Hopp til innhold

Fraråder at det blir lakseoppdrett ved viktig område for sjøfugl på Sklinna

Forskere advarer sterkt mot at kommunen sier ja til oppdrettsanlegg ved et av de viktigste områdene for sjøfugl i landet. Næringa mener fuglelivet vil bli lite forstyrret.

Skarv på Sklinna

RIKT FUGLELIV: Det er vel 15.000 storskarv og toppskarv på Sklinna naturreservat. Nå kan det bli et oppdrettsanlegg ved naturreservat. Saken er sendt på høring av Leka kommune, og administrasjonen i kommunen er positiv til oppdrett i området.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

– Vi er i utgangspunktet veldig kritisk til dette, sier forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning, NINA, Svein-Håkon Lorentsen.

Siden 1980-tallet har forskere fra NINA overvåket sjøfuglbestanden på Sklinna, som ligger 20 kilometer vest for øykommunen Leka i Trøndelag.

Dette er den eneste sjøfuglkolonien med et komplett utvalg av fuglefjellsarter mellom Røst i Lofoten og fugleøya Runde i Møre og Romsdal, og er derfor viktig i nasjonal sammenheng.

Bare 500 meter fra Sklinna naturreservat søker oppdrettsselskapene Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya As om dispensasjon fra Leka kommunes arealplan.

Kommunen har nettopp sendt saken på høring før de sier ja eller nei til et oppdrettsanlegg.

VERNET: Oppdrettsselskap vil lenger til havs og søker Leka kommune om lokalitet ved Sklinna naturreservat. Både fylkesmannen, forskere og Norsk Ornitologisk Forening advarer, fordi dette er et av de viktigste områdene for sjøfugl i Trøndelag.

Viktig fugleområde

– Fylkesmannen i Trøndelag fraråder oppdrett ved Sklinna fordi det er et viktig fugleområde. Vi mener et oppdrettsanlegg vil medføre forstyrrelser for fuglene. Det er også et verneområde med internasjonal status, sier Anne Sundet Tangen, seksjonsleder hos fylkesmannen.

Fylkesmannen i Trøndelag skriver i høringsuttalelsen, som er sendt til kommunen, at Sklinna er det viktigste området for hekking av lomvi sør for Finnmark. Det er også et av få steder i landet hvor havhest hekker.

Sklinna

VIKTIG SJØFUGLKOLONI: I 2011 fikk Sklinna status som et Ramsarområde. Sklinna ligger langt til havs - 20 kilometer vest for øykommunen Leka.

Foto: NRK

Skarv vil forlate reirene

Også forskere er betenkt.

– Den plasseringa som er foreslått for anlegget er midt i beiteområde for toppskarv, teist og lomvi. Potensielt vil det føre til at de ikke får tilgang på beiteområdene. Det vil påvirke bestandene, sier forskningssjef, Svein-Håkon Lorentsen ved NINA.

15.000 storskarv og toppskarv hekker på Sklinna. De er sårbare for forstyrrelser, skriver NINA i høringa:

«Ved forstyrrelser (båttrafikk, støy) letter hele storskarvkolonien og reirene blir liggende åpen for predasjon fra måker».

Svein-Håkon Lorentsen

ADVARER: Forskningssjef Svein-Håkon Lorentsen ved Norsk institutt for naturforskning advarer mot oppdrett inntil naturreservatet på Sklinna.

Foto: Kjartan Trana

Vil redusere støy fra lokaliteten

Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya As mener oppdrett ikke vil påvirke sjøfuglene på Sklinna.

– Nærhet til fuglefredningsområde på Sklinna burde ikke påvirke dette negativt, skriver selskapene i sin søknad til Leka kommune.

De viser til at batteridrift på flåten og hybridløsning for båten vil redusere støy.

– Tidligere erfaringer på tilsvarende lokaliteter tilsier at fuglelivet blir lite forstyrret rundt anleggene, skriver oppdrettsselskapene og fortsetter:

– Det er viktig for driften å velge løsninger som bidrar til god sameksistens mellom havbruk og omkringliggende miljø.

Positiv til mer havbruk

Politikerne i Leka skal avgjøre om det blir oppdrettsanlegg ved Sklinna når saken har vært ute på høring.

«Leka kommune er på generelt grunnlag positiv til etablering av mer havbruk i den grad det finnes nye lokaliteter som kan tas i bruk. Samtidig som disse er forsvarlig av hensyn til naturmangfoldet på kort og lang sikt,» vedtok nylig formannskapet.

Generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening, Kjetil Aadne Solbakken, sier de vil forfølge saken helt til topps dersom politikerne sier ja til oppdrettsanlegg så nærme sjøfuglene.

– Dette er et område fuglene bruker veldig mye for næringssøk. Fuglene som hekker på Sklinna er helt avhengig av området, sier Solbakken til NRK.

Sklinna

VERNET: Leka kommune vurderer om de skal si ja til oppdrett ved Sklinna. Saken er på høring.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Trengs mere forskning

Forskningssjefen ved Norsk institutt for naturforskning, NINA, Svein-Håkon Lorentsen mener at kunnskapsgrunnlaget om eventuelle effekter av oppdrettsanlegg på sjøfugl er svært mangelfull.

– Det er betenkelig tatt i betraktning av at det er et politisk mål at norsk oppdrettsnæring skal femdobles fram mot 2050, sier Lorentsen til NRK.

NINA søkte om å få forske på effekten av oppdrett da Salmar fikk drive lakseoppdrett i landskapsvernområdet i Froan i Trøndelag på slutten av 1990-tallet. Forskerne fikk den gangen avslag fra Direktoratet for naturforvaltning, fordi forskninga måtte legges utenfor verneområdet.

Salmar i Froan

OPPDRETT I VERNEOMRÅDE: Oppdrettsselskapet Salmar fikk ja til å drive dette anlegget i landskapsvernområde på Froan i Trøndelag på slutten av 1990-tallet. Nå søker Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya om å få etablere et anlegg 500 meter fra Sklinna naturreservat.

Foto: Linda Bjørgan / NRK