enten født prematurt, eller svært unge da bruddene ble diagnostisert, slik at fødselsskader ikke kan utelukkes, sier Wester.

Han understreker at de medisinske funnene som nå er presentert i Tidsskrift for Rettsvitenskap, er for å sette søkelyset på den rettslige tvilen i disse filleristingssakene.

– Vi medgir at disse konklusjonene i tilstrekkelig grad ikke er etterprøvbare, men det var et bevisst valg for å framheve at dette er en juridisk artikkel. Den medisinske artikkelen er under utarbeiding og vil gi alle de detaljer som Stray-Pedersen nå etterspør, når den blir publisert internasjonalt, sier Wester.