Hopp til innhold

Mener oljebransjen bør være med og betale for havvind

Utenfor Midt-Norge er det planlagt å elektrifisere to oljeplattformer med strøm fra land. Samtidig ser staten på muligheter for havvind like ved plattformene.

Statoils / Equinors vindpark utenfor Great Yarmouth i Storbritannia

STORE MULIGHETER: Ut fra skisser som NVE har laget, så skal vindkraft til havs i Midt-Norge kunne forsyne 520.000 husstander årlig med strøm. Dette bildet viser Equinors vindpark utenfor Great Yarmouth i Storbritannia.

Foto: Darren Staples / Reuters

Det får politikere i Trøndelag til å stille spørsmål.

De mener en slik elektrifisering bør skje i sammenheng med utbygging av havvind.

At oljebransjen selv bør være med og bidra til at det blir en elektrifisering av sokkelen med vindkraft til havs.

Slik at det ikke blir for lite kraft til folk på land, og at strømprisen ikke blir for høy.

– Oljebransjen mangler ikke ingeniører, skaperkraft og kapital. Når de skal nå klimamålene bør de gjøre det på egen kjøl, sier Tommy Reinås (MDG) i Fylkesutvalget i Trøndelag.

12. juni gikk høringsfristen ut for å komme med innspill til hvordan havvindsatsingen skal utredes.

Trøndelag fylkeskommune er blant dem som har uttalt seg.

Utenfor Midt-Norge er det både gode vindforhold og et dypt hav, noe som kan gjøre landsdelen godt egnet for utbygging av turbiner til sjøs.

Alke

Fuglelivet er noe av det som skal utredes i de foreslåtte områdene for havvind i Norge. Alkefuglen er blant de artene som kan føle seg fortrengt ved menneskelig aktivitet. Til høsten vil departementet fastsette program for såkalte strategiske konsekvensutredninger.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Har fått over hundre innspill

Regjeringen ønsker å legge til rette for utbygging av 30 GW havvind.

Det vil tilsvare nesten en dobling av norsk kraftproduksjon.

De åpner for å se på tjue nye områder langs kysten for om de kan være egnet for vindkraft.

Les også Her åpnes det for utredning av vindturbiner til havs

Olje- og energiminister Terje Aasland pressekonferanse om rammevilkår for utbygging av havvind på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

Nå er jobben i gang med å finne ut hvor turbinene kan stå uten å gjøre for stor skade for omgivelsene rundt.

Bare i områdene utenfor Midt-Norge er det potensial til å forsyne 520.000 husstander med strøm årlig, viser skissene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det er kommet inn over hundre innspill til forslaget.

Regjeringen viser til at de har satt seg høye mål for arbeidet med sameksistens og bærekraft.

– Derfor er det utrolig positivt å kunne notere mange gode tilbakemeldinger både på den grundige jobben direktoratsgruppen har gjort.

Det sier statssekretær i Olje- og energidepartementet, Andreas Bjelland Eriksen (Ap), til NRK.

Offshore vindkraftstasjon

Fylkesutvalget i Trøndelag er i utgangspunktet positiv til at arealer utenfor Midt-Norge skal undersøkes nærmere med tanke på havvind

Foto: Michael Halberg / Colourbox

Burde startet for ti år siden

Offshore Norge er organisasjon for selskaper innen oljebransjen.

De mener det er et dilemma at naboland kan lyse ut arealer og sette i gang utbygging langt raskere enn hva det legges opp til i Norge.

De frykter blant annet at EU og Storbritannia rekker å bygge opp leverandørkjeder og får posisjonert seg før industrien kommer ut av startgropa her til lands.

Også direktør ved Stiftelsen Nansen senter for miljø og fjernmåling, Tore Furevik, er rastløs.

– Dette arbeidet burde startet for ti år siden. Det vil kreve grundige konsekvensutredninger, og vi har lite tid. Vi har altfor lenge gått og ventet på at havvind skulle bli lønnsomt, sier Furevik.

Tore Furevik

– Jeg er for havvind. Av alle typer energiløsninger, er dette den som trolig vil ha minst fotavtrykk, sier direktør ved Stiftelsen Nansen senter for miljø og fjernmåling, og tidligere direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, Tore Furevik.

Foto: Sindre Skrede

Dybden utenfor kysten av Norge gjør at det meste av turbinene må flyte. Derfor må det bygges på en litt annen måte enn hva som blir gjort i andre deler av Europa.

Dette byr på utfordringer.

Furevik har tidligere påpekt at oljeindustrien har veldig stor kunnskap om offshore installasjoner. Han mener denne kunnskapen burde vært bedre utnyttet.

– Vi kunne vært verdensledende på flytende havvind. Nå er Kina allerede langt fremme på dette, og andre land følger etter. Men det er veldig bra at Norge er i gang. Det er et globalt tekno-kappløp, og toget går veldig fort nå, sier Furevik.

Flytende vindmøller, illustrasjon

Utenfor kysten av Norge er det mye dypt vann. Det gjør at mange av turbinene må være flytende, og ikke faste på havbunnen. Aktuelle områder utenfor Midt-Norge varierer fra 160 til 400 meter.

Foto: Equinor / Statoil

To områder utenfor Midt-Norge

De 20 foreslåtte områdene er fordelt langs hele kysten fra Finnmark i nord og helt til sørspissen av Norge.

To ligger utenfor Midt-Norge og har fått navnene «Nordvest B» og «Nordvest C».

Å ha tilgang til kraftig nett på land vil være viktig når en skal føre strøm inn fra turbinene i havet.

Statnett er i gang med å planlegge en omfattende utbygging av nettet i Midt-Norge.

NVE foreslår Fræna i Møre og Romsdal som tilkoblingspunkt til havvindanleggene her.

Fræna transformatorstasjon

Fræna transformatorstasjon ligger relativt nært vannkraftanlegg som kan være med og dekke etterspørselen etter kraft i perioder med lite vind og lav strømproduksjon fra havvind. Regionen har underskudd på kraft.

Foto: Roar Strøm / NRK

Kan kombinere havvind og olje

Tett inntil de foreslåtte områdene i Midt-Norge står plattformene Draugen og Njord.

Oljeselskapet Okea ønsker i samarbeid med blant annet Equinor å ta strøm fra land ut til plattformene.

De vil koble seg på nettet på Fosen i Trøndelag, og har behov for rundt 80 megawatt kapasitet.

Les også Ønsker stans i elektrifisering av to oljeplattformer

Njord-feltet i Norskehavet

Aker Solutions har inngått en intensjonsavtale med Okea om det praktiske arbeidet med elektrifiseringen.

– Vi er kommet godt i gang med prosessen med å elektrifisere Draugen og Njord og forventer oppstart i første kvartal 2027. Samlet vil denne elektrifiseringen redusere de årlige norske utslippene med hele 330 000 tonn CO₂.

Det sier Anca Jalba i kommunikasjonsavdelingen til Okea.

Saken ligger til endelig behandling hos Olje- og energidepartementet.

Regjeringa er usikker på vinninga ved å elektrifisere sokkelen

Oppdrettsmerder i Bessaker i Åfjord

Alt fra fugletrekk til forsvarets skytefelt skal bli vurdert og analysert i såkalte strategiske konsekvensutredninger. Så vil dette arbeidet munne ut i at staten kommer fram til hvilke av de tjue områdene som er best egnet for havvind i Norge. Dette er kysten av Bessaker i Trøndelag.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Fylkesutvalget i Trøndelag nevner ikke Draugen og Njord spesifikt.

Men skriver i sin høring at «selskapene som opererer på norsk sokkel må ta sin del av ansvaret for å sikre nok elektrisk kraft for å nå klimamålene ved å bidra til kostnadene for utvikling og utbygging av havvind.»

De mener at det bør derfor utredes videre om flere havvindanlegg bør plasseres i relativ nærhet til oljeinstallasjonene.

Olje- og energidepartementet viser til at NVE sammen med Oljedirektoratet har vurdert muligheten for sameksistens i de utvalgte områdene.

De mener tidlig involvering av bransjen vil være viktig.

Skal se på både hval og skytefelt

Dyreliv, skipstrafikk, oppdrettsbransjen, forsvaret sine interesser og fiskerinæringa er noe av det som nå skal vurderes opp mot hvor havturbinene kan plasseres.

Knølhvalfinne på vei ned i dypet

Knølhval og korallrev er noe av det som allerede fins i områdene som skal utredes for havvind. Nå skal staten finne ut hvor det vil være best å plassere turbinene.

Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

Utenfor Midt-Norge er det mye sjøfugl, mange ulike arter hval, korallrev og områder for gyting av fisk.

Også den sjeldne haiarten brugde holder til her.

Les også Langt færre observasjoner av Norges største hai: Forskere etterlyser mer informasjon

Brugde

NVE sier i sin rapport at det er ukjent hvilke virkninger vindkraftverk til havs vil ha for sildevandring og haiforekomster.

Nordvest B grenser i øst til Forsvarets skytefelt Halten I. Men direktoratet mener at med god dialog vil det være mulig å tilpasse Forsvarets interesser med en havvindutbygging.

I Nordvest B og C er det også skipstrafikk. Her ser NVE for seg at det kan lages egne korridorer for båttrafikken.

Havvind

– Havvind gir relativt små naturinngrep sammenlignet med for eksempel vindkraft på land. Det kreves ingen veier, det er mer stabile vindforhold, og det kan bygges større turbiner slik at vinden utnyttes mer effektivt, sier direktør ved Stiftelsen Nansen senter for miljø og fjernmåling, Tore Furevik.

Foto: Equinor

Hvilke av områdene som vil bli åpnet og utviklet vil avhenge av den strategiske konsekvensutredningen. Det er for tidlig å si mer om Nordvest B og C før den er gjennomført, opplyser departementet.